Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 40339 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
INÉS Kunštát, s.r.o.
Výstavba LC Strašná   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je výstavba lesní cesty o celkové délce 912,2 m. Jako kryt lesní cesty se požaduje vrstva z technologie KAPS-LE.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Brušperk
PŘÍSTAVBA PAVILÓNU „E“ K ZÁKLADNÍ ŠKOLE V BRUŠPERKU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Přístavba pavilónu „E“ základní školy je navržena s šesti základními učebnami a dvěma speciálními, které mohou sloužit v době prázdnin jako klubovny pro zájmovou činnost. Maximální množství dětí v přístavbě je 6 x 30 = 180 dětí a šest učitelů. Specializované učebny v přízemí budou využívány jako půlené a nejsou do celkového počtu žáků započteny. Navrhovaná přístavba je s budovou stávající školy propojena chodbou, která umožňuje využít některé prostory stávající školy, jako jsou specializované učebny, jídelna, tělocvičny, bazén a zázemí pro učitele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Jindřichův Hradec
Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výstavba splaškové kanalizační sítě, biologické čistírny odpadních vod včetně příjezdové komunikace, vodovodní přípojky a oplocení, dostavba dešťové kanalizace a domovní přípojky splaškové kanalizace. Součástí je i vybudování požeráku a úprava odpadní stoky obecního rybníka.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Praha, Dědina – zateplení VUZ - realizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení obálky pavilonů sever, jih i spojovacího traktu, výměna dosud nevyměněných výplní otvorů, ve spojovacím traktu i vybourání nových otvorů pro okna, instalace fotovoltaických panelů na střechy pavilonů sever a jih, včetně úpravy technologie přípravy teplé vody, oprava hydroizolace spodní stavby, sanace opěrných stěn v okolí objektu, nové mříže na oknech a klempířské prvky, rekonstrukce drenáže kolem objektu a drobné stavební práce související s výše uvedeným.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Libušín
Rekonstrukce komunikací v lokalitě Důl Jan a Černá zem, Libušín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavbou je rekonstrukce stávajících obslužných, místních komunikací v lokalitě Důl Jan a Černá zem v obci Libušín, k.ú. Libušín. V lokalitě Černá zem se jedná o rekonstrukci ulic U Vodárny, Viktora Dyka a Riegrova. V lokalitě Důl Jan se jedná o 5 ulic s označením Důl Jan. Označení jednotlivých komunikací je převzato z pasportu místních komunikací obce Libušín. Celková délka opravovaných ulic je cca 1365 m. Komunikace jsou navrženy s povrchem z asfaltobetonu, některé části ze zatravňovací betonové dlažby a budou lemovány betonovými obrubami. Chodníky a zpevněné plochy pak s povrchem ze zámkové, betonové dlažby, resp. ze zatravňovací dlažby. V rámci rekonstrukce komunikací je nutné provést přeložku stávajícího podzemního vedení VN v komunikaci 16C ulice Důl Jan v délce cca 60m. Jedná se stavební objekt SO 401, který není součástí této dokumentace. Přeložku provede zhotovitel vybraný společností ČEZ Distribuce a.s.. Stavba Rekonstrukce komunikací musí být s tímto objektem koordinována.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v zateplení objektu Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, ulice Vrbenská 234. Předmětem jsou úpravy objektu vedoucí ke snížení měrné potřeby tepla na vytápění spočívající v zateplení stávajících obvodových konstrukcí objektu, částečné výměně okenních a dveřních konstrukcí, náhradě stávajících dřevěných oken a plechových vrat a dveří, kompletním provedení nového střešního souvrství včetně tepelné izolace jednotlivých střech, zateplení soklového zdiva objektu a provedení nové bleskosvodové soustavy objektu včetně zemnění včetně úpravy stávajícího venkovního osvětlení, rekonstrukce elektroinstalace a kotelny a topení. Předmětem veřejné zakázky je i oprava elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Opravy sportovních ploch víceúčelového hřiště v areálu ZŠ SNP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je oprava stávajících sportovních hřišť, a to fotbalového, víceúčelového a volejbalového hřiště v areálu ZŠ SNP, tř. SNP 694, 500 03 Hradec Králové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/9 Mělník most ev. č. 9-015   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této akce je oprava stávajícího mostu přes říčku Pšovka, včetně zvýšení jeho únosnosti. Jde o trasu nadměrných přeprav do přístavu Mělník. Součástí stavby je dále výměna konstrukčních vrstev vozovky v dl. 160 m a zřízení přechodu pro chodce včetně veřejného osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Město Vsetín
REGENERACE SÍDLIŠTĚ VSETÍN - LUH, 4. ETAPA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 6.1. Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících chodníků, dětských hřišť, multifunkčního hřiště, ploch pro kontejnery na komunální a tříděný odpad, odvodňovacích žlabů, sadové úpravy, městský mobiliář.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Pohořelice
CYKLISTICKÁ STEZKA A CHODNÍKY POHOŘELICE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „CYKLISTICKÁ STEZKA A CHODNÍKY POHOŘELICE“ je stavba cyklistické stezky vč. chodníků na ulici Brněnské v Pohořelicích, která je součástí uceleného tahu cyklotrasy z centra města podél obytné zástavby k výrobním areálům na severovýchodním okraji města. Jedná se o konečný úsek cyklotrasy z centra na okraj města, jenž zajistí obsluhu území obytné i výrobní zástavby v této části města. Stavba nového úseku stezky pro pěší a cyklisty navazuje na již vybudované chodníky z centra města směrem na Žabčice. Začíná za inundačním mostem před vjezdem ke garážím vpravo a končí u vjezdu do tiskárny na konci města. Z důvodu postupného budování je stezka (objekt SO101) rozdělena na pět úseků. V celé délce je uvažována jako obousměrná společná pro cyklisty i chodce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Žabčice
Výceúčelová budova obce Žabčice - II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavba navazuje na již realizovanou I. etapu. Předmětem II.etapy je realizace SO.02 víceúčelový objekt, SO.03 zpevněné plochy a vsakovací zařízení a SO.04 přípojky vodovodu a kanalizace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Zbýšov
Zbýšov - Mateřská škola - rozšíření kapacity   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb pro realizaci stavby „Zbýšov – Mateřská škola – rozšíření kapacity“. Jedná se o zvýšení kapacity stávající mateřské školy pro vytvoření 50 nových míst (2 třídy dětí) v tomto předškolním zařízení, tím přispět k rozšíření, zvýšení dostupnosti a zvýšení kvality veřejných služeb ve Zbýšově, což povede ke stabilizaci zdejšího osídlení a celkovému zkvalitnění života místních obyvatel. V souvislosti s plánovaným rozvojem města v budoucnosti bude mít tento trend vzrůstající poptávky rodičů po umístění dětí do této mateřské školy trvalý charakter.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...
Statutární město Ostrava
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice včetně komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice včetně komunikace“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci a výstavbu kanalizačních stok a vodovodních řadů včetně opravy přípojek, zrušení stávajících vodovodních řadů a stok jednotné kanalizace a provedení souvislé údržby místních komunikací následující po provedené rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě včetně obnovy některých úseků souběžných chodníků a vybudování nového chodníku v ulici Karvinská.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Luboš Altman
PENZION U JEHŇÁTKA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce PSV a HSV při realizaci novostavby
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Statutární město České Budějovice
Rekonstrukce a zateplení pavilonu U1.1 ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Objekt je panelový konstrukční systém MS-71. V rámci stavebních úprav budou provedeny zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem použitím fasády na bázi silikátu a práce spojené se zateplením střechy v rámci vnitřního prostoru střechy a s oplechováním, výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová a stávajících venkovních dveří za nová hliníková. Meziokenní vložky a montované obvodové dílce (boletické panely) budou vybourány a nahrazeny vyzdívkami z pórobetonových tvárnic. Při odstraňování boletických panelů je třeba kvůli výskytu azbestu dbát na vysoké požadavky bezpečnosti práce a na bezpečnost okolního prostředí. Dalšími odstraňovanými prvky s možným výskytem azbestu jsou okna včetně MIV a stávající potrubí VZT. Vnitřní rekonstrukce představuje především demontáže stávajících obkladů stěn, podlahových krytin, vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, rozvodů ZTI, potrubí VZT a odstranění některých příček a následně nové zbudování výše uvedeného.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie