Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3674 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SAKO Brno, a.s.
Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů   
Stručný popis: Předmětem VZ je zpracování PD a související činnosti pro areál zadavatele - Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů, na základě zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR). Součástí projektových dokumentací nebudou stavební objekty SO 01, SO 10, SO 11.1, SO 11.2 a ZP 01, které jsou obsahem DUR. Předpokládané investiční náklady stavby činí 230 mil. Kč bez DPH. Součástí vypracovaných dok. bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejího hmotného zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele. Podrobnosti jsou uvedeny v přílohách Zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Město Terezín
Protipovodňová ochrana obce České Kopisty - projektová a inženýrská činnost   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových podkladů pro realizaci projektu protipovodňové ochrany „Protipovodňová ochrana obce České Kopisty“ a to zejména zpracování dokumentace pro územní řízení, včetně podkladů pro posouzení strategickým expertem a provedením inženýrské činnosti do získání rozhodnutí o umístění stavby. Předpokládaný termín ukončení plnění je v polovině července 2020 (inženýrská činnost). Předpoklad výstavby projektovaného díla od 03/2021 do 12/2022.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Národní památkový ústav
„Geodetické zaměření areálu NKP Invalidovna Praha“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení kompletní geodetické dokumentace stávajícího stavu objektu národní kulturní památky Invalidovna na adrese Praha 8, Sokolovská 136/24.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Národní galerie v Praze
NG, Praha Jinonice - novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa, Id. č. 134V131000041   
Stručný popis: Zajištění služeb spočívajících ve zpracování kompletní projektové dokumentace pro novostavbu depozitární budovy Národní galerie v Praze v Jinonicích a souvisejících činností specifikovaných v zadávací dokumentaci a „Metodice uchovávání předmětů kulturní povahy, Technické muzeum v Brně, 2018“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
statutární město Brno
Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně   
Výsledky soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálesí u Bítova   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zálesí u Bítova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Statutární město Brno, městká část Brno-sever
Arnoldova vila – projektová příprava   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou projekční, inženýrské a související práce včetně autorského dozoru pro realizaci a výběr zhotovitele stavby objektu Arnoldovy vily, Drobného 299/26, 602 00 Brno, která je kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Předmět plnění zahrnuje: • Zpracování studie v rozsahu specifikovaném v rámci přílohy č. 1 zadávací dokumentace, • Zpracování projektových dokumentací: o projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), bude-li vyžadována, o projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a o projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr, • Výkon inženýrské činnosti spojené se shora uvedeným, poskytnutí součinnosti a zajištění autorského dozoru při realizaci stavby na základě projektové dokumentace, a to za podmínek dále specifikovaných v zadávací dokumentaci, resp. smlouvě na plnění veřejné zakázky. Blíže viz ZD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Klecany
Projektová dokumentace a inženýrská činnost akce Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět plnění této zakázky je detailně specifikován v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Předmět plnění tvoří: A. Příprava zakázky (PZ) – průzkumné práce a podklady B. Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR a DSP) C. Zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení D. Zpracování dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby E. Soupis prací, dodávek a služeb F. Spolupráce při výběru dodavatele stavby G. Autorský dozor Zamýšlená vlastní stavba bude realizována ve třech etapách (I., II. a III.) definovaných v předložené studii (viz Příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Projektová dokumentace zpracovaná vybraným dodavatelem na základě tohoto zadávacího řízení musí být připravená tak, aby byla možná oddělená realizace jednotlivých etap.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Obec Bílá a Mesto Hodkovice nad Mohelkou
Projekční a inženýrské činnosti pro stavební akci: "Cyklostezka podél silnice 278, část B) Vlčetín (obec Bílá) - Hodkovice nad Mohelkou"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je projekční a inženýrská činnost ke stavební akci: „Cyklostezka podél silnice 278 část B) Vlčetín (obec Bílá) – Hodkovice nad Mohelkou, která bude realizována jako součást záměru Cyklostezka Karoliny Světlé v Podještědí. Trasa projektované části cyklostezky se skládá z celkem 14 úseků (označených čísly 2.1 až 3.3), podrobně specifikovaných v příloze č. 6 zadávacích podmínek. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou etap. Přednostně budou realizovány úseky I. etapy, pro které je požadována projekční a inženýrská činnost potřebná pro územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci díla. Pro úseky zařazené ve II. etapě je požadováno vypracování územně technické studie, která zadavateli zajistí řešení napojovacích bodů na úseky projektované v I. etapě a potřebné informace pro zadání projekční a inženýrské činnosti na tuto II. etapu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Hlavní město Praha
Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Holešovická tržnice - projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve všech stupních pro rekonstrukci objektu nemovité kulturní památky v areálu Pražské tržnice objekt č. 4 - Burza v k.ú. Holešovice, Praha 7
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na zateplení obálky budovy, výměny výplní otvorů čp. 268 DLL VESNA v Janských Lázních   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavebních úprav a výkon autorského dozoru projektanta u investiční akce na zateplení obálky budovy včetně výplní otvorů budovy čp. 268 DLL VESNA v Janských Lázních. Jedná se o budovu dětské lázeňské léčebny sloužící pro ubytování klientů lázní na stav.p.č. 251 v k.ú. Janské Lázně a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce stravovacího provozu v čp. 268 DLL VESNA na centrální kuchyň lázní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavební rekonstrukce stávajících prostor kuchyně na centrální kuchyň pro celé SLL, návrh jejího technologického vybavení, organizačního a personálního schématu, řešení ekologie včetně likvidace odpadů, distribuční schéma rozvozu v areálu firmy včetně konkrétních úprav míst pro předávání sortimentu a výkon autorského dozoru projektanta u investiční akce.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, pouze pro část 1
„KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic, Čichalov, Třebouň a Bezděkov u Prachomet“   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč, Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky, Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a Bezděkov u Prachomet s částmi k,ú. Třebouň a Kosmová, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Zakázka je dělena na 2 části: Část 1 - KoPÚ v k.ú, Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč, a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky, předpokládaná výměra řešeného území 668 ha Část 2 - KoPÚ v k.ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k,ú. Třebouň a Kosmová, předpokládaná výměra řešeného území 1002 ha
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
ČR - SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Č. Krumlov
Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Kraví Hora   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v bývalém vojenském prostoru (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kraví Hora (obec Kájov), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Kraví Hora - celková výměra území 475 ha, řešené území - 475 ha.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Žebnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Celkový rozsah služeb KoPÚ v k.ú. Žebnice činí 415 ha.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie