Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 9129 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/61 Propojení D6 a D7, I.etapa, zpracování oznámení v rozsahu dokumentace EIA dle §6 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zpracování oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - v rozsahu přílohy č. 4 - pro stavbu I/61 Propojení D6 a D7, I. etapa. Na tuto stavbu bylo vydáno stanovisko dle zákona č. 244/1992 Sb., a je proto třeba zajistit nové posouzení vlivu tohoto záměru na životní prostředí. Oznámení v rozsahu dokumentace bude zpracováno pro dvě varianty - nulovou a aktivní. Aktivní varianta bude odpovídat poslednímu stupni zpracované dokumentace, tj. aktualizace studie společnosti RAIN a rozpracované DÚR. Jako podklad pro zpracování oznámení zajistí zpracovatel aktualizaci všech podkladů nutných pro zpracování oznámení dle soupisu prací tak, aby oznámení bylo zpracováno na základě aktuálních podkladů. Součástí kapitoly B.I.5 dokumentace EIA bude řádné zdůvodnění předložení záměru v jedné aktivní variantě.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Město Rokycany
Revitalizace obytného souboru Pražská - Raisova - Mládežníků - Kozlerova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o zpracování kompletní projektové dokumentace (dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a prováděcí projektové dokumentace ) pro revitalizaci sídliště ulic Mládežníků, Raisova, Kozlerova, na kterou byla zpracována zadávací studie autory Ing. Petr Zítek a Ing. arch.Jakub Chvojka. Pro projektovou dokumentaci je vymezující a závazná výše jmenovaná odsouhlasená studie. Návrh řešení musí být v souladu s platným územním plánem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Statutární město Hradec Králové
Stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ Bezručova – PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, a to dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro zadání stavby a provedení stavby (DZS+DPS), vč. zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladů potřebných pro stavební povolení stavební úpravy Základní školy Bezručova a výkon autorského dozoru nad realizací stavby „Stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ Bezručova - PD“ a dle upřesněných požadavků zadavatele
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Statutární město Hradec Králové
Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Mandysova – PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace změny dokončené stavby Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 (přístavby venkovních ramp pro bezbariérový přístup do budovy, nástavba spojovacícho krčku a výtahu a stavební úpravy) včetně zaměření, a to ve stupních společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR+DSP), k zadání a provedení stavby (DZS + DPS), zajištění inženýrské činnosti včetně podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení, tj. zajištění dokladové části k DÚR+DSP a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Statutární město Hradec Králové
Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lhota – PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech stupních pro přístavbu a stavební úpravy Základní školy a Mateřské školy v Malšově Lhotě, Lhotecká 39, Hradec Králové a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Statutární město Hradec Králové
Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Svobodné Dvory – PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace včetně zaměření, a to dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR+DSP) a pro zadání stavby a provedení stavby (DZS+DPS), vč. zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladů potřebných pro stavební povolení stavební úpravy Základní školy a Mateřské školy Svobodné Dvory a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Statutární město Hradec Králové
Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova – PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace, a to ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení – územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR+DSP), včetně zajištění inženýrské činnosti a společného povolení, dokumentaci k zadání a provedení stavby (DZS + DPS), včetně soupisu prací s výkazem výměr a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Statutární město Brno
REKONSTRUKCE TRIANGLU SEMILASSO – ZPRACOVÁNÍ DÚR, DSP A PDPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí (DÚR), dále vypracování samostatné projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření, inventarizace zeleně, geologického průzkumu. Podrobnější specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Pardubický kraj
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň včetně autorského dozoru projektanta   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a provedení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Pořízení dat mobilního mapování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je pořízení obrazových dat tzv. mobile mappingu, tj. fotogrammetrických prostorově umístěných dat pořízených z jedoucího vozidla či zařízení
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Královéhradecký kraj
Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – zajištění výkonu TDS a BOZP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrh příkazní smlouvy. Předmětná stavba je vymezena projektovými dokumentacemi s názvem „Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s.“ a „Oblastní nemocnice Trutnov – snížení energetické náročnosti budovy ředitelství a laboratoří OLMI“, které jsou přílohou č. 2a a 2b – Projektové dokumentace stavby. Dokumentace pro zadání stavebních prací byly vypracovány v rozsahu pro provedení stavby, a byly zpracovány společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, IČ: 47916621, odp. projektant Ing.arch. Homolka, CSc.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Městská část Praha-Slivenec
Polyfunkční dům Slivenec   
Oznámení soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na realizaci projektových prací v oblasti staveb pozemních komunikací, zejména silnic II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje (dále jen „stavby pozemních komunikací“) a na poskytování s tím souvisejících činností, jak je specifikováno níže (dále jen „Rámcová dohoda“). Rámcová dohoda bude uzavřena nejvýše s pěti (5) účastníky zadávacího řízení, a to na dobu 3 let. Bližší vymezení předmětu plnění je v příslušné zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Liberecký kraj
TDI - Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Revize elektrických zařízení veřejného osvětlení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných revizí elektrických zařízení veřejného osvětlení dle ČSN 33 1500 (Z1, Z2, Z3, Z4) a ČSN 33 2000-6.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie