Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 339 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Dodávka svítidel pro TT Borská pole   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 183 ks LED svítidel pro veřejné osvětlení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Město Valašské Meziříčí
Optimalizace provozu a záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R38, R39 v části města Bynina a R52 a R53 v části města Juřinka ve Valašském Meziříčí v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka osvětlovacích těles veřejného osvětlení, v rámci projektu: Optimalizace provozu a záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R38, R39 v části města Bynina a R52 a R53 v části města Juřinka ve Valašském Meziříčí v roce 2019 dle technické dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, jenž řeší rekonstrukci vybraných částí veřejného osvětlení pro město Valašské Meziříčí. Předmětem veřejné zakázky je rovněž: - řádná montáž a instalace dodávky v souladu s technickou dokumentací tak, aby výsledná rekonstrukce veřejného osvětlení splňovala veškeré technické a kvalitativní požadavky zadavatele stanovené zadávací dokumentací včetně jejích příloh. - dodání světelně technického výpočtu pro nabízená svítidla potvrzující dodržení parametrů daných projektem pro všechny řešené oblasti - kontrola měření doložená měřícím protokolem potvrzující splnění světelně – technických parametrů
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Technická univerzita v Liberci
122_Lo_ERDF_Light design systém vč. příslušenství_FA_048   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky je light design system včetně příslušenství.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Národní galerie v Praze
Dodávka a montáž osvětlení pro sbírkovou expozici ve Schwarzenberském paláci   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž osvětlovacích těles ve výstavních prostorech, vč. nasvícení výstavy tj. • Výroba a dodání osvětlovací těles • dodání prvků na místo plnění • montáž a instalace v místě konání výstavy, • veškeré související plnění, potřebné pro realizaci díla, např. likvidace odpadu, • zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů – doklad o dokončené montáži a stabilitě systému, doklad o bezpečnosti systému apod. Podrobnější informace jsou uvedeny ve výkazu výměr k ocenění, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace a v technické specifikaci, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a. s. III   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks chirurgických operačních svítidel spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: • dopravy zboží do místa plnění, • realizace stavební připravenosti, • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, • likvidace obalového materiálu, • odborná demontáž stávajícího přístroje pro opětovnou instalaci v jiném místě, • zajištění obalového a převozového materiálu pro stávající demontovaný přístroj.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a. s. III   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks chirurgických operačních svítidel spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: • dopravy zboží do místa plnění, • realizace stavební připravenosti, • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, • likvidace obalového materiálu, • odborná demontáž stávajícího přístroje pro opětovnou instalaci v jiném místě, • zajištění obalového a převozového materiálu pro stávající demontovaný přístroj.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a. s. III   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks chirurgických operačních svítidel spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: • dopravy zboží do místa plnění, • realizace stavební připravenosti, • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, • likvidace obalového materiálu, • demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Město Boskovice
Výměna osvětlení ledové plochy na zimním stadionu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je výměna osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v Boskovicích. Stávající výbojkové osvětlení bude demontováno vč. kabeláže a kabelových tras. Stávající výbojové osvětlení ledové plochy bude vyměněno z osvětlení pomocí LED svítidel na minimální hodnotu 750lx. Světelné rozvody budou provedeny bezhalogenovými kabely, které budou uloženy v kabelových drátěných žlabech a v ocelových nosných profilech tvaru C. Napojení svítidel na kabelovou trasu bude pomocí krabicových rozvodek osazených na nosných konstrukcích.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Osvětlení – snížení tepelných ztrát objektu dílen   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka osvětlení pro stavbu – snížení tepelných ztrát objektu dílen včetně dopravy.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (rámcové dohody) jsou průběžné dodávky elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody, a to v předpokládaném množství a sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 1 – vzorovém nákupním koši (dále též „zboží“), které budou realizovány v roce 2019. Na základě tohoto zadávacího řízení byla uzavřena rámcová kupní smlouva (představující rámcovou dohodu ve smyslu § 132 zákona). Rámcová dohoda je uzavřena s jedním dodavatelem. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody ve II. čtvrtletí roku 2019.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Město Nový Jičín
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín - EFEKT2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výměna svítidel veřejného osvětlení na vybraných komunikacích a úprava vybavení rozvaděčů. Účelem realizace předmětu veřejné zakázky je optimalizace a zefektivnění nákladů na provoz soustavy veřejného osvětlení na území Nového Jičína a zvýšení bezpečnosti na komunikacích v nočních hodinách.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní budova DLO   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo (Příloha č. 8 této ZD), kdy dílem podle této smlouvy se rozumí zajištění výměny osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii v Hlavní budově DLO. Veškeré práce a potřebné úpravy jsou obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 6 této ZD.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Česká filharmonie, příspěvková organizace
Rekonstrukce osvětlení ve Dvořákově síni – Dodávka lamp a zdvihacích zařízení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace řídicího systému scénického osvětlení, mechanického zdvihacího systému a dodávka scénických reflektorů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Dodávka osvětlovací techniky pro zájezdy a Činoherní scénu MDB   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka osvětlovací techniky, reflektorů a svítidel pro zájezdy a Činoherní scénu MDB.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (rámcové dohody) jsou průběžné dodávky elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody, a to v předpokládaném množství a sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 1 – vzorovém nákupním koši (dále též „zboží“), které budou realizovány v roce 2019. Na základě tohoto zadávacího řízení byla uzavřena rámcová kupní smlouva (představující rámcovou dohodu ve smyslu § 132 zákona). Rámcová dohoda je uzavřena s jedním dodavatelem. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody v I. čtvrtletí roku 2019.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie