Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 585 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Pořízení dat mobilního mapování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je pořízení obrazových dat tzv. mobile mappingu, tj. fotogrammetrických prostorově umístěných dat pořízených z jedoucího vozidla či zařízení
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů
DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ HORNINOVÉHO MASIVU V PVP BUKOV NEDESTRUKTIVNÍMI GEOFYZIKÁLNÍMI METODAMI   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení instalace monitorovacího systému SGI1 a provedení dlouhodobého monitorování horninového masivu nedestruktivními geofyzikálními metodami v Podzemním Výzkumném Pracovišti (PVP) Bukov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka plovoucích meteorologicko-limnologických monitorovacích stanic   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Tři funkční sestavy stanice jsou určeny pro vysokofrekvenční měření (minimálně v 10minutovém intervalu) meteorologických veličin a fyzikálně-chemických ukazatelů kvality vody ve 3 hloubkách vodního sloupce na vodních nádržích, s řídící a záznamovou jednotkou umožňující telemetrický přenos dat. Stanice měří dlouhodobě (minimálně 5 let) meteorologická data (teplota a vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru, globální záření) a data o kvalitě vody (teplota, rozpuštěný kyslík, pH, konduktivita, oxidačně‐redukční potenciál, chlorofyl‐a, rozpuštěné organické látky). Stanice jsou umístěny na vodní hladině celoročně, kromě zimního období s tvorbou ledové pokrývky. Snímače ukazatelů kvality vody jsou vybaveny automatickým čištěním zamezujícím vlivu znečišťujících usazenin, řasových nárostů a biofilmů a nevyžadují četnější kalibraci než jednou za 2 měsíce. Snímače meteorologických veličin nevyžadují četnější kalibraci než jednou za rok. Součástí stanice je plovoucí nosný vor.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů
PROJEKT CELSIUS -TEPLOTNÍ MONITORING PVP BUKOV A DOLU ROŽNÁ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem projektu je získat znalosti o teplotním vývoji horninového prostředí a termálním gradientu v prostředí krystalinických hornin ve vertikálním profilu 1200 m (maximální hloubka dolu Rožná). V rámci projektu budou monitorovány teploty a vlhkosti vzduchu v povrchovém areálu PVP Bukov, teploty ve vrtech v kvartérním pokryvu, dále teploty a vlhkosti v otevřených větraných prostorech a teploty v horninovém masivu v různých částech bývalého dolu Rožná a PVP Bukov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Rekonstrukce ŽST Jaroměř   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) na území s archeologickými nálezy, které bude dotčeno stavební činností. Výsledkem výzkumu bude soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu), která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené stavební činností v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Povodí Ohře, státní podnik
VD Nechranice – sanace abrazí LB (OÁZA) – III. Etapa-Inženýrskogeologický průzkum   
Stručný popis: 1. Přípravné administrativní, organizační a terénní práce dle zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění včetně zpracování projektu geologických prací dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. Projednání vstupů na pozemky, stanoviska vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody. 2. Přípravné technické práce, zajištění geofyzikálního průzkumu. Jádrové vrtání včetně provádění z pontonu, karotážní měření ve vrtech, laboratorní vyhodnocení vzorků, geodetické práce. 3. Geotechnický monitoring - numerické modelování a geotechnické výpočty, měření ve vrtech, geodetické měření, kvartální zprávy a roční zpráva, případný návrh úpravy monitoringu. Cílem akce je vyřešit do budoucna ochranu břehů VD Nechranice v délce 1 520 m proti abrazím. Vymezení zájmové oblasti je uvedeno v příloze č.2 zadávacího projektu z 07/2017, který zadal podnik Povodí Ohře, s. p.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Svazek obcí regionu Písecko
Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování segmentových koncepčních dokumentů pro obce na Písecku. Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do několika části. Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky, několik částí nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Archeologický výzkum lokality související s dostavbou, vestavbou a přestavbou objektu Mikulandská v Praze na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum VŠUP v Praze - II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je druhá etapa záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na území realizace stavby s názvem „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“ definované projektovou dokumentací zpracovanou společností AED project, a.s., Pod Radnicí 1235/2a, 150 00 Praha.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Geodetické služby 2016-2018 – KPÚ pro JMK   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výběr 5 dodavatelů, kteří budou po dobu účinnosti rámcové smlouvy na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět geodetické služby ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a to na podkladě činností Státního pozemkového úřadu, které vyplývají ze zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Povodí Ohře, státní podnik
Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe). Rozsah plnění: A. Vyhodnocení opatření z předchozího cyklu plánování v oblasti vod B. Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik C. Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem D. Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik Povodí Labe
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Univerzita Pardubice
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servisní práce.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem celé veřejné zakázky je realizace 8 průřezových výzkumů a 20 tematických výzkumů. Jednotlivé části veřejné zakázky budou zadávány ve zjednodušeném podlimitním řízení a budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních nebo po několika částech zadávaných v jednom zadávacím řízení. Jednotlivé části veřejné zakázky budou vyhlašovány postupně v závislosti na aktuálních potřebách realizace daného výzkumu v jednotlivých lokalitách a dle zvolené tematiky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha“ je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí (dále jen „ST“) ST Hradec Králové, ST Pardubice, ST Praha-západ, ST Praha-východ, ST Nymburk, ST Plzeň, ST Karlovy Vary, ST Most, ST Ústí nad Labem a ST Liberec.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Povodí Moravy, s.p.
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky je provedení geodetických prací pro stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ (dále jen „stavba“) a další související stavby a záměry v souladu zadáním „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, technické řešení F. 1.Zadání pro geodetické práce“ zpracovaným společností AQUATIS, a.s., v lednu 2018 (dále jen „zadání“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
Rámcová dohoda k zajištění exkavačních prací na záchranných archeologických výzkumech II.   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcový dohod bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a třemi dodavateli v každé části zadávacího řízení (nebudou-li rámcové dohody v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřeny s více dodavateli), na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou exkavační práce na záchranných archeologických výzkumech prováděných zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie