Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2480 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Zlín
Výměna oken v objektu radnice za repliky – dvorní trakt   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna historických oken v budově Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12 – dvorní trakt, bez významnějších provozních omezení úřadu. Předmět plnění zahrnuje zejména: - zajištění (zakrytí nábytku a alespoň částečné vyklizení) pracoviště - vybourání stávajících oken, osazení rámů nových oken - zapravení (zednické a malířské) st. otvorů - osazení a seřízení oken. křídel, montáž kování - mytí a úklid místa plnění
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Statutární město Most
Rekonstrukce mostu ev. č. 4a-M1 v ul. J. E. Purkyně, Most   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce mostu ev. c 4a-M1 spočívající v náhradě nosné konstrukce stávajícího mostu, čímž bude zajištěna plná zatížitelnost mostu a splnění všech současných bezpečnostních standardů. Součástí stavby je i oprava spodní stavby mostu, úprava navazující komunikace a vynucená přeložka veřejného osvětlení. Podrobně viz ZD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Jihočeský kraj
Most ev. č. 122 - 011 přes Židovu strouhu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní odstranění mostního svršku a sanace stávající nosné konstrukce a spodní stavby. V rámci stavby bude proveden vyrovnávací beton na mostě, výměna odvodňovačů a realizace nového mostního svršku. Součásti stavby bude také oprava stávajících svahů pod mostem a pročistění stávajícího koryta potoka Židova strouha od napadaných nánosů vč. zpevnění svahů koryta těžkým kamenným záhozem dle požadavku správce toku. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
VAKUOVÝ FITTING   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vakuových komponent, potrubí, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel jako výsledek tohoto zadávacího řízení hodlá uzavřít rámcovou dohodu s jedním dodavatelem pro celý požadovaný předmět plnění. Předmět plnění veřejné zakázky je v detailu vymezen v Příloze č. 4 Technická specifikace a Příloze č. 3 Závazné znění rámcové dohody zadávací dokumentace. Jak je uvedeno v rámcové dohodě dodavatel je povinen dodat zadavateli vakuové komponenty a potrubí na základě jednotlivých písemných objednávek. Zadavatel může učinit objednávku písemně kdykoliv během platnosti a účinnosti rámcové dohody.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
Silnice LK a.s.
Dodávka dvousložkové plastické hmoty včetně materiálu na dodatečný posyp na realizaci a obnovu VDZ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je dodávka dvousložkové plastické hmoty bílé barvy pro nanášení za studena pro strukturální vodorovné dopravní značení a materiál na dodatečný posyp (balotina do plastických hmot za studena). Jedná se o hmoty pro stálé vodorovné dopravní značení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Výrobek musí být schválený k použití na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a musí být evidován v Katalogu schválených výrobků – Oblast vodorovného dopravního značení (katalog je na webových stránkách http://www.kataloghmot.cz/katalog/Certifikovane%20systemy.htm).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Jihočeský kraj
Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace mostu ev. č. 1536 - 1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec. Most se nachází na silnici III/1536-1 před obcí Stříbřec. Most ev. č. 1536-1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec prochází CHKO Třeboňsko a je součástí národní kulturní památky „Rožmberská rybniční soustava“. Most byl realizován v roce 1925. Hlavním důvodem sanace je technický stav památkově chráněného mostu (nosná konstrukce i spodní stavba) a možnost mírného zvýšení zatížitelnosti. Zásadní změnou je přistoupení k sanaci ložisek, která jsou nefunkční a jsou zdrojem přídavného namáhání mostu. Zrekonstruovaný most zajistí nejen zlepšení normových parametrů (zatížitelnost), ale především výrazně prodlouží životnost objektu, při zachování všech stávajících funkcí a vazeb v okolním území. Šířkové parametry na mostě i prostorové parametry pod ním se nezmění.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
město Jičín
Podzemní kontejnery města Jičín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou podzemních kontejnerů na separaci papíru, plastu, skla a kompozitních obalů tzv. tetrapaků v ul. Tyršova a v ul. Nábřeží Irmy Geisslové v Jičíně včetně stavebních prací s dodávkou souvisejících, dále pořízení nádob určených k separaci papíru, plastu a bioodpadu a velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávky pletiv a příslušenství - jaro 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pletiv a příslušenství pro mechanickou ochranu lesa na místo určení na jaře roku 2019, a to v souladu s podmínkami rámcové dohody. Jedná se minitendr č. 3 na základě RD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Česká pošta, s.p.
Obalový materiál - fólie pro strojní zpracování   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky standardních fólií pro strojní zpracování do provozoven ČP. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so...
Česká pošta, s.p.
Obalový materiál - fólie pro poštovní provoz   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky fólií pro poštovní provoz. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so...
Česká republika - Česká rozvojová agentura
ZAVEDENÍ UDRŽITELNÉHO SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU WOREDY HAWASSA ZURIYA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky jsou především stavební práce pro vodovodní potrubí. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky jsou také dodávky zahrnující transformátory a služby zahrnující budování kapacit v oblasti údržby a provozu pro zajištění udržitelného samostatného řízení systému zásobování vodou místními techniky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka a montáž posuvných automatických a požárních dveří   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu 27 ks nových posuvných automatických dveří do objektů Fakultní nemocnice Plzeň dle technických požadavků uvedených v předložené specifikaci – viz Příloha č. 2 výzvy a zpětná montáž 3 ks demontovaných dveří z centrálního příjmu. Demontáž a likvidace stávajících dveří bude provedena v rámci stavební připravenosti, která bude zajištěna Fakultní nemocnicí Plzeň. Dodávka a montáž zařízení proběhne po realizaci stavební připravenosti.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Správa státních hmotných rezerv
16-103 Obalový soubor pro přepravu kapalných radioaktivních odpadů   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení 3 ks nových obalových souborů určených pro přepravu kapalných radioaktivních odpadů, jako technické prostředky při řešení mimořádných situací s výskytem nebezpečných látek, včetně radiačních událostí, po kterých bude nezbytné přepravit větší objem nebezpečných kapalných odpadů k následnému odstranění.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
TS služby s.r.o.
Dodávka stavebního a elektromateriálu pro TS služby s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka stavebního materiálu
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.
Rozšíření výkonu kotelny na biomasu   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření stávající kotelny a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní dodávky na klíč.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie