Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 208280 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
Silnice III/27247 Liberec (Machnín)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava úseku silnice č. III/27247 vedený v intravilánu obce Stráž nad Nisou - Svárov a obce Liberec, ulice Stará a ulice Rynoltická. Začátek prvního úseku předmětné opravy povrchu úseku vozovky se nachází u křižovatky silnic III/27247 x 27250 a končí u nájezdové rampy k okružní křižovatce. Délka úseku je cca 1180 m. Předmětná oprava krytu vozovky navazuje na předešlou úpravu-obnovu asfaltobetonového krytu vozovky v ul. Hradecká, silnice III/27250 a je zakončena u stávající rampy silnice I/35. Druhá část opravy povrchu úseku vozovky se nachází rovněž v křižovatce silnic III/27247 x 27250, kde její začátek navazuje na předešlou opravu komunikace a je dále vedena přes mostní objekt ev. č. 27247-3 směrem na Kryštofovo údolí. Délka druhého úseku je cca 326 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Podhradí
Chodník podél PK III/2175 přes obec Podhradí – 1. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba chodníků v obci Podhradí, podél stávající pozemní komunikace III/2175, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Na trase jsou navrženy autobusové zastávky u jedné je navržen autobusový záliv.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Pardubický kraj
Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice – rekonstrukce oken   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem realizace je výměna stávajících otvorových výplní. Dojde k demontáži stávajících konstrukcí meziokenních pilířů, zhotovených jako dřevěná sendvičová zateplená konstrukce, a jejich náhradě vyzdívkou z bloků. Stávající dřevěná a ocelová okna a sklobetonové výplně budou nahrazeny plastovými okny. Stávající dveře mezi krčkem a budovou E budou nahrazeny novými hliníkovými.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Věžky
Lokalita RD U Mlýna - Věžky II. a III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výstavba technické infrastruktury a komunikací pro následnou výstavbu rodinných domů v lokalitě U Mlýna v obci Věžky. Při realizaci veřejné zakázky bude vybudováno 318 m komunikací o šířce 5,5 včetně přilehlých komunikací pro pěší, sjezdů k budoucím RD, STL plynovod v délce 357, pitný vodovod v délce 327 m, splašková kanalizace, včetně odboček k budoucím RD, v délce 421 m, dešťová kanalizace, včetně odboček k budoucím RD v délce 553 m, retenční nádrž s řízeným vypoušťením dešťové vody o objemu 71,6 m3 a provedení finálních terenních úprav lokality pro budoucí výstavbu RD.
Stavebné práce
Obec Šaratice
Půdní vestavba a přístavba výtahu ZŠ Šaratice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na stávajícím objektu školy o dvou podlažích a nevyužívaným podkrovím. V objektu se v současné době nachází základní škola. Vstup do objektu je z hlavní ulice. Za školou se nachází zahrada, na které bude situován výtah, který bude přistavěn ke stávajícím WC. Půdní vestavba svým návrhem zásadním způsobem nemění základní objemové řešení objektu školy. Hlavní objem střechy zůstává, jen je doplněn dvěma vikýři a krov upraven pro lepší využití podkroví. Stávající krov bude nad hlavní budovou bude snešen, demolice bude provedena včetně komínů a předsazené římsy. Podrobný popis požadovaných služeb je obsažen v projektové dokumentaci, zpracované společností Atelier Walter, se sídlem Purkyňova 93, 612 00 Brno, osoba odpovědná za architektonicko – stavební řešení Ing. arch. Eva Šimečková, Vymazalova 2834/19, 61500 Brno, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1.
Stavebné práce
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Výměna svislých rozvodů v obecních panelových domech Větrná 1,3,5,Brno-Bystrc   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je stavební úprava bytových panelových domů – demontáž stávajících svislých rozvodů studené, teplé vody a cirkulace a stávajícího vnitřního stoupacího potrubí plynu, a napojení nového stoupacího potrubí studené, teplé vody a cirkulace v původní trase a nového stoupacího potrubí plynu v původní trase, a to podle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v 12/2018 fi. MENHIR projekt, s.r.o.,
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národní ústav pro vzdělávání
ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV) na základě podrobné specifikace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Povodí Ohře, státní podnik
HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2 a HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech: a) oprava technologického zařízení – hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600 c) výměna snímačů MaR soustrojí d) úprava technologické elektroinstalace TG 1 a TG 2 e) úprava ventilace transformátorů f) buzení generátorů – servisní prohlídka, upgrade sw, kontrola nastavení a revize systému g) náhradní díly h) oprava rozvodny 22 kV a 6 kV Technické podklady, včetně stávajících parametrů instalovaného zařízení, situace umístění a hydrologických údajů jsou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o.
Svozové vozidlo s nástavbou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nového svozového vozidla s nástavbou pro svoz odpadů. Svozové vozidlo bude homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem. Součástí kompletní dodávky budou všechny nezbytné doklady potřebné k užívání předmětu veřejné zakázky. Součástí dodávky bude také povinně návod k obsluze v českém jazyce a technický průkaz svozového vozidla. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Léčivý přípravek ATC J01CF04 s účinnou látkou OXACILIN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivého přípravku ATC J01CF04 s účinnou látkou OXACILIN dle Zákona 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů v platném znění (dále „zákon o léčivech“). Dodávky budou probíhat na základě kupní smlouvy pro opakující se plnění po dobu určitou 3 let na základě aktuálních potřeb jednotlivých ústavních lékáren zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. („NPK“).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká" – 2. vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa služeb hl. m. Prahy
Nová čistírna odpadních vod v areálu ŠVZ Žihle   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové čistírny odpadních vod s kapacitou pro 200 EO ve školícím a výcvikovém zařízení Žihle v lokalitě Nový Dvůr - Poustky. Součástí předmětu veřejné zakázky je i řešení strojně-technologické části, související elektromontážní práce a kanalizační a odtokové potrubí. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Vypracování projektové dokumentace pro připojení náhradních elektrických ohřívačů TUV v době plánované odstávky parovodů pro budovy Státních léčebných lázní Janské Lázně, s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vypracování projektové dokumentace pro připojení náhradních elektrických ohřívačů TUV v době plánované odstávky parovodů pro budovy Státních léčebných lázní Janské Lázně, s.p.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Město Šumperk
Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce plochy vozovky, chodníků, parkovacích ploch, odvodnění a nové rozvody VO.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce.Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na tři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie