Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 937 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Prologis Czech Republic LX s.r.o.
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Město Domažlice
Rekonstrukce plynové kotelny NTK Zahradní   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem„Rekonstrukce plynové kotelny NTK Zahradní“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností A-Z THERM s. r. o., se sídlem náměstí Květnového vítězství 1000/81, PSČ 149 00, Praha 4, IČ 62029991, datum 12/2018 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3).
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
město Uherský Brod
Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod   
Stručný popis: Projekt řeší rekonstrukci strojovny zimního stadionu, především inovace technologie chlazení, včetně úpravy trubního vedení s napojením na ledovou plochu. Realizací dojde k podstatnému snížení množství chladícího média (kapalného čpavku) v zařízení a na komplexní systém zajištění bezpečnosti provozu strojovny jak z požárního hlediska, tak z hlediska provozu chladicího zařízení. Celý nově navržený systém zajišťuje signalizaci poruchy a havárie s případnou automatickou odstávkou celého zařízení. Nové zařízení bude také energeticky účinnější.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
Město Litomyšl
Rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R 717   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace technologického zařízení v původní strojovně chlazení – rekonstrukce chladícího zařízení. Veškeré strojní zařízení ve strojovně chlazení a v přilehlém venkovním prostoru bude demontováno a nahrazeno novým. Odpařovací kondenzátory, umístěné na střeše strojovny budou odstraněny bez náhrady. Nová kompresorová soustrojí (2 ks) budou instalována v místě původních. Vedle strojovny chlazení, ve venkovním prostoru bude instalována nová chladící věž. Stavební objekt bude zachován původní. Nebude prováděna žádná přístavba ani nástavba k původní stavbě. Z hlediska stavebních činnosti se jedná o drobné stavební úpravy a práce související s výměnou technologie chlazení. Upraveny budou základové bloky kompresorů chlazení a nášlapná část podlahy strojovny. Nově budou zakryty podlahové kanály. Bude provedena výměna oken. Stávající ocelová vrata v severním průčelí objektu budou zazděna. Nové dvoukřídlové dveře budou provedeny ve východním průčelí objektu.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Úprava pracoviště elektronové mikroskopie - část 1: Úprava chlazení a vytápění pro pracoviště elektronové mikroskopie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem části 1. veřejné zakázky je zejména provedení stavby řešící vytápění a chlazení rekonstruovaných prostor pracoviště elektronové mikroskopie v suterénu budovy F Ústavu molekulární genetiky AV ČR. V návaznosti na rekonstrukci v suterénu dojde k repasování a přestavbě stávající VZT jednotky č. 30 ve strojovně v suterénu, kterou bude nutné napojit na stávající rozvody tepla a chladu.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
Město Znojmo
Úprava strojovny chlazení zimního stadionu ve Znojmě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla v rozsahu a podle smlouvy a v částech projektu stanovených soupisem prací. Projekt byl zpracován jako kompletní projekční řešení, přičemž předmětem plnění této veřejné zakázky jsou jen dodávky a služby stanovené v soupisu prací.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
ARTCOM GROUP s.r.o.
Změna zdroje vytápění na tepelná čerpadla ARTCOM GROUP s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace systému ohřevu TUV na objektu autosalonu Peugeot Bystrovany č.p. 201, 779 00 Olomouc a objektu autosalonu a autodílny Peugeot Tržní 3130/3b, 750 02 Přerov. Nový zdroj tepla je v Bystrovanech sestavený ze 3 tepelných čerpadel vzduch/voda, elektrokotle a dvou ohřívačů teplé vody vybavené elektroohřevem. Nový zdroj tepla bude napojen na stávající systém UT. Vlastní systém vytápění objektu Přerov autosalonu je beze změn, a dodávka včetně montáže a instalace systému ohřevu TUV na objektu autosalonu a autodílny. Nový zdroj tepla sestavený ze 4 tepelných čerpadel vzduch/voda. Součástí zdroje tepla bude akumulační nádrž, na kterou bude napojeno stávající systém UT a dva zásobníky teplé vody. Vlastní systém vytápění objektu autosalonu je beze změn. Veřejná zakázka na dodávky je rozdělena na dvě části: 1. Vybudování TČ v Bystrovanech 2. Vybudování TČ v Přerově
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávka měření a optimalizační části technologie využití odpadního tepla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je do-vývoj a dodávka související částí technologie využití odpadního tepla, která představuje měřící nástavbu a optimalizační olejový okruh. Výzkumná technologie bude představovat dodávky výzkumného zařízení skládajícího se ze speciální výměníkové stanice, přesného měřícího zařízení parametrů a průtoků médií, měření a regulace, montáže, dodávky souvisejícího materiálu, funkčních a provozních zkoušek.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Chladící boxy pro THO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je dodávka, montáž, instalace a uvedení do provozu 1 ks chladícího boxu včetně příslušenství. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 této výzvy (Technická specifikace).
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Město Mariánské Lázně
Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce chladící desky a technologie chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jiřím Pangrácem, se sídlem Gerská 1253/46, 323 00 Plzeň-Bolevec, v roce 2016 pod názvem „ZIMNÍ STADION MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Rekonstrukce chladící desky a technologie chlazení“. Jedná se o dotační veřejnou zakázku – projekt, který spolufinancuje: - Evropská unie - Evropský fond regionálního rozvoje - Operační program Životního prostředí - Ministerstvo životního prostředí. Projekt: Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních, registrační číslo projektu: CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0002457.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
Česká republika - Ministerstvo obrany
Kontejner chladící a mrazící   
Stručný popis: Dodávky 18 kusů kontejnerů chladících a mrazících, z toho 6 kusů chladících a mrazících kontejnerů ISO 1C jednokomorových a 12 kusů chladících a mrazících kontejnerů ISO 1C dvoukomorových.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Fakultní nemocnice Ostrava
„Dodávky absolutních (HEPA) filtrů, kapsových filtrů, filtračních přířezů a filtračních materiálů pro VZT“   
Stručný popis: Dodávky absolutních (HEPA) filtrů, kapsových filtrů, filtračních přířezů a filtračních materiálů pro vzduchotechnická zařízení ve FN Ostrava. Jednotlivé dodávky budou probíhat na základě dílčích objednávek zadavatele dle jeho aktuálních potřeb. Veřejná zakázka je zadavatelem rozdělena na 2 části. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny a reprografie MZe - dodatek č. 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o změnu veřejné zakázky v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Podstata změny spočívá ve změně termínu trvání smlouvy. Termín trvání smlouvy byl prodloužen o 49 kalendářních dní a to z důvodu pozdějšího podpisu smlouvy o dílo, než bylo předpokládáno. Podpis smlouvy byl předpokládán 20.12.2018, avšak ke skutečnému podpisu došlo až 7.2.2019.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
Výstaviště Praha, a.s.
Provizorní vytápění levého křídla Průmyslového paláce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace provizorního vytápění levého křídla Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Praha, včetně jeho zprovoznění, zejména dodávka technologie výměníkové stanice, měření a regulace, včetně souvisejících topných rozvodů, a dále stavební příprava technického zázemí levého křídla Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Praha pro umožnění instalace technologie vytápění.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Filtrační technika_REISSUE_TP17_026   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vzduchotechnického zařízení včetně záručního servisu dle technické specifikace, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „Dodávky“) a v souladu s podmínkami uvedenými v rámcové dohodě o dodávkách vzduchotechnického zařízení, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace (dále jen „Rámcová dohoda“). Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován průběžně na základě Rámcové dohody, která bude ve smyslu s ust. § 131 Zákona uzavřena s jedním účastníkem, a to na dobu čtyř (4) let.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie