Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1406 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Infuzní technika - volumetrické pumpy a lineární dávkovače   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a Infuzní technika – volumetrické pumpy a lineární dávkovače pro Psychiatrické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Myčky podložních mís   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je postupná dodávka myček podložních mís po dobu 4 let, zpětný odběr původního zařízení, dodávky spotřebního materiálu a pozáruční servis.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Přístroje pro endoskopii   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dodávka autoklávu a chlazené centrifugy včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka autoklávu a chlazené centrifugy včetně příslušenství.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Pořízení přístrojového vybavení pro reakreditovaný magisterský studijní program Civilní nouzové plánování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání prostředků a materiálního vybavení určeného k realizaci specializované výuky posluchačů studijních oborů u Zadavatele se zaměřením na zkvalitnění praktických zkušeností absolventům, které povede k jejich lepšímu uplatnění v rámci složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších organizacích krizového řízení. V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 5 samostatných částí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále i jako „VZ“) jsou průběžné dodávky jednorázového oblečení pro operační sály pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen „centrální zadavatel“ nebo i „ÚVN“) a Ústav leteckého zdravotnictví Praha, příspěvkovou organizaci (dále jen „pověřující zadavatel“ nebo i „ÚLZ“) v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Polohovací postele pro 1. dobu porodní a lůžka nemocniční   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (34 ks sestav nemocničních lůžek standardních včetně matrace, 9 ks sestav nemocničních lůžek standardních včetně matrace a nemocničního stolků a 3 ks sestav polohovacích postelí pro 1. dobu porodní včetně matrace) včetně zajištění pozáručního servisu po dobu neurčitou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Onkogynekologie – Monitory vitálních funkcí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorů vitálních funkcí pro JIP Operačního sálu Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze; předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále průběžné dodávky příslušenství s omezenou dobou živostnosti (spotřebního materiálu) k monitorům vitálních funkcí, na základě smlouvy na opakující se plnění, dle aktuálních potřeb zadavatele. Blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005159. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Obměna lůžkového fondu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obměna lůžkového fondu Nemocnice RS Benešov a obsahuje výměnu - 139 ks pacientských stolků, - 119 ks standardních elektrických lůžek včetně pasivních antidekubitních matrací a příslušenství, - 18 ks elektrických JIP lůžek včetně pasivních antidekubitních matrací a příslušenství, - 2 ks elektrických ARO lůžek včetně pasivních i aktivních antidekubitních matrací a příslušenství. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka přístrojů pro předaplikační výzkum III - děleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje dle specifikace uvedené v příloze č. 2: část 2 - Automatický identifikátor bakterií (1ks)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nákup instrumentačních stolků, instrumentačních vozíků, víceúčelového vozíku a vozíku na léky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka instrumentačních stolků, instrumentačních vozíků, víceúčelového vozíku a vozíku na léky. Zakázka je rozdělena na 5 částí
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Sterilizační, dezinfekční a hygienické přístroje – drtička odpadu a svářečka obalů   
Stručný popis: Veřejná zakázka je dělena na 2 části dle § 35 zákona a dodavatel může podat nabídku jednu nebo na obě jednotlivé části s tím, že každá část bude posuzována a hodnocena samostatně: 1. část VZ - Drtička hygienických nádob 2. část VZ - Svářečka sterilizačních obalů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Institut klinické a experimentální medicíny
Monitorní systém   
Stručný popis: Dodávka, instalace a zprovoznění monitorního systému, včetně dodávky souvisejícího spotřebního materiálu, resp. příslušenství technické specifikace a dalších podmínek uvedených v Příloze č. 2 ZP pro: I. Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní II. Kliniku transplantační chirurgie KTCH. Zadavatel požaduje nabídnout nejnovější modelovou řadu přístrojů monitorního protože podle svých dosavadních zkušeností předpokládá, že jej bude používat odhadem 15 – 20 let. Během této doby připravovanou výstavbou předpokládá přestěhování systému na jiné místo v rámci budovy sídla. Součástí je zajištění servisu, včetně pravidelných kontrol po dobu 24 měs.s přímým zastoupením servisní společnosti v ČR,poskytnutí 24 10 let, zajištění pozáručního servisu po dobu min. 8 let od skončení záruční lhůty,zajištění dodávek ND po dobu min. systému.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
VÝPŮJČKA PLNĚ AUTOMATIZOVANÉHO SYSTÉMU DVOU HEMATOLOGICKÝCH ANALYZÁTORŮ A DODÁVKA SPECIFICKÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU   
Stručný popis: Bezplatná výpůjčka nového, neopotřebovaného a nerepasovaného (rok výroby 2014 a později) plně automatického systému dvou hematologických analyzátorů pro vyšetření rutinních parametrů krevního obrazu i speciálních parametrů krevního obrazu včetně níže uvedených požadavků na náklady dodavatele: - dodávky UPS ke každému analyzátoru, - zajištění dopravy do místa plnění, instalace, montáž a uvedení zařízení do provozu, připojení analyzátorů do laboratorního informačního systému OpenLIMS firmy Stapro, - provedení zabezpečení přejímací zkoušky dle platné právní úpravy, - provedení instruktáže min. 15 osob zadavatele v potřebném rozsahu, a to v českém jazyce v sídle zadavatele, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., - dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, případně elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině, atd., viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Výpůjčka imunochemického analyzátoru a dodávka specifického spotřebního materiálu   
Stručný popis: Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu) v oblasti v zadávací dokumentaci uvedeného spektra vyšetření, včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení – Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikou Havířov příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie