Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3542 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Zámek Týnec, z.s.
Stavební obnova zámku Týnec (Správce stavby a koordinátor BOZP)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon Správce stavby a Koordinátora BOZP pří stavební a restaurátorské obnově nemovité národně kulturní památky zámku Týnec
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Povodí Odry, státní podnik
Projektová dokumentace akce "Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Průzkumné a projektové práce pro přípravu stavby úpravy vodního toku Polančice, Rakovec a Mexický potok - délka úpravy cca 3000 m, návrhový průtok Polančice Qn=8-16 m3/s, Rakovec Qn=5-6 m3/s, Mexický potok Qn=6m3 a přípravu stavby suché nádrže Polančice a suché nádrže Rakovec. Návrh řešení zahrnuje také úpravy a přeložky sítí tech. infrastruktury, mostů, lávek, rekonstrukce jezů, úpravy výústí a pod. Součástí zakázky bude geodetické zaměření, vytýčení parcelních hranic, inženýrsko-geologický průzkum, vypracování a projednání dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provádění stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Statutární město České Budějovice
ČB, NÁDRŽ BAGR VE STROMOVCE - ZPRACOVÁNÍ PD   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na úpravy pro zajištění obnovy vodního režimu nádrže Bagr včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (detailní položky) a oceněného soupisu prací, zajištění potřebné inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru při realizaci akce. Součástí bude zajištění vstupních podkladů včetně geodetického zaměření a zpracování Plánu BOZP. Projekt bude rozdělen na dvě samostatné části: 1. Čištění a opravy 2. Obnova vodního režimu
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Národní muzeum
Zajištění činnosti projektového manažera a technického dozoru investora pro akci revitalizace Náprstkova muzea - II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění kvalitního, vysoce profesionálního, soustavného a komplexního výkonu činnosti projektového manažera (dále jen „PM“) a technického dozoru investora (dále jen „TDI“) včetně odborné technické pomoci při realizaci, dokončení, kolaudaci a zprovoznění plánované revitalizace objektu Náprstkova muzea, která spočívá v komplexní rekonstrukci Historické budovy Náprstkova muzea (HB NpM) v Praze 1, a stavby nového Centrálního depozitáře v Praze 20 v Horních Počernicích (CD NpM) včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci těchto staveb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Univerzita Hradec Králové
Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a v záruční době stavby II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou služby spojené s výkonem stálého technického dozoru a inženýrské činnosti (dále i jen „činnost TDI“) při přípravě, realizaci a v záruční době v rámci akce „Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro stavebního povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby "Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část".
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Městská část Praha 2
ZŠ Na Smetance 1/505 - PD na komplexní rekonstrukci pláště školy a přestavbu půdní vestavby - opakované zadání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení a projednání jednotlivých stupňů projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci pláště školy a přestavbu půdní vestavby ZŠ Na Smetance 1/50, Praha 2, v souladu s příslušnými právními předpisy a zákony a poskytnutí souvisejících služeb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Zlínský kraj
Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza – projektová dokumentace a výkon inženýrské činnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské služby spočívající ve: Zpracování studie pro umístění 18 lůžek hemodialýzy, přemístění serverovny včetně páteřních rozvodů, přemístění místností zdravotní školy a ostatních provozů dle investičního záměru do stávající budovy K, Vsetínské nemocnice, a.s. (dále jen VSN). Vyhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení stavby. Výkonu inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby. Vyhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby. Výkonu autorského dozoru.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Drážní promenáda, Praha 10, č.akce 1000059 - vypracování PD a zajištění IČ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a zajištění inženýrské činnosti (IČ), dle již vypracované studie realizovatelnosti, na vedení Drážní promenády – stezky pro chodce a cyklisty na tělese rušené dvoukolejné železniční trati v přímé koordinaci s projektem optimalizace železniční trati.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Zlínský kraj
ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala - projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské služby na akci ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (Návrh smlouvy).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/43 Lom Černá Hora, přeložka - DÚR, IČ k UR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, vč. zajištění inženýrské činnosti, pro stavbu I/43 Lom Černá Hora, přeložka. Jedná se o úsek silnice I/43 v km 19,260 - 21,335. Komunikace je vedena jako dvoupruhová proměnné šířky, s kombinací nevhodných směrových a výškových oblouků vedoucí ke zvýšené nehodovosti. Dle zpracované technické studie je navrženo odstranění dopravních závad formou přeložky komunikace I/43 do nové polohy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Centrum Český Krumlov a.s.
Technický dozor investora – Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel, společnost Centrum Český Krumlov a.s. vyhlásil zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Technický dozor investora – Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg“. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby v rámci projektu „Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově“. Podrobně je specifikace stavby popsána v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (Příloha č. 1 Stavebně technická dokumentace). Předmět činností dodavatele je definován v Příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek, tj. Příloha č. 2 Návrh Příkazní smlouvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Zlínský kraj
Kroměřížská nemocnice a. s – Rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A – zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské služby pro technologickou obnovu dvou operačních sálů ve 3.NP a dvou operačních sálů ve 4.NP jižního křídla budovy A Kroměřížské nemocnice. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (Návrh smlouvy).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Město Hlučín
Strategické plánování města Hlučína   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je Strategické plánování města Hlučína. Zakázka je rozdělena na čtyři části. Předmětem 1. části veřejné zakázky je tvorba Strategického plánu města Hlučína na období 2020 – 2030, který bude hlavním rozvojovým dokumentem města a bude navazovat na Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Hlučína v období 2008 – 2018. Předmětem 2. části veřejné zakázky je Dopravní generel, který bude hlavním strategickým dokumentem v oblasti dopravy. Předmětem 3. části veřejné zakázky je Urbanistický generel (dále jen generel) pro město Hlučín a jeho městské části Bobrovníky a Darkovičky. Generel zhodnotí současný stav sídla a jeho vývoj z hlediska urbanistické koncepce, navrhne scénáře možného dalšího vývoje s ohledem na hodnoty a podmínky v území, vytýčí priority a nastaví opatření a postupy vedoucí k zajištění ochrany a zlepšení současného prostorového uspořádání území.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
ČEZ Distribuce, a. s.
Projektové dokumentace pro energetiku 1   
Stručný popis: Projektové dokumentace liniových staveb VN/NN a DTS včetně případné optické infrastruktury s tím související v předpokládané cenové relaci od cca 50.000 Kč do 500.000 Kč za jednotlivou PD; poskytnutí souvisejících služeb jako jsou geodetické práce, případné majetkoprávní projednání, zajištění vkladu věcných břemen do katastru nemovitostí a výplaty náhrad povinným.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie