Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2153 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV – Poskytování licencí a služeb k produktům Microsoft   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pořizování licencí k produktům Microsoft prostřednictvím velkoobjemových multilicenčních smluv Microsoft Enterprise Agreement (EA) a Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), Microsoft Select Plus, Cloud Solution Provider (CSP) a poskytování doplňkových služeb souvisejících s uplatněním produktů Microsoft v prostředí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (dále jen „FNKV“), specifikovaných v příloze č. 3 („Specifikace doplňkových služeb“) k zadávací dokumentaci, a zajištění prokazatelné legality pořízeného software po dobu tří (3) let. Licence k produktům Microsoft bude zadavatel pořizovat na základě jednotlivých objednávek dle svých aktuálních potřeb. Dodavatel se zavazuje dodávat zadavateli (smluvnímu partnerovi) licence k produktům a poskytovat doplňkové služby související s uplatněním produktů Microsoft v prostředí FNKV v souladu s návrhem rámcové smlouvy o zajištění SW produktů Microsoft a poskytování souvisejících služeb.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo financí
Služba údržby SW produktů SAP pro provoz IISSP   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění služeb údržby softwarových produktů SAP a ORACLE spojených s provozem Integrovaného informačního systému Státní pokladny.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dynamický nákupní systém na pořizování produktů Oracle   
Stručný popis: Účelem zadávacího řízení bylo zavést DNS. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS je a) poskytování služeb technické podpory v rámci programu „Oracle Software Technical Support“; b) poskytování služeb technické podpory v rámci programu „Oracle Hardware and Systems Support“; c) poskytování produktů typu Oracle Engineered Systems; d) poskytování nových licencí k programovým prostředkům Oracle formou „Cloud Subscription“, a to dle aktuálních potřeb centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů, dle CPV kódů uvedených v zadávací dokumentaci na místě plnění. Konkrétní předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS a jeho technické podmínky budou vždy podrobně vymezeny v jednotlivých výzvách k podání nabídek podle § 141 ZZVZ.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Aplikační rozhraní pro třetí strany pro elektronický přístup k účtům klientů ČNB a předání platebních příkazů bance klienta dle směrnice PSD 2   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace API (Application Programming Interface) odpovídající směrnici PSD 2 (Payment Service Directive 2). Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Aplikační podpora aplikace datového skladu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je: 1) Ověření schopnosti poskytovat služby. 2) Pohotovost pro řešení závad (incidentů a vad) v režimu 7x24 a garance SLA řešení závad (dále jen „Nepřetržitá pohotovost a SLA“). 3) Služby řešení závad a požadavků na změny a rozvoj (dále jen „Prováděné činnosti“). a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 18 měsíců (dále jen „Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (prováděcí smlouvy) na Ověření schopnosti poskytovat služby, Nepřetržitou pohotovost a SLA a Prováděné činnosti.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Servis na údržbu řídícího systému ZOS   
Stručný popis: Zabezpečení plné funkčnosti stávajícího SW systému S.O.S. pro řízení provozu včetně integračních procesů spojených s dalšími systémy nutnými pro plnou provozuschopnost zdravotnického operačního střediska včetně geografické informační podpory.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí licencí k užití nového personálního a mzdového informačního systému, jeho implementace, uvedení do provozu, podpora a rozvoj po dobu 48 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Statutární město Brno
Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb technické podpory a servis po dobu jednoho roku na zajištění služeb technické podpory produktů Oracle pro zajištění provozu aplikací, které vyžadují ke svému chodu tento databázový a aplikační stroj. V rámci podpory je dodáván upgrade a update instalovaných produktů ve formě změn a doplňků (patch, upravené moduly, aplikace změnových prvků.). Ty reagují na zjištěné incidenty nebo problémy v rámci databázových aplikací nebo aplikačního serveru a zlepšují jeho činnost. Nedílnou součástí je i reakce na výskyt bezpečnostních incidentů a rizik, na které je reagováno příslušnými opravnými prvky. Dodavatel v rámci technické podpory bude provozovat i službu evidence požadavků Help-Desk a na základě hlášených požadavků se provádí servis technických problémů, případně úpravy dle potřeby uživatele. Dále je obsahem technické podpory řešení požadavků uživatele v souvislosti s úpravami aplikací nebo instalací nových modulů provozovaných aplikací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Objednávkový a vyvolávací systém v MNO   
Stručný popis: Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky a předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačního systému včetně návazných agend a hardware, a zajištění servisních služeb včetně rozvoje systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Servis a rozvoj Microsoft Dynamics CRM pro Agenturu CzechInvest   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je služba - servis a rozvoj Microsoft Dynamics CRM nasazený v prostředí Agentury CzechInvest.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Intranet ČNB – podpora a další rozvoj   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a dalšího rozvoje interního on-line portálu/Intranetu zadavatele postaveného na technologii OpenCms (dále jen „IS IBIS“). IS IBIS využívá v podmínkách zadavatele k okamžiku zahájení zadávacího řízení OpenCms ve verzi 9 a kromě jeho základních funkcionalit obsahuje IS IBIS rovněž moduly vyvinuté dle požadavků zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Předpokládané datum zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je bezprostředně po ukončení smlouvy se stávajícím poskytovatelem služeb podpory IS IBIS – odhad zadavatele 4Q 2019.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Upgrade IDP PC pro ACC, SIMU TEB a IDP NS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je Upgrade IDP PC pro ACC Praha, SIMU TEB a IDP NS. Součástí je: Upgrade SW a HW pro systémy IDP PC na ACC Praha. Rozšíření SIMU TEB a SIMU FIC. Portace RCMS IDP/WALDO/IDP TR7. Portace SW systému IDP NS v prostředí TOPSKY.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika – Ministerstvo kultury
Resortní informační systém ERP   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je realizace záměru zadavatele spočívajícího v zajištění dodávky ekonomického informačního systému, který je rozdělen na jednotlivé moduly účetnictví, rozpočet, majetek, personalistika, spolu s dodávkou potřebného HW a SW vybavení, podpory a licencí. Podrobné informace v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
městská část Praha 4
Poskytování podpory systému PROXIO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, poskytování služeb provozní podpory v rozsahu údržby, základní a rozšířené podpory, informačního systému PROXIO, který má zadavatel, tj. městská část Praha 4, právo užívat na základě licenční softwarové smlouvy č. LIC/40/00/002763/2012 uzavřené mezi hl. m. Prahou a společností MARBES CONSULTING s.r.o. dne 31. 5. 2012.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Statutární město Frýdek-Místek
Pořízení a implementace systému pro správu digitálních identit (IDM)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace systému pro správu digitálních identit (dále jen identit), tzv. Identity management systém (dále jen IDM), který bude udržovat a spravovat identity (uživatele, uživatelské účty, oprávnění) a organizační strukturu Magistrátu města Frýdku-Místku a Městské policie Frýdek-Místek. Software musí být určen pro český trh a musí být kompletně v českém jazyce. Veřejná zakázka zahrnuje dodávku software a licencí, předprojektovou analýzu v místě plnění, instalaci a konfiguraci software včetně napojení systémů, dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace, zkušební provoz, školení administrátorů, vedoucích pracovníků a uživatelů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie