Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3580 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Brno
Rekonstrukce ulice Požární / V Rejích - projektová dokumentace, autorský dozor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a dále vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a autorský dozor v průběhu realizace stavby, včetně geodetického zaměření, hlukové studie, inventarizace zeleně, geologického průzkumu, jehož výsledkem bude návrh konstrukce vozovky a případný návrh výměny podloží a rekonstrukce osvětlení dle aktualizace investičního záměru zpracovaného Odborem investičním Magistrátu města Brna v dubnu 2017. V případě nejasností v uložení inženýrských sítí, zjistí zhotovitel jejich skutečnou polohu. Předmětem smlouvy je dále inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení, včetně ocenění výkonu autorského dozoru (AD). Předmět zakázky je blíže určen v přiložených obchodních podmínkách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Combatra spol. s r.o.
Konstrukční plány pro malý městský elektromobil   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede služby na konstrukční plány pro malý městský elektromobil pro společnost Combatra spol. s r.o., Hala ASV, Horoušánky 71, 250 82 Horoušany, Praha – východ, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Aplikace, reg.číslo projektu: CZ 01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009908. Zakázka na služby je zadána mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Podrobnější specifikace a rozsah zakázky je uveden v příloze č. 3. - Specifikace která je ke stažení na profilu zadavatele. V případě zájmu je možné domluvit prohlídku stávajícího prototypu a nahlédnout do designových plánů karoserie a interiéru na adrese: Combatra spol. s r.o., Hala ASV, Horoušánky 71, 250 82 Horoušany, Praha – východ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Stanovení kubatur odtěžovaného sedimentu z rybníků a vodních nádrží   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování digitálního zaměření dna rybníku či vodní nádrže v návaznosti na odtěžení sedimentu a stanovení přesného množství vytěženého sedimentu prostřednictvím laserového skenování.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Město Benešov
NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA -OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH   
Výsledky soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Liberecký kraj
Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“. Budova jako celek nesplňuje požadavky energetického hospodaření budovy. To je způsobeno tím, že obvodové zdivo a výplně otvorů nevyhovují současným tepelně technickým požadavkům. Na všechny obvodové zděné konstrukce lze požít klasický zateplovací systém. Stávající skladba obálky budovy odpovídá době realizace, nesplňuje současné platné požadavky dle ČSN 73 0340-2. Je uvažováno s tepelnou izolací EPS tl. 160 -240 mm – dle provedeného výpočtu. Sedlová střecha je bez zateplení – je uvažováno se zateplením mezi krokvemi minerální vatou v tl. 240 mm. Ploché střechy budou zatepleny polystyrenem do spádu s novou střešní krytinou. Dále bude provedena výměna okenních výplní a dveří. Zároveň je nutno provést nové klempířské prvky (oplechování, parapety, žlaby a svody).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Valašské Klobouky
Dům na rohu - výběr architekta   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projektové práce a výkon inženýrské činnosti pro stavbu Dům ve Valašských Kloboukách (investiční náklady projektu činí 18 mil. Kč bez DPH), v rozsahu: a) Změna stavby před jejím dokončením včetně zajištění povolení vydaným podle zákona č. 183/2006 Sb., dále jen stavební zákon. b) Vypracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“. c)Položkový rozpočet stavby. d)Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“):
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
město Kolín
SOUTĚŽ NA ARCHITEKTONICKO KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ KOMENSKÉHO PARKU V KOLÍNĚ   
Výsledky soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Kraj Vysočina
Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina   
Stručný popis: Předmětem zakázky, v podrobnostech definovaný technickými podmínkami v příloze č. 1 zadávací dokumentace, je poskytnutí vysoce specializovaných a konkrétně zaměřených analytických služeb dodavatele, který se na základě spolupráce a pokynů zadavatele (pracovních skupin) a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky bude podílet na naplnění cílů projektu "Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina". Podrobněji viz zadávací dokumentace
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo vnitra ČR
Analýza účinnosti zákona o státní službě.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení dosavadní účinnosti právní úpravy v oblasti státní služby, vycházející především ze zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění předpisů účinných ke dni 1. 8. 2017, a naplňování základních cílů a principů stanovených pro oblast státní služby, a to v souladu se specifickým cílem 4.1 „Implementace zákona o státní službě“ uvedeným ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, v návaznosti na Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020 ze dne 26. srpna 2014 (verze schválená Evropskou komisí). Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy, resp. v jednotlivých přílohách tohoto návrhu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
ŠVZ Zbiroh – rekonstrukce štábu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace k provádění stavby (DPS) a činnost autorského dozoru (AD).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Univerzita Karlova
UK – SBZ – Revitalizace objektů areálu Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části – Projektová dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností v rozsahu: a) podrobná projektová dokumentace pro stavební povolení dle přílohy 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, b) podrobná projektová dokumentace pro provedení stavby dle přílohy 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vypracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby (výkaz výměr, a to jednak oceněný, tak i slepý), c) výkon inženýrských činností (zajištění vydání pravomocného stavebního povolení včetně souvisejících úkonů), d) výkon činnosti autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. Podrobnosti o rozsahu projektové dokumentace a souvisejících činností jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
statutární město Liberec
„Projektová příprava – energetické úspory objektu základní školy Kaplického v Liberci“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace akce „Projektová příprava – energetické úspory objektu základní školy Kaplického v Liberci“, která bude vytvořena podle požadavků zadavatele. Projektová příprava bude zahrnovat provedení následujících činností: • Dokumentace skutečného stavu objektů • Dokumentace pro územní rozhodnutí • Dokumentace pro stavební povolení • Dokumentace pro provádění stavby • Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi • Inženýrská činnost
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
KoPÚ v k.ú. Myslovice a Kroměždice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Myslovice a Kroměždice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Každá KoPÚ bude zpracovávána na základě samostatné SOD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna a Výrov u Milavčí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna a Výrov u Milavčí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., platném znění a vytyčení a označení pozemků v terénu. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaný rozsah služeb pro KoPÚ v k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna činí 320 ha a předpokládaný rozsah služeb pro KoPÚ v k.ú. Výrov u Milavčí činí 90 ha. Celkový rozsah plnění je 410 ha.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Městská část Praha-Troja
TROJSKÁ ŠKOLA - Soutěž o návrh na řešení dostavby Základní školy a Gymnázia Trojská   
Oznámení soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie