Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1225 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I.tř. v Královéhradeckém kraji   
Stručný popis: Rámcová dohoda na provádění běžné údržby na silnicích I. tříd v Královéhradeckém kraji na dobu 48 měsíců.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
Silnice III/28730 a III/28732 Černá Studnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je velkoplošná oprava povrchu vozovky silnice III/28732 v úseku mezi lokalitou Horní Černá Studnice a Nové Mýtiny (délka předmětného úseku 865 m) a silnice III/28730 v úseku mezi lokalitou Dolní Černá Studnice a Nová Ves nad Nisou (délka předmětného úseku 3995 m). V úseku předmětných silnic bude nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění příkopů a rigolů včetně obnovy jejich tvaru a sklonu, provést vyčištění zatrubněných příkopů ve vjezdech, provést vyčištění stávajících propustků pod vozovkou a realizovat související údržbu a obnovu stavebně technického stavu objektu, provést obnovu krajnic a okrajů vozovky a obnovu vodorovného dopravního značení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění běžné údržby a kosení trávních porostů (v extravilánu a částečně i intravilánu) u silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
České dráhy, a.s.
Opravy trakčních motorů AL 4542 Fir   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav trakčních motorů AL 4542 FIR pro železniční kolejová vozidla řady 162, 163, 362, 363 a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 zadávací dokumentace - závazným vzorem Rámcové dohody o dílo, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody v předpokládaném počtu 300 oprav.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
Silnice III/26839 Kunratice u Cvikova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je oprava silnice III/26839 mezi obcí Kunratice u Cvikova (včetně části v obci) a křižovatkou se silnicí III/26840 (včetně). Délka předmětného úseku opravy je 1 125 m. Jedná se přibližně o 225 m v intravilánu obce a 900 m v extravilánu podél Dolního a Horního rybníka až ke křižovatce se silnicí III/26840 spojující obce Drnovec a Mařeničky. Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace, spočívající v odfrézování asfaltových vrstev, oprav lokálních poruch v podkladu vozovky a pokládce nových asfaltových vrstev. Dále pak homogenizace šířek komunikace, výměna propustků, obnova dopravního značení, obnova odvodnění a rekonstrukce mostu (demolice a stavba nového).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Ústí nad Labem
Velkoplošná oprava chodníku Jizerská - IV. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je provedení velkoplošné opravy chodníků v ulici Jizerská v úseku Jizerská 2895/1 – Jizerská 2903/17. Součástí opravy nejsou přístupy k jednotlivým objektům, které jsou v soukromém vlastnictví.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Ústí nad Labem
Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení velkoplošné opravy vozovky v ul. Neštěmická v prostoru sídliště na Vyhlídce v úseku parkoviště Neštěmická – točna MHD, Ústí nad Labem – Krásné Březno.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Ústí nad Labem
Velkoplošná komunikace U Tonasa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení velkoplošné opravy vozovky v ul. U Tonasa, Ústí nad Labem – Neštěmice.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Ústí nad Labem
Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n. L. - Severní Terasa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení velkoplošných oprav vozovek na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, a to v lokalitách: SO 01 – parkoviště Větrná a SO 02 – Bratří Veverků.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Město Rokycany
Rekonstrukce ul. Palackého v Rokycanech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ul.Palackého v Rokycanech v souladu projektovou dokumentací zpracovanou Architektonickým studiem Hysek, s.r.o. Plzeň a VRV a.s. Praha .
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Ústí nad Labem
Velkoplošná oprava komunikace Kojetická - I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení velkoplošné opravy vozovky v ul. Kojetická v úseku Karla IV. – Poslední cesta, Ústí nad Labem – Střekov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
18021 - Běžná údržba komunikací v okrese Ostrava, Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic II. tříd a silnic I. třídy na území okresu Ostrava, včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu, přičemž tyto povinnosti vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Práce prováděné v rámci běžné údržby musí splňovat kvalitativní podmínky dle technických podkladů pro zajištění údržby silnic (TPO) a příslušných Technických podmínek (TP).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV2   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV2“ je provedení prohlídek a revizních periodických oprav v rozsahu REV dle předpisu SŽDC S8 v platném znění na 2 speciálních hnacích vozidlech řady MVTV2-031 a MVTV2-050 v rozsahu požadovaných prací. CPV kód - 50222000-7 Opravy a údržba kolejových vozidel
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2019 - 2020   
Stručný popis: Práce, které zadavatel bude objednávat prostřednictvím svých odborných správ, jimiž budou Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové (dále jen SSZT HK) a Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Pardubice (dále jen SSZT PU). Předmětem objednávek uskutečněných prostřednictvím SSZT bude především provádění cyklických oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení v obvodu Oblastního ředitelství Hradec Králové (dále jen OŘ HKR). Zhotovitel bude provádět jejich revize, měření, úpravy, opravy poškozených částí v souladu se zadávací dokumentací, nabídkou zhotovitele, oceněným Položkovým soupisem prací s výkazem výměr a to dle jednotlivých potvrzených objednávek. Veřejná zakázka bude probíhat v rozsahu, formě a dalších podmínkách vymezených v závazném vzoru smlouvy (rámcové dohody), která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace po celou dobu trvání předmětu plnění.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Ústí nad Labem
"Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení velkoplošných oprav vozovek na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, a to v těchto lokalitách: • SO 01 – Kubelíkova • SO 02 – Na Rozhledu • SO 03 – Jasanová • SO 04 – V Ohybu
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie