Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1801 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Spálené Poříčí
MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SBĚR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM VČETNĚ SBĚRU A NAKLÁDÁNÍ SE SEPAROVANÝM ODPADEM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního a tříděného odpadu pro Město Spálené Poříčí včetně místních částí, vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Městys Maršovice
"Svoz odpadů v městysi Maršovice"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady ve správním území městyse Maršovice, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právními předpisy ČR a obecně závaznou vyhláškou zadavatele o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se o sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu (papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy) včetně poskytnutí některých odpadových nádob. Součástí předmětu plnění je také sběr, svoz a odstranění velkoobjemového odpadu – 4 ks velkoobjemového kontejneru v osadách Podmaršovice, Zálesí I. díl, Vráce, Mstětice.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Staré Křečany
Svoz a likvidace odpadu v obci Staré Křečany na období od 1. 7. 2019 di 30. 6. 2023   
Stručný popis: Svoz a likvidace odpadu v obci Staré Křečany na období od 1. 7. 2019 di 30. 6. 2023.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
TS-technické služby, a.s.
Dodávka svozového vozidla a dalšího vybavení pro zavedení inteligentního systému třídění odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zakázka rozdělena na dílčí části. Část A - dodávka svozového vozidla včetně nástavby, Část B - dodávka inteligentního systému evidence odpadů, Část C - dodávka sběrných nádob o objemu 1 100l.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Univerzita Karlova,Koleje a menzy, Ústav jazykové a odborné přípravy
Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele zajišťujícího komplexní služby v oboru sběru, svozu a dalšího nakládání se směsným, tříděným a velkoobjemovým odpadem v objektech veřejných zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část veřejné zakázky – oblast Praha (objekty kolejí Jednota, Budeč, Švehlova, Na Větrníku, Hvězda, Kajetánka, Komenského, Nová – Brandýs nad Labem, 17. listopadu, Otava, Vltava, Hostivař a objekty menz Jednota, Arnošta z Pardubic, Právnická, Albertov, Budeč, Sport, Kajetánka, 17 listopadu, Hostivař a výdejna Jinonice) 2. část veřejné zakázky – oblast Plzeň (objekty kolejí Bolevecká, Heyrovského a Šafránkův pavilon a menza Šafránkův pavilon, výdejna Lidická a bufetu a výdejny LF) 3. část veřejné zakázky – oblast Hradec Králové (objekty kolejí Na kotli A2, Na kotli A3 a Jana Palacha a menza Na Kotli) Rozsah poptávaného plnění je blíže specifikován v technické specifikaci plnění pro každou část veřejné zakázky zvlášť (příloha 5. až 7. ZD)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Zajištění sběru, přepravy a likvidace odpadů   
Stručný popis: Zajištění sběru, přepravy a likvidace odpadů
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
MERO ČR, a.s.
Čištění nádrže H01   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je stanovení smluvních podmínek pro čištění velkokapacitní nádrže H01 na ropu v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves, jehož je zadavatel vlastníkem a provozovatelem. Čištěním se rozumí kompletní zajištění odstranění kapalných i pevných zbytků, které zůstanou v nádrži po jejím technologickém vyprázdnění a odstavení z provozu, a to včetně odmaštění nádrže, střechy po demontáži střešního těsnění a dna meziprostoru po dokončení prací. Předpokládané složení zbytků: ropa, ropné kaly a úsady z větší části vyčerpatelné, tuhé parafinické nevyčerpatelné zbytky, mechanické nečistoty.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Univerzita Palackého v Olomouci
UPOL - Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu 2019 – 2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci: - směsného komunálního odpadu, - tříděného odpadu – plasty, - tříděného odpadu – papír, - tříděného odpadu – sklo, - tříděného odpadu – nápojové kartony, a poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci, a to na dobu tří let ode dne účinnosti smlouvy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
ALFA SYSTEM s.r.o.
Sanace areálu bývalé společnosti SEBA bavlnářské závody n.p., závod 010 – Rokytnice nad Jizerou   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, dle platných právních předpisů a dle závazných podkladů uvedených v zadávací dokumentaci poskytnutí sanačních prací spočívající v odstranění nadlimitně kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemí a podzemních vod v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Votice
Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Votice včetně místních částí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: A: svoz a odstranění směsného komunálního odpadu B: svoz a předání k dalšímu využití separovaných složek směsného komunálního odpadu C: svoz a předání k dalšímu využití biologicky rozložitelných složek směsného komunálního odpadu D: svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu E: mimořádný svoz F: provoz sběrných dvorů Blíže specifikováno v příloze č. 2a – Specifikace a rozsah předmětu plnění, 2b Provozní řád Sběrného dvora v Luční ulici, 2c Provozní řád Sběrného dvora skládky TKO Votice.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Bezvěrov
Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Bezvěrov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování netříděného i tříděného komunálních odpadů v obci Bezvěrov v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o směsné komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce. Předmětem zakázky je sběr z místa k tomu určenému, následný svoz a zajištění využití či odstranění.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Univerzita Karlova,Koleje a menzy, Ústav jazykové a odborné přípravy
Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové, opakované zadání   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele zajišťujícího komplexní služby v oboru sběru, svozu a dalšího nakládání se směsným, tříděným a velkoobjemovým odpadem v objektech veřejných zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část veřejné zakázky – oblast Praha (objekty kolejí Jednota, Budeč, Švehlova, Na Větrníku, Hvězda, Kajetánka, Komenského, Nová – Brandýs nad Labem, 17. listopadu, Otava, Vltava, Hostivař a objekty menz Jednota, Arnošta z Pardubic, Právnická, Albertov, Budeč, Sport, Kajetánka, 17 listopadu, Hostivař a výdejna Jinonice) 2. část veřejné zakázky – oblast Plzeň (objekty kolejí Bolevecká, Heyrovského a Šafránkův pavilon a menza Šafránkův pavilon, výdejna Lidická a bufetu a výdejny LF) 3. část veřejné zakázky – oblast Hradec Králové (objekty kolejí Na kotli A2, Na kotli A3 a Jana Palacha a menza Na Kotli) Rozsah poptávaného plnění je blíže specifikován v technické specifikaci plnění pro každou část veřejné zakázky zvlášť (příloha 5. až 7. ZD)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Jihočeské nemocnice, a.s.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu pro jihočeské nemocnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, odvozem a likvidací nebezpečného odpadu včetně evidence odpadů a zpracování povinných hlášení pro každou jednotlivou nemocnici Jihočeského kraje dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Přejímka a nakládání s nebezpečnými odpady musí být prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., mimo jiné se zřetelem na § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech a vyhláškami č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb., v platném znění.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
DIAMO, státní podnik
NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa   
Stručný popis: Předmětem projektu je realizace nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO - lagun Ostramo v Ostravě - Mariánských Horách, část nadbilanční kaly v lagunách R1, R2 a R3 a zajištění souvisejících činností.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Odvoz a likvidace odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je sběr, odstranění nebo využití odpadu objednatele, včetně vážení odpadu při jeho převzetí od objednatele, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a zajištění činnosti odpadového hospodáře pro objednatele podle § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie