Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 9215 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Moravskoslezský kraj
Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Hlavní město Praha, odbor strategických investic
Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice; příkazník   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nezbytných a obvyklých služeb a inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů v rámci projektové a inženýrské přípravy na stavbu č. 42872 Dům seniorů Bohnice. Inženýrskou činnost spojenou s dočasnou investorskou péčí až do podpisu "protokolu o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy" pro výstavbu Domu seniorů Bohnice. Předmětem stavby č. 42872 Dům seniorů Bohnice je celková rekonstrukce objektů. Rekonstrukce je členěna do 4 etap, a to: etapa č. 0001 - objekt 4, etapa 0002 - objekt 3, etapa č. 0003 - objekt 2 a etapa č. 0004 - objekt 1 a objekty 6 a 7. Rekonstrukce spočívá v návrhu nových dispozic se zachováním konstrukčního systému, zateplení fasády objektu včetně balkonů, kompletní výměně a zateplení konstrukce, kompletní rekonstrukci vnitřních prostor včetně instalací a rozvodů.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
NET4GAS, s.r.o.
Technical supervision of construction on projects CS Jirkov and BS HSK   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb technické inspekce na stavebních projektech výstavby kompresní stanice Jirkov a kapacitního rozšíření hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny. Bude se jednat o následující pozice: Inspection Manager, Civil Supervisor, EICT Supervisor, Mechanical Supervisor. Tyto osoby budou přítomny osobně. A rovněž následující pozice: Revision Technician, NDT Inspectors Level 3 RT, UT, Authorized engineer, Inspection of material, Welding engineer. Tyto osoby nemusí být přítomny osobně. Více je uvedeno v Zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Servis datového centra   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je provádění servisních služeb datového centra zadavatele na dobu neurčitou.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Národní ústav lidové kultury
„Depozitář a konzervační pracoviště NÚLK, Strážnice“ - projektant a autorský dozor   
Stručný popis: Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby spočívající v činnosti projektanta a autorského dozoru projektanta k projektu definovaném v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a dokumentace vybavení interiéru.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Integrovaná střední škola technická Mělník
Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – projektová dokumentace, autorský dozor, energetické hodnocení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – projektová dokumentace, autorský dozor, energetické hodnocení“. Rozsahem plnění veřejné zakázky je: A. Vypracování energetického hodnocení projektu i. Energetický posudek (dále také „EP“) dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. EP musí obsahovat mimo jiné: • Navrhovaná opatření • Ekologické vyhodnocení • Ekonomické vyhodnocení • Management hospodaření s energiemi • Posouzení vhodnosti aplikace EPC EP musí odpovídat závaznému vzoru vydanému SFŽP pro aktuální výzvu OPŽP v rámci Prioritní osy 5, specifický cíl 5.1 ii. Energetický štítek obálky budovy (dále také „EŠOB“) dle ČSN 730540-2 (2011) zahrnující stav před i po realizaci. iii. Průkaz energetické náročnosti budovy na stav po zateplení (dále také „PENB“) dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Krajská zdravotní, a.s.
Reorganizace zdravotní péče Dětského a dorostového oddělení včetně požárně bezpečnostního řešení pavilonu "C", Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - projektové práce III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Reorganizace zdravotní péče dětského a dorostového oddělení včetně požárně bezpečnostního řešení pavilonu "C", Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - projektové práce III.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211
Pekař - snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře – projektová dokumentace, autorský dozor, energetické posouzení budovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rozsahem plnění veřejné zakázky je: A. Vypracování energetického hodnocení projektu i. Energetický posudek (dále také „EP“) dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. EP musí obsahovat mimo jiné: • Navrhovaná opatření • Ekologické vyhodnocení • Ekonomické vyhodnocení • Management hospodaření s energiemi • Posouzení vhodnosti aplikace EPC EP musí odpovídat závaznému vzoru vydanému SFŽP pro aktuální výzvu OPŽP v rámci Prioritní osy 5, specifický cíl 5.1 ii. Energetický štítek obálky budovy (dále také „EŠOB“) dle ČSN 730540-2 (2011) zahrnující stav před i po realizaci. iii. Průkaz energetické náročnosti budovy na stav po zateplení (dále také „PENB“) dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
SAKO Brno, a.s.
Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů   
Stručný popis: Předmětem VZ je zpracování PD a související činnosti pro areál zadavatele - Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů, na základě zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR). Součástí projektových dokumentací nebudou stavební objekty SO 01, SO 10, SO 11.1, SO 11.2 a ZP 01, které jsou obsahem DUR. Předpokládané investiční náklady stavby činí 230 mil. Kč bez DPH. Součástí vypracovaných dok. bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejího hmotného zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele. Podrobnosti jsou uvedeny v přílohách Zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
Náplň systému SVPM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky na služby dle § 14 odst. 2 ZZVZ s názvem „Náplň systému SVPM“ je: 1. Stanovení seznamu vlastností nezbytných pro jejich návrh a použití do staveb v ČR, a to pro potřebu vyhlášky o vlastnostech stavebních výrobků (prováděcí předpis k připravovanému novému zákonu o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb). 2. Stanovení vlastností pro neharmonizované stavební výrobky bude vycházet z českých technických norem určených k NV č. 163/2002 Sb., popř. dalších relevantních dokumentů (např. evropské dokumenty pro technické posuzování, technické návody pro jednotné postupy autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků). 3. Prověření obsahu stávajících norem určených k NV č. 163/2002 Sb. a to s ohledem na možnost jejich stanovení jako "určených stavebních norem" ve smyslu připravovaného zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Město Terezín
Protipovodňová ochrana obce České Kopisty - projektová a inženýrská činnost   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových podkladů pro realizaci projektu protipovodňové ochrany „Protipovodňová ochrana obce České Kopisty“ a to zejména zpracování dokumentace pro územní řízení, včetně podkladů pro posouzení strategickým expertem a provedením inženýrské činnosti do získání rozhodnutí o umístění stavby. Předpokládaný termín ukončení plnění je v polovině července 2020 (inženýrská činnost). Předpoklad výstavby projektovaného díla od 03/2021 do 12/2022.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Statutární město Opava
„Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní“ – projektová dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na výstavbu nového parkovacího domu, na rekonstrukci a prodloužení ul. Skladištní a na výstavbu nového parkoviště. Součástí je nové veřejné osvětlení, nová jednotná kanalizace, přeložky či demolice stávajících inženýrských sítí a oplocení. Součástí projektové dokumentace budou následující části: • Projektová dokumentace pro stavební povolení • Projektová dokumentace pro provádění stavby • Autorský dozor
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Město Horní Slavkov
Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov   
Stručný popis: Náplní veřejné zakázky je návrh, příprava, realizace, vyhodnocování a financování energeticky úsporných opatření v 9 objektech města Horní Slavkov metodou EPC. 1. návrh energeticky úsporných opatření pro objekty zadavatele, 2. zpracování příslušné prováděcí a projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření, pokud je nezbytná 3. zajištění náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, pokud je bude navržené opatření vyžadovat, 4. zajištění financování realizace (výstavby) navržených opatření, 5. dodávka a montáž navržených úsporných opatření „na klíč“, 6. vypracování provozního řádu pro nově instalovaná zařízení a zaškolení obsluhy, 7. energetický management (služby zahrnující trvalé sledování a vyhodnocování dosahovaných úspor energie) po dobu trvání záruky,
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národní památkový ústav
„Geodetické zaměření areálu NKP Invalidovna Praha“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení kompletní geodetické dokumentace stávajícího stavu objektu národní kulturní památky Invalidovna na adrese Praha 8, Sokolovská 136/24.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Národní galerie v Praze
NG, Praha Jinonice - novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa, Id. č. 134V131000041   
Stručný popis: Zajištění služeb spočívajících ve zpracování kompletní projektové dokumentace pro novostavbu depozitární budovy Národní galerie v Praze v Jinonicích a souvisejících činností specifikovaných v zadávací dokumentaci a „Metodice uchovávání předmětů kulturní povahy, Technické muzeum v Brně, 2018“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie