Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 4572 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Zpracování výpočtu mechanického napětí v měděných cívkách toroidního pole   
Stručný popis: zpracování a předání Numerické simulační analýzu v softwaru ANSYS - „Zpracování výpočtu mechanického napětí v měděných cívkách toroidního pole“
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Fakultní nemocnice Brno
Servisní služby pro FaMa+   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní a technické podpory pro informační systém FAMA+ pro Centrum informatiky Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozvoj a úpravy IS DIS MMR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je rozvoj a úprava informačního systému DIS MMR (dále jen „IS DIS MMR“) v podobě rozšíření a modifikace informačního systému v nezbytném rozsahu pro komplexní evidenci a poskytování investičních a neinvestičních dotací MMR, rozpočtu, finančních kontrol a dalších agend úřadu realizované rozšířením informačního systému DIS MMR. Jedná se o úpravy vyvolané změnou legislativy nebo úpravy provedené v navazujících informačních systémech. Podrobný popis předmětu VZ se nachází v Příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy, který je přílohou výzvy k podání nabídek.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění podpory ICT HW infrastruktury v datových centrech VZP ČR 2019 - 2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování / zajištění poskytování služeb technické podpory hardwarové infrastruktury datových center VZP ČR. Technická podpora hardwarové infrastruktury datových center VZP ČR zahrnuje pozáruční technickou podporu: a) serverů datových center • Intel Itanium (HP-UX), • x86 (Linux, Windows), • síťové appliance, b) aktivních síťových prvků datových center, c) ostatních HW prvků datových center: • diskových polí, • SAN infrastruktury, • páskových zálohovacích jednotek, d) centrálního systému zálohování, e) monitoringu hardwarové infrastruktury datových center. Podrobné vymezení předmětu plnění je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytování servisní podpory a provozní údržby aplikací EPVDS a KESSL 2019 – 2021 – II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je podpora resortního elektronického systému spisové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního realizovaného aplikacemi Elektronické podatelny a výpravny v návaznosti na systém datových schránek („EPVDS“) a aplikační nadstavby Komplexní elektronické spisové služby ČÚZK („KESSL“) na platformě abcSuite. Podpora zahrnuje jištění provozu systému, návrhy a realizace technických řešení, metodickou podporu ve formě konzultací a školení a součinnost při zpracovávání projektové dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Čekomoravská záruční a rozvojová bank, a.s.
Externí analytické, programátorské a testovací služby   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování odborných externích analytických, programátorských a testovacích služeb spočívajících v analýze, vývoji SW řešení pro interní potřeby zadavatele a jeho následném otestování.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Rozšíření funkcionality systému pro správu registračních procesů 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí odborných služeb a zhotovení programového díla dodavatelem pro rozvoj stávajícího informačního systému pro správu registračních procesů a poskytování servisních služeb a služeb podpory software v rámci Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Kybernetická bezpečnost v Městské nemocnici Ostrava, p. o.   
Stručný popis: Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky a předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačního systému včetně návazných agend a hardware, a zajištění servisních služeb včetně rozvoje systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodávka a podpora provozu RIS MŠMT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: 1. Vytvoření (návrh, vývoj, dodávka a implementace) informačního systému – RIS MŠMT (dále také „Dílo“) a jeho uvedení do rutinního provozu. 2. Provozní podpora Díla na dobu 60 měsíců od předání a převzetí logické části plnění VZ Vytvoření díla. 3. Rozvoj Díla v rozsahu 1 000 člověkodnů v průběhu poskytování Provozní podpory díla. Podrobně je předmět zakázky popsán v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová dohoda na nákup licencí softwarových produktů Oracle   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ na dobu 36 měsíců s jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění je: a) poskytnutí oprávnění k užití softwarových produktů obchodní společnosti Oracle Corporation, tj. rozšíření licenčního rozsahu u produktů Oracle, které již zadavatel v současné době využívá; b) poskytnutí produktů obchodní společnosti Oracle Corporation, jež rozšíří stávající produkty Oracle, které zadavatel v současné době využívá, a to včetně příslušných licencí; c) poskytování podpory výrobce softwarových produktů v úrovni „Software Update Licence & Support“ pro softwarové produkty společnosti Oracle Corporation, které již zadavatel v současné době využívá/bude užívat, a to podle příslušného licenčního rozsahu poskytnutého na základě rámcové dohody, resp. příslušnou smlouvou.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Řízení letového provozu České republiky, s.p.
ESUP Release 4.12   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření systému ESUP o nové funkce, zj: • rozšíření funkčnosti systému, jež je nezbytná pro přechod na nový systém TopSky • změny systému na základě požadavků současných uživatelů systému
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen ISOR) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále jen „ZZS KVK“). Servisní služby budou zajišťovat maintenance informačních systémů ZZS KVK včetně poskytování nových verzí a opravných balíčků, zajištění souladu ISOR s legislativou, včetně dokumentace k novým verzím, dále budou zajišťovat hardwarovou podporu včetně zajištění oprav nebo výměny hardwarových komponent v případě poruchy, havárie nebo ztráty funkčnosti v rámci garantovaných časů a dále technickou podpora včetně poskytování služby hotline, včetně základní servisní technické podpory programového vybavení při řešení problémů a závad v režimu 24x7.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Zajištění dostupnosti a konzultačních služeb databází Oracle   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení technické podpory programového vybavení Oracle, do maximálního počtu 4 databázových instancí verze Oracle Database 11g Release 1 a novějších. Podpora bude poskytována v potřebném rozsahu na vyžádání Zákazníka.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Univerzita Palackého v Olomouci
Software pro Sociomapping týmů a skupin pro FF UP v Olomouci   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka on-line platformy pro diagnostiku a vizualizaci real-time týmové a skupinové dynamiky - platformy RTS (Real Time Sociomapping) pro potřeby projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištění standardizované podpory (maintenance) a dokup licencí produktů HPE   
Stručný popis: Předmětem této VZ je zajištění standardizované podpory (maintenance) licencí produktů HPE používaných v systému Dohledů a Zálohování na MZe. Podpora zahrnuje přístup k novým verzím software, záplatám a opravám včetně možnosti stažení s využitím webového portálu, prioritizaci a urychlené řešení problémů/incidentů s vysokým dopadem, přístup přes webové rozhraní, přístup k znalostní databázi a telefonickou podporu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie