Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 573 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Zlín
Výměna oken v objektu radnice za repliky – dvorní trakt   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna historických oken v budově Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12 – dvorní trakt, bez významnějších provozních omezení úřadu. Předmět plnění zahrnuje zejména: - zajištění (zakrytí nábytku a alespoň částečné vyklizení) pracoviště - vybourání stávajících oken, osazení rámů nových oken - zapravení (zednické a malířské) st. otvorů - osazení a seřízení oken. křídel, montáž kování - mytí a úklid místa plnění
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Statutární město Most
Rekonstrukce mostu ev. č. 4a-M1 v ul. J. E. Purkyně, Most   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce mostu ev. c 4a-M1 spočívající v náhradě nosné konstrukce stávajícího mostu, čímž bude zajištěna plná zatížitelnost mostu a splnění všech současných bezpečnostních standardů. Součástí stavby je i oprava spodní stavby mostu, úprava navazující komunikace a vynucená přeložka veřejného osvětlení. Podrobně viz ZD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Jihočeský kraj
Most ev. č. 122 - 011 přes Židovu strouhu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní odstranění mostního svršku a sanace stávající nosné konstrukce a spodní stavby. V rámci stavby bude proveden vyrovnávací beton na mostě, výměna odvodňovačů a realizace nového mostního svršku. Součásti stavby bude také oprava stávajících svahů pod mostem a pročistění stávajícího koryta potoka Židova strouha od napadaných nánosů vč. zpevnění svahů koryta těžkým kamenným záhozem dle požadavku správce toku. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Jihočeský kraj
Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace mostu ev. č. 1536 - 1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec. Most se nachází na silnici III/1536-1 před obcí Stříbřec. Most ev. č. 1536-1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec prochází CHKO Třeboňsko a je součástí národní kulturní památky „Rožmberská rybniční soustava“. Most byl realizován v roce 1925. Hlavním důvodem sanace je technický stav památkově chráněného mostu (nosná konstrukce i spodní stavba) a možnost mírného zvýšení zatížitelnosti. Zásadní změnou je přistoupení k sanaci ložisek, která jsou nefunkční a jsou zdrojem přídavného namáhání mostu. Zrekonstruovaný most zajistí nejen zlepšení normových parametrů (zatížitelnost), ale především výrazně prodlouží životnost objektu, při zachování všech stávajících funkcí a vazeb v okolním území. Šířkové parametry na mostě i prostorové parametry pod ním se nezmění.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka a montáž posuvných automatických a požárních dveří   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu 27 ks nových posuvných automatických dveří do objektů Fakultní nemocnice Plzeň dle technických požadavků uvedených v předložené specifikaci – viz Příloha č. 2 výzvy a zpětná montáž 3 ks demontovaných dveří z centrálního příjmu. Demontáž a likvidace stávajících dveří bude provedena v rámci stavební připravenosti, která bude zajištěna Fakultní nemocnicí Plzeň. Dodávka a montáž zařízení proběhne po realizaci stavební připravenosti.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla s názvem „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004 + 004a“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Úprava ohlaví PK Hořín – Zhotovitel stavby – opakované řízení   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla s názvem „Úprava ohlaví PK Hořín – Zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností Valbek, spol. s.r.o., se sídlem Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Most X022 SPHM Bubenská u Metra - podapření 2. a 4. pole mostu II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provizorní podepření Mostu X 022 Severní předmostí Hlávkova mostu (východ), který je v havarijním stavu dle zadávací dokumentace v úrovni DSJ zhotovitele Pontex z 11/2018.. V současnosti je havarijně zajištěn 2 podpěrami v kritických průřezech dobetonování mezi segmenty ve 2. a 4. poli. Pro zprovoznění mostu je nutno podepřít celé 2. a 4. pole. Cílem tohoto opatření je obnovení automobilového provozu do 3,5 tun na mostě, které stávající havarijní zajištění neumožňuje.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Česká republika - Český báňský úřad
Výměna okenních konstrukci v budově   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení úsporných opatření na administrativní budově Českého báňského úřadu v Praze, s cílem dosažení úspory energie a emisí CO2 v hodnotách splňujících parametry výzvy č. 100 OŽP.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Statutární město Opava
Podvihov – Podvihovský Mlýnek - most   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o demolici stávajícího mostu a vybudování nového mostu z monolitické železobetonové rámové konstrukce o jednom poli se spodní stavbou založenou na mikropilotách přes vodní tok Sedlinka. Délka přemostění je 7,34 m (šikmo), 7,30 m (kolmo), délka mostu je 11,50 m a šířka mostu 7,60 m. Součástí stavby je úprava napojení komunikace na most a nové dopravní značení.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Lesy České republiky, s.p.
Odstranění havarijního stavu mostního objektu Gluvčín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stávající MO je v nevyhovujícím stavu a nelze jej ekonomicky se zárukou opravit, proto bude nahrazen mostem novým s požadovanou nosností.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Národní památkový ústav
SZ Milotice - revitalizace zahradnictví, I. etapa - nová výzva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadání je I. etapa revitalizace zahradnictví SZ Milotice, která zahrrnuje skleníkové hospodářství, obnovu zahradnické dílny s prodejnou a malé dílny s kotelnou, výměnu kotle v domku zahradníka. Jedná se o funkčně propojený celek a fakticky jednu členitou budovu, na niž bude třeba napojit stávající dílny. Budou provedeny nové rozvody inženýrských sítí (vodovod, ZTI, ústřední vytápění, vzduchotechnika, plyn, elektrické vedení a kanalizace) v opravovaných objektech, včetně jejich napojení na stávající infrastrukturu. Součástí díla je i rekonstrukce vodovodní přípojky, přeložka STL plynu a nadzemního vedení NN. Plnění díla zahrnuje také úpravu zpevněných ploch, vytvoření dočasných ramp, vyspravení povrchu komína, provizorní zaslepení dočasně ponechané části původní dílny příčkou a provizorní posunutí vjezdových vrat.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Vrchní soud v Praze
VS PRAHA - výměna špaletových oken na uliční fasádě v 1. NP až 3.NP   
Stručný popis: Dodávka 161 ks špaletových oken (7 typů) dle dílenské dokumentace, demontáž stávajících oken a instalace nových oken
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Statutární město Přerov
Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna oken a příslušných klempířských prvků v budově Palackého 1381/25 v Přerově, ve které nyní sídlí Vysoká škola logistiky (dále jen VŠLG).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Jihočeský kraj
Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace mostu ev. č. 1536 - 1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec. Most se nachází na silnici III/1536-1 před obcí Stříbřec. Most ev. č. 1536-1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec prochází CHKO Třeboňsko a je součástí národní kulturní památky „Rožmberská rybniční soustava“. Most byl realizován v roce 1925. Hlavním důvodem sanace je technický stav památkově chráněného mostu (nosná konstrukce i spodní stavba) a možnost mírného zvýšení zatížitelnosti. Zásadní změnou je přistoupení k sanaci ložisek, která jsou nefunkční a jsou zdrojem přídavného namáhání mostu. Zrekonstruovaný most zajistí nejen zlepšení normových parametrů (zatížitelnost), ale především výrazně prodlouží životnost objektu, při zachování všech stávajících funkcí a vazeb v okolním území. Šířkové parametry na mostě i prostorové parametry pod ním se nezmění.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie