Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 575 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pardubice
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servisní práce.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem celé veřejné zakázky je realizace 8 průřezových výzkumů a 20 tematických výzkumů. Jednotlivé části veřejné zakázky budou zadávány ve zjednodušeném podlimitním řízení a budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních nebo po několika částech zadávaných v jednom zadávacím řízení. Jednotlivé části veřejné zakázky budou vyhlašovány postupně v závislosti na aktuálních potřebách realizace daného výzkumu v jednotlivých lokalitách a dle zvolené tematiky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha“ je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí (dále jen „ST“) ST Hradec Králové, ST Pardubice, ST Praha-západ, ST Praha-východ, ST Nymburk, ST Plzeň, ST Karlovy Vary, ST Most, ST Ústí nad Labem a ST Liberec.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Povodí Moravy, s.p.
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky je provedení geodetických prací pro stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ (dále jen „stavba“) a další související stavby a záměry v souladu zadáním „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, technické řešení F. 1.Zadání pro geodetické práce“ zpracovaným společností AQUATIS, a.s., v lednu 2018 (dále jen „zadání“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
Rámcová dohoda k zajištění exkavačních prací na záchranných archeologických výzkumech II.   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcový dohod bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a třemi dodavateli v každé části zadávacího řízení (nebudou-li rámcové dohody v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřeny s více dodavateli), na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou exkavační práce na záchranných archeologických výzkumech prováděných zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Povodí Vltavy, státní podnik
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Technická podpora CIS/AISC 2018 - II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je technická podpora aplikace cizineckého informačního systému pro období od 6. 1. 2018 do 31. 10. 2018 v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 4 uzavřené rámcové smlouvy ze dne 30. května 2014 č. j. PPR-30611-21/ČJ-2013-990656.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC a HS   
Stručný popis: Provádění pravidelného servisu, oprav a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému (a to vč. kontrol těsnosti), systému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra Třinec, Ostrava - Jih, Ostrava - Přívoz, Slezská Ostrava, Bílovec, Nošovice, Opava a na hasičské stanici Hlučín.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Hlavní město Praha, odbor strategických investic
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - Podrobný inženýrsko-geologický průzkum - údržba štoly   
Stručný popis: Realizace údržby průzkumné štoly v rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov. Ražba štoly byla realizována v období 05/2014 - 11/2015 (úsek 0 - 850 m) a 10/2016 - 01/2017 (rozšíření v úseku 0 - 180 m)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem celé veřejné zakázky je realizace 8 průřezových výzkumů a 20 tematických výzkumů. Jednotlivé části veřejné zakázky budou zadávány ve zjednodušeném podlimitním řízení a budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních nebo po několika částech zadávaných v jednom zadávacím řízení. Jednotlivé části veřejné zakázky budou vyhlašovány postupně v závislosti na aktuálních potřebách realizace daného výzkumu v jednotlivých lokalitách a dle zvolené tematiky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Archeologický výzkum lokality související s dostavbou, vestavbou a přestavbou objektu Mikulandská v Praze na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum VŠUP v Praze - II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je druhá etapa záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na území realizace stavby s názvem „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“ definované projektovou dokumentací zpracovanou společností AED project, a.s., Pod Radnicí 1235/2a, 150 00 Praha.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Karlovarský kraj
Doplnění účelové mapy povrchové situace – Digitální technické mapy v ORP (obci s rozšířenou působností) Sokolov, Kraslice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení leteckého snímkování na území obcí s rozšířenou působností Sokolov, Kraslice v Karlovarském kraji s přesahem 5km do okolního státu a kraje v rozsahu území uvedených v příloze (ORP – Obce s rozšířenou působností) přílohy č. 1 Technická specifikace a na základě tohoto snímkování doplnit postupně ÚMPS (účelovou mapu povrchové situace – polohopisnou a výškopisnou složku) tak, aby pokrývala jmenované území Karlovarského kraje.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika - Česká rozvojová agentura
VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE PRO ROZVOJ MUNICIPALITY CAZIN – PRŮZKUMNÉ PRÁCE   
Stručný popis: V rámci realizace projektu bude na lokalitě „Rujnica“ v Bosně a Hercegovině proveden komplexní geofyzikální průzkum. Na základě jeho výsledků bude určena optimální lokalita pro vybudování hydrogeologického vrtu, který bude následně proveden, a to spolu s karotážním měřením a čerpacími zkouškami. V rámci čerpacích zkoušek bude sledována hladina podzemní vody také v okolních vrtech a studních. Důvodem je vyloučení rizika negativního ovlivnění zdrojů podzemní vody v okolí lokality „Rujnica“ další případnou exploatací. Budou odebrány vzorky pro provedení laboratorních analýz. Získaná data budou využita pro zpracování numerických modelů energetické bilance zájmového území a specifikaci scénářů jeho možného využití. Optimální scénář bude následně zpracován podrobně. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Univerzita Pardubice
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servisní práce a kontroly.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Správa Krkonošského národního parku
Inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš   
Stručný popis: Předmětem zakázky je provedení kompletní inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš. Vzhledem k povaze zakázky nepřipustila Správa KRANP plnění zakázky na části.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie