Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 203957 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
CZ IKT-2 2017   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky byly dodávky blade-serverů a serverů - RC.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
ČEPRO, a.s.
Výpočetní technika pro rok 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Počítače, notebooky a monitory pro potřebu zadavatele v roce 2018
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Servis a provozování otopných soustav MPO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění provozu kotelen, předepsaných a potřebných kontrol, odborných prohlídek a revizí, čištění a oprav zařízení kotelen, rozvodů a prvků otopné soustavy a ohřevu teplé užitkové vody, vedení provozní dokumentace, zabezpečení úklidu prostorů kotelen a provádění pravidelného servisu veškerého příslušenství ústředního vytápění v budovách MPO dle zadávací dokumentace za účelem jejich udržování v řádném technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti. Předmětem plnění zakázky je rovněž provádění předepsaných revizí, kontrol a údržby veškerého plynového zařízení kuchyně závodního stravování a přípojek kuchyňky autoprovozu a laboratoře zubního lékaře, které se nacházejí v budově Na Františku.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Přestavba budovy I s napojením na PCHO   
Stručný popis: Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy na nemovitém majetku spočívající zejména v realizaci úprav budovy "I" s napojením na pavilon chirurgických oborů, vč. vybudování vnější výtahové šachty, propojovací nadzemní chodby a terénních úprav.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nákup balistických obranných prostředků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Balistické ochranné prostředky.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Individuálny a pomocný výstroj  >  Individuálny výstroj
Městská část Praha 21
„Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy - dostavba“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel poptával stavební práce spočívající v dostavbě požární zbrojnice Újezd nad Lesy, Stavba č. 41271, kde původní zhotovitel nesplnil veškeré závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo a zadavatel tak byl nucen smluvní vztah ukončit ve fázi před dokončením a protokolárním předáním díla. Předmět plnění a technické podmínky veřejné zakázky byly vymezeny vzorem Smlouvy o dílo, který tvořil přílohu č. 1 zadávací dokumentace a dále projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvořil přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Jednalo se o důsledek krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním. S ohledem na výše uvedené a v souladu s ust. § 63 odst. 5) ZZVZ zadavatel postupoval v jednacím řízení bez uveřejnění.
Stavebné práce
statutární město Liberec
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň – stavební práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň - stavební práce“. Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň - stavební práce“ je projekt skládající se z těchto 2 projektů: 1. Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května - jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancované z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ a z rozpočtu statutárního města Liberec, 2. Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec, spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí – Energetická infrastruktura.
Stavebné práce
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: • SO 101 Polní cesta C1 - zpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P4,0/30 • SO 102 Polní cesta C11 - zpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P4,0/30 • SO 103 Polní cesta C12 - nezpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P3,0/30 • SO 104 Polní cesta C25 - je z části (130 m) zpevněná a z části (375 m) nezpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P3,0/30 • SO 105 Polní cesta C26 - zpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P3,5/30
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Kolín
Provozovatel odtahové služby pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic a likvidace autovraků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb zadavateli za podmínek stanovených v této zadávací dokumentace s tím, že při poskytování služeb je poskytovatel povinen se řídit platnou legislativou ČR a podmínkami zadavatele. Předmětem plnění je zejména zajišťování nucených odtahů vozidel v rámci blokového čištění ulic na území města Kolína a likvidace autovraků.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Kolín
Rekonstrukce kanalizační stoky H v ul. Tůmova, Kolín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající jednotné kanalizační stoky H v ul. Tůmova, Kolín, která je v současnosti ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude provedena ve stávající trase. Jedná se o rekonstrukci stoky z materiálu plnostěnný žebrovaný PP DN400 SN12 v dl. 207,5 m. Uliční vpusti a domovní přípojky, které jsou napojeny do kanalizace, budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Jedná se o napojení uličních vpusti (13ks) z materiálu plnostěnný žebrovaný PP DN150 v celkové délce 61,5 m a kanalizačních přípojek (21ks) z materiálu plnostěnný žebrovaný PP DN200 v celkové délce 137,0 m. Na kanalizační přípojce bude osazena revizní šachta DN600 s plným litinovým poklopem. Rozsah předmětu veřejné zakázky je specifikován v projektové dokumentaci vypracované společností LK PROJEKT s.r.o., IČ 043 26 181, ul. 28.října 933/11, Čelákovice (Ing. Liběna Knapová)a ve výkazu výměr.
Stavebné práce
Město Kolín
Provozovatel pohotovostní odtahové služby pro město Kolín a likvidace autovraků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb zadavateli za podmínek stanovených v této zadávací dokumentace s tím, že při poskytování služeb je poskytovatel povinen se řídit platnou legislativou ČR a podmínkami zadavatele. Předmětem plnění je zejména zajišťování pohotovostních nucených odtahů vozidel v rámci na území města Kolína a pohotovostní likvidace autovraků. Služba musí být dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu a bude poskytována na výzvu Městské policie Kolín.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ústecký kraj
DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce nevyhovujících elektrorozvodů vč. výměny rozvaděčů a světel v celém objektu, rekonstrukce kuchyně vč. vybavení kuchyně a stavební úpravy suterénu, venkovní úpravy. Dílo bude realizováno v samostatných částech po jednotlivých rodinách, za provozu DD. Další části pak budou stavební úpravy suterénu, oprava venkovního hřiště a vnitřního dvora a výstavba nového letního altánku. O letních prázdninách pak proběhne poslední část rekonstrukce kuchyně vč. vybavení kuchyně. Veškerý postup prací (částí) bude v úzké koordinaci s vedením DD. Veřejná zakázka je dle ustanovení § 35 a ustanovení § 101 zákona rozdělena na 2 části: část.1 Stavební práce část 2. Dodávky (gastrotechnologie)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Kolín
Provozovatel odtahové služby pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic a likvidace autovraků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb zadavateli za podmínek stanovených v této zadávací dokumentace s tím, že při poskytování služeb je poskytovatel povinen se řídit platnou legislativou ČR a podmínkami zadavatele. Předmětem plnění je zejména zajišťování nucených odtahů vozidel v rámci blokového čištění ulic na území města Kolína a likvidace autovraků
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ústecký kraj
Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci stávající tříramenné křižovatky ulic Hrbovická x Tovární x Majakovského na okružní křižovatku o poloměru 17 m, rekonstrukci ulice Hrbovické s šířkovou homogenizací a vymezeným podélným parkováním a rekonstrukci navazujících úseků ulice Majakovského a Tovární. Ulice Hrbovická a Majakovského jsou součástí silniční sítě - průtah silnice II/253, po ulici Tovární je pak veden městský okruh. Jedná se o: • rekonstrukci komunikace Hrbovická (silnice II. třídy č. II/253) v úseku výjezd od ČS PHM – Majakovského • rekonstrukci komunikace Majakovského (silnice II. třídy č. II/253) v úseku Hrbovická x Marxova • rekonstrukci křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského (přestavba tříramenné křižovatky na malou okružní křižovatku)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie