Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 5906 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Služby patentového zástupce VŠB-TUO, řízení a udržitelnost   
Stručný popis: Předmět zakázky je rozdělen na části: část 1 - poskytování služeb patentového zástupce spočívající v poskytování odborné pomoci a souvisejících administrativních služeb ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, jakož i v poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví, zejména v přípravě a podávání přihlášek vynálezů, ochranných známek a technických řešení v ČR i zahraničí (zejména státy Evropy, USA, Čínská lidová republika, Ruská federace, Indická republika, Jižní Korea, Japonsko a další), včetně patentových i v oborově specializovaných komerčních databázích a jiných souvisejících rešerší, a dále zpracovávání smluv a právních stanovisek k problematice práv průmyslového vlastnictví a překladů nezbytných k realizaci patentových služeb a část 2 - provádění plateb za patenty, komunitární průmyslové vzory, zahraniční ochranné známky, případné odpovědi na výměry a další vedení řízení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Poradenské služby v oblasti patentov a autorských...
Město Bílina
Strategie Smart city města Bílina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
JIC, zájmové sdružení právnických osob
Rámcová smlouva: Komunikační agentura pro realizaci marketingových, komunikačních a grafických služeb pro JIC   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických služeb realizovaných pro zadavatele na operativní bázi a komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB PRO POTŘEBY FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR – INVESTIČNÍ AGENDA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je právní poradenství v rámci přípravy, zadávání a realizace konkrétních Investičních akcí, a to konkrétně: a)Poskytování právně-poradenských služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek při konkrétních Investičních akcích Jedná se o komplexní poradenství počínaje přípravou zadávacích podmínek a veškerých dalších náležitostí dle platné právní úpravy, realizace a administrace příslušného zadávacího či jiného výběrového řízení až do uzavření smlouvy, včetně vyřízení případných námitek uchazečů (a též navazujících soudních a správních řízení – blíže viz ZD Od dodavatele se očekává praktická zkušenost s realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů, znalost operačního programu OP VvV, znalost problematiky veřejné podpory, souvisejících otázek ochrany dat v rámci projektů financovaných z veřejných zdrojů. V neposlední řadě se předpokládá častá nutnost poskytování uvedených služeb, včetně služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek blíže viz ZD
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ESCO, a.s., ČEZ Prodej, a.s.
Poradenské služby   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování poradenských služeb pro Zadavatele, a to v oblasti: a) management consulting; strategické poradenství; podpora managementu Zadavatele při vytváření strategické agendy Zadavatele; podpory při řízení vybraných týmů a projektů; podpory při implementaci strategické agendy Zadavatele; poradenství při integraci do Skupiny ČEZ; a b) poskytování benchmarků, případových studií a příkladů nejlepších praxí; analytické podpory při řešení specifických úloh.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací VoZP, především nákup médií pro reklamní činnost. A to v tisku, rozhlase, televizi, kině, na internetu, sociálních sítích a mobilních aplikacích, na outdoor a indoor nosičích a zajištění souvisejících marketingových činností.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Krajská nemocnice Liberec, a.s
Zajištění pomocných a úklidových služeb pro oddělení stravovacích služeb KNL, a.s.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění pomocných a úklidových služeb v jednotlivých provozech stravovacího oddělení dle potřeb tohoto oddělení. Jedná se zejména o tyto služby: mytí bílého a černého nádobí, pomocné práce v kuchyni, výdej obědů, večeří a nočních večeří na provozech, úklid jídelny, sociálního zařízení a umýváren, vč. vynesení odpadu z provozních a veřejných prostor, úklid a sanitace kuchyně, zejména přidělených pracovních úseků, úklid po malířských, zednických a jiných pracích provedených v prostorách některého ze stravovacích provozů, obsluha na společenských akcích, úklid na cateringových akcích, balení chlazené stravy, sanitace výdejních chlazenkových automatů na provozech, další obdobné služby.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane...
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Poradenství v oblasti interní komunikace   
Stručný popis: Zajištění služeb v oblasti interní komunikace, konzultace strategií a plánů v oblasti interní komunikace, přípravu a organizaci pracovních a neformálních setkání zaměstnanců VZP ČR, obsahové rozšíření intranetu VZP ČR, přípravu školení zaměstnanců v oblasti komunikace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na tisk časopisů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk odborného časopisu ŽIVA a rámcové dohody na tisk časopisů A/Věda a výzkum a AΩ / Věda pro každého. Rámcové dohody budou upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Grafické zpracování a tisk letáku - 14 variant   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v produkci a distribuci letáků včetně grafických návrhů, realizované v rámci projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Grafické a designové služby v oblasti Corporate Identity   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických a designových služeb, související s dodávkou grafických a designových služeb v oblasti Corporate ldentity. Jedná se o zajištěnÍ, podporu, produkci a realizaci grafických a designových činností v rámci firemní image VZP ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
České dráhy, a.s.
Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti České dráhy, a.s.   
Stručný popis: zajištění servisních služeb pro zákazníky, tj. nabídka a distribuce občerstvení ve vybraných vlacích ČD, udržování čistoty interiérů vozů během jízdy vlaku a zajišťování informačního a asistenčního servisu ve vlaku a vybraných železničních stanicích
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zajištění reklamních a marketingových služeb včetně reklamních předmětů (rámcová smlouva)   
Stručný popis: Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy se dvěma uchazeči na zajištění kompletních reklamních a marketingových služeb. Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy budou reklamní kampaně či jiné dílčí projekty zaměřené na propagaci značky České průmyslové zdravotní pojišťovny, resp. jejích produktů a služeb nabízených pojištěncům. Reklamní a marketingové služby tvořící předmět této veřejné zakázky budou spočívat v zajištění/dodání následujících plnění: a) tvorba kreativních výstupů – layout reklamních kampaní, grafické práce, b) tvorba mediálních plánů, c) printová produkce, d) nákup reklamních ploch, médií a marketingových služeb, e) dodávka reklamních a dárkových předmětů s potiskem, a f) administrace akcí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Provádění fyzické ostrahy areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy (dále též „Zoo Praha“ nebo „zadavatel“). Bližší specifikace předmětu plnění a technické požadavky zadavatele jsou uvedené v kapitole 4 zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Audit účetní závěrky a výroční zprávy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy VZP ČR za kalendářní rok 2019, 2020, 2021, 2022, a to v souladu se zákonem č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními auditorskými standardy, Mezinárodními standardy pro řízení kvality a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie