Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3486 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Rokycany
Revitalizace obytného souboru Pražská - Raisova - Mládežníků - Kozlerova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o zpracování kompletní projektové dokumentace (dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a prováděcí projektové dokumentace ) pro revitalizaci sídliště ulic Mládežníků, Raisova, Kozlerova, na kterou byla zpracována zadávací studie autory Ing. Petr Zítek a Ing. arch.Jakub Chvojka. Pro projektovou dokumentaci je vymezující a závazná výše jmenovaná odsouhlasená studie. Návrh řešení musí být v souladu s platným územním plánem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Pardubický kraj
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň včetně autorského dozoru projektanta   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a provedení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Pořízení dat mobilního mapování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je pořízení obrazových dat tzv. mobile mappingu, tj. fotogrammetrických prostorově umístěných dat pořízených z jedoucího vozidla či zařízení
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Královéhradecký kraj
Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – zajištění výkonu TDS a BOZP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrh příkazní smlouvy. Předmětná stavba je vymezena projektovými dokumentacemi s názvem „Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s.“ a „Oblastní nemocnice Trutnov – snížení energetické náročnosti budovy ředitelství a laboratoří OLMI“, které jsou přílohou č. 2a a 2b – Projektové dokumentace stavby. Dokumentace pro zadání stavebních prací byly vypracovány v rozsahu pro provedení stavby, a byly zpracovány společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, IČ: 47916621, odp. projektant Ing.arch. Homolka, CSc.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Liberecký kraj
TDI - Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Revize elektrických zařízení veřejného osvětlení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných revizí elektrických zařízení veřejného osvětlení dle ČSN 33 1500 (Z1, Z2, Z3, Z4) a ČSN 33 2000-6.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Univerzita Palackého v Olomouci
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice – technický dozor stavebníka   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve výkonu služeb spojených s technickým dozorem nad prováděním stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a kontrolou procesu realizace stavby jako celku – technický dozor stavebníka v rámci realizace stavební akce s názvem „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice“, spočívající ve stavebních úpravách a přístavbě budovy č. 47 a v rekonstrukci části areálových komunikací pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci – areál Holice.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Univerzita Palackého v Olomouci
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice – technický dozor stavebníka   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve výkonu služeb spojených s technickým dozorem nad prováděním stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a kontrolou procesu realizace stavby jako celku – technický dozor stavebníka v rámci realizace stavební akce s názvem „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice“, spočívající ve stavebních úpravách a přístavbě budovy č. 47 a v rekonstrukci části areálových komunikací pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci – areál Holice.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka plovoucích meteorologicko-limnologických monitorovacích stanic   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Tři funkční sestavy stanice jsou určeny pro vysokofrekvenční měření (minimálně v 10minutovém intervalu) meteorologických veličin a fyzikálně-chemických ukazatelů kvality vody ve 3 hloubkách vodního sloupce na vodních nádržích, s řídící a záznamovou jednotkou umožňující telemetrický přenos dat. Stanice měří dlouhodobě (minimálně 5 let) meteorologická data (teplota a vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru, globální záření) a data o kvalitě vody (teplota, rozpuštěný kyslík, pH, konduktivita, oxidačně‐redukční potenciál, chlorofyl‐a, rozpuštěné organické látky). Stanice jsou umístěny na vodní hladině celoročně, kromě zimního období s tvorbou ledové pokrývky. Snímače ukazatelů kvality vody jsou vybaveny automatickým čištěním zamezujícím vlivu znečišťujících usazenin, řasových nárostů a biofilmů a nevyžadují četnější kalibraci než jednou za 2 měsíce. Snímače meteorologických veličin nevyžadují četnější kalibraci než jednou za rok. Součástí stanice je plovoucí nosný vor.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů
DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ HORNINOVÉHO MASIVU V PVP BUKOV NEDESTRUKTIVNÍMI GEOFYZIKÁLNÍMI METODAMI   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení instalace monitorovacího systému SGI1 a provedení dlouhodobého monitorování horninového masivu nedestruktivními geofyzikálními metodami v Podzemním Výzkumném Pracovišti (PVP) Bukov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
České sdružení regulovaných elektroenergetických společností
Analýzy a výpočty v oblasti regulace cen v elektroenergetice   
Stručný popis: Cílem zadávacího řízení je výběr jednoho dodavatele pro uzavření rámcové dohody, která je uzavírána za účelem zpracování analýz nových metodických přístupů a získání výstupů sloužících ke zvýšení poznatků v oblasti regulace cen v elektroenergetice, a dále provedení simulačních výpočtů regulovaných cen v elektroenergetice, jakož i dalších expertních služeb v oblasti regulace a cenových tarifů v elektroenergetice. Rámcová dohoda bude uzavírána na dobu dvou let, a to s jedním vybraným dodavatelem. Zadávání jednotlivých dílčích plnění (jednotlivých veřejných zakázek) bude probíhat tak, že Zadavatel písemně vyzve vybraného dodavatele k poskytnutí konkrétního plnění.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technický dozor investora a Koordinátor BOZP pro Platformu nových technologií CPIT-TL3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investiční akci „Platforma nových technologií CPIT-TL3“. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na dvě části.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů
PROJEKT CELSIUS -TEPLOTNÍ MONITORING PVP BUKOV A DOLU ROŽNÁ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem projektu je získat znalosti o teplotním vývoji horninového prostředí a termálním gradientu v prostředí krystalinických hornin ve vertikálním profilu 1200 m (maximální hloubka dolu Rožná). V rámci projektu budou monitorovány teploty a vlhkosti vzduchu v povrchovém areálu PVP Bukov, teploty ve vrtech v kvartérním pokryvu, dále teploty a vlhkosti v otevřených větraných prostorech a teploty v horninovém masivu v různých částech bývalého dolu Rožná a PVP Bukov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Hlavní město Praha
Využití objektu podzemí Stalinova pomníku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve všech stupních pro rekonstrukci objektu podzemí Stalinova pomníku
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Povodí Ohře, státní podnik
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích-projektová dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projektová dokumentace „Rekonstrukce Bystřice v Teplicích“ bude řešit provedení kompletní rekonstrukce krytého profilu (KP) toku Bystřice v ř. km 5, 922 – 6, 465, délky 543 m. Začátek úseku začíná v křižovatce ulic Masarykova třída a Palackého ulice v Teplicích a končí před křižovatkou ulic Jankovcova a Palackého. Koryto vodního toku je pozemek p. č. 2407/2 v k. ú. Teplice -Trnovany. Rekonstrukce KP se bude týkat opěrných zdí (beton), dna toku (dlažba z lomového kamene), stropní konstrukce (železobetonová trámová deska či rámová konstrukce z monolitického železobetonu) a nadzemní části (chodníky, vozovka). Rekonstrukcí nedojde ke zmenšení stávajícího průtočného profilu. Při rekonstrukci KP se předpokládá přeložení inženýrských sítí, které se nacházejí v průtočném profilu, nebo jejich dočasné zajištění v průběhu stavby. Přeložky inženýrských sítí, popř. jejich dočasné zajištění bude financovat Povodí Ohře, s. p., a Statutární město Teplice rovným dílem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie