Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 5721 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
EXE JEANS CZ s.r.o.
„Zvýšení konkurenceschopnosti firmy EXE JEANS CZ s.r.o. vzděláváním jejich zaměstnanců“   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh : Cílem je realizace vzdělávání zaměstnanců žadatele v 16 vzdělávacích aktivitách. Zakázka je rozdělena do 2 částí, přičemž uchazeči mají možnost podat nabídku na jednotlivé části zakázky, nebo na zakázku jako celek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Personálne služby okrem rozmiestňovania a...
EXE JEANS CZ s.r.o.
„Zvýšení konkurenceschopnosti firmy EXE JEANS CZ s.r.o. vzděláváním jejich zaměstnanců“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Hlavním cílem je zvýšení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnavatelů firmy EXE JEANS CZ s.r.o.. Cílem je realizace vzdělávání zaměstnanců žadatele v 16 vzdělávacích aktivitách. Zakázka je rozdělena do 2 částí, přičemž uchazeči mají možnost podat nabídku na jednotlivé části zakázky, nebo na zakázku jako celek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Personálne služby okrem rozmiestňovania a...
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
„ZPRACOVÁNÍ VYBRANÝCH ANALYTICKÝCH MATERIÁLŮ TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SKUPIN OBTÍŽNĚ UPLATNITELNÝCH NA TRHU PRÁCE“   
Předmětem zakázky je zpracování vybraných analytických materiálů týkajících vzdělávacích potřeb obtížně uplatnitelných skupin na trhu práce. V rámci zakázky bude realizováno výběrové dotazníkové šetření institucí, které se dlouhodobě věnují obtížně uplatnitelným skupinám na trhu práce, toto šetření bude doplněno hloubkovými rozhovory s pracovníky uvedených institucí. Součástí zakázky bude také analýza dalšího vzdělávání obtížně uplatnitelných skupin na trhu práce v evropských zemích. Výsledky zakázky budou využity pro realizaci činností projektu v části týkající se inovace systému akreditací rekvalifikací.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
„Zpracování vstupních analytických materiálů o spolupráci středních odborných a vyšších odborných škol a zaměstnavatelů, vč. realizace sociologických šetření“   
Předmětem zakázky bude zpracování dílčích analytických materiálů a souhrnného analytického materiálu zaměřeného na zmapování současného stavu spolupráce středních a vyšších odborných škol a zaměstnavatelů. V rámci zakázky bude realizována sekundární analýza dat z výběrových šetření zaměstnavatelů, která NÚV (NÚOV) realizoval. Dále bude realizováno nové plošné dotazníkové šetření (internetové dotazování), do kterého budou zahrnuty všechny střední a vyšší odborné školy a výběrové dotazníkové šetření zaměstnavatelů (internetové dotazování). Součástí zakázky bude i analýza dat a výstupů z oblasti zahraničních zdrojů (např. Německo, Rakousko) a mezinárodní spolupráce v oblasti duálního systému odborného vzdělávání (výstupy z ReferNetu, Eurydice, Eurostatu, OECD, Cedefop, Česko-německé obchodní a průmyslové komory a další). V rámci zakázky bude provedena evaluace získaných výstupů. Výsledky zakázky budou využity jako podkladový materiál pro realizaci dalších aktivit projektu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
„Zpracování vstupních analytických materiálů o spolupráci středních odborných a vyšších odborných škol a zaměstnavatelů, vč. realizace sociologických šetření“   
Předmětem zakázky bude zpracování dílčích analytických materiálů a souhrnného analytického materiálu zaměřeného na zmapování současného stavu spolupráce středních a vyšších odborných škol a zaměstnavatelů. V rámci zakázky bude realizována sekundární analýza dat z výběrových šetření zaměstnavatelů, která NÚV (NÚOV) realizoval. Dále bude realizováno nové plošné dotazníkové šetření (internetové dotazování), do kterého budou zahrnuty všechny střední a vyšší odborné školy a výběrové dotazníkové šetření zaměstnavatelů (internetové dotazování). Součástí zakázky bude i analýza dat a výstupů z oblasti zahraničních zdrojů (např. Německo, Rakousko) a mezinárodní spolupráce v oblasti duálního systému odborného vzdělávání (výstupy z ReferNetu, Eurydice, Eurostatu, OECD, Cedefop, Česko-německé obchodní a průmyslové komory a další). V rámci zakázky bude provedena evaluace získaných výstupů. Výsledky zakázky budou využity jako podkladový materiál pro realizaci dalších aktivit projektu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Liberecký kraj
„Zpracování projektové dokumentace pro technologická zařízení Krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Veřejná zakázka je řešena v rámci realizace „Krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje“ , který byl schválen ke spolufinancování v rámci výzvy č. 11 Integrovaného operačního programu , oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Proto je nutné, aby předmět díla byl realizován v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace v rámci tohoto programu. Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující služby: a) zpracování projektové dokumentace pro technologická zařízení a provázání této dokumentace se střechovým projektem Národního informačního systému Integrovaného záchranného systému na úrovni Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR b) spolupráce se zadavatelem na vytvoření zadávacích podmínek a smlouvy o dílo pro výběr dodavatele technologické části KSP ZZS LK c) zajištění autorského dozoru nad projektovou dokumentací d) technický dohled nad plněním díla technologické části KSP ZZS LK
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Moravskoslezský kraj
„Zpracování marketingových analýz a výzkumů v rámci projektu Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků II“   
Předmětem veřejné zakázky je zpracování následujících analýz a výzkumů: I. Marketingové analýzy a výzkumy za rok 2012 II. Benchmarking Moravskoslezského kraje s vybranými kraji v ČR III. Vyhodnocení aktivit projektu v rámci celé ČR IV. Vyhodnocení aktivit projektu v místech realizace V. Vyhodnocení aktivit projektu přímo při realizaci akce
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...
Moravskoslezský kraj
„Zpracování analýz pro střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v rámci projektu »Plánování sociálních služeb – cesta k vytvoření místně a typově dostupný   
Účelem předmětné veřejné zakázky je zajištění zpracování odborných analýz vážících se na proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a dále zpracování analýzy a návrhu koordinace a organizace procesu tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
„ZÁVĚREČNÝ EXTERNÍ AUDIT PROJEKTU“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je provedení povinného externího auditu projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který bude obsahovat výrok auditora podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a proveden v souladu s pravidly OP VK.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ
„Zajištění tiskařských služeb pro Městská divadla pražská“ – IV.   
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskařských služeb na tisk plakátů, časopisu, programů, pozvánek, brožur atd. v období dvou let ode dne uzavření smlouvy s vybraným zájemcem s tím, že v měsících červenec a srpen daného kalendářního roku se tisk nepožaduje z důvodu divadelních prázdnin. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávacích podmínkách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Fond dalšího vzdělávání
„Zajištění služeb public affairs v projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb Public Affairs v projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, jejichž hlavním cílem bude zvýšení motivace a aktivizace cílové skupiny zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají a nebo mají zájem zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo osoby se zdravotním znevýhodněním.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň
„Zajištění služeb ostrahy objektů pro bytové domy ve správě MČ Brno-Líšeň“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na služby zajištění ostrahy objektů - bytových domů v MČ Brno - Líšeň, v nichž bude probíhat rekonstrukce vnitřních prostor bytových jednotek a modernizace bytových jader.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
„ZAJIŠTĚNÍ SEMINÁŘŮ A PRACOVNÍCH SETKÁNÍ“ - část B   
Předmětem veřejné zakázky je zajištění občerstvení, pronájmů místností a audiovizuální techniky pro konání seminářů a pracovních setkání cílové skupiny, což jsou pracovníci vzdělávacích institucí, pro projekt UNIV 3 a RAMPS – VIP III. Semináře a pracovní setkání .V případě části B se předpokládají konat v prostorách škol v přednáškových sálech, které pojmou cca 80 osob.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
„ZAJIŠTĚNÍ SEMINÁŘŮ A PRACOVNÍCH SETKÁNÍ“ - část A   
Předmětem veřejné zakázky je zajištění občerstvení, pronájmů místností a audiovizuální techniky pro konání seminářů a pracovních setkání cílové skupiny, což jsou pracovníci vzdělávacích institucí, pro projekt UNIV 3 a RAMPS – VIP III. Semináře a pracovní setkání v případě části A se předpokládají konat v prostorách škol zapojených do projektu majících výukový charakter s požadovaným audiovizuálním vybavením (plátno, datarojektor, flipchart), catering je vhodné zajistit u škol vyučujících gastroobory v příslušném regionu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
„ZAJIŠTĚNÍ SEMINÁŘŮ A PRACOVNÍCH SETKÁNÍ“   
Předmětem veřejné zakázky je zajištění občerstvení, pronájmů místností a audiovizuální techniky pro konání seminářů a pracovních setkání cílové skupiny, což jsou pracovníci vzdělávacích institucí, pro projekt UNIV 3 a RAMPS – VIP III. Semináře a pracovní setkání v případě části A se předpokládají konat v prostorách škol zapojených do projektu majících výukový charakter s požadovaným audiovizuálním vybavením (plátno, datarojektor, flipchart), catering je vhodné zajistit u škol vyučujících gastroobory v příslušném regionu. V případě části B se předpokládají konat v prostorách škol v přednáškových sálech, které pojmou cca 80 osob. Podrobné požadavky na jednotlivé části jsou uvedeny v příloze B tohoto oznámení a dále v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie