Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 778 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Úřad práce České republiky
Zajištění fyzické ostrahy pro Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění ostrahy majetku pro Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje, a podřízených kontaktních pracovišť na uvedených adresách v bodě 1.6 ZD. Zakázka je rozdělena na 11 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s vítězným dodavatelem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
statutární město Plzeň
Fyzická ostraha a recepční služba – zimní stadion Plzeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy a recepční služby na zimním stadionu v Plzni. Objekt zimního stadionu se nachází v Plzni, Štefánikovo nám. 2592/3. Ochrana majetku je zajišťována ostrahou, režimovými opatřeními, kamerovým systémem, elektronickou požární signalizací (dále jen „EPS“) a kombinací předešlého. Objekt se skládá ze dvou hal. Strojovna je umístěna v hale I. zimního stadionu vedle ledové plochy. V přízemí haly I. se nachází šatny, tiskové středisko, vrátnice, ledová plocha, rehabilitace, v prvním patře kanceláře, restaurace, ve druhém patře prostory VIP. V přízemí haly II. se nachází šatny a technické zázemí, ledová plocha. Poskytovatel služeb zabezpečí ostrahu objektu haly I. i II.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Technická univerzita v Liberci
001_Ve_Fyzická ostraha objektů a obsluha pultu centrální ochrany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je fyzická ostraha objektů Technické univerzity v Liberci (dále TUL) a obsluha pultu centrální ochrany (dále PCO)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Úřad práce České republiky
LB - ÚP ČR – Česká Lípa – fyzická ostraha pracovišť   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní bezpečnosti pracovišť zadavatele, fyzická ostraha a ochrana zaměstnanců a majetku Úřadu práce České republiky (dále již „ÚP ČR“) pracovníkem poskytovatele služeb jako pochůzková služba. Provádění prevence vzniku mimořádných událostí a případná asistence při jejich řešení. Fyzická ostraha bude vykonávána jedním pracovníkem ostrahy na jednom pracovišti ÚP ČR, uvnitř objektu. Místy výkonu poskytované služby jsou tato pracoviště na okrese Česká Lípa: Kontaktní pracoviště Česká Lípa, Děčínská 389, Kontaktní pracoviště Nový Bor, B. Egermanna 262; Kontaktní pracoviště Mimoň, Nádražní 9 a Detašované pracoviště Doksy, Komenského 48.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
Ostraha areálu VUT Purkyňova 118, Brno   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění ostrahy a ochrany areálu zadavatele VUT Purkyňova 118. Předběžné tržní konzultace: Zadavatel se rozhodl uspořádat předběžné tržní konzultace za účelem přípravy zadávacích podmínek a informování dodavatelů o svých záměrech a požadavcích. Dodavatelé, kteří mají o účast na předběžných tržních konzultacích zájem, nechť kontaktují Hanu Blažkovou, email: blazkova@ro.vutbr.cz, tel: +420 54114 5325, mobil: 733 690506 do 12. 4. 2019.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Úřad práce České republiky
Strážní služba a fyzická ostraha budovy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby fyzické ostrahy, která bude poskytována prostřednictvím strážní služby v objektu zadavatele. V objektu jsou provozovány činnosti úřadu práce. Budovy jsou v příslušnosti hospodaření Úřadu práce České republiky. Účastník, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit ostrahu objektu, a to v požadovaném rozsahu, četnosti a kvalitě. Plnění musí být poskytováno v souladu se všemi platnými bezpečnostními a protipožárními předpisy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
LOM PRAHA s.p.
OSTRAHA OBJEKTU CENTRA LETECKÉHO VÝCVIKU, LOM PRAHA s.p. (2019)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy v areálu LOM PRAHA s.p. Centrum leteckého výcviku Pardubice, který je součástí areálu vojenského letiště Pardubice VÚ 2436, Pražská 192, PSČ 530 06.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Muzeum hlavního města Prahy
Bezpečnostní služby pro Muzeum hlavního města Prahy   
Stručný popis: Výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, zajišťovaný pro zadavatele v následně uvedené rámcové struktuře: A) Ostraha objektů zadavatele, vykonávaná buď osobním výkonem činností ostrahy pracovníky vybraného dodavatele nebo technickým střežením prostřednictvím bezpečnostních systémů zadavatele (EZS, EPS, CCTV) instalovaných ve střežených objektech; B) Ostraha převozů finančních hotovostí spočívající v ostraze svozů tržeb z objektů zadavatele a v ostraze převozů finančních hotovostí na výplaty vč. ostrahy osob zadavatele zúčastněných na převozech; C) Poskytování technických služeb souvisejících s ostrahou (PCO vybraného dodavatele v režimu 24/7/52); D) Další související služby. Předmět a podmínky plnění veřejné zakázky jsou podrobně a závazně specifikovány v zadávací dokumentaci (ZD) a přílohách č. 31.2 až 31.14 ZD, zejména v Obchodních podmínkách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká televize
Ostraha objektu ČT TS Brno   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je ostraha objektů České televize TS Brno. Bližší specifikace předmětného plnění je uvedena v zadávacích podmínkách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Městský soud v Praze
MS Praha – ostraha areálu CSMS Hostivice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění strážních služeb areálu CSMS Hostivice - nepřetržité zabezpečení a ochrana areálu prováděním pochůzkové činnosti, monitoringem pracoviště, stanovených prostorů a vstupu do areálu a zamezení neoprávněnému vstupu a pohybu osob v převzatých prostorech, které by mohly být příčinou vzniku škod a ztrát na majetku České republiky, s kterým je příslušný hospodařit Městský soud v Praze.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Obsluha pracoviště podatelny, recepcí a PCO - 2018/0207   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zajištění obsluhy pracoviště podatelny, PCO a recepcí jednotlivých fakult, dle specifikace předmětu plnění v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Trade Centre Praha s.s.
Zajištění ostrahy, poskytování recepčních služeb a monitoringu objektů ve správě TCP a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení činností spočívající v zajištění strážní a recepční služby pomocí strážných neozbrojených střelnou zbraní u objektů: • Hudební divadlo v Karlíně, Praha 8 • Jungmannova 28, Praha 1 • Sovovy Mlýny, Praha 1 • Jungmannova 31, palác Adria, Praha 1 Provedení činností spočívající v zajištění dálkového sledování a monitorování pomocí dispečinku a v zajištění rychlého zásahu hlídky na základě poplašného signálu elektronické zabezpečovací signalizace u objektů: • Celetná 19, Praha 1 • Na Florenci 21A, Praha 1 • Blanická 28, Praha 2
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
RP Praha - Agenturní svoz hotovosti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Praha (dále jen „RP Praha“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká filharmonie, příspěvková organizace
Poskytování bezpečnostních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních a recepčních služeb v objektu zadavatele s cílem předcházet a zamezovat protiprávnímu jednání, které směřuje proti majetku a právům zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Zajištění bezpečnostních a recepčních služeb pro objekty OZP v Praze   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních a recepčních služeb v objektech zadavatele s cílem předcházet a zamezovat protiprávnímu jednání, které směřuje proti osobám a majetku a právům zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie