Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 1855 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Lesy hl. m. Prahy
Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
EAF protect s.r.o.
Následné zneškodnění regulovaných látek ze zařízení na konci životnosti používaných v požární ochraně na roky 2019-2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zajištění následného zneškodnění regulovaných látek (dále jen látek) v souladu s § 10, odst. 2, písm. f) Zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech v platném znění (dále jen zákon) v rozsahu přibližně 15 000 kg s datem zneškodnění do 31.12.2022 a s nezávazným harmonogramem po jednotlivých letech: 2019 – 5 000 kg, 2020 – 4000 kg, 2021 – 4000 kg, 2022 – 2000 kg regulovaných látek.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Ústav jazykové a odborné přípravy
Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele zajišťujícího komplexní služby v oboru sběru, svozu a dalšího nakládání se směsným, tříděným a velkoobjemovým odpadem v objektech veřejných zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část veřejné zakázky – oblast Praha (objekty kolejí Jednota, Budeč, Švehlova, Na Větrníku, Hvězda, Kajetánka, Komenského, Nová – Brandýs nad Labem, 17. listopadu, Otava, Vltava, Hostivař a objekty menz Jednota, Arnošta z Pardubic, Právnická, Albertov, Budeč, Sport, Kajetánka, 17 listopadu, Hostivař a výdejna Jinonice) 2. část veřejné zakázky – oblast Plzeň (objekty kolejí Bolevecká, Heyrovského a Šafránkův pavilon a menza Šafránkův pavilon, výdejna Lidická a bufetu a výdejny LF) 3. část veřejné zakázky – oblast Hradec Králové (objekty kolejí Na kotli A2, Na kotli A3 a Jana Palacha a menza Na Kotli) Rozsah poptávaného plnění je blíže specifikován v technické specifikaci plnění pro každou část veřejné zakázky zvlášť (příloha 5. až 7. ZD)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Hlavní město Praha
Zajištění sběru, svozu, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu ze sběrných míst na území hl. m. Prahy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve sběru a svozu některých nebezpečných složek komunálního odpadu od fyzických osob na území hl. m. Prahy, mimo jiné, i využívání sebraných nebezpečných odpadů nebo jejich předání k využívání (zahrnujícímu jejich případnou úpravu), nebo odstranění nebezpečných odpadů nebo jejich předání k odstranění, to vše v souladu s § 12, § 16 a § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a vedení příslušných evidencí o nakládání s nebezpečnými odpady. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Jílové u Prahy
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu v Městě Jílové u Prahy.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití odpadu či odstraňování komunálního odpadu. Zajištění služeb spočívá ve sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu – plasty, tříděného odpadu – papír, tříděného odpadu – sklo, tříděného odpadu – nápojové kartony, tříděného kovového odpadu, BIO odpadu a poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Města Jílové u Prahy, a to na dobu tří let ode dne účinnosti smlouvy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Losiná
Nakládání s komunálními odpady v obci Losiná   
Stručný popis: Předmětem a účelem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Losiná jako původce komunálního a dalšího odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o odpadech“) ze strany oprávněné osoby dle zákona o odpadech, a to zejména v rozsahu níže specifikovaného plnění, na dobu neurčitou počínaje dnem 1.1.2020 s šestiměsíční výpovědní lhůtou. V podrobnostech viz zadávací dokumentaci.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ, dokončení sanace na lokalitě Časy - PARAMO, a.s.“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace na dokončení sanace lokality deponie PARAMO, a.s. v k.ú. Časy“, zpracované 14. 9. 2018 společností SUEZ Využití zdrojů a.s.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
MERO ČR, a.s.
Komunální a transportní služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o nákup služeb v oblasti komunálních prací (mytí a čištění ježků, likvidace odpadů z ježkování), jeřábnických prací, transportů zařízení, čištění přípravků údržby a manipulačních činností při údržbářských a provozních činnostech. Místem plnění zákazky je areál CTR (Centrální Tankoviště Ropy v Nelahozevsi) a dále trasa mezi CTR, ASS Uhy (Areál Servisních služeb Uhy), KZ Kralupy (Koncové zařízení ropovodu Družba a DN350 v Kralupech nad Vltavou).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Litomyšlské nemocnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Litomyšlské nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel: 180103 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131 Poskytovatel musí být odborně způsobilá osoba pro nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů. Poskytovatel zajistí nakládku a odvoz odpadu. Přejímka a nakládání s nebezpečným odpadem musí být prováděno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu ze Svitavské nemocnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností ve Svitavské nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel: 180103 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131 Poskytovatel musí být odborně způsobilá osoba pro nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů. Poskytovatel zajistí nakládku a odvoz odpadu. Přejímka a nakládání s nebezpečným odpadem musí být prováděno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Orlickoústecké nemocnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Orlickoústecké nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel: 180103 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131 Poskytovatel musí být odborně způsobilá osoba pro nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů. Poskytovatel zajistí nakládku a odvoz odpadu. Přejímka a nakládání s nebezpečným odpadem musí být prováděno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Město Rokytnice v Orlických horách
Nakládání s komunálním odpadem ve Městě Rokytnice v Orlických horách   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je svoz směsného komunálního odpadu, využitelných složek komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu a mobilního sběru odpadu. Dále pronájem nádob na komunální a separovaný odpad a provoz Sběrného dvora odpadů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Skládka SONO, etapa C3 – Likvidace skládkových vod z původní jímky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a řádné provedení odčerpání a likvidace skládkových vod na skládce SONO. Skládková voda představuje chemický roztok, který vzniká v matrici odpadu uloženého na skládku. Z technického řešení je Předmětem SO 1 je likvidace skládkových vod ze stávající jímky, která je v rámci stavby etapy C3 rušena a její prostor bude využit pro skládkování. Odčerpání skládkové vody z jímky a přepojení systému skládkových vod do nové jímky, stavěné v rámci C2 etapy, je podmínkou pro stavbu C3 - konečné etapy skládkování. Pro stanovení orientačního množství skládkových vod, určených k likvidaci, byl vypracován odborný odhad, který je součástí projektu. Skutečné množství se však může částečně lišit, protože technicky nebylo možné zaměřit hladiny vod ve stávajících vrtech, neboť vrtné stvoly nebyly průchodné až do úrovně hladiny.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO
Odvoz objemného odpadu z vojenských areálů 2020 - 2023 II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného odvozu a odstraňování (nebo využití) objemného odpadu z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ, innogy Energie, s.r.o. - lokalita Šumperk“   
Stručný popis: Předmětem plnění je provedení sanace kontaminace horninového prostředí, znečištěných stavebních konstrukcí a podzemních vod. V rámci sanace budou těženy kontaminované zeminy a stavební konstrukce z oblastí jímky a dehtojemu. Stavební jámy bude nutné staticky zajistit a během odtěžby zemin provádět stavební čerpání. Čerpaná podzemní voda bude dekontaminována a vypouštěna do kanalizace. Sanační práce II. etapy budou realizovány pouze v případě, kdy bude po I. etapě přetrvávat na lokalitě nadlimitní znečištění podzemních vod. Součástí prací je monitoring.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie