Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4685 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava
Svoz a využití biolog.odpadu z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o zajištění pravidelného svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven ze základních a mateřských škol
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Oblastní nemocnice Kladno
Dodávka dezinfekčních přípravků pro ONK   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka dezinfekčních přípravků uvedených v příloze č.1 zadávací dokumentace do sídla zadavatele: Vančurova 1548, Kladno 272 59. Podrobná specifikace předmětu plnění včetně předpokládaného rozsahu plnění po dobu trvání smlouvy, je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. U všech položek nabídne účastník zboží v kvalitě požadované zadavatelem. Uvedený rozsah dodávek je orientační, přesný rozsah bude specifikován dílčími objednávkami dle kupní smlouvy. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Zakázka bude realizována na dobu určitou, tedy 48 po sobě jedoucích měsíců. Všechny ceny uvedené v příloze č.1 musí být uvedeny včetně distribuční přirážky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Obec Nová Ves
Svoz a likvidace odpadu pro obec Nová Ves II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pravidelný svoz a energetické využití nebo odstranění veškerého komunálního odpadu pro obec Nová Ves.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Rámcová smlouva na vyklízení objektů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na zajištění vyklízecích prací. Zadavatel bude na základě uzavřené rámcové dohody po dobu trvání rámcové dohody objednávat provedení vyklízecích prací podle aktuální potřeby. Protože okruh prováděných činností může být široký a nelze ho specifikovat do nejmenších podrobností jednotlivých položek, stanovil zadavatel pro účely zadávacího řízení seznam položek nejčastěji realizovaných, které uvedl v tabulce „Krycí list nabídkové ceny“. Těmito položkami specifikuje zadavatel předmět plnění veřejné zakázky tak, aby byl shodný pro všechny účastníky zadávacího řízení a umožňoval předložení vzájemně porovnatelných nabídek.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sběr, přeprava a likvidace odpadu UJEP pro roky 2019 až 2022 – 2018/0162   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění svozu, likvidace komunálního a separovaného odpadu objednatele podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Předmětem této veřejné zakázky je, za podmínek specifikovaných v závazné rámcové dohodě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu, převzetí směsných složek komunálního a separovaného odpadu, zajištění přepravy ze sjednaného místa původu, do místa určení a nakládání (zejména odstranění nebo využití) s nimi zákonným způsobem.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ochrany přírody ustanovení směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Další povinností, vycházející z této směrnice, je odevzdání hodnotících zpráv o stavu přírodních stanovišť Evropské komisi v pravidelných šestiletých intervalech. Aktualizovaná vrstva mapování biotopů představuje hlavní datový podklad pro jejich tvorbu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Technické služby města Nymburka
Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu-Technické služby města Nymburka   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či likvidace, a to na dobu 5 let. Předpokládaný celkový roční objem odpadů je 8500 tun. Předpokládaný roční objem jednotlivých katalogových čísel odpadu je uveden v příloze č. 5. Předmětem veřejné zakázky není zajištění svozu či přepravy odpadu, Zadavatel zajišťuje dopravu odpadu vlastními vozy. Seznam svozových vozů je uveden v příloze č. 6. V rámci projektu není počítáno se stavebními pracemi.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Blovice
Směsný komunální odpad 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je Svoz a likvidace směsného komunálního ve městě Blovice a místních částech Komorno, Vlčice, Štítov, Hradišťský Újezd, Hradišťská Lhota a osad Stará Huť a Kamensko pro roky 2018-2019. Poskytování předmětných služeb bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a výkaz výměr (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Jihočeský kraj
Zhotovení odborných studií a zajištění monitoringu projektu CZ-SK SOUTH LIFE včetně souvisejících služeb – lesní stanoviště – botanika   
Stručný popis: Botanický průzkum/zhodnocení vybraných částí (dotčených projektem) celkem 4 vybraných EVL z hlediska stavu a rozšíření evropsky významných lesních stanovišť, především: 91E0 – Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) a současné zhodnocení zdejšího výskytu vybraných nepůvodních a invazních druhů rostlin. Založení cca 14 (max. 20) km standardizovaných trvalých transektů, na kterých bude v letech 2018 - 2024 každoročně prováděno hodnocení zdejší vegetace se zvláštním zřetelem na kvalitu a rozšíření výše zmíněného lesního stanoviště a vybraných nepůvodních/invazních druhů rostlin.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Jihočeský kraj
Zhotovení odborných studií a zajištění monitoringu projektu CZ-SK SOUTH LIFE včetně souvisejících služeb – rašeliniště – botanika   
Stručný popis: Botanický průzkum/zhodnocení vybraných částí (dotčených projektem) celkem 4 vybraných EVL z hlediska stavu a rozšíření evropsky významných rašelinných stanovišť, především: 7110 – aktivní vrchoviště, 7120 – degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) a 91D0 – rašelinný les. Založení cca 80 standardizovaných trvalých monitorovacích ploch, na kterých bude během let 2018 – 2024 každoročně provedeno fytocenologické snímkování se zvláštním zřetelem na kvalitu a rozšíření výše zmíněných stanovišť včetně vlivu plánovaných opatření týkajících se revitalizace vodního režimu na tato stanoviště. Součástí je také zajištění sledování hladiny podzemní vody na všech 4 lokalitách s pomocí dodaných automatických piezometrů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Jihočeský kraj
Zhotovení odborných studií a zajištění monitoringu projektu CZ-SK SOUTH LIFE včetně souvisejících služeb – páchník hnědý   
Stručný popis: Podrobný průzkum/zhodnocení celkem 7 vybraných evropsky významných lokalit (dále jen EVL) z hlediska velikosti populace evropsky významného druhu páchník hnědý v letech 2018/2019. Tento průzkum bude proveden v souladu s příslušnou metodikou AOPK pro monitoring řešeného evropsky významného druhu (Král.; 2006). V následujících letech bude dvakrát zopakován. Po provedení prvního průzkumu bude provedena odborná analýza, která z 2 088 v minulosti identifikovaných stromů (případně stromů nově identifikovaných) představujících recentní nebo potenciální biotop páchníka hnědého, vybere min. 1 100 stromů vhodných k provedení zásahu na podporu biotopu řešeného druhu při současném respektování hlediska provozu osob, ochrany majetku a bezpečnosti. Každý takto vybraný strom bude opatřen kartou popisující podrobně jeho zdravotní stav, kartou popisující podrobně navrhované zásahy a v neposlední řadě unikátní identifikační značkou umístěnou přímo v terénu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Městys Křižanov
Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průzkumné práce a analýza rizik provozů a skládky na území městyse Křižanov a v jeho okolí potenciálně ovlivňující kvalitu podzemní a povrchové vody starou ekologickou zátěží.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Město Žamberk
Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk v letech 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství ve městě Žamberk. Jedná se o výběr dodavatele, který zabezpečí svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 20 03 01 dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.), za jehož původce se považuje město Žamberk. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Rámcová dohoda na úklid hřišť a sportovišť v MČ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výhrab listí, jehličí, větví z plochy hřiště Zametení přilehlých ploch (betonové plochy, kaskády) od listí, jehličí, větví, písku Odstranění drnů z přilehlých ploch (betonové plochy, kaskády) Sběr veškerých odpadků (papír, plasty, nedopalky, dřeva apod.) na ploše hřiště a na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odplevelení na ploše hřiště Odplevelení na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odstranění nánosů bahna na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odvoz rostlinného a odpadového materiálu na skládku
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace
Rámcová dohoda na úklid společných prostor budovy Horníkova 34 v Brně-Líšni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1) Pravidelný úklid chodeb, schodišť, čekáren včetně vynášení odpadu z odpadkových košů na toaletách, chodbách 2) Pravidelné mytí a leštění skel vchodů a zádveří 3) Pravidelný úklid kanceláří SML včetně vynášení odpadu z odpadkových košů 4) Pravidelný úklid skladů a technických prostor 5) Pravidelný úklid sociálních zařízení 6) Pravidelný úklid výtahů 7) Mytí oken, výloh, skleněných dveří 8) Držení úklidové pohotovosti pro okamžitý úklid 9) Úklid po mimořádných situacích 10) Zpracování desinfekčního plánu Součástí služeb jsou dodávky čistící chemie a čistících prostředků, pytlů do odpadkových košů, použití úklidových strojů, nástrojů a dalších potřeb dodavatele.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie