Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 201 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF – Pilotní sestava pro organickou syntézu   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka univerzální skleněné aparatury pro izolaci přírodních látek a jejich organickou syntézu včetně příslušenství. Aparatura umožňuje přípravu větších množství sloučenin a převod jejich přípravy z laboratorního do desetigramového až stogramového měřítka pro různé druhy testování v laboratorních, polních i průmyslových podmínkách. Výhodou takové aparatury je její univerzálnost s možností využití pro různé technologické operace. Součástí jednotky je rovněž zařízení pro extrakci „kapalina/kapalina“ a zařízení pro bezpečnou izolaci pevných produktů syntézy (nuč). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Technické služby Holešov, s.r.o.
Rozšíření třídící linky (třídící linka)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace zařízení třídící linky, a to s následujícím soupisem položek: 1 ks dopravníkové cesty, 1 ks 8mi komorového 30tunového lisu, 1 ks třídící podesty s 8mi zásobníky, Přesunem osvětlovacích těles, Přesunem vytápěcích těles a Výměnou vrat.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Jiří Procházka
Pořízení linky na materiálové využití odpadů z plastů pro FO Jiřího Procházku - Vysokorychlostní vyfukovací stroj 2 ks   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Pořízení linky na materiálové využití odpadů z plastů pro FO Jiřího Procházku - Vysokorychlostní vyfukovací stroj 2 ks“ je dodávka a instalace 2 ks vysokorychlostních vyfukovacích strojů.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
NVK group s.r.o.
Technologie komplexního provozu pálenice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Technologie kompletního provozu pálenice Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie pro provoz pálenice včetně systému zpětného získávání tepla, fekálního stroje a manipulačních vozíků, do místa plnění a služby spojené s instalací technologie v místě plnění a zaškolení obsluhy
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Agora s.r.o.
Zařízení na výrobu paliva z odpadů Želivec   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Zařízení na výrobu paliva z odpadů Želivec“ CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007773. Dodávky pro projekt jsou Mobilní hvězdicové síto se vzduchovým třídičem a Kolový nakladač s příslušenstvím.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Jiří Procházka
Pořízení linky na materiálové využití odpadů z plastů pro FO Jiřího Procházku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Pořízení linky na materiálové využití odpadů z plastů pro FO Jiřího Procházku“ je dodávka a instalace jednohřídelového drtiče plastu a 2 ks vysokorychlostních vyfukovacích strojů.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Město Kolín
„V 00315 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD techn. čištění OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar Kubová, Ph.D., která je spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Rozsah projektu je uveden v přiloženém rozpočtu a v ostatních částech projektové dokumentace, které spolu tvoří nedílnou část.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
České vysoké učení technické v Praze
Zařízení pro výrobu kapalných biopaliv   
Stručný popis: Předmětem této Veřejné zakázky bylo dodání výukového zařízení pro výrobu kapalných biopaliv – bioetanolové jednotky, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy (dále jen „Zařízení pro výrobu biopaliv“). Zařízení pro výrobu biopaliv bude sloužit zejména pro demonstraci základních fyzikálně-chemických principů a jejich využití při výrobě biopaliv v průmyslové technologii. Zařízení pro výrobu biopaliv muselo mít funkce a muselo splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvořila Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Kontinuální destilace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka pokusné jednotky pro kontinuální destilaci vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Úpravna vody Karolinka - Doplnění technologické linky   
Stručný popis: Předmětem projektu je doplnění technologické linky úpravny vody se zaměřením na řešení problematiky odstranění biologického mikrobiologického znečištění v surové vodě a snížení obsahu manganu, včetně kalového hospodářství. V rámci rekonstrukce bude provedena úprava technologie přípravy a dávkování 0,1% vápenné vody pro zajištění spolehlivého provozu. Doplnění technologické linky se největší mírou dotýká strojně-technologické části a s tím souvisejícími stavebními a elektro, MAR, ASŘ úpravami.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
ERA-PACK s.r.o.
Snížení emisní VOC z tiskařských strojů pomocí regenerativní termické oxidace   
Stručný popis: Dodávka zařízení s cílem snížit produkci VOC v závodě (podniku) zadavatele, a to dodávkou zařízení regenerativní termické oxidace. Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zařízení a souvisejících komponentů, zajištění montáže, instalace, napojení elektrické energie a tlakového vzduchu a v neposlední řadě také nastavení provozních podmínek, revize a zkouška dodaného a instalovaného zařízení.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta
Dovybavení laboratoří CAPI - Výrobník ultračisté vody   
Stručný popis: Výrobník ultračisté vody (1 ks) - úprava kohoutkové vody až na ultračistou vodu s nízkou vodivostí
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Filtrační stanice na Mlýnici strusky   
Stručný popis: Předmětem zakázky je vybudování nové filtrační stanice odprášení výsypky strusky a zásobníků kameniva tak, aby zařízení zajistilo dostatečné odsávání znečištěné vzdušniny během dopravy surovin a splňovalo hlukové a emisní limity a stanovené technické podmínky provozu. Předmětem zakázky je kompletní dodávka technologie odprášení a souvisejících zařízení pro dané úseky Mlýnice strusky včetně montáže, potřebných demontáží a stavebních prací.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
TUPA spol. s r.o.
Snížení emisí VOC z provozní haly TUPA spol. s r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka, montáž a zprovoznění vzduchotechnického zařízení (VZT) a regenerativní katalytické jednotky (RCO) pro odsávání lakovacích linek. VZT je navrženo pro odsávání znehodnoceného vzduchu od lakovací linky v místnosti lakovny 1 a lakovny 2. Odpadní vzduch bude nasáván nad lakovací linkou a bude veden do RCO, kde je zbaven emisí. Odtud je pak veden do VZT s rekuperací tepla, která bude umístěna vedle haly v areálu provozovny Zadavatele. Odpadní vzduch vstupující do RCO bude mít složení přibližně 90 % hm. acetonu a 10 % hm. Ethanolu. Vzduch z RCO bude o průměrné teplotě 80°C. Na přívodní straně VZT bude instalována filtrace EU 7, ventilátor, rekuperační výměník tepla s řízeným by-passem a vodní ohřívač. Po úpravě bude vzduch opět přiváděn do objektu. Na odbočce bude osazena uzavírací ruční klapka. Pro útlum hluku budou do potrubí vloženy tlumiče hluku. Z důvodu vzájemného regulování Zařízení bude VZT vybavena frekvenčními měniči.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta
Dovybavení laboratoří CAPI - Výrobník ultračisté vody   
Stručný popis: Výrobník ultračisté vody - úprava kohoutkové vody až na ultračistou vodu s nízkou vodivostí
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie