Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 281 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Strategická studie správy a provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku Hlavního města Prahy na období 2013 – 2027   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky byly služby spočívající ve vypracování komplexní strategické studie týkající se výše vodného a stočného, oprav a možností obnovy a rozvoje vodohospodářského infrastrukturního majetku Hlavní města Prahy včetně možností jejich financování.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
statutární město Plzeň
Efektivní veřejná správa - KA-3: Koncepce odtokových poměrů města Plzně   
Stručný popis: Cílem pořízení Koncepce odtokových poměrů (KOP) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční přístup k řešení nakládání s dešťovými vodami (srážkami). Koncepce odtokových poměrů bude jedním z hlavních koncepčních materiálů města Plzně, který bude vycházet z principů hospodaření s dešťovými vodami při respektování státní a evropské legislativy. KOP bude plně korespondovat se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Koncepce odtokových poměrů bude zpracována s výhledem do roku 2030.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Standardní evaluace projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu; zpracování procesní evaluace a ověření přínosů vzdělávacích aktivit. Předložení tohoto zhodnocení bude požadováno prostřednictvím tří dílčích výstupů - vstupní, průběžné a závěrečné zprávy. Účelem evaluace má být ověření fungování projektu z pohledu jeho reálného průběhu v porovnání s plánovaným nastavením, identifikovaných přínosů pro cílovou skupinu (působení aktivit na CS, se zaměřením na činnosti v KA 02 – Konference ke Světovému dni sociální práce, odborné semináře, workshopy, vzdělávací kurz, konference Podzimní a Jarní škola sociální práce), a míra zapojení cílové skupiny.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracování případových studií projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost ve výzvách Místních akčních skupin   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace - vypracování případových studií, které zachytí dobrou praxi projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) se zaměřením na podporu zaměstnanosti a sociální začleňování ve výzvách Místních akčních skupin (MAS). Případové studie budou sloužit mimo jiné jako podklad pro zástupce MAS jako konkrétní příklady projektových záměrů, které využily specifických možností podpory formou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Využitelné budou i jako podklad pro přípravu podpory v novém programovém období 20+ a pro účely publicity.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kvalitativní šetření projektů YEI   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace - dílčí evaluační šetření, které má vyhodnotit přínosy projektů zaměřených na zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých osob ve věku 15 až 29 let v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Účastníky tohoto šetření budou podpořené osoby v těchto projektech a zástupci realizátorů projektů podpořených v Operačního programu Zaměstnanost z výzev č. 3 a č. 116.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace a sběr dat II (kategorie 1 - Evaluace)   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je zavedení a následné užívání dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na služby související se zpracováním evaluací projektů a/nebo výzev financovaných z evropského sociálního fondu a souvisejícímu sběru dat. Dynamický nákupní systém bude rozdělen na tyto kategorie ve smyslu § 141 odst. 1 zákona: Kategorie 1 – Evaluace a Kategorie 2 – Sběr dat. Dodavatelé se mohou zařadit do jedné z kategorií nebo do obou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace a sběr dat II (kategorie 2 - Sběr dat)   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je zavedení a následné užívání dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na služby související se zpracováním evaluací projektů a/nebo výzev financovaných z evropského sociálního fondu a souvisejícímu sběru dat. Dynamický nákupní systém bude rozdělen na tyto kategorie ve smyslu § 141 odst. 1 zákona: Kategorie 1 – Evaluace a Kategorie 2 – Sběr dat. Dodavatelé se mohou zařadit do jedné z kategorií nebo do obou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Implementace GDPR v rámci MPO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání komplexní analýzy zpracování osobních údajů v analogové a digitální podobě včetně elektronických dat, procesů a návrhu opatření pro zdárnou implementaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Statutární město Brno - Městská policie Brno
Outsourcing výkonu role manažera bezpečnosti informací a výkonu role pověřence pro ochranu osobních údajů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je Outsourcing výkonu role manažera bezpečnosti informací a výkonu role pověřence pro ochranu osobních údajů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace   
Stručný popis: DNS 01 (2017/10) - Procesní evaluace implementace Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v rámci Operačního programu Zaměstnanost (448 000,- Kč bez DPH) DNS 01 (2017/11) - Průběžná evaluace individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Kompas - Predikce trhu práce“ - II (710 000,- Kč bez DPH)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace - Hodnocení dopadů podpory sociálního podnikání – kvalitativní šetření přínosů pro cílovou skupinu   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace - dílčí evaluační šetření, které má vyhodnotit přínosy zaměstnání osob se znevýhodněním na trhu práce v rámci sociálních podniků - konkrétně v integračních sociálních podnicích, které čerpají podporu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Účastníky tohoto šetření budou sociální podniky podpořené v OPZ z výzev na podporu sociálního podnikání č. 15 a č. 67 a z výzvy č. 26 - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v Příloze č. 1: Specifikace předmětu plnění ve vzorové Smlouvě, která tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
ČESKÁ TELEVIZE
Zajištění mediálního servisu a služeb v oblasti Public Relation zejména se zaměřením na komunikační podporu produktového portfolia České televize   
Stručný popis: Předmětem dílčí veřejné zakázky je mediální servis a služby P.R. zejména se zaměřením na komunikační podporu produktového portfolia České televize v rámci všech jejích vysílacích a komunikačních platforem, produktové diverzity a nedílných aspektů veřejné služby.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
ČESKÁ TELEVIZE
Zajištění mediálního servisu a služeb v oblasti Public Relation zejména se zaměřením na informovanost široké veřejnosti i specifických, dílčích cílových skupin o činnostech, kompetencích a specificích   
Stručný popis: Předmětem dílčí veřejné zakázky je mediální servis a služby P.R. zejména se zaměřením na informovanost široké veřejnosti i specifických, dílčích cílových skupin o činnostech, kompetencích a specificích veřejnoprávního vysílatele s akcentem na edukativní přesah pořadů a dalších aktivit České televize (s využitím jak stávajícího produktového portfolia, tak archivu).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie