Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 203957 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ZOO Dvůr Králové a. s.
Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem: „Oprava mostu M3“, na pozemcích p.p.č. 1672/1, p.p.č. 1674/2, p.p.č. 1676/2, p.p.č. 1712, p.p.č. 1714/3, p.p.č. 4050, p.p.č. 4051, p.p.č. 1675 a p.p.č. 3728/2, vše v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
MVE PLUS, s.r.o.
Uložení směsného komunálního odpadu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je služba zajištění uložení směsného komunálního odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, pocházejícího z území Města Kutná Hora, odkud bude na skládku svážen. Směsný komunální odpad bude odebrán od zadavatele jako svozové společnosti a uložen na skládku ve vlastnictví případně správě uchazeče o zakázku. Předpokládané celkové množství odpadu bude do 30.000 tun po dobu plnění veřejné zakázky (4 roky).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
Vranová - zásobení obce PV napojením na vodovod Jasinov z VDJ Zábludov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vybudování nového vodovodního přivaděče pitné vody v délce cca 2 674 m z vodojemu Zábludov do vodojemu Vranová a dále stavební úpravy v areálu vodojemu Vranová. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Kolín
Rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava ploch po překopech sítí v ulici Ovčárecká v Kolíně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava ploch po překopech sítí v ulici Ovčárecká v Kolíně. Rozsah předmětu veřejné zakázky je specifikován v projektových dokumentacích a ve výkazech výměr. Veřejné osvětlení je řešeno projektovou dokumentací s názvem „Rekonstrukce VO ul. Ovčárecká - nadjezd“ vypracovanou Jindřichem Vocáskem – Projekce elektro, IČ 437 46 349, místem podnikání Opočnice 13, 289 04 Opočnice v měsíci říjnu 2017 pod zakázkovým číslem 056 59 – 17. Tato část plnění je v PD označena jako část „B“. Opravy ploch po překopech jsou řešeny v projektové dokumentaci s názvem „Oprava ploch ul. Ovčárecká – po překopech sítí“ vypracované společností S4A, s.r.o., IČ 272 96 695, se sídlem Loupnická 176, 436 42 Litvínov v měsíci dubnu 2018. Tato část plnění je v PD označena jako část „C“.
Stavebné práce
Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
Vysílací a detekční terahertzový systém   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je terahertzový systém, který se skládá z více komponentů (modulů), pro snadnou modifikaci systému v budoucnu. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Stodská nemocnice, a.s.
Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – vyhřívaná lůžka pro novorozence - 4. vyhlášení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks vyhřívaných lůžek pro novorozence na porodní sál podle specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie - Elektrická odsávačka mateřského mléka   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrických odsávaček mateřského mléka pro Gynekologicko-porodnickou kliniku VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro oddělení chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů a zařízení, a to operačních stolů, operačních světel, operační laparoskopické sestavy pro chirurgii, operační laparoskopické sestavy pro gynekologii, operační artroskopické sestavy a urologické endoskopické sestavy pro ortopedii. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání těchto přístrojů a zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, jeho montáž, instalaci, 24 měsíční záruku (fullservis), uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
CEJIZA, s.r.o.
Centrální dodávka elek. energie pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na rok 2019 a 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky elektřiny do odběrných míst Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem, případně dalších právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, a poskytování distribuce elektřiny a systémových služeb v těchto odběrných místech a poskytování dalších plnění. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy o dodávce elektřiny, a to ve vztahu k odběrným místům: 1. JM_207 S – centrum Hodonín, příspěvková organizace, Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín, 2. JM_280 Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace, Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče, a smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, a to ve vztahu k ostatním odběrným místům, podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Nemocnice Na Homolce
Dodávky cévních protéz - graftů pro Nemocnici Na Homolce   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek cévních protéz - graftů pro oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce po dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Olomoucký kraj
„Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Výměna oken a zateplení pláště budov a) zateplení, b) vzduchotechnika, c) sanace objektu Jílová 43 A“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce spočívající ve výměně oken a v provedení zateplení pláště budov pavilonu A a B, provedení rekuperačního systému větrání a chlazení literárně dramatického a koncertního sálu pavilonu A, kompletní výměna ležaté a svislé dešťové kanalizace a ležaté splaškové kanalizace objektu.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
2D2C PIV (Particle Image Velocimetry) systém   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka laserového anemometrického PIV systému pro aerodynamický tunel Leteckého ústavu. Součástí systému je generátor částic, generátor mlhy, kamera včetně objektivu, stativu a filtru, laserový zdroj, optika pro tvorbu laserové roviny a manipulaci s ní, synchronizační HW, kabeláž, řídící PC a SW, SW pro záznam, načítání a zpracování naměřených dat. Dále pak všechno nezbytné příslušenství pro bezpečný a dlouhodobý provoz systému. Součástí dodávky systému je i zatemnění prostoru aerodynamického tunelu a dodávka bezpečnostních prvků pro provoz laseru.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Ministerstvo zahraničních věcí
Dodávka personálně mzdového informačního systému MZV, jeho podpora, rozvoj a údržba   
Stručný popis: Pořízení licencí, provedení předimplementační analýzy a implementace personálně mzdového IS pro resort MZV („PMIS“), přenos dat ze stávajícího systému, zaškolení uživatelů a zajištění jeho SW údržby, podpory a technického rozvoje PMIS tak, aby bylo zajištěno řádné a bezproblémové fungování PMIS v souladu s právním řádem ČR. Dodavatel poskytne a umožní MZV užívat programové vybavení XXXXX odpovídající potřebám a požadavkům MZV dle specifikace + zajistí implementaci program. vybavení XXXXX včetně přenosu úplných dat z původního personálně mzdového systému, a to včetně dat historických a zaškolení vybraných osob Uživatele pro jednotlivé org. složky státu („OSS“). Dodavatel se zavazuje dodržet rámec časový (milníky) s tím, že upřesnění konkrétního provádění implementace bude obsaženo v oboustranně odsouhlaseném „Cílovém konceptu“ obsahujícím analýzu současného stavu, cílový stav a harmonogram jeho dosažení. Cílový koncept se po akceptaci oběma sml. stranami stane nedílnou součástí dodávky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík pre časové účtovníctvo a...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zajištění dostupnosti a lokalizace informací o aktuální dopravní situaci ve formátu DATEX II v zemích sousedících s ČR a v dopravně turisticky nejfrekventovanějších oblastech Evropy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V souladu nařízením EK č. 886/2013 a nařízení EK 2017/1926 o poskytování minimálních dopravních informací o dopravním provozu a a nařízení EK 2017/1926o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé unii bude docházet k výměně dopravních informací v jednotném datovém formátu DATEX II mezi jednotlivými členskými státy EU. Toto přinese v nejbližší budoucnosti možnost získávání dopravních informací o jevech na komunikacích TEN-T a E /nehody, uzavírky, práce na silnici, nepříznivé povětrnostní podmínky atp/, které mohou mít na provoz na pozemních komunikacích významný vliv. Zahraniční data budou sloužit pro informování české veřejnosti užívající sítě TEN-T, především v zemích s největší návštěvností (Slovensko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
FERMAT CZ s.r.o.
Dodávka obrobeného materiálu pro VaV speciálních obráběcích a frézovacích strojů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka obrobeného materiálu pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie