Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4559 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Hradec Králové
Provádění úklidových prací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění pravidelných úklidových, mycích a čisticích prací v objektech Magistrátu města Hradec Králové na adresách: Československé armády 408, Československé armády 216 a Střelecká 824 v Hradci Králové. Jedná se o úklid v prostorách o celkové výměře 8.830 m2.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Protokolární skartace a likvidace dokumentů a dat   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úkonů spojených s fyzickou likvidací dokumentů po skartačním řízení a zajištění průběžné fyzické likvidace dokumentů nepodléhajících skartačnímu řízení, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Dokumentem se pro účely této veřejné zakázky rozumí každá písemná, obrazová, zvuková, elektronická nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální na všech typech nosičů dat.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Úklidy III. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR   
Stručný popis: Zajištění úklidových prací v objektech finančních úřadů v ČR.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Úklidy III. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR   
Stručný popis: Zajištění úklidových prací v objektech finančních úřadů v ČR.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Jihomoravský kraj
Zajištění úklidových služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále specifikován v části II. zadávací dokumentace - Obchodní podmínky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
NIMETAL, spol. s r.o.
Zakázka č. 1 - NIMETAL, spol. s r.o.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky na zpracování baterií a svozového vozidla s kontejnerovou nástavbou a kontejnerů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Svoz a likvidace odpadů v letech 2014 až 2017   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb odpadového hospodářství na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem. Oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové smlouvy na likvidaci odpadů ve II. čtvrtletí roku 2018.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu   
Stručný popis: Předmětem VZ je zajištění naložení, svozu a odstranění zdravotnického odpadu vznikajícího při činnosti KNL, a.s. Jedná se o netříděný odpad katalogových čísel 180101, 180102 a 180103 zařazovaných pod jednotné číslo 180103, dále pak 180108 a 180109 zařazovaných pod jednotné číslo 180109 a 200132. Svoz a odstranění zdravotnického odpadu se provádí ze 3 lokalit: Liberec, Jablonné v Podještědí a Turnov. Smlouva na dobu neurčitou s možností výpovědi. Účinnost smlouvy od 1.9.2018.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Česká republika - Ministerstvo financí
„Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „PROJEKT SANACE, DS PHM UNIPETROL RPA, s.r.o. – Bartošovice, Projektová dokumentace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, včetně příloh, zpracované společností Biodegradace s.r.o. v lednu 2011 a aktualizované v listopadu 2017. Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého distribučího skladu PHM BENZINA v Bartošovicích a tím splnění rozhodnutí vydaného MÚ Nový Jičín – odbor ŽP, zn. 116563/2006-Ko ze dne 13. 8. 2007. Tímto rozhodnutím bylo společnosti BENZINA s.r.o. (dnes UNIPETROL RPA, s.r.o. – odštěpný závod BENZINA) uloženo opatření k nápravě závadného stavu na lokalitě distribučního skladu Bartošovice, okr. Nový Jičín.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Úklidy V. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR   
Stručný popis: Zajištění úklidových prací v objektech finančních úřadů v ČR.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Univerzita Karlova
Centrum Krystal – práce pokojské   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění prací pokojské v pokojích a na chodbách hotelové části objektu Centra Krystal Univerzity Karlovy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Město Česká Lípa
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a opravy zastávek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při čištění komunikací, zimní údržbě komunikací a úklidu autobusových zastávek dle specifikace uvedené v ZD a jejích přílohách za účelem zajištění čištění komunikací, zimní údržby komunikací a úklidu autobusových zastávek v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a v souladu se souvisejícími právními předpisy, vyhláškami a nařízeními města Česká Lípa a rovněž v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Město Vidnava
Sběr, svoz a likvidace odpadů ve městě Vidnava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů ve městě Vidnava“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištění sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro město Vidnava, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Česká Lípa
Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění prací a poskytování s tím souvisejících služeb specifikovaných zadavatelem v příloze ZD – Specifikaci požadovaných služeb, spojených s údržbou vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek v majetku objednatele podle oceněné Specifikace činností a jednotkových cen. Účelem plnění předmětu VZ je komplexní, systematická a periodická péče o vodní toky, nádrže a odlučovače ropných látek v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Odvoz a likvidace odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je sběr, odstranění nebo využití odpadu objednatele, včetně vážení odpadu při jeho převzetí od objednatele, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a zajištění činnosti odpadového hospodáře pro objednatele podle § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie