Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 41145 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Benešov
Terminál Benešov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravního teminálu ve městě Benešov ve Středočeském kraji. Jedná se o novostavbu terminálu Benešov v rozsahu výpravní budovy, prodloužení podchodu, zastřešení nástupišť, oplocení a sadové úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Malešická, 1. a 2. etapa, 2. etapa Za Vackovem – Habrová, Praha 3, č.akce 999966/2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V současné době má Malešická ulice charakter „extravilánové“ komunikace, která vykazuje vážné poruchy a neodpovídá současným nárokům a dopravní zátěži. Je proto nutné upravit uliční prostor na komunikaci městského typu včetně vybudování nové dešťové kanalizace, chodníků, veřejného osvětlení a doplnění vegetace.Ve shodě se stávajícím stavem je nová komunikace navržena jako obousměrná dvoupruhová s živičným krytem. Ve směrových obloucích v okolí mostu přes trať bylo navrženo rozšíření jízdních pruhů, které nově umožní i míjení autobusů MHD. Výškově nový povrch komunikace v maximální možné míře respektuje stávající stav. Úsek určený k rekonstrukci je dlouhý cca 360 m. Jeho uliční prostor je vymezen okolní zástavbou a křižovatkami s ul. Za Vackovem a Na Jarově.Součástí akce je dále rekonstrukce mostu Y517 Malešická přes železniční trať ve správě SŽDC Malešice - Žižkov (SO 201) zachováním spodní stavby a nutné přeložky IS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Cyklo Cholupice – Dolní Břežany, Praha Cholupice, č. akce 2950116   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je kácení, sadové úpravy a realizace nové cyklostezky šíře 2,5 m, s asfaltovým povrchem, v trase historické úvozové cesty. Dopravní značení bude provedeno dle TP, finální vodorovné dopravní značení (VDZ) v plastu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Kinský dal Borgo, a.s.
Revitalizace NKP hradu Kost   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ v obou částech všeobecně je obnova pláště, prostranství a parkánů NKP hradu Kost.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Přestavba budovy I s napojením na PCHO   
Stručný popis: Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy na nemovitém majetku spočívající zejména v realizaci úprav budovy "I" s napojením na pavilon chirurgických oborů, vč. vybudování vnější výtahové šachty, propojovací nadzemní chodby a terénních úprav.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: • SO 101 Polní cesta C1 - zpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P4,0/30 • SO 102 Polní cesta C11 - zpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P4,0/30 • SO 103 Polní cesta C12 - nezpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P3,0/30 • SO 104 Polní cesta C25 - je z části (130 m) zpevněná a z části (375 m) nezpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P3,0/30 • SO 105 Polní cesta C26 - zpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P3,5/30
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ústecký kraj
DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce nevyhovujících elektrorozvodů vč. výměny rozvaděčů a světel v celém objektu, rekonstrukce kuchyně vč. vybavení kuchyně a stavební úpravy suterénu, venkovní úpravy. Dílo bude realizováno v samostatných částech po jednotlivých rodinách, za provozu DD. Další části pak budou stavební úpravy suterénu, oprava venkovního hřiště a vnitřního dvora a výstavba nového letního altánku. O letních prázdninách pak proběhne poslední část rekonstrukce kuchyně vč. vybavení kuchyně. Veškerý postup prací (částí) bude v úzké koordinaci s vedením DD. Veřejná zakázka je dle ustanovení § 35 a ustanovení § 101 zákona rozdělena na 2 části: část.1 Stavební práce část 2. Dodávky (gastrotechnologie)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústecký kraj
Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci stávající tříramenné křižovatky ulic Hrbovická x Tovární x Majakovského na okružní křižovatku o poloměru 17 m, rekonstrukci ulice Hrbovické s šířkovou homogenizací a vymezeným podélným parkováním a rekonstrukci navazujících úseků ulice Majakovského a Tovární. Ulice Hrbovická a Majakovského jsou součástí silniční sítě - průtah silnice II/253, po ulici Tovární je pak veden městský okruh. Jedná se o: • rekonstrukci komunikace Hrbovická (silnice II. třídy č. II/253) v úseku výjezd od ČS PHM – Majakovského • rekonstrukci komunikace Majakovského (silnice II. třídy č. II/253) v úseku Hrbovická x Marxova • rekonstrukci křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského (přestavba tříramenné křižovatky na malou okružní křižovatku)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
ZOO Dvůr Králové a. s.
Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem: „Oprava mostu M3“, na pozemcích p.p.č. 1672/1, p.p.č. 1674/2, p.p.č. 1676/2, p.p.č. 1712, p.p.č. 1714/3, p.p.č. 4050, p.p.č. 4051, p.p.č. 1675 a p.p.č. 3728/2, vše v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
Vranová - zásobení obce PV napojením na vodovod Jasinov z VDJ Zábludov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vybudování nového vodovodního přivaděče pitné vody v délce cca 2 674 m z vodojemu Zábludov do vodojemu Vranová a dále stavební úpravy v areálu vodojemu Vranová. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ústecký kraj
II/118 - Reko mostního objektu 118-65 Písty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu na komunikaci II. Třídy, který je situován v extravilánu obce Písty. Stávající most je jednopolový trvalý klenbový s kamennou spodní stavbou tvořící dvě opěry a šikmá kamenná samostatně stojící křídla mostu. V blízkosti mostu se vyskytuje pouze jedna inženýrská síť.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Královéhradecký kraj
II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u přehrady Labská   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stabilizaci skalního svahu a potenciálního skalního řícení na úseku silnice II/295 v Královéhradeckém kraji. V rámci technického řešení je navrženo očištění skalního svahu, kotvení skalního svahu, vyzdívek a podezdívek, zajištění svahu ocelovou sítí, vybudování gabionové zdi a ochranného plotu. Dodavatel dále zajistí příslušné prvky publicity předmětného projektu spočívající v zajištění velkoplošného panelu (billboardu) a pamětní desky v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 a Grafickým manuálem povinné publicity pro operační program Životní prostředí 2014–2020 platnými ke dni realizace prostředků publicity.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Moravskoslezský kraj
Rekonstrukce budovy krajského úřadu – dodání technologie fotovoltaické elektrárny a bateriového uložiště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a s ní související stavební práce fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště energie (dále také jen „FVE“). Součástí plnění je také poskytnutí projekčních činnosti, inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a výkon autorského dozoru. Práce zahrnují instalaci střešního fotovoltaického systému na střechy objektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zavedení nových kabelových tras pro připojení elektrárny do stávající sítě objektu a umístění bateriového systému do prostoru suterénu budovy. Dodávka systému zahrnuje zpracování kompletní projektové dokumentace stavby, statické posouzení, konstrukci, dopravu, montáž, uvedení do provozu včetně vyřízení veškeré dokumentace pro uvedení do provozu (licence, revize apod.) a zaškolení obsluhy. Blíže viz ZD
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/15 Horní Řepčice - Liběšice, oprava silnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je sovislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství a základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/15 Horní Řepčice ve staničení 48,632 - 50,900 km.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie