Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 250 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Most
Rekonstrukce mostu ev. č. 4a-M1 v ul. J. E. Purkyně, Most   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce mostu ev. c 4a-M1 spočívající v náhradě nosné konstrukce stávajícího mostu, čímž bude zajištěna plná zatížitelnost mostu a splnění všech současných bezpečnostních standardů. Součástí stavby je i oprava spodní stavby mostu, úprava navazující komunikace a vynucená přeložka veřejného osvětlení. Podrobně viz ZD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Jihočeský kraj
Most ev. č. 122 - 011 přes Židovu strouhu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní odstranění mostního svršku a sanace stávající nosné konstrukce a spodní stavby. V rámci stavby bude proveden vyrovnávací beton na mostě, výměna odvodňovačů a realizace nového mostního svršku. Součásti stavby bude také oprava stávajících svahů pod mostem a pročistění stávajícího koryta potoka Židova strouha od napadaných nánosů vč. zpevnění svahů koryta těžkým kamenným záhozem dle požadavku správce toku. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Jihočeský kraj
Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace mostu ev. č. 1536 - 1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec. Most se nachází na silnici III/1536-1 před obcí Stříbřec. Most ev. č. 1536-1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec prochází CHKO Třeboňsko a je součástí národní kulturní památky „Rožmberská rybniční soustava“. Most byl realizován v roce 1925. Hlavním důvodem sanace je technický stav památkově chráněného mostu (nosná konstrukce i spodní stavba) a možnost mírného zvýšení zatížitelnosti. Zásadní změnou je přistoupení k sanaci ložisek, která jsou nefunkční a jsou zdrojem přídavného namáhání mostu. Zrekonstruovaný most zajistí nejen zlepšení normových parametrů (zatížitelnost), ale především výrazně prodlouží životnost objektu, při zachování všech stávajících funkcí a vazeb v okolním území. Šířkové parametry na mostě i prostorové parametry pod ním se nezmění.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla s názvem „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004 + 004a“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Úprava ohlaví PK Hořín – Zhotovitel stavby – opakované řízení   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla s názvem „Úprava ohlaví PK Hořín – Zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností Valbek, spol. s.r.o., se sídlem Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Most X022 SPHM Bubenská u Metra - podapření 2. a 4. pole mostu II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provizorní podepření Mostu X 022 Severní předmostí Hlávkova mostu (východ), který je v havarijním stavu dle zadávací dokumentace v úrovni DSJ zhotovitele Pontex z 11/2018.. V současnosti je havarijně zajištěn 2 podpěrami v kritických průřezech dobetonování mezi segmenty ve 2. a 4. poli. Pro zprovoznění mostu je nutno podepřít celé 2. a 4. pole. Cílem tohoto opatření je obnovení automobilového provozu do 3,5 tun na mostě, které stávající havarijní zajištění neumožňuje.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Statutární město Opava
Podvihov – Podvihovský Mlýnek - most   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o demolici stávajícího mostu a vybudování nového mostu z monolitické železobetonové rámové konstrukce o jednom poli se spodní stavbou založenou na mikropilotách přes vodní tok Sedlinka. Délka přemostění je 7,34 m (šikmo), 7,30 m (kolmo), délka mostu je 11,50 m a šířka mostu 7,60 m. Součástí stavby je úprava napojení komunikace na most a nové dopravní značení.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Lesy České republiky, s.p.
Odstranění havarijního stavu mostního objektu Gluvčín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stávající MO je v nevyhovujícím stavu a nelze jej ekonomicky se zárukou opravit, proto bude nahrazen mostem novým s požadovanou nosností.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Národní památkový ústav
SZ Milotice - revitalizace zahradnictví, I. etapa - nová výzva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadání je I. etapa revitalizace zahradnictví SZ Milotice, která zahrrnuje skleníkové hospodářství, obnovu zahradnické dílny s prodejnou a malé dílny s kotelnou, výměnu kotle v domku zahradníka. Jedná se o funkčně propojený celek a fakticky jednu členitou budovu, na niž bude třeba napojit stávající dílny. Budou provedeny nové rozvody inženýrských sítí (vodovod, ZTI, ústřední vytápění, vzduchotechnika, plyn, elektrické vedení a kanalizace) v opravovaných objektech, včetně jejich napojení na stávající infrastrukturu. Součástí díla je i rekonstrukce vodovodní přípojky, přeložka STL plynu a nadzemního vedení NN. Plnění díla zahrnuje také úpravu zpevněných ploch, vytvoření dočasných ramp, vyspravení povrchu komína, provizorní zaslepení dočasně ponechané části původní dílny příčkou a provizorní posunutí vjezdových vrat.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Jihočeský kraj
Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace mostu ev. č. 1536 - 1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec. Most se nachází na silnici III/1536-1 před obcí Stříbřec. Most ev. č. 1536-1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec prochází CHKO Třeboňsko a je součástí národní kulturní památky „Rožmberská rybniční soustava“. Most byl realizován v roce 1925. Hlavním důvodem sanace je technický stav památkově chráněného mostu (nosná konstrukce i spodní stavba) a možnost mírného zvýšení zatížitelnosti. Zásadní změnou je přistoupení k sanaci ložisek, která jsou nefunkční a jsou zdrojem přídavného namáhání mostu. Zrekonstruovaný most zajistí nejen zlepšení normových parametrů (zatížitelnost), ale především výrazně prodlouží životnost objektu, při zachování všech stávajících funkcí a vazeb v okolním území. Šířkové parametry na mostě i prostorové parametry pod ním se nezmění.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Montáž, pronájem a demontáž mobilní tribuny pro představení na BVV v rámci fest. Janáček Brno 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je montáž, pronájem a demontáž mobilní tribuny s kapacitou 1000 míst k sezení, pro pořádání divadelních představení na BVV – Brněnské výstaviště v rámci festivalu Janáček Brno 2018 v podmínkách stanovených zadávací dokumentací (dále také jen „ZD“) a smlouvou, jejíž závazný návrh tvoří přílohu č. 3 ZD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
ČEPS, a.s
Výroba a dodávka ocelových stožárových konstrukcí pro venkovní vedení 400 kV   
Stručný popis: Výroba a dodávka ocelových stožárových konstrukcí pro venkovní vedení 400kV.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Úprava ohlaví PK Hořín - Zhotovitel stavby   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla s názvem „Úprava ohlaví PK Hořín – Zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností Valbek, spol. s.r.o., se sídlem Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
II/150 Havlíčkův Brod – Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky řeší problematiku špatného technického stavu propustku na silnici II/150 ve městě Havlíčkův Brod, část Pekrnov, v k.ú. Havlíčkův Brod. Propustek/most, převádí silnici II/150 přes Rozkošský potok. Stávající propustek nevyhovuje průtokům 100-leté vody, bude kompletně odstraněn. Nový most bude řešený jako rám z monolitického ŽB s rovnoběžnými křídly. Napojení navazující silnice na most bude řešeno před a za mostem v celkové délce 57 m kompletní výměna souvrství a 80 m výměna obrusné vrstvy a lokální opravy. Nové šířkové uspořádání mostu bude kategorie S7,5, na levé straně bude umístěný chodník, na který v následujícím roce naváže cyklostezka. Průtočný profil mostu je navržen na návrhový průtok Q100.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
ČEZ Distribuce, a.s.
DODÁVKY KONZOLOVINY PRO NN A SDOK   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek konzoloviny pro NN a SDOK. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem bude v každé Části uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců s vybranými maximálně třemi účastníky s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie