Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4971 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Rožnov pod Radhoštěm
Provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní a celoroční zajištění provozu sběrného dvora v Rožnově pod Radhoštěm, který se nachází na pozemku p. č. 3756/15, 3761/10, 3762, 6304 v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a je ve vlastnictví zadavatele. Provozováním sběrného dvora se rozumí zejména sběr a shromažďování odpadu vznikajícího na území města Rožnov pod Radhoštěm a dále provádění obsluhy sběrného dvora. Technické podmínky provozování sběrného dvoru jsou vymezeny zejména zadávací dokumentací a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a Příloze č. 2 zadávací dokumentace
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Likvidace kalů a dalších odpadů z procesů čištění odpadních vod a provozu stokových sítí   
Stručný popis: Převzetí, přeprava z místa shromáždění do místa likvidace a likvidace odvodněných kalů a ostatních odpadů souvisejících s činností zadavatele a povolených příslušným krajským úřadem (§ 14 zákona č. 185/2001 S., o odpadech), a to včetně jejich legislativního odbavení (vybavení přepravními listy atd.) dle požadavků zadavatele.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti Unipetrol RPA, s.r.o.“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. – Benzina, odštěpný závod“, včetně příloh, zpracované v lednu 2018 společností Envirex Holding, a.s. (aktualizace srpen2018). Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění identifikované staré ekologické zátěže, tj. odstranění ohnisek znečištění ropnými látkami v areálu bývalého DS PHM a na pozemcích severně od areálu bývalého DS PHM. Sanační zásah bude zahrnovat sanaci zemin, stavebních konstrukcí (suterén správní budovy) a podzemní vody v sanačních plochách I až VII, které byly definovány v rámci dosavadních průzkumných prací.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Masarykův onkologický ústav
Dezinfekční přípravky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních přípravků (dále také „zboží“) dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (Specifikace veřejné zakázky, cenová nabídka) a příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Odvoz a likvidace odpadů z objektů AS-PO   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění odpadu, včetně pronájmu nádob na jeho uložení z objektů AS-PO po dobu 4 let.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Šumperk
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, SVOZU A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (PLAST, SKLO, NÁPOJOVÝ KARTON A PAPÍR) V ŠUMPERKU   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spojené se sběrem, svozem a tříděním odpadů plastů, skla, nápojového kartonu a papíru pro město Šumperk v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele – území města Šumperka. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na šest samostatných částí. Všechny tyto části je možno realizovat samostatně a na sobě nezávisle, tzn. lze podat nabídku na libovolnou část (A, B, C, D, E i F) tj. na dvě, tři, čtyři i pět částí či všech šest částí zakázky. Bližší specifikace všech částí zakázky je uvedena v příloze dokumentu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Dezinfekce, dezinsekce, deratizace, desikace a vyklizení odpadu BD Brno-Líšeň 2019-2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je ochranná dezinfekce, dezinsekce, deratizace a dodatkové služby.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Klatovská nemocnice, a. s.
Svoz a likvidace odpadů z KN, a. s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, odvozem a likvidací směsného komunálního a nebezpečného odpadu včetně evidence odpadů a zpracování povinných hlášení, který vzniká v Klatovské nemocnici, a.s. po sjednanou dobu plnění.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Obec Úlice
Kanalizace a ČOV v obci Úlice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Obec Úlice
„Kanalizace a ČOV v obci Úlice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Dodávky dezinfekčních prostředků pro ONK   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je průběžná dodávka dezinfekčních přípravků do sídla zadavatele. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. V rámci plnění veřejné zakázky dále zadavatel požaduje bezplatné vypůjčení následujícího příslušenství: - směšovacího zařízení a - nové dávkovače a držáky na produkty určené k dezinfekci rukou. Vybraný dodavatel bude dále povinen v průběhu trvání smlouvy zajistit pravidelný servis příslušenství, BTK a kalibraci směšovacího zařízení.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Rámcová dohoda na úklid hřišť a sportovišť v MČ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výhrab listí, jehličí, větví z plochy hřiště Zametení přilehlých ploch (betonové plochy, kaskády) od listí, jehličí, větví, písku Odstranění drnů z přilehlých ploch (betonové plochy, kaskády) Sběr veškerých odpadků (papír, plasty, nedopalky, dřeva apod.) na ploše hřiště a na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odplevelení na ploše hřiště Odplevelení na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odstranění nánosů bahna na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odvoz rostlinného a odpadového materiálu na skládku
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Město Rumburk
Zimní údržba místních komunikací města Rumburk   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění služeb zimní údržby místních komunikací a areálu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. ve správním území Rumburk. Údržba bude prováděna v zimním období, a to vždy od 1.11. do 31.3., a pokud nastane zimní povětrnostní situace mimo uvedená zimní období, pak rovněž kdykoliv v období od 1.4. do 31.10. Zimní údržba komunikací spočívá v zajišťování schůdnosti a sjízdnosti komunikací v zimním období v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a souvisejícími právními předpisy a vyhláškami a nařízeními města Rumburk, a to ve správním území města Rumburk, které zahrnuje katastrální území: Rumburk, Dolní Křečany a Horní Jindřichov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
TS služby s.r.o.
Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2020-2021, Nové Město na Moravě   
Stručný popis: zajištění ukládání a likvidace směsného komunálního odpadu ze sběru na území města Nové Město na Moravě a jeho místních částí, dále z obcí mikroregionu Novoměstsko
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Valašské Meziříčí
Úklidové služby v budovách města Valašské Meziříčí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování kompletních úklidových služeb: pravidelný úklid, mytí oken 2 x ročně, čištění koberců 1 x ročně, úklid v mimořádných situacích, dodávka sanitárních materiálů v budovách města Valašské Meziříčí. Pravidelný úklid zahrnuje úklid prostor – kanceláře, chodby, schody, kuchyňky, sociální zařízení a dalších provozních prostor (vyprazdňování odpadkových košů, mytí podlahy, stírání prachu, leštění nábytkových ploch, mytí dveří, vysátí koberce, mytí kuchyňské linky a obkladů, zametání venkovního prostranství před vstupem do budovy, mytí zábradlí, soklů, leštění zrcadel, mytí vstupních dveří včetně skleněných požárních dveří, klik a dezinfekce klik, mytí a desinfekce WC, umyvadel, mytí zrcadel apod). Součástí předmětu zakázky (součástí nabídkové ceny) jsou: veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému poskytování úklidových služeb včetně všech nákladů souvisejících.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie