Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 202189 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Snížení energetické náročnosti budovy TMV
Snížení energetické náročnosti budovy TMV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se snížením energetické náročnosti budovy TMV, spočívající především v: • Zateplení obvodového pláště budovy – zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, provedení nového střešního pláště, výměna výplní otvorů • Instalace systému větrání s rekuperací tepla • Instalace FVE systému • Výměna zdroje tepla – instalace plynových tepelných čerpadel vzduch/voda a závěsných plynových kondenzačních kotlů, včetně rekonstrukce otopné soustavy • Rekonstrukce vstupu a vnitřních prostor
Stavebné práce
Institut umění - Divadelní ústav
IDU - Výměna střešní krytiny Menhartovského paláce,   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zhotovení díla. Zhotovením díla se pro tuto veřejnou zakázku rozumí: VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA BUDOVĚ č.p. 595, ŠTUPARTSKÁ 12, CELETNÁ 17, PRAHA 1, STARÉ MĚSTO. (dále jen „budova“) Obsahem veřejné zakázky je oprava nebo výměna původních konstrukcí střechy v předmětné budově. Stavební úpravy se převážně nebudou týkat konstrukcí zajišťujících stabilitu objektu. Půjde zejména o následující práce: - Demontáž, dodávka a montáž nové krytiny, - Demontáž, dodávka a montáž střešních latí, - Montáž difúzní fólie (pojistné hydroizolace) v některých partiích krovu, - Montáž bednění (záklop) v některých partiích krovu (tzv. těsné podstřeší) - Přetěsnění prostupů a úchytů ve střešním plášti, - Výměnu klempířských prvků za nové měděné Cu, - Zednické opravy nadstřešních konstrukcí, - Související bezpečnostní, stavební a staveništní práce a opatření.
Stavebné práce
Městská část Praha 12
Vyvážení odpadkových košů a úklid veřejných prostranství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vyvážení odpadkových košů, úklid ploch a doplňování sáčků na psí exkrementy k odpadkovým košům.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Jaroměř
Oživení pevnosti Josefov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vybraných stávajících objektů hradeb pevnosti Josefov. Objekty jsou součástí areálu nemovité kulturní památky „Městské opevnění II., Horní pevnost“. Řešené území se nachází v Městské památkové rezervaci Josefov. Stavební úpravy řešených objektů nezahrnují změny objemů stávajících budov ani umisťování nových staveb. Stavba se člení na následující stavební objekty: SO 01 Bastion IV – vnitřní plenta SO 02 Bastion IV – vnější plenta SO 03 Prachárna v Bastionu IV SO 04 Část kurtin mezi Bastionem III a IV SO 05 Ravelin XIII Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Stavebné práce
Česká republika, organizační složka státu, Národní bezpečnostní úřad
Zajišťování provozně technické údržby v objektech NBÚ   
Stručný popis: Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění údržby a oprav objektů a majetku ve vlastnictví NBÚ.
Opravárske a údržbárske služby
Povodí Ohře, státní podnik
Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce ve Šluknově v ul. Luční u č.p. 540   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem stavby je oprava a rekonstrukce břehového opevnění Stříbrnohorského potoka mezi ulicemi Stříbrnohorská a Luční v délce 73 m. Předmětný úsek potoka jepřibližně v polovině rozdělen rekonstruovaným silničním mostem na úseky pod a nad mostem.Technické řešení představuje rozebrání a znovuvybudování kamenného zdiva, realizaci kamenné rovnaniny v místech, kde se nalézají pouze zbytky původní zdi a realizaci přípravy pro osazení zábradlí, které bude realizováno po skončení stavby městem Šluknov. Součástí stavby je, jako vyvolané investice, podchycení na levém břehu stojícího příhradového stožáru nadzemního vedení NN do 1 kV kotvením do podloží. Součástí stavby je kácení dřevin do výčetní tloušťky 10 cm v počtu 9 ks a mýcení zapojených porostů dřevin (keřů) v celkové výměře do 20 m2. Akce je rozdělena na tyto stavební objekty: SO 01 – Oprava koryta SO 02 – Rekonstrukce koryta SO 03 – Podchycení příhradového stožáru - oprava VON O, VON R
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12
Vybavení odborných učeben gastronomickým zařízením   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky gastronomického vybavení a nerezového nábytku do odborných učeben v objektu školy Fráni Šrámka 9, České Budějovice. Dodávané gastronomické vybavení a nerezového nábytek musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a nepoškozené. Předmětem plnění je dodání zboží do místa plnění včetně demontáže stávajícího vybavení, montáže, usazení na místo a uvedení do provozu a odzkoušení nového vybavení, dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce a zaškolení zaměstnanců zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Rekonstrukce centrální technologie a monitoringu CCTV v JANM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce centrální technologie a monitoringu CCTV v Justičním areálu Na Míčánkách, Praha 10. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci, Položkovém rozpočtu a v dokumentu „Smlouva o dílo“, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Nákup reagencií do integrovaného analyzátoru pro potřeby Oddělení klinických laboratoří   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup reagencií do integrovaného analyzátoru pro potřeby Oddělení klinických laboratoří, konkrétně se bude jednat o nákup reagencií, kalibračních vzorků, kontrolních vzorků, provozních roztoků pro výkony dle specifikace metod, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí kupní smlouvy. Součástí předmětu veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka 2 kusů nových plnohodnotných plně automatizovaných integrovaných analyzátorů a jejich instalace v místě laboratoře. Analyzátory musí umět vyhodnocovat minimálně metody uvedené v příloze č. 1 a dle požadavků uvedených v příloze č. 2 kupní smlouvy. Analyzátory musí být stejného výkonu, musí být dodány včetně příslušenství a SW.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikace v DNS – 2018/0121   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace pro Filozofickou fakultu UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka laboratorního nábytku pro ZF   
Stručný popis: dodávka převážně laboratorního nábytku za účelem modernizace výukových laboratoří a technického zázemí, pro soubor místností nacházejících se v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena v příloze č. 1: technická specifikace a v příloze č. 2: výkresová dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Colloredo – Mannsfeld spol. s r.o.
Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků - část II- Restaurování kamene–kamenické uměleckořemeslné prvky   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“, jejíž součástí je dokumentace „Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků“, obě zpracované Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem ČKA č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: 445 92 035, a dle výkazu výměr, provést konzervaci a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků, dle specifikace uvedené ve shora uvedených dokumentacích. Předmětem záchrany je areál kulturní památky zámeckého parku zámku Dobříš. Areál kulturní památky zámku Dobříš je kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu pod č. 15178/2-2409. Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, registrační č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000359. Bližší info viz znění ZD.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Nákup Firewallu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 2 ks síťového zařízení – tzv. Firewallu, v podobě hardwarového (HW) a softwarového (SW) vybavení, k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi interní sítí Zadavatele a Internetem, včetně příslušenství potřebného k implementaci, implementace a související služby a následná tříletá hardwarová a softwarová podpora.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Operačné systémy
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání letáků a plakátů v DNS – 2018/0120   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání letáků a plakátů pro Pedagogickou fakultu UJEP projekt Viva la musica UJEP z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Obec Strahovice
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO DOMU VE STRAHOVICÍCH K PROJEKTU – OBECNÍ VÍCEÚČELOVÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ ZAŘÍZENÍ   
Stručný popis: Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie