Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1740 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Olomouc
Likvidace odpadů z FN Olomouc   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je sběr, odvoz a zneškodnění odpadů z jednotlivých klinik a pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Krajská zdravotní, a.s.
Spalování nebezpečného odpadu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění spalování nebezpečného a ostatního odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Zdice
Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Zdice včetně místních částí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: A: svoz a odstranění směsného komunálního odpadu B: svoz a zpracování separovaných složek směsného komunálního odpadu C: svoz a zpracování biologicky rozložitelných složek směsného komunálního odpadu D: svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu E: mimořádný svoz Blíže specifikováno v příloze č. 2 – Specifikace a rozsah předmětu plnění
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
ODPADY - Část A Tuhý komunální odpad a separovaný odpad   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Svoz a likvidace odpadů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Vrdy
Komplexní zajištění nakládání s odpadem obce Vrdy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s odpadem obce Vrdy v rozsahu dle Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
SVOZ BIODPADU V KOLÍNĚ
SVOZ BIODPADU V KOLÍNĚ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zavedení a realizace plošného sběru bioodpadů od fyzických osob s trvalým pobytem na území města Kolína. Konkrétně se tak jedná o zajištění plošného sběru biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu (dále „BRKO“) do speciálních nádob u obyvatel žijících převážně v rodinných domcích v Kolíně.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Hlavní město Praha
Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - Vinoř   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora - na území Prahy - Vinoř v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Sběr, přeprava a likvidace odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je sběr, přeprava a likvidace směsného komunálního odpadu, objemného odpadu a ostatních odpadů (s výjimkou nebezpečných odpadů) z areálu Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje po dobu 48 měsíců.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Česká republika - Ministerstvo financí
Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT, a.s., Aktualizace projektové dokumentace sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH (dříve ČKD Trakce)“, zpracované 24. 10. 2017 společností EMSA – Ekosystem spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže ve dvou samostatných areálech SEVER a JIH bývalé společnosti ČKD Trakce, situovaných na území hl. města Prahy, k.ú. Vysočany. Kontaminace je v areálu SEVER způsobena ropnými uhlovodíky, v areálu JIH ropnými uhlovodíky, kadmiem a chlorovanými ethyleny. V areálu SEVER je vázána na nesaturovanou zónu a stavební konstrukce, v areálu JIH na nesaturovanou zónu, stavební konstrukce a podzemní vodu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Sběr, svoz a využívání biologicky rozložitelných odpadů   
Stručný popis: komplexní nakládání s Bioodpadem z domácností na území Města za účelem jeho materiálového využití v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, jak je dále uvedeno ve Smlouvě (dále jen také „Služba“). Nakládáním s Bioodpadem se pak pro účely této smlouvy rozumí zejména sběr, svoz, odvoz a zpracování Bioodpadu a předání Bioodpadu k materiálovému využití; blíže viz zadávací dokumentace
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Sdružení pro rozvoj Šluknovska, z.s.
Svoz komunálního odpadu pro vybrané obce Sdružení pro rozvoj Šluknovska   
Stručný popis: (1) Zajištění svozu, odstranění a využití komunálního odpadu pro vybrané obce Sdružení pro rozvoj Šluknovska, z.s. Veřejnou zakázku zadává Sdružení pro rozvoj Šluknovska, z. s. jménem jednotlivých obcí jako centrální zadavatel, viz též bod 2.1. Jedná se o následující komodity odpadů: (a) směsný komunální odpad (SKO), (b) tříděné složky KO, (c) objemný odpad, (d) stavební odpad, (e) nebezpečné KO. (2) Zadavatel rozdělil zakázku na 2 Části (a) Část 1 – Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (SKO), objemného odpadu, stavebních nebo demoličních odpadů, nebezpečných odpadů pro všechny obce. (b) Část 2 – Svoz, využití a odstranění tříděných složek komunálního odpadu pro všechny obce.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Jíloviště
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). Vybraný dodavatel veřejné zakázky zajistí komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního a tříděného odpadu pro obec Jíloviště, vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO
Odvoz objemného odpadu z vojenských areálů 2020 - 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného odvozu a odstraňování (nebo využití) objemného odpadu z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Bernartice
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Bernartice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Bernartice“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištění sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Bernartice, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Městys Lhenice
Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice - 2. etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je odstranění zbývajících odpadů po ukončení 1. etapy prací. V rámci 2. etapy dojde kromě vymístění zbývajících odpadů a odpadních vod s obsahem PCB, také k odstranění kontaminovaných zemin a k sanaci požární nádrže. Práce budou provedeny dle Dokumentace pro výběr zhotovitele „Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice – 2. etapa“. Dokumentace pro výběr zhotovitele je složena z 1. části a z 2. části (Informace o rozšíření prací 2. etapy. Inventarizace odpadů v halách po ukončení akce „ Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice – 1. etapa).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie