Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 8982 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Brno
Rekonstrukce ulice Požární / V Rejích - projektová dokumentace, autorský dozor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a dále vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a autorský dozor v průběhu realizace stavby, včetně geodetického zaměření, hlukové studie, inventarizace zeleně, geologického průzkumu, jehož výsledkem bude návrh konstrukce vozovky a případný návrh výměny podloží a rekonstrukce osvětlení dle aktualizace investičního záměru zpracovaného Odborem investičním Magistrátu města Brna v dubnu 2017. V případě nejasností v uložení inženýrských sítí, zjistí zhotovitel jejich skutečnou polohu. Předmětem smlouvy je dále inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení, včetně ocenění výkonu autorského dozoru (AD). Předmět zakázky je blíže určen v přiložených obchodních podmínkách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Combatra spol. s r.o.
Konstrukční plány pro malý městský elektromobil   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede služby na konstrukční plány pro malý městský elektromobil pro společnost Combatra spol. s r.o., Hala ASV, Horoušánky 71, 250 82 Horoušany, Praha – východ, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Aplikace, reg.číslo projektu: CZ 01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009908. Zakázka na služby je zadána mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Podrobnější specifikace a rozsah zakázky je uveden v příloze č. 3. - Specifikace která je ke stažení na profilu zadavatele. V případě zájmu je možné domluvit prohlídku stávajícího prototypu a nahlédnout do designových plánů karoserie a interiéru na adrese: Combatra spol. s r.o., Hala ASV, Horoušánky 71, 250 82 Horoušany, Praha – východ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Univerzita Karlova
UK - RUK – BUDOVA ÚDAUK - VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: - zajištění řádného vyhotovení všech požadovaných stupňů projektové dokumentace, - zajištění nezbytných průzkumů a geodetického zaměření, - výkon inženýrské činnosti při zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a rozhodnutí o odstranění stavby, případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, - autorský dozor, - další související úkony a činnosti. Podrobnosti k plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Kód CPV: 71000000-8 – Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Institut klinické a experimentální medicíny
Výstavba objektu U (G1, G2) a Enegrocentra - Manažer projektu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou služby manažera projektu (správce stavby), které budou realizovány v souvislosti s výstavbou objektu U (pavilony G1 a G2) a objektu Energocentra v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč. Předmětem plnění zakázky není kontrola dokumentace pro územní řízení a stavební řízení ani kontrola dokumentace pro provedení stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Město Mnichovo Hradiště
Komunitní centrum Mírová, Mnichovo Hradiště – technický dozor investora a koordinátor BOZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (TDI) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Komunitní centrum Mírová Mnichovo Hradiště“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Václavské náměstí, spodní část - revitalizace, Praha 1, č.akce 1035-zajištění TDI a koordinátora BOZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění činností TDI a koordinátora BOZP
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Stanovení kubatur odtěžovaného sedimentu z rybníků a vodních nádrží   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování digitálního zaměření dna rybníku či vodní nádrže v návaznosti na odtěžení sedimentu a stanovení přesného množství vytěženého sedimentu prostřednictvím laserového skenování.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Činnost strategického experta na posuzování akcí pro zařazení do programu 129 280 "Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování multikriteriálních posudků akcí navrhovaných k zařazení do programu 129 280 "Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže" z pohledu bezpečnosti, retence, zásobní funkce, ekonomické účelnosti a technické vhodnosti.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Ústecký kraj
Konzervatoř Teplice - stavební úpravy na objektu Diplomat   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace a obstarání souhlasu stavebního úřadu s realizací akce "Konzervatoř Teplice – stavební úpravy na objektu Diplomat". Věcným obsahem projektové dokumentace jsou stavební úpravy spočívající v kompletní rekonstrukci bývalého objektu „Diplomat“, který se nachází v památkové zóně města Teplice v ulici Chelčického č. 1600/3, pro potřeby p. o. Ústeckého kraje, Konzervatoř Teplice. Jedná se o výměnu střešní krytiny včetně opravy krovů, výměnu oken, vnitřních instalací, přípojek inženýrských sítí, odvlhčení objektu včetně fasády, venkovních schodišť a teras. Součástí úprav budou dále dispoziční změny a restaurátorské práce. Návrh nových dispozic a rozsah stavebních úprav včetně restaurátorských prací je obsahem studie (CD), která je přílohou ZD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis 2017   
Stručný popis: Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné (dle aktuálních potřeb zadavatele) komplexní dodávky počítačů včetně monitorů, lokálních tiskáren, notebooků a OEM licencí software, plně kompatibilních se současně používanými u zadavatele (MS Windows a MS Office). Předmětem zakázky je rovněž záruční i pozáruční servis výpočetní techniky a služby se servisem související (např. dodávka náhradních dílů). Předmětem zakázky je dále zajištění odběru a ekologické likvidace zařízení, které dodal, jakož i zařízení, které je dodaným zařízením nahrazováno.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
Město Benešov
NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA -OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH   
Výsledky soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová smlouva na projektové práce   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1,8 mld. Kč bez DPH
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Liberecký kraj
Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“. Budova jako celek nesplňuje požadavky energetického hospodaření budovy. To je způsobeno tím, že obvodové zdivo a výplně otvorů nevyhovují současným tepelně technickým požadavkům. Na všechny obvodové zděné konstrukce lze požít klasický zateplovací systém. Stávající skladba obálky budovy odpovídá době realizace, nesplňuje současné platné požadavky dle ČSN 73 0340-2. Je uvažováno s tepelnou izolací EPS tl. 160 -240 mm – dle provedeného výpočtu. Sedlová střecha je bez zateplení – je uvažováno se zateplením mezi krokvemi minerální vatou v tl. 240 mm. Ploché střechy budou zatepleny polystyrenem do spádu s novou střešní krytinou. Dále bude provedena výměna okenních výplní a dveří. Zároveň je nutno provést nové klempířské prvky (oplechování, parapety, žlaby a svody).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
R7 Slaný - hranice Stč. kraje, km 27,700 - 34,464, DSP/IČ   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projektové práce ve stupni DSP/IČ k k SP včetně majetkoprávní přípravy na akci "R7 Slaný - hranice Stč. kraje, km 27,700 - 34,464"
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Česká republika - Ministerstvo obrany
Štěpánov - sklady a provozní objekty - rekonstrukce - PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování projektové dokumentace, výkon činnosti autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie