Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2871 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MoVI-FAI – Laboratoř kriminalistiky - Detektor nebezpečných látek   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka detektoru nebezpečných látek pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA PŘÍSTROJE PRO ANALÝZU TRAJEKTORIÍ NANOČÁSTIC S PŘÍSLUŠENSTVÍM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání přístroje pro analýzu trajektorií nanočástic (podle ISO 19430:2016 Particle size analysis – Particle tracking analysis (PTA) method), včetně dodávky počítače, automatické dávkovací jednotky a programového vybavení pro řízení systému a vyhodnocování naměřených dat. Podrobně viz ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií
Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka atomového emisního spektrometru s indukčně vázanou plazmou pro stanovení obsahu kovů i nekovů v celém rozsahu spektra. Přístroj bude zabezpečen tak, aby v případě vzniku mimořádné události nedošlo k ohrožení obsluhy a majetku zadavatele. Součástí dodávky je řídící a ovládací systém včetně software umožňující sledovat a zaznamenávat průběh probíhajících procesů a dokumentace popisující software. Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně příslušenství. Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž, doprava do místa plnění, instalace zařízení zahrnující i bezplatnou likvidaci původního spektrometru a zaškolení (minimálně 2 osob) v délce minimálně 7 pracovních dnů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Spotřební materiál pro analyzátory acidobazické rovnováhy GEM 3500   
Stručný popis: Spotřební materiál pro analyzátory acidobazické rovnováhy
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Statutární město Brno
Imisní monitoring statutárního města Brna – doplnění systému sledování kvality ovzduší   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro kontinuální měření prachových částic frakcí PM10, PM2,5 a PM1 a troposférického ozónu v mobilním měřícím voze a na 2 měřících stanicích imisního monitoringu statutárního města Brna. Jedná se o 3 ks analyzátorů suspendovaných částic a 1 ks analyzátoru troposférického ozónu. Konečným výsledkem dodávky budou do měřícího mobilního vozu a monitorovacích stanic zabudované plně funkční přístroje navázané na instalovaný software a generující relevantní data PM10, PM2,5 a PM1 bez nutnosti jakýchkoli dalších softwarových a nebo hardwarových doplnění, úprav atp. a z toho vyplývajících vícenákladů ze strany zadavatele. Předmět plnění zakázky je blíže specifikován v dokumentech uveřejněných na profilu zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
České vysoké učení technické v Praze
SYSTÉM PRO TERMOGRAVIMETRICKOU ANALÝZU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka plně funkčního systému pro termogravimetrickou analýzu (dále také „TGA“) pevných vzorků, včetně softwaru pro vyhodnocování naměřených dat. Přístroj musí umožňovat simultánní TGA-DSC/DTA analýzu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Fakultní nemocnice Ostrava
Systém pro terapeutické monitorování hladin léčiv (obměna)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka nového systému pro terapeutické monitorování hladin léčiv pro Ústav laboratorní diagnostiky - Oddělení klinické farmakologie vč. poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému po dobu minimálně 5-ti let.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká republika - Generální ředitelství cel
Nákup infračervených spektrometrů pro CS ČR   
Stručný popis: Nákup FTIR spektrometrů včetně řídící jednotky a softwaru pro ovládání systému a zpracování dat.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF – Automatická semipreparativní linka   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka systému pro automatické chromatografické dělení směsí peptidů a proteinů za použití stacionárních fází za vysokého tlaku (odolnost 400 bar minimálně do 50 ml/min). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK - CORE FACILITIES – multifunkční destičkový reader   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů multifunkčního destičkového readeru, jeden kus (1 ks) pro Laboratoř molekulární farmakologie Ústavu farmakologie a jeden kus (1 ks) pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „multifunkční destičkový reader“).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Analyzátor NH3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání analyzátoru NH3.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Spektrální in-situ elipsometr   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka spektroskopického elipsometru pracujícího ve spektrálním oboru UV-NIR, který umožňuje měření elipsometrických spekter při různých úhlech dopadu spolu s intenzitním měřením spekter reflektivity a transmise a komplexní SE analýzu jak v ex-situ konfiguraci s motorizovaným goniometrem, tak v in-situ uspořádání pro instalaci na vakuovou komoru pro depozici tenkých vrstev. Dodávka zahrnuje spektroskopický elipsometr, kompletní řídicí a vyhodnocovací systém s ovládacím softwarem. Součástí plnění je také instalace a uvedení do provozu, proškolení obsluhy a poskytování záručního servisu. Dále je požadována i technická podpora ze strany dodavatele týkající se analýzy dat, měření vzorků, poradenství a možnosti ověření měření na zařízení v laboratořích výrobce, a to po celou dobu záruční lhůty
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Thomayerova nemocnice
Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové a zdravotnické techniky 2018 – digitální morfologie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístroje: Digitální morfologie 1ks
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Povodí Ohře, státní podnik
Dodávka průtokového analyzátoru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Systém pro stanovení dusitanů, dusičnanů, amonných iontů, fosforečnanů, chloridů, síranů, celkového fosforu, volných a celkových kyanidů. Sestava vybavena samplerem pro nejméně 100 vzorků, možnost ředění vzorků včetně přípravy kalibračních křivek. Současné měření těchto analytů: dusitanů, dusičnanů, amonných iontů, fosforečnanů, chloridů, síranů. Samostatné měření celkového fosforu, volných a celkových kyanidů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Průtokový cytometr   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průtokového cytometru pro Laboratoř Klinické imunologie a alergologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie