Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2596 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/27 HAVÁRIE Chotěšov most ev.č. 27-051   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci zakázky dojde, na základě zpracované PD k demolici mostu ev.č.27-051 a kompletní výstavbě nového mostního objektu. Založení bude plošné na podkladní beton, konstrukce nového mostu je navržena jako železobetonový monolitický rám s vetknutými rovnoběžnými křídly. Demolice a výstavba nového mostu bude prováděna bez omezení provozu na dané komunikaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
I/14 Úpice most e.č.14-082, oprava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o opravu jednopolového mostu z prefabrikátů I73 dl. 30m. V rámci opravy dojde k odbourání mostního svršku, podélnému rozdělení nosné konstrukce, vyzvednutí nosné konstrukce, obourání degradových částí opěr, dobetonování opěr, osazení nových ložisek, spuštění nosné konstrukce, revize předpínacích kabelů, spřažená deska, izolace, nové římsy, vozovka a zádržné zařízení na mostě, sanace podhledu. Provádění za provozu po polovinách. Součástí opravy jsou i zajištění a přeložky ing.sítí a náhradní obchozí trasy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je modernizace stávající křižovatky v Anenském údolí komunikace II. třídy č. 210 s komunikací III. třídy 21042 v majetku Karlovarského kraje. Stavba zahrnuje novostavbu mostu přes řeku Svatavu a demolici stávajícího přemostění s rekultivací stávající části kom. III/21042 a modernizaci (novostavbu) komunikace v plné délce 460,08 v šířkovém uspořádání S 7,5/70. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky nadzemních inženýrských vedení ČEZ Distribuce, a.s., které ale nejsou součástí předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení a budou realizovány samostatně přímo vlastníkem těchto inženýrských sítí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, ev. č. 43-020b – odstranění havarijního stavu mostu – provizorní podepření   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci realizace stavebních prací při rekonstrukci mostu bylo po odkrytí vrchní stavby zjištěno, že nosná konstrukce je v havarijním stavu (vadné zainjektování předpínací výztuže) a že rekonstrukci mostu nebude možné provést podle zpracované projektové dokumentace. Do vypracování nové projektové dokumentace dojde k podepření stávajícího mostu tak, aby bylo možné po něm jednosměrně vést dopravu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Rehabilitační ústav Kladruby
Stavební úpravy a přístavba části budovy LO5 - Vila   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy D část Vila. Součástí těchto úprav se rozumí změna dispozice příček v podlažích I.NP-III.NP a malá změna dispozice budovy z důvodu přístavby nové výtahové šachty, výměna otvorových prvků, úprava a rekonstrukce ploché střešní konstrukce jako pochozí, zateplení pláště řešené části budovy, chlazení/vytápění bude řešené kapilárním systémem s možností MaR, provedení nových rozvodů ZTI a elektroinstalací včetně slaboproudých rozvodů. Prostory v I.PP jsou již zrekonstruovány a stavební úpravy se těchto prostor netýkají. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 ZD – obsahující technický popis, výkresy, výměry, a projektovou dokumentaci, která byla vypracována Ing. Petrem Jirouškem, jako projekt pod názvy „Stavební úpravy budovy LO5-Vila“.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/23, II/351 Třebíč - oprava mostů a PHS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Kompletní oprava podle zpracované PD a SP, nezbytná koordinace s akcí Kraje Vysočina (rekonstrukce mostu ev.č 351-26) - společný postup zadavatelů. Velmi špatný stav mostu ev.č. 23-036.1 a havarijní stav PHS. Veřejné zakázka „I/23, II/351 Třebíč – oprava mostů a PHS“ se skládá ze tří následujících samostatných staveb: a) I/23 Třebíč, most ev. č. 23-036.1 b) I/23 Třebíč, ul. Sportovní - oprava PHS c) II/351 Třebíč - most ev. č. 351–026 Zadavatelem stavby „I/23 Třebíč, most ev. č. 23-036.1“ a „I/23 Třebíč, ul. Sportovní - oprava PHS“ je zadavatel č. 1 (ŘSD ČR) a stavby „II/351 Třebíč - most ev. č. 351–026“ je zadavatel č. 2 (KSUSV).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic
I/38 Čáslav obchvat mosty 38-049, 38-050 a 38-051   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci zakázky dojde k opravě mostů ev. č. 38-049, 38-050 a 38-051 na základě zpracované projektové dokumentace. V rámci stavebních prací bude odstraněn mostní svršek, provedena demolice závěrných zídek, křídel a přechodových desek, demolice MZ, výměna mostních ložisek a následné zhotovení ložiskových bloků, závěrných zídek a křídel, betonáž nových říms, provedení hydroizolace a vozovky, osazení novým zádržným systémem, instalovány nové MZ a dojde k provedení nových přechodových oblastí včetně nových přechodových desek. V rámci rekonstrukce bude pilotové založení opěr doplněno pilotami, které stabilizují opěry vůči vodorovným posunům a převezmou zatížení od nově budovaných částí. Rekonstrukce mostů bude probíhat současně. Během rekonstrukce bude doprava vedena po mostech střídavě v jednom jízdním pruhu šířky 3.5 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Technické služby Tábor s.r.o.
Rozšíření skládky Klenovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rozšíření skládky odpadů Klenovice v areálu bývalé nezajištěné skládky Klenovice. Blíže v projektové dokumentaci
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Město Znojmo
Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská, Znojmo   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby s názvem: Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská, Znojmo“ v rozsahu a podle projektu, smlouvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Most ev.č. 446-044, Vysoké Žibřidovice, Most ev.č. 446-046, Vysoké Žibřidovice, 2. vypsání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících mostu ev. č. 446-044 a 446-046 nacházející se v k.ú. Vysoké Žibřidovice a Chrastice v souladu s projektovými dokumentacemi.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je modernizace stávající křižovatky v Anenském údolí komunikace II. třídy č. 210 s komunikací III. třídy 21042 v majetku Karlovarského kraje. Stavba zahrnuje novostavbu mostu přes řeku Svatavu a demolici stávajícího přemostění s rekultivací stávající části kom. III/21042 a modernizaci (novostavbu) komunikace v plné délce 460,08 v šířkovém uspořádání S 7,5/70. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky nadzemních inženýrských vedení ČEZ Distribuce, a.s., které ale nejsou součástí předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení a budou realizovány samostatně přímo vlastníkem těchto inženýrských sítí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
OPŽP - Realizace úspor energie objektu ÚO PČR Zlín, nám. T. G. M. 3218   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) OPŽP - Realizace úspor energie objektu ÚO PČR Zlín, nám. T. G. M. 3218
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Most ev.č. 446-044, Vysoké Žibřidovice, Most ev.č. 446-046, Vysoké Žibřidovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících mostu ev. č. 446-044 a 446-046 nacházející se v k.ú. Vysoké Žibřidovice a Chrastice v souladu s projektovými dokumentacemi uvedenými výše.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silni Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Silnice II/465 - rekonstrukce mostu ev.č. 465-004 za obcí Kyjovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací mostu 465-004, který převádí silnici II/465 přes vodní tok Sezina. Předmětem stavebního povolení je stavba nového mostu ev.č. 465-004, který převádí silnici II/465 přes vodní tok Sezina. Součástí stavebních prací je odstranění stávajícího mostního objektu, stavba mostu nového a úprava navazujících úseků silnice II/465 v délce 109,38 m, úpravu koryta v úsecích přiléhajících k mostu v celkové délce 41,10m a zřízení dočasné provizorní komunikace s mostním provizoriem během stavby. Převáděná silnice bude v oblouku rozšířena tak, aby vyhověla normovým požadavkům.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Výstavba vodíkových plnicích stanic   
Stručný popis: a) Dodávka (i) tlakové vodíkové plnicí stanice, ČSPH Benzina, Litvínov, (ii) tlakové vodíkové plnicí stanice, ČSPH Benzina, Praha - Barrandov, (iii) tlakové vodíkové plnicí stanice, ČSPH Benzina, Brno b) Stavba (i) tlakové vodíkové plnicí stanice na ČSPH Benzina, Litvínov, (ii) tlakové vodíkové plnicí stanice na ČSPH Benzina, Praha - Barrandov, (iii) tlakové vodíkové plnicí stanice na ČSPH Brno c) Projekční a inženýrská činnost: (i) kompletní prováděcí dokumentace pro všechny tři výše uvedené stavby, (ii) autorský dozor pro všechny tři výše uvedené stavby, (iii) dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu na ČSPH Benzina, Brno d) Servis ve vztahu k dodaným tlakovým vodíkovým plnicím stanicím
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie