Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4355 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Nový personální a mzdový systém   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí licencí k užití nového personálního a mzdového informačního systému (dále též „PMS“), implementace PMS, uvedení do provozu, podpora a rozvoj PMS. Předmět plnění této veřejné zakázky je blíže specifikován příloze č. 1 a příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Správa Pražského hradu
GISWorks - klíčnice v užívání SPH a ÚOP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je převod stávajícího informačního systému do nového programového jazyka (dále jen „nový informační systém“) tak, aby byla zajištěna jeho stávající funkcionalita, přenos stávajících dat a současně byl SW rozšířen o nové požadované funkcionality a správu mapové dokumentace užívané zadavatelem (tato mapová dokumentace bude přenesena a vedena ve formě .dwg). Předmětem plnění je dále zajištění a poskytnutí uživatelské licence k novému informačnímu systému a předání zdrojových kódů a dokumentace k tomuto systému, aby jej zadavatel mohl sám, popř. prostřednictvím třetím osob, dále rozvíjet (vytvářet nové funkcionality, provádět změny a rozvoj stávajících funkcionalit, popř. spojovat s jinými informačními systémy, které zadavatel provozuje, užívá nebo vytvoří v součinnosti s jiným dodavatelem). Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Písemné zprávě zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodávka licencí SAP a poskytování souvisejících služeb   
Stručný popis: CPV: 72260000-5; 72267100-0; 72267000-4; 72268000-1;72265000-0 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování práva užití programového vybavení (licencí) SAP a zajištění služeb maintenance (údržby) Enterprise Support k tomuto programovému vybavení, jakož i maintenance (údržby) pro stávající programové vybavení SAP zadavatele a jemu podřízených organizací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Generální ředitelství cel
Nákup licence k SW a HW včetně maintenance a technické podpory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem ochrany je Informační systém Celní správy České republiky (vnitřní sítě, síťová zařízení a servery, dále jen „ISCS“), který je tvořen informačními a komunikačními technologiemi a dílčími informačními systémy. Dílčí informační systém s názvem „IS agendy celního a daňového řízení“ byl určen Usnesením vlády č. 390/2015 Sb. z 25. května 2015 prvkem kritické informační infrastruktury a Celní správa České republiky je jeho správcem a provozovatelem. Na tento prvek kritické informační infrastruktury se plně vztahuje zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 82/2018 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Dodávka a implementace software personálního informačního systému včetně zajištění následného rozvoje a servisní podpory   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace software personálního informačního systému včetně následného rozvoje systému. Nedílnou součástí této veřejné zakázky je rovněž uzavření servisní smlouvy na poskytování softwarové technické podpory.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
INFORMAČNÍ SYSTÉM PRÁVNÍCH INFORMACÍ   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je informační systém právních informací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
MERO ČR, a.s.
Podpora a údržba informačního systému HELIOS Green   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je podpora a údržba informačního systému HELIOS Green, a to konkrétně, ne však výhradně: 1) Úprava a aktualizace informačního systému (update) 2) Úprava informačního systému dle platné legislativy 3) Úpravy informačního systému pro nové verze systémového prostředí 4) Opravy případných chyb po uplynutí záruky 5) Poradenská a konzultační činnost (hotline)
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Rámcová smlouva na outsourcing profesionálních odborných služeb ICT pro období 2016-2018   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění profesionálních odborných služeb informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) zaměřených vždy na konkrétní problematiku, oblast nebo činnost ICT a dále služeb koncepce a strategie provozu a rozvoje ICT zadavatele. Veřejná zakázka je podle § 98 zákona rozdělena na následující tři (3) části: • Část 1 – Specialista ICT koncepce, • Část 2 – Specialista řízení ICT služeb, • Část 3 – Specialista ICT vývoje, Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcových smluv uzavřených zvlášť ve vztahu ke každé části veřejné zakázky, vždy s jedním (1) uchazečem, a to nejdéle na dobu do data 31. 12. 2018. Pro jednotlivé části zakázky byly uzavřeny tři rámcové smlouvy: část 1 - smlouva uzavřena s KPMG Česká republika, s.r.o., IČO: 00553115 část 2 - smlouva uzavřena s IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., IČO: 46992308 část 3 - smlouva uzavřena s Profinit EU, s.r.o., IČO: 04434081
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poskytování služeb systémové integrace   
Stručný popis: CPV kody: 72227000-2; 72228000-9. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb systémové integrace ICT prostředí v rámci resortu zadavatele (dále společně jen „Služby“) vybraným dodavatelem. Služby jsou podrobněji specifikovány v příloze č. 2 zadávací dokumentace, závazném vzoru smlouvy (dále také jen jako „Smlouva“ nebo „Závazný vzor Smlouvy“) a v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.Předmětem zakázky je tedy poskytnutí kvalifikovaných služeb za účelem podpory zadavatele při realizaci ICT projektů, přičemž se jedná se o významné zakázky s kritickým dopadem do fungování zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Generální ředitelství cel
Zajištění pozáruční technické podpory výrobce HW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáruční technické podpory výrobce pro servery, páskovou knihovnu a diskové pole Dell Compellent včetně poskytnutí souvisejících licencí, které jsou umístěny v primárním informačním centru zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Úprava aplikace Interní akty řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úpravy stávající softwarové aplikace Interní akty řízení (dále také „IAŘ“) s cílem zajistit komfortnější uživatelské prostředí s důrazem na usnadnění práce pro představené s přiřazováním liniových IAŘ, včetně dopracování manažerských a statistických přehledů dle požadavků zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Městská část Praha 1
Vývoj a implementace nadřazeného řídícího a dohledového systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění VZ měla být analýza, vývoj, implementace a provozní podpora řídícího a dohledového systému (software), který v sobě měl integrovat veškeré vjezdové a výjezdové profily, umožnit sledování jejich stavů a ovládání. Jednotlivé skupiny funkcionalit měly být zajištěny prostřednictvím následujících modulů:Regulační funkce - měly umožňovat nastavení pravidel provozu systému ve smyslu provozní doby regulace vjezdu, zajištění vjezdu vozidel s oprávněním prostřednictvím vydání povolení na RZ vozidla, kontrolních mechanismů apod. Modul Správy pravidel vjezdu, Modul Předregistrace vozidel taxi, Modul Dočasných povolení vjezdu, Modul Dlouhodobých povolení vjezdu, Modul Dokumentace vjezdů, Modul Hlášení nepravidelností provozu. Provozní funkce – měly umožňovat dohled nad technologiemi umístěnými na infrastruktuře, jejich vzdálený přístup a povelování, Modul Hlášení a sledování provozních stavů, Modul Online přístupu ke kamerám, Modul Vzdáleného ovládání sloupku. Bližší info v ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Univerzita Palackého v Olomouci
Software psychodiagnostické metody psychologie práce on-line   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou platforem - samostatných online účtů HTS 5 a 17 psychodiagnostických metod implementovaných do každé platformy, pro správu, administraci a vyhodnocení testové psychodiagnostiky. Platforma je formou základního software, do kterého jsou jako moduly implementovány psychodiagnostické metody, v tomto případě 17 modulů. Jde o ucelený soubor diagnostických metod, který je platformou funkčně provázán. Platforma umožňuje interakci modulů ve smyslu uživatelských voleb při sestavování metod do testových baterií, administraci, vyhodnocení a exportu výsledků. Platforma dále umožňuje správu uživatelských účtů (pedagog a studenti) a správu respondentů, včetně srovnávání jejich výsledků.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Dodávky licencí Citrix vč. podpory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 3 roky na zajištění licencí a podpory (maintenance) k vybraným programovým produktům společnosti Citrix v rámci multilicenčního programu GELA. Licence/podpora budou zadavatelem odebírány podle jeho potřeb po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká televize
Podpora síťových prvků Cisco 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisních služeb HW a SW maintenance pro sítové prvky Cisco v prostředí České Televize tak, aby byl zajištěn nepřetržitý funkční chod těchto zařízení. Současně je požadována garantovaná služba zajišťující výměnu vadných dílů a dodávky softwaru.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie