Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2631 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Novostavba MŠ Okružní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení přízemní dřevostavby mateřské školy pro 2 x 28 dětí se dvěma samostatnými odděleními (dvěma třídami). Součástí předmětu plnění je poskytnutí souvisejících projektových prací a technickoinženýrských služeb v rozsahu: vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“); obstarání stavebního povolení pro stavbu „Novostavby MŠ Okružní"; vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky o dokumentaci staveb, vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle projektové dokumentace pro provádění stavby a v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. a ocenění tohoto soupisu do formy kontrolního a odbytového rozpočtu stavby. Podrobné vymezení předmětu a podmínek plnění veřejné zakázky obsahují přílohy č. 28.2 až 28.6 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ostravské komunikace, a.s.
: Oprava lávky ev.č. OV-322L u průmyslovky přes ul. Rudnou v Ostravě   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, kód CPV: 45221119-9 : „Oprava lávky ev. č. OV-322L u průmyslovky přes ul. Rudnou v Ostravě“, katastrální území Zábřeh nad Odrou, v rozsahu projektové dokumentace zpracované v roce 2018 projekční kanceláří Rušar mosty s.r.o., Brno.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Rekonstrukce mostu ev.č. 3239-1 Hrádek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stávající most z roku 1977 je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Jedná se o most o jednom poli o délce přemostění 4,45 m. Výstavba nového mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci III/3239. Provoz vozidel bude po dobu výstavby převáděn po objízdné trase. Bližší informace o předmětu díla jsou uvedeny v Kvalifikační a Zadávací dokumentaci na profilu Zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/11 Hradec Králové-přeložka 4pruh, oprava silnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu na přeložce I/11 v Hradci Králové. Záměrem stavby je pouze předláždění dopravních ostrůvků, výměna obrub a výměna krytových vrstev komunikace, která odstraní aktuální poruchy krytu a zajistí vyšší jízdní komfort a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silni Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Silnice II/465 - rekonstrukce mostu ev.č. 465-004 za obcí Kyjovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací mostu 465-004, který převádí silnici II/465 přes vodní tok Sezina.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/43 Most přes potok Lažánka v obci Lažany, ev. č. 43 - 017   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění celková oprava mostu, kde vlivem zatékání do konstrukce dochází k další degradaci
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Navrhovaná akce řeší problematiku obnovy stávajícího mostu. Jedná se o demolici stávajícího mostu ev.č. 35723-1 a výstavbu mostu nového ve stávající poloze. Dále akce řeší problematiku obnovy komunikace III/35723 Proseč v délce 41,46m. Poloha komunikace a mostu je navržena ve stávající poloze s úpravou tvaru a šířky mostu a úpravou osy komunikace III/35723 a navazující místní komunikace. Obnovou komunikace a mostu dojde k záboru do sousedních okolních pozemků. Navrhovaná akce se nachází v intravilánu obce Proseč, v prostoru křížení komunikace III/35723 s vodním tokem Prosečský potok ve správě Lesy ČR s. p.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/23,II/351 Třebíč - oprava mostů a PHS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Kompletní oprava podle zpracované PD a SP, nezbytná koordinace s akcí Kraje Vysočina (rekonstrukce mostu ev.č. 351-26 - společný postup zadavatelů. Velmi špatný stav mostu ev.č. 23-036.1 a havarijní stav PHS. Veřejná zakázka I/23, II/351 oprava mostů a PHS se skládá ze tří samostatných staveb: Zadavatel č. ŘSD ČR a)I/23 Třebíč, most ev.č. 23-036.1,b)I/23 Třebíč, ul. Sportovní - oprava PHS, Zadavatel č. 2 KSUSV c)II/351 Třebíč - most ev.č. 351-026
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Statutární město Hradec Králové
Lávka přes Labe v Hradci Králové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení díla „Lávka přes Labe v Hradci Králové“. Jedná se o novostavbu veřejné dopravní pozemní komunikace pro pěší a cyklisty překlenující řeku Labe v místě spojnice pravobřežní ulice Škroupovy a levobřežní ulice Collinovy v oblasti mezi Tyršovým a Labským mostem. Součástí stavby je i demolice objektu teras I. a II. v lokalitě Aldis.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/21 Chodová Planá, most ev.č. 21-010   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jednopolového kamenného klenbového silničního mostu ev.č. 21-010 na silnici I/21 v extravilánu mezi obcemi Planá u Mariánských Lázní a Chodová Planá.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
město Rýmařov
Rekonstrukce lávek přes Podolský potok v Rýmařově - 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukce lávek označených jako Ry-L-22 a Ry-L-23 přes Podolský potok v Rýmařově. Rekonstrukce spočívá ve výměně dřevěné mostovky za mostovku z ocelových roštů a sanaci zábradlí a nosných konstrukcí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Most ev.č.18326-1 Dolní Lukavice-rekonstrukce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 18326-1-Dolní Lukavice včetně napojení komunikace III/18326.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
MOST EV.Č. 449-045, LOUČANY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího mostu ev. č. 449-045 v obci Loučany v souladu s projektovými dokumentacemi uvedenými výše. Přeložku sdělovacích kabelů CETIN bude provádět správce sítí a bude třeba zkoordinovat práce na předmětu zakázky spolu se zhotovitelem přeložky těchto kabelů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Město Sokolov
Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je výstavba dopravní a technické infrastruktury v území – nové parkoviště pro osobní automobily a úpravy místní komunikace - propojky ulic Atletická a Vítězná (sídliště Vítězná v Sokolově). Stavba řeší rekonstrukci místní komunikace a parkovací plochy, dále vybudování sítí související technické infrastruktury - dešťové vpusti pro odvodnění parkoviště a jejich napojení do dešťové kanalizace města, veřejné osvětlení. Součástí jsou úpravy chodníku pro pěší a stanoviště kontejnerů na odpad. Stavba zahrnuje výstavbu nového parkoviště - 33 parkovacích stání, z toho dvě vyhrazená stání pro automobily přepravující osoby zvláště tělesně postižené. Záměrem je rozšířit počet míst pro parkování motorových vozidel obyvatel a návštěvníků sídliště. Současně budou vytvořena bezbariérová místa pro přecházení vozovky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/35 Turnov, most 35-052   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výměna mostního svršku včetně hydroizolace, doplnění hydroizolace, lokální sanace NK v oblasti mostních závěrů a konzol pod římsami, repase ložisek, oprava svodů odvodnění, hydroizolace a odvodnění obetonávky rubu závěrných zídek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie