Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3430 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Institut klinické a experimentální medicíny
Výstavba objektu U (G1, G2) a Enegrocentra - Manažer projektu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou služby manažera projektu (správce stavby), které budou realizovány v souvislosti s výstavbou objektu U (pavilony G1 a G2) a objektu Energocentra v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč. Předmětem plnění zakázky není kontrola dokumentace pro územní řízení a stavební řízení ani kontrola dokumentace pro provedení stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Město Mnichovo Hradiště
Komunitní centrum Mírová, Mnichovo Hradiště – technický dozor investora a koordinátor BOZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (TDI) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Komunitní centrum Mírová Mnichovo Hradiště“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Václavské náměstí, spodní část - revitalizace, Praha 1, č.akce 1035-zajištění TDI a koordinátora BOZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění činností TDI a koordinátora BOZP
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Činnost strategického experta na posuzování akcí pro zařazení do programu 129 280 "Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování multikriteriálních posudků akcí navrhovaných k zařazení do programu 129 280 "Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže" z pohledu bezpečnosti, retence, zásobní funkce, ekonomické účelnosti a technické vhodnosti.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Ústecký kraj
Konzervatoř Teplice - stavební úpravy na objektu Diplomat   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace a obstarání souhlasu stavebního úřadu s realizací akce "Konzervatoř Teplice – stavební úpravy na objektu Diplomat". Věcným obsahem projektové dokumentace jsou stavební úpravy spočívající v kompletní rekonstrukci bývalého objektu „Diplomat“, který se nachází v památkové zóně města Teplice v ulici Chelčického č. 1600/3, pro potřeby p. o. Ústeckého kraje, Konzervatoř Teplice. Jedná se o výměnu střešní krytiny včetně opravy krovů, výměnu oken, vnitřních instalací, přípojek inženýrských sítí, odvlhčení objektu včetně fasády, venkovních schodišť a teras. Součástí úprav budou dále dispoziční změny a restaurátorské práce. Návrh nových dispozic a rozsah stavebních úprav včetně restaurátorských prací je obsahem studie (CD), která je přílohou ZD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Statutární město České Budějovice
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ POZEMNÍCH STAVEB, DOPRAVNÍCH STAVEB, VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB, STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A MĚSTSKÉHO INŽENÝRSTVÍ - DROBNÉ AKCE   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS), případně autorský dozor, při realizaci drobných investičních akcí z oblasti pozemních staveb, dopravních staveb, vodohospodářských staveb, staveb občanské vybavenosti a městského inženýrství v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými Výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Některé veřejné zakázky budou financovány z fondu Evropské unie. Přesná specifikace obsahu projektové dokumentace, včetně informace o financování z fondu Evropské unie, bude součástí jednotlivých výzev.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Univerzita Pardubice
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servisní práce.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha“ je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí (dále jen „ST“) ST Hradec Králové, ST Pardubice, ST Praha-západ, ST Praha-východ, ST Nymburk, ST Plzeň, ST Karlovy Vary, ST Most, ST Ústí nad Labem a ST Liberec.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem celé veřejné zakázky je realizace 8 průřezových výzkumů a 20 tematických výzkumů. Jednotlivé části veřejné zakázky budou zadávány ve zjednodušeném podlimitním řízení a budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních nebo po několika částech zadávaných v jednom zadávacím řízení. Jednotlivé části veřejné zakázky budou vyhlašovány postupně v závislosti na aktuálních potřebách realizace daného výzkumu v jednotlivých lokalitách a dle zvolené tematiky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Kraj Vysočina
Dynamický nákupní systém na zajištění činností koordinátora BOZP pro pozemní stavby   
Stručný popis: Výkon činností koordinátora BOZP na pozemních stavbách realizovaných Krajem Vysočina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Statutární město Ostrava
Parkoviště Hlubina - PD+IČ+BOZP+AD - II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Parkoviště Hlubina“ v k. ú. Moravská Ostrava a k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to dle investičního záměru ke stavbě obj.č. 1043/2017/OD zpracovaného v září 2017 Ostravskými komunikacemi, a.s., IČO: 25396544, se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Rozsah předmětu veřejné zakázky: - zpracování dokumentace k posouzení záměru ve zjišťovacím řízení rozptylové studie, - zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), - zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního(ch) povolení (DSP), - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), - zpracování plánu BOZP včetně zajištění funkce koordinátora BOZP, - výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení, - výkon autorského dozoru.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Liberecký kraj
TDI - COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění stavební akce „COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. - stavební práce“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
BOZP - COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že budou stavby realizovány.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Statutární město České Budějovice
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ DOPRAVNÍCH STAVEB - OPRAVY KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ, PARKOVIŠŤ A CYKLOSTEZEK   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektových dokumentací pro provádění stavby včetně autorského dozoru při opravách povrchu komunikací, chodníků, parkovišť a cyklostezek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Přesná specifikace obsahu projektové dokumentace bude součástí jednotlivých výzev.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Liberecký kraj
BOZP - Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie