Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1766 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava
Svoz a využití biolog.odpadu z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o zajištění pravidelného svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven ze základních a mateřských škol
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Nová Ves
Svoz a likvidace odpadu pro obec Nová Ves II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pravidelný svoz a energetické využití nebo odstranění veškerého komunálního odpadu pro obec Nová Ves.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Technické služby města Nymburka
Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu-Technické služby města Nymburka   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či likvidace, a to na dobu 5 let. Předpokládaný celkový roční objem odpadů je 8500 tun. Předpokládaný roční objem jednotlivých katalogových čísel odpadu je uveden v příloze č. 5. Předmětem veřejné zakázky není zajištění svozu či přepravy odpadu, Zadavatel zajišťuje dopravu odpadu vlastními vozy. Seznam svozových vozů je uveden v příloze č. 6. V rámci projektu není počítáno se stavebními pracemi.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sběr, přeprava a likvidace odpadu UJEP pro roky 2019 až 2022 – 2018/0162   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění svozu, likvidace komunálního a separovaného odpadu objednatele podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Předmětem této veřejné zakázky je, za podmínek specifikovaných v závazné rámcové dohodě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu, převzetí směsných složek komunálního a separovaného odpadu, zajištění přepravy ze sjednaného místa původu, do místa určení a nakládání (zejména odstranění nebo využití) s nimi zákonným způsobem.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Blovice
Směsný komunální odpad 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je Svoz a likvidace směsného komunálního ve městě Blovice a místních částech Komorno, Vlčice, Štítov, Hradišťský Újezd, Hradišťská Lhota a osad Stará Huť a Kamensko pro roky 2018-2019. Poskytování předmětných služeb bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a výkaz výměr (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Žamberk
Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk v letech 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství ve městě Žamberk. Jedná se o výběr dodavatele, který zabezpečí svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 20 03 01 dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.), za jehož původce se považuje město Žamberk. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
ČEPRO, a.s.
Služby v odpadovém hospodářství v ČEPRO, a.s., 2019 - 2022   
Stručný popis: Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem na provádění činností a služeb v oblasti odpadového hospodářství: pravidelné svozy komunálního a tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, objemných a ostatních odpadů, vč. administrativních služeb a ohlašovacích povinností, pronájmu sběrných nádob.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Loket
Svoz odpadu pro město Loket   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území města Lokte - k.ú. Loket, k.ú. Údolí u Lokte vč. části Svatošské skály, k.ú. Nadlesí, k.ú. Dvory u Lokte (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky bude plněn v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a obecně závaznou vyhláškou zadavatele č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
MVE PLUS, s.r.o.
Uložení směsného komunálního odpadu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je služba zajištění uložení směsného komunálního odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, pocházejícího z území Města Kutná Hora, odkud bude na skládku svážen. Směsný komunální odpad bude odebrán od zadavatele jako svozové společnosti a uložen na skládku ve vlastnictví případně správě uchazeče o zakázku. Předpokládané celkové množství odpadu bude do 30.000 tun po dobu plnění veřejné zakázky (4 roky).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Třinec
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu pro období 2019 - 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr jednoho nebo více dodavatelů, kteří budou na základě uzavřené smlouvy zajišťovat pro Správu silnic Olomouckého kraje svoz a likvidaci nebezpečného odpadu a likvidaci ostatního odpadu. Veřejná zakázka je rozdělena na 12 částí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Nemocnice Na Homolce
Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu ze zdravotnického provozu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na odběr, odvoz a odstranění odpadů specifických pro zdravotnická zařízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 48 měsíců.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Odstranění kontaminace - Stibůrkovská jezera   
Stručný popis: Veřejná zakázka je zaměřena na sanaci vody a zemin v lokalitě přírodní rezervace Stibůrkovská jezera u břehu meandru, kde byl průzkumem prostorově vymezen rozsah kontaminace ropnými látkami v okolí starého reliktu po těžbě ropy. Cílem realizace veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže a ochránění cenného ekosystému lokality do budoucnosti. Odstraněním ohniska znečištění a šířícího se kontaminačního mraku musí být eliminováno riziko šíření kontaminace do podzemních a povrchových vod.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Svoz odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz odpadu, kterým se rozumí odpad podobný komunálnímu, plastové obaly, sklo, papír a biologicky odbouratelný odpad. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Bystřice
"Sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů pro Město Bystřici 2019"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady (konkrétně směsného komunálního odpadu) ve správním území města Bystřice, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právními předpisy ČR a obecně závaznou vyhláškou zadavatele o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se o pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 200301) z odpadových nádob o objemu 80 l, 110 l, 240 l a 1100 l a z označených pytlů. Součástí poskytnutých služeb bude rovněž úklid sběrných míst po provedení sběru odpadů a vedení evidence o množství shromážděného, přepraveného a odstraněného odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie