Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 587 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury – vnitřní vybavení interiéru ČÁST "B"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka konstrukčních výrobků, spotřebičů a dalšího vnitřního vybavení.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
III/38711 Věžná – most ev. č. 38711-2; opakovaná výzva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího silničního mostu ev. č. 38711-2, který převádí silnici III. třídy č. 38711 přes potok Věžnou v intravilánu obce Věžná na katastrálním území Věžná na Moravě, v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Stávající nosnou konstrukci představuje železobetonová deska tl. 0,3m, která je vyztužená 11 žebry, která jsou tvořena ocelovými válcovanými nosníky I 260 ve vzájemné vzdálenosti 1,75m. Uložení nosné konstrukce přímé na opěry, bez ložisek. Římsy ŽB jsou monolitické v. 0,40m a š. 0,35m. Stavební výška 0,4m. Podrobný popis spodní stavby-opěry zděné z lomového kamene. Křídla jsou tvořena nábřežními zdmi z lomového kamene. Současný stavebně - technický stav mostu není uspokojivý – spodní stavba stupeň IV - uspokojivý a nosná konstrukce je hodnocena stupněm VII – havarijní. Předmětem rekonstrukce je proto úplná demolice stávajícího mostu a výstavba nového.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
II/639 Kamenice nad Lipou, ul. Vackova (SO 201 – Most ev. č. 639-001)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je most ev. č. 639-001 v Kamenici nad Lipou, okr. Pelhřimov, kraj Vysočina. Účelem mostu je převedení silnice II. třídy 639 přes odpad ze Zámeckého rybníka (řeku Kamenici) v obci Kamenice nad Lipou. Stávající mostní objekt je proveden jako jednopólový šikmý přes vodoteč. Původní nosnou konstrukci tvořila přesypaná jednopólová segmentová klenba z lomového kamene s prstencem z kamenných kvádrů v hraně. Poprsní zdi jsou kamenné zděné z řádkového zdiva. Nad touto klenbou a přesypávkou byla postavena nová desková konstrukce tvořená osmi předpjatými prefabrikovanými nosníky KA-61. Mezi původní a novou konstrukcí je vzduchová mezera. Nosníky jsou uloženy na železobetonových monolitických úložných prazích. Založení je dle mostního listu na vrtaných velkoprůměrových železobetonových pilotách. Křídla jsou rovnoběžná z kamenného zdiva.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
II/388 Zvole, most ev. č. 388-009   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu v extravilánu v blízkosti obce Zvole, v okrese Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. Most ev. č. 388-009 se nachází na silnici II/388 a převádí komunikaci druhé třídy přes potok Olešná. Stavbou dojde ke zlepšení odtokových poměrů. Rekonstruovaný most včetně komunikace navazuje na stávající těleso komunikace. Na mostě je dodrženo stávající šířkové uspořádání komunikace S6,5. Stavební stav nosné konstrukce je hodnocen jako VI – velmi špatný a spodní stavby jako V – špatný.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
II/357 Jimramov – most ev. č. 357-020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího přemostění vodního toku Fryšávka, které převádí silnici II/357 v kategorii S 7,5 v průtahu městyse Jimramov, v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Součástí přemostění je hlavní most se dvěma mostními otvory – ev. č. 357-019 přes koryto vodního toku Fryšávka a přímo navazující most se dvěma inundačními otvory – ev. č. 357-020 na pravém břehu.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Jihočeský kraj
Most ev.č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu, který převádí silnici III/1354 přes řeku Smutná mezi městem Bechyně a obcí Radětice. Jedná se o trvalý, silniční, kolmý most o jednom poli tvořený segmentovou klenbou z lomového kamene. Nosná konstrukce má výrazné průsaky do zdiva klenby, zdivo je plošně podmáčené s vápennými výluhy. Podhled rozšířené železobetonové římsy je rovněž podmáčený. Beton říms je degradovaný včetně odpadlé krycí vrstvy výztuže, která je na některých místech zcela obnažená. Živičné vrstvy vozovky jsou nadvýšeny nad úroveň krajnic. Dochází k rozpadu betonu pochozí plochy chodníku. Vzhledem ke stavu nosné konstrukce, celkovému špatnému stavu mostu a nevyhovujícím šířkovým a směrovým poměrům na předmostích bude provedena demolice stávajícího a výstavba nového mostu v kategorii silnice S 6,5. Nový most bude umístěn mimo osu stávajícího proti proudu přemosťované řeky. Pro přemostění je navržena dodatečně předpjatá železobetonová betonová konstrukce o dvou
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
město Trutnov
Obnova oken v uličních fasádách Haasova paláce v Trutnově - opakovaná zakázka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je obnova stávajících oken v uličních fasádách Haasova paláce v Trutnově, tj. výměna novodobých a dožilých částí oken za odborně řemeslně provedené repliky, odpovídající původnímu historickému řešení, a jejich vybavení kopiemi kování (vždy dle vnitřního křídla každého konkrétního typu okna) a původními dochovanými panty. Stávající jednoduché zasklení oken se nemění.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Pořízení ohraněných stožárů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky ohraněných stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dynamický nákupní systém pro atypické a historické stožáry veřejného osvětlení   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky atypických a historických stožárů veřejného osvětlení pro potřeby zadavatele. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Jihočeský kraj
Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí. Most se nachází na silnici III/1555 v Lomnici nad Lužnicí. Most převádí dopravu přes Zlatou stoku. Stávající nosnou konstrukci tvoří přesypaná kolmá klenba o jednom poli se sanační omítkou. Délka přemostění stávajícího mostu je 7,76 m. Most je ve velmi špatném stavu. Zrekonstruovaný most zajistí zlepšení normových parametrů (zatížitelnost) ale především výrazně prodlouží životnost objektu, budou zachovány všechny stávající funkce a vazby v okolním území. Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu na silnici III/1555. Doprava bude po dobu stavby vedena po objízdné trase. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Pořízení kulatých stožárů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
II/128 Eš – most ev.č. 128-010   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jednopolového mostu ev. č. 128-010 (z.r. 1912) v extravilánu u obce Eš, který převádí komunikaci II/128 přes koryto Kejtovského potoka (ve správě Povodí Vltavy, s. p.). Jedná se o neupravený vodní tok. Po zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu mostu, bylo rozhodnuto o jeho celkové přestavbě. S ohledem na stav kamenného zdiva, bylo rozhodnuto, že původní mostní konstrukce budou vybourány a místo nich budou vystavěny konstrukce nové. Nový most převede silnici kat. S7,5. S ohledem na situování mostu mimo zastavěné území není navrhován chodník pro pěší.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
MDB - Mobilní hlediště pro exteriérové i interiérové použití   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka mobilního hlediště pro exteriérové a interiérové použití pro Městské divadlo Brno.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Česká republika - Ministerstvo obrany
Hala ÚT 25x36   
Stručný popis: Dodávka 1 ks montované haly ÚT 25x36 včetně příslušenství a dokumentace.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Statutární město Zlín
Výměna oken v objektu radnice za repliky – dvorní trakt   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna historických oken v budově Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12 – dvorní trakt, bez významnějších provozních omezení úřadu. Předmět plnění zahrnuje zejména: - zajištění (zakrytí nábytku a alespoň částečné vyklizení) pracoviště - vybourání stávajících oken, osazení rámů nových oken - zapravení (zednické a malířské) st. otvorů - osazení a seřízení oken. křídel, montáž kování - mytí a úklid místa plnění
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie