Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3999 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
SPŠ Kutná Hora – modernizace dílen   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce přízemí dílen. Během rekonstrukce dojde k výměně oken , částečně elektrických rozvodů, podlah a osvětlení. Dále bude vybudována bezbariérová toaleta a venkovní altán s okolní parkovou úpravou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
ČEPRO, a.s.
Rámcová dohoda - Nátěry nádrží a technologie   
Stručný popis: Opravy protikorozních nátěrů a korozních poškození jednotlivých skladovacích nádrží na PHM vč. technologie ve skladech zadavatele, které se nachází na území České republiky a případná nová aplikace protikorozních nátěrů na nových technologiích.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Česká republika - Generální finanční ředitelství
ÚzP v Novém Jičíně - stavební úpravy budovy č.p. 2027   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy 4., 5. a 6. nadzemního podlaží budovy Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Novém Jičíně . Předmětem díla je dále provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové, nebo výkresové části Projektových dokumentací pro provedení stavby, ve výkazu výměr a Výzvě.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
NPÚ, SZ Velké Losiny restaurování parketových podlah a nábytku   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je restaurování parketových podlah na Státním zámku Velké Losiny – místnost s tapiseriemi, sál s rodovou galerií, knihovna, rytířský sál, a restaurování 2 kusů knihovních skříní VL 242, VL 243 z mobiliárního fondu zámku – movitá kulturní památka mobiliární fond zámku Velké Losiny, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 67980/38-7619.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Národní technické muzeum
"Dokončení obnovy objektu a technických systémů Letenského kolotoče"   
Stručný popis: Dodavatel zajistí pro objednatele dokončení stavebních prací, investiční akce obnova Letenského kolotoče.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
Výběr dodavatele na akci „Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk“ – objekt BIOS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dokončení rekonstrukce haly BIOS, tj. výměna střechy, včetně některých vazníků, instalaci zateplovacího pláště a oken, opravu vnitřního obložení stěn haly, vybourání a opravu omítek a obložení v šatnách a sprchách, výměnu rozvodů vody, výměnu vzduchotechniky, výměnu rozvodů topení, výměnu dveří, montáž palubovky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Krajská zdravotní, a.s.
Malířské a lakýrnické práce pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o.z.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající v opakovaném provádění malířských prací.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Městská část Praha 9
Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, dostavba a nástavba objektu č.p. 723, stavba občanského vybavení, stojícího na pozemku parc. č. 1345 v k. ú. Prosek, hl. m. Praha. Cílem rekonstrukce, dostavby a nástavby objektu je provozování komunitního centra pro výchovu a vzdělávání. Vybraný dodavatel bude při rekonstrukci, dostavbě a nástavbě postupovat plně v souladu se schválenou projektovou/technickou dokumentací. Povaha a množství prací, dodávek a služeb je podrobně popsána v zadávací a projektové dokumentaci, která je plně k dispozici na profilu zadavatele. Pro uchazeče jsou takto definované zadávací podmínky závazné.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Mařenice
Stavební úpravy kulturního domu Mařenice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy kulturního domu v Mařenicích čp. 51. Stavební úpravy zahrnují zejména výměnu stávajícího vytápěcího systému (otopná tělesa, rozvody, kotel), výměnu střešního pláště a všech podhledů v objektu, výměnu stávajících rozvodů elektro, a stávajících vnitřních rozvodů ZTI - vodovodu a kanalizace, výměnu veškerých dveří, výměnu podlah v celém objektu kromě sálu, výměna obkladů na WC, modernizaci výčepu pro sál a realizaci souvisejících stavebních prací a dodávek.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Muzeum umění Olomouc
MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central, stavební část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části objektu č.p. 824 v Denisově ulici č. or. 47, která byla adaptována jako kino Central. Cílem rekonstrukce je vytvořit víceúčelový sál se zázemím pro výstavní, veřejné a technicko-administrativní funkce: divadlo, kino s kapacitou 150 sedících návštěvníků a společenské akce (koncerty, výstavy atd.) s kapacitou 500 stojících návštěvníků. Rekonstrukce se týká vymezených částí 2.P.P., 1.P.P. a 1.N.P. objektu a zahrnuje: a) Provedení přístavby ve dvorní části objektu v úrovni 2.P.P., v níž bude umístěn sklad, únikové schodiště, 2 anglické dvorky pro jednotku chlazení a strojovnu VZT. b) Provedení nového drenážního systému v uličce ke kinu a ve dvorní části, jeho napojení na kanalizaci a ve dvoře do vsakovací jímky. Provedení nové vodovodní přípojky od stávající vodoměrné šachty do objektu. c) Provedení stavební úprav bývalého kina na víceúčelový sál, převážně ve vnitřních prostorách objektu. Zejména se jedná o následující úpravy: - Vybudování no
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městská část Praha 7
Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového domu Dobrovského 537/19, Praha 7. Stavebními úpravami nedochází ke změně účelu užívání objektu. Mění se pouze dispoziční řešení, kdy stávajících 10 bytových jednotek je nahrazeno 15 bytovými jednotkami s tím, že je zobytněno i podkroví. Prostor ateliéru zůstává bez zásadních dispozičních změn. Pro lepší obslužnost bytů nacházejících se v šesti podlažích je do dvora objekt nově umístěn osobní výtah. Stavba je členěna na dvě části. Na část A a část B. Předmětem stavebních úprav v části A je kompletní rekonstrukce obou objektů bez sanačních prací. Sanační práce jsou součástí části B a týkají se 1.PP (1S) a 1.NP v rozsahu celého půdorysu. Zásah se bude skládat z provedení vodorovných svislých infuzních clon a opatření povrchu zdí stěrkami a sanační omítkou. Sanační zásahy budou prováděny z vnějšího prostoru sousedních parcel. Část B bude prováděna jako změna vyhrazená dle § 100 ZZVZ odst. 1.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Šumperk
Klapperothova manufaktura - statika zdiva a rekonstrukce krovu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je statika zdiva, sanace kleneb a rekonstrukce krovu a dřevěných stropních konstrukcí na objektu Klapperothovy manufaktury.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Truhlářské práce v bytových domech městské části Brno-Líšeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem dle jeho pokynů, požadavků, technické zprávy a dle soupisu prací, provádět dodávky truhlářských výrobků (vestavěné skříně, kuchyňské linky vč. vestavěných spotřebičů, dřezu a dřezové baterie) a k nim poskytovat přidružené truhlářské práce v bytových jednotkách ve správě MČ Brno – Líšeň.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Město Valašské Meziříčí
Stavební úpravy objektu ubytovny č.p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou: „Stavební úpravy objektu ubytovny č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí“, dle projektové dokumentace zpracované Josefem Galetkou, se sídlem Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková, IČO: 75866366, která je přílohou této zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou zejména: - Úpravy vnitřní dispozice - Provedení nových interiérových povrchů (omítky, sádrokartony obklady, podlahy apod.) - Povedení nových instalací (zdravoinstalace, elektro, vytápění a vzduchotechnika) - Provedení nových podlahových konstrukcí Po provedení stavebních úprav zůstane zachováno původní hmotové řešení objektu. Dispoziční úpravy jsou patrné z výkresové dokumentace včetně charakteristiky použitých materiálů.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
statutární město Plzeň
Výměna oken Škroupova 5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poslední 3. etapa výměna oken a výkladců v budově Magistrátu města Plzeň, Škroupova 5. Výměna oken a výkladců byla provedena v souladu s projektovými dokumentacemi, které byly přílohou č. 5 a č. 6 zadávací dokumentace. Tato 3.etapa zahrnovala zejména tyto dílčí činnosti: 1. Demontáž stávajících oken, výkladců, parapetů, žaluzií 2. Výroba replik oken 3. Montáž nových oken vč. parapetů a žaluzií 4. Výroba výkladců vč. dveří 5. Montáž nových výkladců vč. dveří 6. Vyzdění parapetů 4. Povrchové úpravy
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie