Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1906 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ALTECH, spol. s r.o.
Pořízení fotovoltaické elektrárny_ALTECH, spol. s r.o.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Dolňácko, a.s.
Provedení fotovoltaické elektrárny   
Stručný popis: Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a baterie o využitelné kapacitě min. 270 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE a již zprovozněné kogenerační jednotky, která je ve vlastnictví zadavatele.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
KOOL Trading, spol. s r.o.
INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY VČETNĚ AKUMULACE ENERGIE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zařízení, instalace a zprovoznění a připojení do distribuční sítě fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu min. 52 kWp (předpokládá se cca 200 modulů) včetně bateriového uložiště. Vyrobená elektrická energie bude primárně využita pro vlastní spotřebu s možností přetoků do distribuční soustavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Dodávka tepelné energie pro travní plochu stadionu Juliska   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele dodávat tepelnou energii ze svého zařízení do odběrného místa provozovaného Armádní Servisní, příspěvkovou organizací.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Nákup elektrické energie pro Městské divadlo Brno na rok 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 2. 2019 od 31. 12. 2019, a to v předpokládaném rozsahu 1580,12 MWh z hladiny 22 kV (VN) v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Česká republika – Národní bezpečnostní úřad
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období od 1.4.2019 do 31.3.2021.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 388 MWh pro období od 1.4.2019 do 31.3.2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Centrum sociálních služeb Tloskov
Výběr dodavatele elektrické energie na období 1.3.2019 do 28.2.2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky elektřiny, tj. dodávka sjednaného množství silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku a zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb do odběrného místa zadavatele, v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů, a to zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění a aktuálně platných Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
HAVEX group s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací energie pro vlastní spotřebu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 993 MWh pro rok 2018.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Městská část Praha 9
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro MČ Praha 9   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí vybraných objektů pro rok 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Olomoucký kraj
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 21 334 MWh pro rok 2018.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020, a to za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci pro odběrná místa (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a vybavená průběhovým měřením. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni vn je cca 17 000 MWh.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultní nemocnice Brno
Radiofarmaka pro PET/MR   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky radiofarmak dle potřeb zadavatele. Radiofarmaka k použití pro stanovení diagnózy pomocí vyšetření na hybridním skeneru PET/MR, což je diagnostický zobrazovací systém na principu pozitronové emisní tomografie pro celotělovou diagnostiku, s eliminací ovlivnění PET subsystému pole MR a technikou pro dosažení vysoce kontrastního zobrazení.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Jadrové palivá
ELEKTRO KT GROUP s.r.o.
DODÁVKA A INSTALACE HYBRIDNÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY S AKUMULACÍ A TEPELNÉ ČERPADLO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu hybridní fotovoltaické elektrárny s akumulací a tepelného čerpadla v rámci podnikatelského areálu - provozovny Zadavatele v Klatovech. Jedná se o bezemisní zdroj energie pro vlastní potřebu provozovny pro kontinuální zásobování technologických procesů energií. Vyrobená elektrická energie bude uložena do akumulátorů a bude využita pro provoz a výrobu výrobků. Přebytky energie budou dodávány do veřejné distribuční sítě. Tepelné čerpadlo bude pořízeno pro snížení energetické náročnosti vytápění/chlazení provozních prostor.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Brněnské komunikace a.s.
Dodávka elektrické energie pro rok 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části: Dílčí část č. 1: Dodávky elektřiny v napěťové hladině nízké napětí (maloodběry) s roční spotřebou 1.370 MWh. Předpokládaná hodnota 2,027 mil. Kč bez DPH. Dílčí část č. 2: Dodávky elektřiny v napěťové hladině vysoké napětí (velkoodběry) s roční spotřebou 1.846 MWh. Předpokládaná hodnota 1,707 mil. Kč bez DPH. Účastníci byli povinni podat nabídku na obě části veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na jiné než stanovené části.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie