Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 214745 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Letecká monitorovací technika - dron spolufinancovaná z IROP - opakované vyhlášení   
Stručný popis: Dodávka 4 ks letecké monitorovací techniky - dronů.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Vojenské lietadlá, rakety a kozmické lode  >  Vojenské lietadlá
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Pořizovaní licencí k produktům VMware a souvisejících služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Průběžné dodávky produktů VMware v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, se kterými má centrální zadavatel uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Státní fond dopravní infrastruktury
Poskytování strážních a recepčních služeb v sídle SFDI 2019 - 2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění strážní a recepční služby zahrnující ostrahu a ochranu vnitřních a vnějších prostor budovy SFDI a pozemků náležících k budově, zařízení, zaměstnanců, nájemců a fyzických osob nacházejících se v budově před škodami na majetku a zdraví, a dále zajištění služeb recepce.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Fakultní nemocnice Plzeň
Servis a opravy zdvihacích zařízení ve FN Plzeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provádění pravidelných servisních úkonů, oprav a zajištění náhradních dílů zdvihacích zařízení - výtahů ve Fakultní nemocnici Plzeň. Servisní úkony zahrnují činnosti, uvedené podrobně v ZD a jejich provádění zhotovitelem bude zahrnuto v paušální ceně. Servisní úkony a opravy budou prováděny za podmínek uvedených v ZD a v souladu s obecně platnými právními předpisy a evropskými, případně českými technickými normami účinnými ke dni provádění servisu výtahů v zájmu udržování dobrého technického stavu výtahů a jejich vysoké provozuschopnosti při respektování provozních podmínek a technologií (druhů) jednotlivých zařízení. Seznam zdvihacích zařízení (rozdělený dle výrobců na dvě části) s technickými daty je uveden v příloze zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
DIAMO, státní podnik
Technický dozor stavebníka - sanace kontaminovaného území Trojice   
Stručný popis: Předmětem plnění zakázky je provádění technického dozoru stavebníka při realizaci sanace kontaminovaného území lokality Trojice.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Hlavní město Praha
Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je vývoj univerzálního matematického modelu pro metodiku efektivního testování archivovaných dat, který bude vhodný pro archivní instituci za účelem minimalizace datových ztrát archivovaných dokumentů. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále vytvoření softwarového nástroje, jeho dodávka a implementace do prostředí zadavatele na základě tohoto modelu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Česká pošta, s.p.
Předtištěný tabelační papír a papír s tlakovým lepením   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předtištěného tabelačního papíru pro průmyslové strojní zpracování a papíru s tlakovým lepením, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup kamenné soli (NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ 2017/18 - 2019/20 - SSÚD 13 a 14   
Stručný popis: Nákup chemického rozmrazovacího prostředku k zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Obec Těchlovice
Splašková kanalizace a ČOV Těchlovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s výstavbou nové splaškové oddílné kanalizace pro odvedení všech splaškových vod z nemovitostí v Těchlovicích a jejich vyčištění na navržené ČOV. Stavba je v souladu s územním plánem obce Těchlovice. Odvádění splaškových vod bude vzhledem ke konfiguraci terénu řešeno kombinací gravitační a tlakové kanalizace. Kanalizační potrubí bude uloženo v komunikacích III. třídy a v místních komunikacích. Čerpací šachty jsou umístěny na pozemcích obce. Podrobnou specifikaci předmětu této veřejné zakázky obsahují jednotlivé části zadávací dokumentace, zejména projektová dokumentace stavby, včetně stavebního povolení, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obchodní podmínky stanovené ve vzoru smlouvy o dílo. Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Holasovice
B.j.14 PB KoDuS Holasovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby. Stavba domu bude využívána k trvalému bydlení seniorů formou komunitního bydlení. V domě je 14 malých bytů (30–45 m2) pro 1-2 lidi, společenské prostory a ošetřovna. Jedná se o zastavitelnou plochu na pozemcích 394/7 a 394/8 – plocha obdélného půdorysu přesně na místě zbourané stodoly (bývalé č. p. 204), která navazuje na nynější průjezd. Řešené místo pro dům seniorů navazuje na řešené území v dokumentaci pro územní rozhodnutí, které bylo vydáno dne 29. 9. 2016. Řešené území se nachází v zastavěné části v historickém dvoře. Nově bude řešena plocha vnitřního dvora a přilehlých částí o výměře 5125 m2. Pro realizaci komunitního domu je nutné upravit plochu před domem (vstup k domu a parkovací místa) o rozloze 604 m2. Zastavěná plocha je 515,8 m2 dům + 63,7 m2 balkony a terasy (celkem 579,5 m2), 17,4 m2 zeď. Předmět veřejné zakázky řeší bydlení a občanskou vybavenost a dále vymezení plochy místní komunikace a chodníku.
Stavebné práce
Olomoucký kraj
„Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství ve městě Šternberk“-2   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství ve městě Šternberk.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Sociálne služby
Olomoucký kraj
"Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství ve městě Přerov"-2   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství ve městě Přerov.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Sociálne služby
Olomoucký kraj
„Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství ve městě Prostějov“-2   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství ve městě Prostějov.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Sociálne služby
Správa státních hmotných rezerv
18-137.2 H. M. - Dodávka a instalace systému EPS a SHZ   
Stručný popis: Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v zajištění montáže technologických celků - elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a stabilního hasicího zařízení (dále jen „SHZ“) včetně zajištění dodávek v tunelech T1 až T10, P1 a P3 v účelové organizační jednotce zadavatele.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej...
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY OOPP/PPE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na průběžné dodávání osobních ochranných pracovních prostředků v sortimentu dle technické specifikace, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Osobní ochranné pracovní prostředky budou určeny zaměstnancům mezinárodního výzkumného laserového centra v Dolních Břežanech ELI Beamlines.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie