Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 155 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Na Homolce
Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu ze zdravotnického provozu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na odběr, odvoz a odstranění odpadů specifických pro zdravotnická zařízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 48 měsíců.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Odstranění kontaminace - Stibůrkovská jezera   
Stručný popis: Veřejná zakázka je zaměřena na sanaci vody a zemin v lokalitě přírodní rezervace Stibůrkovská jezera u břehu meandru, kde byl průzkumem prostorově vymezen rozsah kontaminace ropnými látkami v okolí starého reliktu po těžbě ropy. Cílem realizace veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže a ochránění cenného ekosystému lokality do budoucnosti. Odstraněním ohniska znečištění a šířícího se kontaminačního mraku musí být eliminováno riziko šíření kontaminace do podzemních a povrchových vod.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Obec Mořina
Sanace staré ekologické zátěže bývalé kořenové ČOV v obci Mořina   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace řešení kontaminace odtěžením kontaminovaných zemin v prostoru kořeniště, vyčištění části koryta Budňanského potoka a fytoremediaci zbytkové kontaminace v okolí odtěženého ohniska. Předpokládá se realizaci doplňujícího průzkumu lokality zahrnujícím vybudování 2 hg objektů do hloubky cca 2 m a kopané sondy v tělese kořeniště. Vlastní sanační práce budou zahrnovat vytvoření sanačního výkopu v ploše kořeniště do hloubky cca 3 m původního terénu a odstranění nadlimitně kontaminovaných materiálů v souladu se zákonem o odpadech. Výkopová jáma bude následně zasypána inertním materiálem, překryta sejmutou ornicí a osázena hluboce kořenící vegetací za účelem fytoremediace zbytkových koncentrací TK. V průběhu sanačního zásahu bude probíhat monitoring kvality odstraňovaných odpadů, podzemních vod a povrchových vod Budňanského potoka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Česká republika - Ministerstvo financí
Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT, a.s., Aktualizace projektové dokumentace sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH (dříve ČKD Trakce)“, zpracované 24. 10. 2017 společností EMSA – Ekosystem spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže ve dvou samostatných areálech SEVER a JIH bývalé společnosti ČKD Trakce, situovaných na území hl. města Prahy, k.ú. Vysočany. Kontaminace je v areálu SEVER způsobena ropnými uhlovodíky, v areálu JIH ropnými uhlovodíky, kadmiem a chlorovanými ethyleny. V areálu SEVER je vázána na nesaturovanou zónu a stavební konstrukce, v areálu JIH na nesaturovanou zónu, stavební konstrukce a podzemní vodu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu   
Stručný popis: Předmětem VZ je zajištění naložení, svozu a odstranění zdravotnického odpadu vznikajícího při činnosti KNL, a.s. Jedná se o netříděný odpad katalogových čísel 180101, 180102 a 180103 zařazovaných pod jednotné číslo 180103, dále pak 180108 a 180109 zařazovaných pod jednotné číslo 180109 a 200132. Svoz a odstranění zdravotnického odpadu se provádí ze 3 lokalit: Liberec, Jablonné v Podještědí a Turnov. Smlouva na dobu neurčitou s možností výpovědi. Účinnost smlouvy od 1.9.2018.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Odvoz a likvidace odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je sběr, odstranění nebo využití odpadu objednatele, včetně vážení odpadu při jeho převzetí od objednatele, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a zajištění činnosti odpadového hospodáře pro objednatele podle § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Česká republika - Ministerstvo financí
Likvidace krajně naléhavého stavu ve společnosti COLORLAK, a.s.   
Stručný popis: Cílem sanačních prací, stanovených vyjádřením správního orgánu ČIŽP OI Brno ČIŽP/471/OOV/SR01/0914806.001/09/ BVA ze dne 24.8.2009 v zájmovém území, je likvidace vzniklé havarijní situace, tj. jedná se o sanační zásah specifikovaný projektovou dokumentací - kombinace hluboké odtěžby, sanačního čerpání a chemické oxidace „in situ“ (ISCO).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Fakultní nemocnice Plzeň
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu z Fakultní nemocnice Plzeň pro období 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a odstranění zdravotnických odpadů vznikajících při činnosti FN Plzeň po dobu 4 let (2018 – 2021). Jedná se o netříděný odpad katalogových čísel 180101, 180102, 180103, 180104, 180108 a 180109 zařazovaných pod jednotné číslo 180103. Svoz a odstranění zdravotnického odpadu se provádí z několika lokalit (provozoven) uvedených v tabulce č. 2, vč. množství odpadů z těchto lokalit za rok 2016. Uvedené množství odpadů slouží jen pro informaci uchazeče. Nezakládá nárok uchazeče na odstranění stejného množství odpadů v době trvání zakázky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Sdružení jihočeských nemocnic
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu pro jihočeské nemocnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, odvozem a likvidací nebezpečného odpadu včetně evidence odpadů a zpracování povinných hlášení pro jihočeské nemocnice dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Přejímka a nakládání s nebezpečnými odpady měla být prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškami č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb., v platném znění.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Krajská zdravotní, a.s.
Nádoby na nebezpečný odpad – ostré předměty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nádoby na nebezpečný odpad – ostré předměty
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Česká republika - Ministerstvo financí
Sanační práce k odstranění starých ekologických zátěží ÚJV Řež a.s., 2. fáze I. etapy   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou sanační práce dle projektové dokumentace "Realizační projekt sanačních prací k odstranění starých ekologických zátěží ÚJV Řež a.s., 2. fáze I. etapy, ÚJV Řež a.s., březen 2008". Cíle sanačních prací jsou uloženy správním rozhodnutím SÚJB o uložení nápravného opatření č.j. 16990/4.3/2001/Pal ze dne 27.12.2001
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Krajská zdravotní, a.s.
Odstranění nebezpečných odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Veřejná zakázka na služby Odstranění nebezpečných odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s. řeší zajištění nakládky, svozu a odstranění nebezpečných odpadů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Česká republika – Ministerstvo obrany
Odminovací a průzkumný komplet   
Stručný popis zakázky nebo nákupů Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu víceúčelového, odminovacího a průzkumného dálkově ovládaného strojního nosiče na pásovém podvozku s univerzálním závěsem pro navěšení přídavného nářadí, vybaveného kamerovým systémem a přenosným ovládacím pultem operátora, použitelného pro provádění průzkumu, vyhledávání a odstraňování nevybuchlé munice, provádění plošného odminování prostorů a ploch s možností výskytu min, nebo improvizovaných výbušných zařízení a umožňujícího provádění jednoduchých zemních a manipulačních prací, a odstraňování porostů náletových dřevin. Dále je požadována dodávka soupravy náhradních dílů pro 600 hodin provozu, kontejnerová dílna a přepravní kontejner.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem VZ je zajištění naložení, svozu a odstranění zdravotnického odpadu vznikajícího při činnosti KNL, a.s. Jedná se o netříděný odpad katalogových čísel 180101, 180102 a 180103 zařazovaných pod jednotné číslo 180103, dále pak 180108 a 180109 zařazovaných pod jednotné číslo 180109 a 200 132. Svoz a odstranění zdravotnického odpadu se provádí ze 3 lokalit: Liberec, Jablonné v Podještědí a Turnov. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na dobu neurčitou s možností výpovědi.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
ČEZ, a. s.
Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je provedení fixace cca 330 tun radioaktivních kalů s příměsí ionexů a borátů, které pocházejí ze skladovacích nádrží 0TW10B04, 0TW10B05 na BAPP1 a 7TW10B03, 7TW10B04, 7TW10B05 na BAPP2 v lokalitě JE Dukovany, do geopolymerní matrice nebo matrice podobného typu se stejnými nebo lepšími parametry. Kaly, určené k fixaci, jsou umístěny ve 200 l sudech. Výsledný produkt musí splňovat podmínky přijatelnosti do Úložiště radioaktivního odpadu Dukovany.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie