Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 6667 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Nový personální a mzdový systém   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí licencí k užití nového personálního a mzdového informačního systému (dále též „PMS“), implementace PMS, uvedení do provozu, podpora a rozvoj PMS. Předmět plnění této veřejné zakázky je blíže specifikován příloze č. 1 a příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
České vysoké učení technické v Praze
Poskytování IT služeb   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb veškeré údržby, správy a rozvoje spojeného s hardware a software serverových zařízení, vybraných komponent a rozvodů počítačové sítě, uživatelských stanic a notebooků, vybraných společných komponent výpočetní techniky a dalších činností s tímto spojených. Vymezení IT služeb je uvedeno v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Specifikace IT služeb. Výchozí specifikace hardware a software zařízení, na nichž bude Dodavatel své služby provádět a jimiž Zadavatel v době zahájení zadávacího řízení disponuje, je uvedena v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Specifikace HW a SW.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby pre počítačové siete
Správa Pražského hradu
GISWorks - klíčnice v užívání SPH a ÚOP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je převod stávajícího informačního systému do nového programového jazyka (dále jen „nový informační systém“) tak, aby byla zajištěna jeho stávající funkcionalita, přenos stávajících dat a současně byl SW rozšířen o nové požadované funkcionality a správu mapové dokumentace užívané zadavatelem (tato mapová dokumentace bude přenesena a vedena ve formě .dwg). Předmětem plnění je dále zajištění a poskytnutí uživatelské licence k novému informačnímu systému a předání zdrojových kódů a dokumentace k tomuto systému, aby jej zadavatel mohl sám, popř. prostřednictvím třetím osob, dále rozvíjet (vytvářet nové funkcionality, provádět změny a rozvoj stávajících funkcionalit, popř. spojovat s jinými informačními systémy, které zadavatel provozuje, užívá nebo vytvoří v součinnosti s jiným dodavatelem). Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Písemné zprávě zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodávka licencí SAP a poskytování souvisejících služeb   
Stručný popis: CPV: 72260000-5; 72267100-0; 72267000-4; 72268000-1;72265000-0 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování práva užití programového vybavení (licencí) SAP a zajištění služeb maintenance (údržby) Enterprise Support k tomuto programovému vybavení, jakož i maintenance (údržby) pro stávající programové vybavení SAP zadavatele a jemu podřízených organizací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Generální ředitelství cel
Nákup licence k SW a HW včetně maintenance a technické podpory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem ochrany je Informační systém Celní správy České republiky (vnitřní sítě, síťová zařízení a servery, dále jen „ISCS“), který je tvořen informačními a komunikačními technologiemi a dílčími informačními systémy. Dílčí informační systém s názvem „IS agendy celního a daňového řízení“ byl určen Usnesením vlády č. 390/2015 Sb. z 25. května 2015 prvkem kritické informační infrastruktury a Celní správa České republiky je jeho správcem a provozovatelem. Na tento prvek kritické informační infrastruktury se plně vztahuje zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 82/2018 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Technická podpora HW a SW - technologie SUN Microsystems   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka odborných služeb pro zabezpečení technické podpory HW a SW výpočetní technologie SUN Microsystems agendových informačních systémů správních evidencí.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Dodávka a implementace software personálního informačního systému včetně zajištění následného rozvoje a servisní podpory   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace software personálního informačního systému včetně následného rozvoje systému. Nedílnou součástí této veřejné zakázky je rovněž uzavření servisní smlouvy na poskytování softwarové technické podpory.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
INFORMAČNÍ SYSTÉM PRÁVNÍCH INFORMACÍ   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je informační systém právních informací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo obrany
Pozáruční servis Hardware security module (HSM) a podpora PKI MO   
Stručný popis: Pozáruční servis Hardware security module a podpora PKI MO
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
MERO ČR, a.s.
Podpora a údržba informačního systému HELIOS Green   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je podpora a údržba informačního systému HELIOS Green, a to konkrétně, ne však výhradně: 1) Úprava a aktualizace informačního systému (update) 2) Úprava informačního systému dle platné legislativy 3) Úpravy informačního systému pro nové verze systémového prostředí 4) Opravy případných chyb po uplynutí záruky 5) Poradenská a konzultační činnost (hotline)
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Rámcová smlouva na outsourcing profesionálních odborných služeb ICT pro období 2016-2018   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění profesionálních odborných služeb informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) zaměřených vždy na konkrétní problematiku, oblast nebo činnost ICT a dále služeb koncepce a strategie provozu a rozvoje ICT zadavatele. Veřejná zakázka je podle § 98 zákona rozdělena na následující tři (3) části: • Část 1 – Specialista ICT koncepce, • Část 2 – Specialista řízení ICT služeb, • Část 3 – Specialista ICT vývoje, Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcových smluv uzavřených zvlášť ve vztahu ke každé části veřejné zakázky, vždy s jedním (1) uchazečem, a to nejdéle na dobu do data 31. 12. 2018. Pro jednotlivé části zakázky byly uzavřeny tři rámcové smlouvy: část 1 - smlouva uzavřena s KPMG Česká republika, s.r.o., IČO: 00553115 část 2 - smlouva uzavřena s IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., IČO: 46992308 část 3 - smlouva uzavřena s Profinit EU, s.r.o., IČO: 04434081
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poskytování služeb systémové integrace   
Stručný popis: CPV kody: 72227000-2; 72228000-9. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb systémové integrace ICT prostředí v rámci resortu zadavatele (dále společně jen „Služby“) vybraným dodavatelem. Služby jsou podrobněji specifikovány v příloze č. 2 zadávací dokumentace, závazném vzoru smlouvy (dále také jen jako „Smlouva“ nebo „Závazný vzor Smlouvy“) a v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.Předmětem zakázky je tedy poskytnutí kvalifikovaných služeb za účelem podpory zadavatele při realizaci ICT projektů, přičemž se jedná se o významné zakázky s kritickým dopadem do fungování zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Servisní a odborná podpora Integrovaného řešení systému Service Desk   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění: - servisní podpory stávajícího Integrovaného řešení systému Service Desk (dále jen IŘSSD), skládajícího se z aplikace CA Service Desk Manager, CISCO Call Centra a aplikace pro zajištění funkce nahrávání hovorů IP Telefonie (ZOOM CallREC) (dále jen „servisní podpora“), včetně převzetí služby od stávajícího dodavatele a - odborné podpory (nad rámec servisní podpory) IŘSSD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Generální ředitelství cel
Zajištění pozáruční technické podpory výrobce HW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáruční technické podpory výrobce pro servery, páskovou knihovnu a diskové pole Dell Compellent včetně poskytnutí souvisejících licencí, které jsou umístěny v primárním informačním centru zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Úprava aplikace Interní akty řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úpravy stávající softwarové aplikace Interní akty řízení (dále také „IAŘ“) s cílem zajistit komfortnější uživatelské prostředí s důrazem na usnadnění práce pro představené s přiřazováním liniových IAŘ, včetně dopracování manažerských a statistických přehledů dle požadavků zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie