Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3331 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Tichá
Rekonstrukce bytů a energetické úspory v objektu č.p. 261, Tichá   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytů na sociální bydlení a energetické úspory v objektu č.p. 261, 742 74 Tichá. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 6.1 – 6.2 – Projektová dokumentace, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ust. § 101 zákona. Dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět veřejné zakázky. V zadávací dokumentaci jsou vymezeny části pouze z toho důvodu, že je předmět veřejné zakázky spolufinancován ze dvou dotačních titulů a je nutno samostatně uvést názvy projektů včetně registračních čísel, předpokládané hodnoty, informace o projektové dokumentaci pro provádění stavby a některé další požadavky související se Smlouvou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
„Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C – Oddělení následné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2019“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C – Oddělení následné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Univerzita Palackého v Olomouci
Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě střechy budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, stavba je součástí pozemku parc. číslo st. 1849 v k.ú. Olomouc-město. Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace – technické prováděcí dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Nový Bor
Rekonstrukce podstávkového domu č.p. 106 Nový Bor – II. opakované řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rekonstrukce podstávkového domu č.p. 106 ve městě Nový Bor. Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné zakázky naleznete v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka bude spolufinancována z prostředků EU v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Rýmařov
Regenerace bytových domů Opavská 22, U Rybníka 2, Tomáše Matějky 3, Rýmařov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavebně-technická opetření na snížení energetické náročnosti 3 samostatně stojících bytových domů zadávané jako 3 samostatné dílčí plnění. Součástí prací je zateplení pomocí KZS.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187
Střední škola služeb a řemesel, Stochov - Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace demolice stávajícího objektu, novostavba haly včetně zdravotně technické instalace, vytápění a vzduchotechniky, elektroinstalací a venkovních úprav terénu a zeleně, včetně vedlejších rozpočtových nákladů. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace zpracované společností STAVAŘI s.r.o., IČO: 278 71 754, se sídlem Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá nad Labem
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Rekonstrukce restaurace "Dřevák" na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu restaurace a přístavba nového bloku s kuchyní, provozním zázemím restaurace a sociálním zařízením pro návštěvníky. Další částí jsou pak přípojka vody, kanalizace a elektrické energie. Přípojka plynu je stávající. Rekonstrukce zahrnuje vybudování veškerých vnitřních rozvodů – zdravotně technických instalací, elektroinstalací (silnoproud, slaboproud), vzduchotechniky, rozvodu plynu a osazení LAPOLu. Součástí díla je také vybudování přístupové rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu a zpevněných ploch (komunikace, parkovací plochy). Před zahájení samotných stavebních úprav je nutné provést demolici přistavených objektů a pokácení 3 vzrostlých stromů.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Ústí nad Labem
Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum - zhotovitel stavby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je provedení rekonstrukce prostor současného registru vozidel, bývalé kuchyně a jídelny včetně zázemí a skladovacích prostor v 1. NP a 1. PP jižního křídla budovy MmÚ.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Jenišovice
Stavební úpravy č. p. 12, Jenišovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy č. p. 12 v obci Jenišovice. Účelem stavby je zajistit dostatek prostoru pro kanceláře obecního úřadu v 2. NP. V přízemí bude umístěna obecní knihovna, archiv úřadu a denní místnost pro pracovníky údržby a sociální zařízení pro veřejnost. V podkroví pod novým krovem bude umístěno komunitní centrum se zázemím. Ve dvorní přístavbě bude situováno nové schodiště a výtah pro bezbariérový přístup do všech prostor objektu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Kraj Vysočina
Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce ZTI a podlah   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební práce na objektu budovy Gymnázia Jihlava v rozsahu všech tří nadzemních podlaží, včetně schodišťového prostoru, spočívající v rekonstrukci ZTI a podlah.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou
Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad Sázavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy, tj. kompletní zateplení objektu dle požadavků energetického posudku (dále jen „EP“). Dále kompletní oprava a zateplení střešního pláště. Střecha bude doplněna o atiku a na objektu bude proveden nový systém ochrany před blesky. Dále bude provedena částečná výměna oken a kompletní výměna dveří za nové hliníkové v parametrech dle požadavků EP. Část oken zůstane zachována z důvodu jejich dostatečných tepelně technických vlastností, v objektu budou osazeny nové termostatické hlavice, bude provedeno vyregulování otopné soustavy a vyregulování předávací stanice tepla. Rovněž v rámci realizace stavby musí být řešeny problémy s vlhkostí pod úrovní terénu, musí být realizována oprava svislá izolace proti vodě a osazeny nové anglické dvorky. Dále bude obnoven odvod dešťové vody kolem objektu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Oprava budovy laboratoře Pankrác   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Na základě zpracované dokumentace ZDS budou realizovány opravy laboratorní budovy ŘSD Pankrác. Předmětem prací jsou: bourací práce, VZT, ZTI, Silno a slaboproud a osvětlení.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Uherské Hradiště
MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLETNÍ OBNOVA SO 01 A SO 02   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby. Stavba je rozdělena na stavební objekty: SO-01 Hlavní budova a SO-02 Vedlejší budova. V rámci SO-01 bude provedena oprava fasády, oprava střech S1, S2, S3 a výměna a repase výplní otvorů. Součástí stavebních prací na uliční fasádě SO-01 Hlavní budova budou restaurátorské práce („štukové plastické výzdoby fasády“) na uliční fasádě - podrobněji viz projektová dokumentace. V rámci SO-02 Vedlejší budova bude provedena oprava fasády ve dvorní části, oprava střechy S4 a výměna výplní otvorů.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Římskokatolická farnost Náklo
Fara Náklo – stavební úpravy barokního letohrádku, 2019-2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 3. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy Fary Náklo -barokního letohrádku. Jedná se o stavební úpravy v 1. NP místností 106, 107, 109, které spočívají v demontáži rozvodů ÚT, ZTI a El, vybourání zárubní, zazdění vzniklých otvorů, rekonstrukci podlahy, opravy rekonstrukci 15 ks oken a 5 ks dveří, rekonstrukci okenních mříží, a opravy omítek. Objekt je kulturní památkou rej. č. 20326/8-1887. Pro daný předmět zakázky v letech 2019-2021 je rozsah stavebních prací definovaný dokumenty: o VÝKAZ VÝMĚR – „VV Fara Náklo - stavební úpravy barokního letohrádku - práce 2019-2021“. o POPIS PRACÍ - „Stavební práce 2019-2021“
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Hrádek
Přírodovědné učebny a pracovní dílny - rozvoj pracovních dovedností žáků hrádecké školy SO 01 Přírodovědné učebny a pracovní dílny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projekt řeší stavební úpravy objektu č.p. 245 na pozemku parc.č. 173/2, k.ú. Hrádek. Po realizaci stavebních úprav bude objekt sloužit jako přírodovědné učebny a pracovní díly pro rozvoj pracovní dovednosti žáků hrádecké školy – po přestavbě zde vznikne v 1. PP chodba se schodištěm, hygienické zázemí pro učitele, dále šatna pro 2. NP, technická místnost, sklad keramiky, chodba, šatna pro učitele, šatna pro 1.NP a sklad. V 1. NP bude k dispozici venku terasa, zádveří, chodba, úklidová komora s výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, dále hygienické zázemí pro chlapce, hygienické zázemí pro dívky, bezbariérové WC, dále zde vznikne přírodovědecká učebna.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie