Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 211333 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Společenské centrum Věžička Rybí z.s
Komunitní centrum Věžička II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v úpravách svislých nosných konstrukcí 1PP a 1NP, stropní konstrukce nad 1. NP bude z velké části snesena a nahrazena stropní konstrukcí trámovou z dřevěných stropnic, bude provedena nástavba 2NP, bude provedena nová střešní konstrukce. Je rovněž navržena nová vnitřní kanalizace, provedeny přípojky na stávající inženýrské sítě. Budova bude osazena novými otvorovými výplněmi a zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Součástí zakázky je rovněž úprava zpevněných povrchů pro parkování vozidel a budou také provedeny úpravy venkovního prostranství
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Pod Marjánkou - ZŠ, Praha 6, č. akce 2970311   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba zvýšené plochy s živičným povrchem mezi přechody pro chodce, které jsou před základní školou (ZŠ). Dále bude provedeno rozšíření chodníku před ZŠ z pražské mozaiky na úkor vozovky a doplnění krátkodobého stání, které bude určeno pro návštěvníky školy. Budou realizovány úpravy odvodňovacích zařízení – uličních vpustí (UV), včetně přípojek vpustí. Z důvodu změny polohy obrub musí být zřízeny nové uliční vpusti, které budou prováděny hornickým způsobem. Odvodnění upravených zpevněných ploch bude svedeno do stávající jednotné kanalizace. Pro nové uliční vpusti a jejich přípojky je nutné zřídit stavební šachtu. V rámci stavby bude provedeno přisvětlení dvou přechodů pro chodce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Městec Králové
Výměna zdroje tepla a osvětlení v budově ZŠ ve městě Městec Králové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky: Dílčí plnění A: Výměna zdroje tepla - výměna zdroje vytápění za kaskádu tří kusů teplovodních plynových kondenzačních kotlů na zemní plyn ve stacionárním provedení s širokým pásmem modulace, každý o jmenovitém výkonu 90 - 110 kW a účinnosti kotle min. 98 %, - nové rozvody v kotelně. Dílčí plnění B: Výměna osvětlení - výměna stávajících zářivkových svítidel za nová úsporná LED svítidla.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Krajská zdravotní, a.s.
Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI blok "A" sekce 4/3, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - stavební práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících stoupaček vody a kanalizace, které jsou ve špatném technickém stavu, s výměnou a propojením stávajícího ležatého rozvodu vody a kanalizace ve 2. PP. S ohledem k demontáži a výměně a propojení stávajících rozvodů vody a kanalizace budou stávající instalační šachty vybourány a nově nahrazeny příčkami ze SDK, včetně protipožárních dvířek osazených dle výkresové části.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Mariánské hradby, Praha 1 a Praha 6, č. akce 981   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění opravy vozovky části přilehlých chodníků, včetně opravy odvodňovacího zařízení v ul. Mariánské hradby v úseku Chotkova – Jelení. Povrch vozovky je asfaltový, povrch chodníku je mozaika, povrch odvodňovacího žlabu tvoří žulová a mramorová velká dlažba.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Vyškov
„Stavební úpravy komunikace ve školním statku“ – I. etapa a II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace, vybudování oplocení, oprava vodovodu, vybudování nového chodníku pro pěší a nové vedení veřejného osvětlení na území bývalého školního statku v Cukrovarské ulici ve Vyškově.
Stavebné práce
Město Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové nad Labem – ul. Čelakovského – rekonstrukce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, které spočívají v rekonstrukci místní obslužné komunikace ul. Čelakovského ve Dvoře Králové nad Labem. V souladu s §6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se jedná o místní komunikaci III. třídy, podle urbanisticko – dopravní funkce se v souladu s ČSN 73 6110 jedná o místní komunikaci funkční skupiny C – obslužnou komunikaci ve stávající zástavbě s umožněním přímé obsluhy všech staveb.
Stavebné práce
Plzeňský kraj
Rozšíření kapacity stávajících diskových polí Plzeňského kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření kapacity stávajících diskových polí (2 ks) včetně implementace a záručního servisu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Technická správa komunikací hl. m. města Prahy, a.s.
P+R Běchovice - střed, Praha 21, č.akce 2930044   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba dočasné manipulační plochy navržené dle standardů kvality provozování malých P+R z důvodu rozšíření plošné nabídky parkovišť pro kombinované cesty ve vazbě na železnici.Stavba se rozprostírá na katastrálním území Běchovic, v těsné blízkosti železniční stanice Praha - Běchovice střed a stávající příjezdové komunikace v ul. Mladých Běchovic. Parkoviště je navrženo s kapacitou 60 parkovacích míst, 4 místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a plochou vyhrazenou pro stojany na kola. Parkoviště má živičný povrch. Součástí stavby jsou i vyvolané přeložky inženýrských sítí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem investiční akce je stavební úprava silnic II/438 a II/150 v úseku od hranice krajů Zlín/Olomouc po křižovatku silnic II/150 a II/438 (ul. Pod Platany) v Bystřici pod Hostýnem. Celková délka řešeného úseku silnice je 6 495 m. Stavba je rozdělena na šest samostatných úseků. Tři jsou intravilánové, tj. průtah obcí Vítonice a dva v ulici Sušilova v Bystřici pod Hostýnem (na základě dvou projektových dokumentací), a tři extravilánové. Veřejná zakázka je společnou zakázkou tří zadavatelů, přičemž na každou stavební část bude uzavřena samostatná smlouva dle jednotlivých zadavatelů. Veškerá specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Zakřany
„Odkanalizování návsi a intenzifikace ČOV v obci Zakřany“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace na návsi obce Zakřany a převedení splaškových vod pomocí čerpací stanice a výtlaku do stávající splaškové kanalizace, intenzifikace nevyhovující ČOV.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
I/14, I/33 a I/37 Úprava dopravního značení v okrese Náchod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Doplnění chybějícího DZ, oprava nebo výměna nesprávně použitého DZ, odstranění nadbytečného DZ včetně úprav polohy DZ. Stávající DZ na I/14 v km 105,511 - 129,833, na I/33 v km 12,688 - 41,409 a na I/37 v km 20,293 - 27,189 je v nevyhovujícím stavu dle platných norem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Hrady na Malši z.s.
STAVEBNÍ A TESAŘSKÉ PRÁCE V RÁMCI PROJEKTU „PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ ZÁŽITKY NA ZEMSKÉ CESTĚ“, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: ATCZ 91   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) rekonstrukce budovy zázemí, tvrziště, oplocení podhradí, zastřešení věže, sklepa, pivnice, rekonstrukce stodoly a ratejny
Stavebné práce
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Přístavba šaten a parkoviště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy původního objektu v areálu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvková organizace a přístavbu mezi budovou školy a tímto rekonstruovaným objektem a vybudování parkoviště. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Oprava povrchu silnice III/4806 Hájov průtah   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4806 Hájov průtah v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie