Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4630 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TAMERO INVEST s.r.o.
Snížení emisí na kotli K1   
Stručný popis: Předmětem ZAKÁZKY je realizace akce – „Snížení emisí na kotli K1“ zahrnující zejména: • Návrh technického řešení celého DÍLA • Zpracování DOKUMENTACE • Dodávky ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Montáž ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Demontáže původního a dále nevyužívaného zařízení • Potřebné úpravy stávajících zařízení OBJEDNATELE • Komplexní vyzkoušení celého zařízení • Uvedení zařízení do provozu Detailní rozsah ZAKÁZKY je popsán v příloze 1 Zadávací dokumentace/SMLOUVY
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Komplexní úklid Litomyšlské nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu prováděním pravidelných a nepravidelných úklidových a desinfekčních prací a to vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady v rozsahu a způsobem dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele na jeho pracovišti Litomyšlská nemocnice v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a v souladu s dalšími požadavky zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci a ve smlouvě, která je přílohou zadávací dokumentace. Jedná se zejména o zajištění základního úklidu a desinfekce podlahových ploch, obkladů, nábytku a sanitárních zařízení atd. včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určené. Úklid bude probíhat při běžném provozu oddělení a ostatních pracovišť. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Nemocnice Na Bulovce
ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného uchazeče k uzavření smlouvy na poskytnutí požadovaného předmětu plnění, tj. zajištění pravidelných a nepravidelných úklidových prací, včetně dodávek osobních ochranných pomůcek (vyjma operačních sálů a JIP) pro vlastní pracovníky, úklidových a hygienických prostředků v objektech zadavatele Nemocnice Na Bulovce (dále jen „zadavatel“).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Fakultní nemocnice Olomouc
Likvidace odpadů z FN Olomouc   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je sběr, odvoz a zneškodnění odpadů z jednotlivých klinik a pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Kolektor Praha, a.s.
Zajištění úklidových služeb dispečinků a provozních budov   
Stručný popis: Zajištění úklidu běžného denního (tj. interval pondělí až pátek), běžného týdenního s vyšší četností (dvakrát či třikrát v intervalu pondělí – pátek), běžného týdenního a běžného měsíčního, a to jak v prostorách provozních, tak v prostorách dispečinků, a to ve smyslu příloh k této zadávací dokumentaci
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Český hydrometeorologický ústav
Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj - 2 (SIMIR 2)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorní techniky pro stanovení organických látek plynovou chromatografií, techniky pro zajištění kvality kalibrací a pro měření znečištění ovzduší a speciální techniky pro měření znečištění ovzduší v SSIM včetně příslušenství, dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámení obsluhy s technikou, ekologické likvidace stávající techniky dle požadavku zadavatele při dodržení podmínek stanovených zadávací dokumentací. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: 1. Laboratorní technika pro stanovení organických látek plynovou chromatografií 2. Technika pro zajištění kvality kalibrací a pro měření znečištění ovzduší 3. Speciální technika pro měření znečištění ovzduší v SSIM
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Město Třebíč
Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění služeb čištění a zimní údržby místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče, které jsou na území města Třebíče. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona dělena na 2 části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. 1. část veřejné zakázky: Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče část SEVER Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb čištění a zimní údržby místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče, které jsou na území města Třebíče, části sever, včetně jeho místních částí Sokolí, Račerovice, Budíkovice, Ptáčov a Pocoucov. Dělící linií je řeka Jihlava. 2. část veřejné zakázky: Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče část JIH.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Město Zdice
Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Zdice včetně místních částí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: A: svoz a odstranění směsného komunálního odpadu B: svoz a zpracování separovaných složek směsného komunálního odpadu C: svoz a zpracování biologicky rozložitelných složek směsného komunálního odpadu D: svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu E: mimořádný svoz Blíže specifikováno v příloze č. 2 – Specifikace a rozsah předmětu plnění
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Národní divadlo
Úklid „ostatních objektů“ Národního divadla II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu tzv. ostatních objektů Národního divadla včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a jednotlivými smlouvami o dílo. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 (slovy: dvou) samostatných částí. 1. část veřejné zakázky: Pravidelný úklid v PB A+D 2. část veřejné zakázky: Mytí oken v OO ND Účastník je oprávněn podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky. Bližší specifikace je uvedena v bodě 6. Technické podmínky této zadávací dokumentace a dále především v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Krajská zdravotní, a.s.
Spalování nebezpečného odpadu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění spalování nebezpečného a ostatního odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Povodí Moravy, s.p.
Provádění úklidových prací v objektu podnikového ředitelství Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech služeb souvisejících s plněním předmětu zakázky „Provádění úklidových prací v objektu podnikového ředitelství Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00“ spočívající v provádění úklidových prací související se správou administrativní budovy Povodí Moravy, s.p.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Obec Olšany u Prostějova
Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova   
Stručný popis: Předmětem plnění zakázky je sanační zásah vedoucí k nápravě staré ekologické zátěže na podzemních vodách přímo ohrožující jímací území v Dubanech na Hané a Hrdibořicích a zasahující na území CHOPAV „Kvartér řeky Moravy“ v souladu s „Projektovou dokumentací sanačního zásahu na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova“ vypracovanou společností GEOtest, a.s. (duben 2017), včetně Dodatku (srpen 2017). V následujícím přehledu jsou uvedeny práce I. etapy sanačního zásahu, financované z OPŽP: - MIP průzkum (Membrane Interface Probe) - Vybudování reaktivních bariér nZVI (metoda direct push) - Geodetické práce - Krátkodobé hydrodynamické zkoušky - Karotážní měření - Vybudování dočasných účelových komunikací - Sanační zásah - Monitorovací práce (plošný monitoring) - Transportní model - Vyhodnocovací práce - Záznam výsledků sanace do databáze SEKM (podrobná specifikace předmětu plnění viz zadávací podmínky uveřejnění na profilu zadavatele)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...
Obec Čechy
Obec Čechy - ČOV a stoková síť   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod v obci Čechy. Stoková síť bude tvořena novými úseky splaškové gravitační kanalizace, tlakové splaškové kanalizace o celkové délce 2 937,5 m a kanalizačními přípojkami o celkové délce 875,49 m. ČOV je navržena na 500 EO.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Úklidové práce v objektech VFU Brno 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb pro zadavatele, přičemž službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí úklidové práce ve vybraných budovách v areálu VFU Brno.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
ODPADY - Část A Tuhý komunální odpad a separovaný odpad   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Svoz a likvidace odpadů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie