Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 5721 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Pardubický kraj
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace procesních auditů v příspěvkových organizacích Pardubického kraje procházejících procesem transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Zajištění překladatelských služeb pro Českou správu sociálního zabezpečení   
Stručný popis: poskytování služeb překladů odborných i obecných textů
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Strategická studie správy a provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku Hlavního města Prahy na období 2013 – 2027   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky byly služby spočívající ve vypracování komplexní strategické studie týkající se výše vodného a stočného, oprav a možností obnovy a rozvoje vodohospodářského infrastrukturního majetku Hlavní města Prahy včetně možností jejich financování.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
VOP CZ, s.p.
6. výzva - personální agentury   
Stručný popis: Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření dohody o dočasném přidělení zaměstnanců v počtu 25 na pozici SVÁŘEČ KOVŮ, STROJNÍ ZÁMEČNÍK, v souladu s § 308 a 309 zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, v platném znění a zajištění veškeré agendy s tím související a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Dodavatel, který hodlá podat nabídku, musí disponovat zaměstnanci, který musí splňovat následující kritéria: • ČSN 05 0705 - metoda ZK 135 1,1 • certifikát svářeč dle ISO 9606-1 135(138) P BW FM1 (FM2,3,4) S(M) s(větší než 3,0) PF(PB, H-L045) ss (ml) nb • ISO 9606-1 135(138) P FW FM1 (FM2,3,4) S(M) t(větší než 3,0) PF(PB, H-L045) ss (ml) nb • praxe min. 2 roky • platná lékařská prohlídka v profesi svářeč kovů, strojní zámečník a v rizicích: hluk 3, prach 3, vibrace 2, zraková zátěž 2, třísměnný provoz, noční směny
Podnikateľské služby: právo, marketing,...
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
Zajištění služeb ostrahy pro Ústav pro péči o matku a dítě 2018   
Stručný popis: Veřejná zakázka bude vyhlášena v průběhu září 2018.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení vedená ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, a běžnou agendu OAMP   
Stručný popis: Předmětem této Veřejné zakázky je zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů a úkony s nimi související, dále pak pro potřeby odboru azylové a migrační politiky v oblasti integrace cizinců, překlady informativních materiálů pro cizince, zejména publikací, informačních letáků, příruček, formulářů, smluv, pokynů a metodických po-stupů, směrnic Evropské unie, materiálů Evropské migrační sítě, materiálů všeobecné povahy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Město Cheb
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Chebu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je aktualizace stávajícího strategického dokumentu města Chebu – Strategického plánu rozvoje města Chebu (dále jen „strategický plán“). Realizační fáze revidovaného strategického plánu se předpokládá na léta 2019 - 2024. Aktualizace strategického plánu bude rozdělena do tří logických, po sobě jdoucích fází: analytické fáze, návrhové a implementační fáze. Při zpracování bude zajištěn soulad s platnými strategickými dokumenty města tak, aby byly využity jako zdroje, případně aby se dané oblasti již nově neřešily. V rámci těchto fází se budou odehrávat na sebe navazující dílčí kroky plánovacího procesu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Národní muzeum
Katalogizace negativů   
Stručný popis: Část I Služba spočívající v katalogizaci 23 500 negativů na položce skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu, se zaměřením: • historie a nebo • archivnictví a nebo • etnografie a nebo • dějiny umění. Podrobnější specifikace služeb je uvedena v závazném vzoru smlouvy a jejích přílohách. Část II Služba spočívající v katalogizaci 23 500 negativů na položce skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu, se zaměřením: • historie a nebo • archivnictví a nebo • etnografie a nebo • dějiny umění. Část III Služba spočívající v katalogizaci 22 500 negativů na položce skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu, se zaměřením: • historie a nebo • archivnictví. Část IV Služba spočívající v katalogizaci 22 500 negativů na položce skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu, se zaměřením: • historie a nebo • archivnictví.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Strážní služby   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování strážních služeb, tj. fyzické ostrahy osob a majetku zadavatele ve stanovených areálech (objektech) zadavatele, včetně objektů a budov v nich umístěných a včetně věcí a osob, které se v nich nacházejí. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Statutární město Ostrava
EXPO REAL Mnichov 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s konáním mezinárodního veletrhu investičních příležitostí a realit EXPO REAL 2018 ve dnech 8. až 10. října 2018 v Mnichově v Německu (dále též „veletrh“), na kterém se statutární města Brno a Ostrava a hlavní město Praha budou prezentovat spolu s Jihomoravským a Moravskoslezským krajem ve společné expozici (dále též „stánek“). Zajištění plochy ani náklady za její pronájem nejsou součástí této veřejné zakázky. Rozsah plnění: - zpracování prováděcí dokumentace pro expozici; - služby zajišťované před zahájením veletrhu (zejm. zajištění dopravy materiálu na veletrh; zajištění výstavby stánku, včetně montáže technického vybavení a přípojek; pojištění); - nájem expozice; - služby zajišťované v průběhu veletrhu (zejm. technický dozor a kompletní úklid stánku); - služby zajišťované po skončení veletrhu (zejm. demontáž stánku a technického vybavení).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Národní technická knihovna
Právní služby a poskytování právního poradenství CzechELib   
Stručný popis: Poskytování obecných právních služeb v rámci projektu v maximálním rozsahu 2500 konzultačních hodin, které se budou týkat realizace projektu OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542 a budou mít přímou vazbu na komplexní provádění zadávacích řízení a poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacích řízení veřejných zakázek s plněním nehmotné povahy a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce projektů OP VVV. Vzhledem ke skutečnosti, že těžiště předmětu plnění zadávacích řízení spočívá zejména v jednání se zájemci o veřejnou zakázku v jednacích druzích zadávacích řízení (zejména jednací řízení bez uveřejnění) a dále soutěže o veřejné zakázky na nákup software, poptává zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení komplexní právní služby za úplatu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Ústecký kraj
Poskytování ad hoc právních služeb v záležitostech vrcholových a koncepčních rozhodování orgánů kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění poskytování právních služeb Ústeckému kraji v oblasti samostatné působnosti Ústeckého kraje ve věcech týkajících se vrcholných a koncepčních rozhodování orgánů samosprávy, především zastupitelstva, rady a hejtmana kraje (např. tvorba zásadních koncepčních dokumentů, významných rozhodnutí, analýz a doporučení postupů).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Montáž a demontáž reklamních doplňků na stožáry veřejného osvětlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na služby související s montáží a demontáží reklamních doplňků na stožáry veřejného osvětlení na území Hlavního města Prahy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Potisk a dodání předmětů publicity v DNS – 2018/0119   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je potisk a dodání 250 kusů USB flash disků a 2 roll-upů pro Fakultu strojního inženýrství UJEP pro projekt POKROK.digital – Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí v produkční technice v regionech prostřednictvím kooperace.digital v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Hlavní město Praha, Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem smlouvy je zajištění právních služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy, a to formou rámcové dohody pro dobu dvou roků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie