Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 6242 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat pro zadavatele a Úřad práce České republiky, služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů. Ověřování elektronického podpisu (CPV: 79132100-9) Datová média (CPV: 32582000-6)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právna dokumentácia a overovanie
ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Energetické služby, s.r.o., ČEZ ESCO, a. s., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Prodej a.s., ČEZ Teplárenská, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., Elektrárna Počerady, a.s., Energocentrum Vítkovice, a. s.
Služby auditora pro ČEZ, a. s., a vybrané dceřiné společnosti   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je ověřování účetních závěrek Zadavatele a další služby auditora v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES; s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami a interními normami Komory auditorů ČR, a to dle konkrétních potřeb Zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Tiskové a doručovací služby   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti direct mailingu
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
město Bílina
Strategie Smart City města Bílina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Archivační a skartační služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybraný účastník bude pro zadavatele v souladu se zákonem č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat spisovou službu spočívající zejména v těchto úkonech: a) svoz a rozvoz úložných jednotek, b) ukládání úložných jednotek ve spisovně dodavatele, c) vyhledávání dokumentů ve spisovně dodavatele, d) realizace skartačního řízení, e) fyzické ničení datových nosičů, f) distribuce prázdných úložných jednotek zadavateli.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Městská část Praha 10
Distribuce měsíčníku “Praha 10“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení distribuce tisku dodáním radničního měsíčníku do všech poštovních schránek obyvatel MČ PRAHA 10 , tj. do 69.000 tisíc schránek, zbytek bude doručen do sídla zadavatele. Celkový náklad je 75.000 výtisků měsíčně. Technická specifikace měsíčníku: Formát: 210 x297 mm Papír: LWC cca 60 g, lesk Vazba: VI šitá Počet stran: 24, 32 Náklad: 75 000 ks
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Zajištění ostrahy objektu Hrzánský palác   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění nepřetržité ostrahy objektu - budovy Hrzánského paláce na adrese Loretánská 177, Praha 1 - Hradčany a dále prostor v 5. a 6. NP sousedního objektu na adrese Úvoz 296, Praha 1, které jsou vzájemně propojené s budovou Hrzánského paláce, a poskytování souvisejících služeb a některých služeb v oblasti požární ochrany. Podrobná specifikace předmětu je uvedena ve smlouvě o zajištění ostrahy v objektu Hrzánský palác, která je uveřejněna na profilu zadavatele, zejména přílohách č. 1 a 2 smlouvy, které jsou neuveřejňované.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Dynamický nákupní systém na Organizování akcí pro IROP a navazujícího programu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je celkové (zejména technické, personální, organizační (včetně cateringu), logistické, propagační) zajištění akcí pro zadavatele (konferencí, workshopů, kulatých stolů, pracovních setkání a zasedání, outdoorových akcí apod.) a soutěží (internetových, vědomostních, outdoorových, sportovních, jednorázových i vícekolových, apod.) na území celé České republiky, jenž povedou k propagaci IROP a navazujících programů. Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 28: Industrial autorship, opakování - překlad   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména překlad textu pro Zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká školní inspekce
Tisk Výroční zprávy 2018/19   
Stručný popis: Předmětem zakázky je tisk Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2018/19.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 31: Portál staročeských textů, opakování - překlad   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména překlad staročeských textů do anglického jazyka pro Zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 27: Studie o audiovizuálním průmyslu - korektury   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména anglická korektura textu a to včetně korektury poznámek pod čarou, popisků ilustrací, překlady názvů publikací, citáty atd. pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Městská část Praha 14
Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je zajistit komplexní ostrahu majetku a osob nacházejících se v objektech Úřadu městské části Praha 14 na adrese Bří Venclíků 1072,1073, Praha 9
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa Národního parku Šumava
Tisk materiálů pro Správu NP Šumava 2018 - 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli za účelem realizace tisku jednotlivých tiskových titulů dle schváleného „Edičního plánu 2018 – 2019. Grafická příprava tiskových titulů není předmětem tohoto zadávacího řízení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Statutární město Kladno
POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB STATUTÁRNÍMU MĚSTU KLADNO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb městu Kladno. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části dle specifikace vymezené zadávací dokumentací. S vybranými účastníky budou uzavřeny rámcové dohody na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, jejichž text je uveden v příloze zadávací dokumentaci. V každé části bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem. Bližší specifikace v rámci ZD.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie