Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 10753 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
MALÁ OPTIKA A OPTOMECHANIKA   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka zejména univerzálních optických a optomechanických dílů pro základní výbavu laboratoří, zejména se jedná o čočky a zrcadla, pro vedení diagnostických a nízkoenergetických svazků a jejich držáky, pohyblivé komponenty, mechaniku pro tvorbu optických konstrukcí, justážní lasery, objektivy, beamsplittery, vlnové destičky a neutrální filtry. Předmět plnění veřejné zakázky je v detailu vymezen v Příloze č. 5 Technická specifikace a Příloze č. 3 Závazné znění rámcové dohody této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena do následujících samostatných částí: • Část 1 – Optika a optomechanika • Část 2 - Kamery
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.
Scintilační počítač beta-záření   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a instalace nového dosud neužívaného scintilačního počítače beta – záření s 6 páry detektorů pro vzorky ve formátu 4x6 a 8x12.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
České vysoké učení technické v Praze
Laboratorní pracoviště pro výuku (dvouhmotová soustava)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouhmotové jednoosé soustavy hmota-tlumič-pružina ve vertikálním uspořádání pro simulaci systému aktivního tlumení využívaného například v moderních vozidlech (dále jen „soustava“). Zadavatel požaduje dodání soustavy dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace s podrobným popisem předmětu veřejné zakázky je uveřejněna na profilu zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická
Systém pro aktivní termografii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je systém pro aktivní termografii, který se bude sestávat z termokamery pro oblast výzkumu a vývoje s fotonovým detektorem chlazeným Stirlingovým chladičem včetně dalšího příslušenství uvedeného ve specifikaci, dále ze dvou samostatných excitačních zdrojů (ultrazvukového a indukčního), generátoru signálu, softwaru pro zpracování snímků z termokamery a softwaru pro řízení a vyhodnocení aktivní termografie. Jednotlivé komponenty systému musí být hardwarově a softwarově kompatibilní. Systém musí být tvořen samostatnými specifikovanými moduly a musí být mobilní. Úkolem excitačních zdrojů je vyvolání přesně definované skokové a cyklické teplotní změny v analyzovaném objektu, jejíž časová a prostorová odezva v objektu je následně snímána termokamerou a online vyhodnocena softwarem. Termokamera, excitační zdroje a generátor signálu musí být vzájemně synchronizovány a řízeny softwarem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Výbuchová komora   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání výbuchové komory pro výzkumné účely a její instalace do vyhrazených prostor. Výbuchová komora pro výzkumné účely je součástí projektu „Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace“ (CARAT). Výbuchová komora pro výzkumné účely je měřící a zkušební zařízení speciální konstrukce, určené pro charakterizaci podmínek výbuchové syntézy detonačních nanodiamantů (DND) a dalších pokročilých nanostrukturních materiálů. Jedná se o unikátní zařízení umožňující provádět bezpečným způsobem opakovanou detonaci kondenzovaných i plynných směsí či jejich kombinaci za kontrolovaného složení a tlaku vnitřní atmosféry. V průběhu opakovaných detonací lze snadno měnit experimentální podmínky (typ roznětu, nálože a atmosféry).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
EFSA-CDN - Liquid scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Liquid scintillation counter (beta spektrometru) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 – Technická specifikace s položkovým rozpočtem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Univerzita Palackého v Olomouci
Sferointerferometr pro PřF/SLO   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu sferointerferometru pro měření a vyhodnocování tvarových parametrů optických povrchů pomocí interferometrie, pro potřeby projektu „Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008422, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MoVI-FAI – Laboratoř kriminalistiky - Detektor nebezpečných látek   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka detektoru nebezpečných látek pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Delivery of neutron optics system for the BEER diffractometer – Round 2   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka části systému neutronové optiky pro difrakční instrument BEER (Beamline for European Engineering Research) u Evropského spalačního zdroje (ESS), zabezpečujících transport neutronů mezi vnější stěnou stínícího bunkru a experimentální halou. Dodávka zahrnuje konstrukční návrh, konstrukci, dodání, instalaci a justování neutronovodů. Systém neutronovodů, který je předmětem dodávky, sestává ze dvou hlavních úseků (transportního a fokusujícího úseku), přičemž každý z nich je předmětem příslušné dílčí části veřejné zakázky a zadáván v samostatném zadávacím řízení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
AV řetězce pro záznam a zpracování absolventských výkonů a kamery pro Divadlo na Orlí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka AV řetězců pro záznam a zpracování absolventských výkonů Divadelní fakulty tj. filmové kamery s příslušenstvím včetně její integrace do stávající HW infrastruktury a prostředí školy a pro část 2 dodávka kamer včetně příslušenství a monitor rekordéru pro Divadlo na Orlí.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji v oboru ochrany vod a rybářství, registrační číslo: 463-03-03/18   
Stručný popis: pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA PŘÍSTROJE PRO ANALÝZU TRAJEKTORIÍ NANOČÁSTIC S PŘÍSLUŠENSTVÍM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání přístroje pro analýzu trajektorií nanočástic (podle ISO 19430:2016 Particle size analysis – Particle tracking analysis (PTA) method), včetně dodávky počítače, automatické dávkovací jednotky a programového vybavení pro řízení systému a vyhodnocování naměřených dat. Podrobně viz ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií
Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka atomového emisního spektrometru s indukčně vázanou plazmou pro stanovení obsahu kovů i nekovů v celém rozsahu spektra. Přístroj bude zabezpečen tak, aby v případě vzniku mimořádné události nedošlo k ohrožení obsluhy a majetku zadavatele. Součástí dodávky je řídící a ovládací systém včetně software umožňující sledovat a zaznamenávat průběh probíhajících procesů a dokumentace popisující software. Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně příslušenství. Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž, doprava do místa plnění, instalace zařízení zahrnující i bezplatnou likvidaci původního spektrometru a zaškolení (minimálně 2 osob) v délce minimálně 7 pracovních dnů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/17 Čankovice - Hrochův Týnec, výstavba meteostanice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace výše uvedené stavby dle VD –ZDS, vypracované firmou PONTEX Praha dle HMG výstavby silničních meteostanic na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji, projednaném GŘ ŘSD ČR Praha, odd. telematiky. V km cca 40,850
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
Skenovací elektrochemický mikroskop   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je skenovací elektrochemický mikroskop s potenciostatem, jehož pořízení je nutné ke splnění úkolů v grantu EXPRO. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie