Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 12124 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Brušperk
PŘÍSTAVBA PAVILÓNU „E“ K ZÁKLADNÍ ŠKOLE V BRUŠPERKU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Přístavba pavilónu „E“ základní školy je navržena s šesti základními učebnami a dvěma speciálními, které mohou sloužit v době prázdnin jako klubovny pro zájmovou činnost. Maximální množství dětí v přístavbě je 6 x 30 = 180 dětí a šest učitelů. Specializované učebny v přízemí budou využívány jako půlené a nejsou do celkového počtu žáků započteny. Navrhovaná přístavba je s budovou stávající školy propojena chodbou, která umožňuje využít některé prostory stávající školy, jako jsou specializované učebny, jídelna, tělocvičny, bazén a zázemí pro učitele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Praha, Dědina – zateplení VUZ - realizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení obálky pavilonů sever, jih i spojovacího traktu, výměna dosud nevyměněných výplní otvorů, ve spojovacím traktu i vybourání nových otvorů pro okna, instalace fotovoltaických panelů na střechy pavilonů sever a jih, včetně úpravy technologie přípravy teplé vody, oprava hydroizolace spodní stavby, sanace opěrných stěn v okolí objektu, nové mříže na oknech a klempířské prvky, rekonstrukce drenáže kolem objektu a drobné stavební práce související s výše uvedeným.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v zateplení objektu Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, ulice Vrbenská 234. Předmětem jsou úpravy objektu vedoucí ke snížení měrné potřeby tepla na vytápění spočívající v zateplení stávajících obvodových konstrukcí objektu, částečné výměně okenních a dveřních konstrukcí, náhradě stávajících dřevěných oken a plechových vrat a dveří, kompletním provedení nového střešního souvrství včetně tepelné izolace jednotlivých střech, zateplení soklového zdiva objektu a provedení nové bleskosvodové soustavy objektu včetně zemnění včetně úpravy stávajícího venkovního osvětlení, rekonstrukce elektroinstalace a kotelny a topení. Předmětem veřejné zakázky je i oprava elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Vsetín
REGENERACE SÍDLIŠTĚ VSETÍN - LUH, 4. ETAPA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 6.1. Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících chodníků, dětských hřišť, multifunkčního hřiště, ploch pro kontejnery na komunální a tříděný odpad, odvodňovacích žlabů, sadové úpravy, městský mobiliář.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Žabčice
Výceúčelová budova obce Žabčice - II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavba navazuje na již realizovanou I. etapu. Předmětem II.etapy je realizace SO.02 víceúčelový objekt, SO.03 zpevněné plochy a vsakovací zařízení a SO.04 přípojky vodovodu a kanalizace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město České Budějovice
Rekonstrukce a zateplení pavilonu U1.1 ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Objekt je panelový konstrukční systém MS-71. V rámci stavebních úprav budou provedeny zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem použitím fasády na bázi silikátu a práce spojené se zateplením střechy v rámci vnitřního prostoru střechy a s oplechováním, výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová a stávajících venkovních dveří za nová hliníková. Meziokenní vložky a montované obvodové dílce (boletické panely) budou vybourány a nahrazeny vyzdívkami z pórobetonových tvárnic. Při odstraňování boletických panelů je třeba kvůli výskytu azbestu dbát na vysoké požadavky bezpečnosti práce a na bezpečnost okolního prostředí. Dalšími odstraňovanými prvky s možným výskytem azbestu jsou okna včetně MIV a stávající potrubí VZT. Vnitřní rekonstrukce představuje především demontáže stávajících obkladů stěn, podlahových krytin, vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, rozvodů ZTI, potrubí VZT a odstranění některých příček a následně nové zbudování výše uvedeného.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Městys Chudenice
Požární zbrojnice Chudenice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je novostavba hasičské zbrojnice v k.ú. Chudenice. Požární zbrojnice je objekt zděný z tepelně izolačních bloků na základových pasech, strop domu nad přízemím bude železobetonový panelový, v podkroví sádrokartónový zavěšený, krov je dřevěný vaznicové soustavy, krytina je skládaná z tašek a plechová. Součástí stavby je také vybudování zpevněných ploch a oplocení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Výstavba kočárovny a modernizace mačkací linky ovsa a ječmene   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je přestavba současného plechového objektu na zděný a dodávka technologie na uskladnění a mačkání obilovin v jedné části stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Stavební úpravy, výměna oken a dveří SPŠ Ostrava - Vítkovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající zejména výměny oken a dále opravy vstupní části do hlavní budovy. Předmět stavby je rozdělen do dvou projektových dokumentací. V části týkající se stavební práce na části hlavní budovy – vstupu. V rámci stavby bude provedena oprava střechy. Dále budou provedeny s opravou střechy související práce, tj. zateplení střechy, odstranění a následně repase a zpětné použití zámečnických prvků, výměna oplechování a dalších klempířských prvků, nátěry zámečnických prvků apod.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Žarošice
Vybudování specializovaných učeben ZŠ Žarošice – stavební práce II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Vybudování specializovaných učeben ZŠ Žarošice“ spočívající ve vybudování nové učebny polytechnických dílen a nové počítačové učebny IT, které vzniknou v nové půdní vestavbě budovy základní školy v Žarošicích. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci “Stavební úpravy ZŠ Žarošice – odborné učebny“ vypracované společností PMA architects s.r.o., Kaštanová 566/125f, 620 00 Brno, zodpovědný projektant: Ing. Radim Kolář Ph.D., ČKAIT: 1006201, v říjnu 2016 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
ÚO Domažlice - revitalizace objetků SO 01; SO 02; SO 03/II; SO 04; SO 05+06; SO 07   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace zateplení u objektů SO 01; SO 02; SO 03/II; SO 04; SO 05+06; SO 07 a změna vytápění u objektů SO 01; SO 02; SO 03/II; SO 04; SO 05+06v areálu Územního odboru Domažlice specifikované projektovými dokumentacemi a výkazy výměr.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň, stavební úpravy pro lékárnu s odbornými pracovišti v pavilonu č. 56   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace uvedené stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s náležitostmi zadávací dokumentace. Stavbou se rozumí provedení stavebních úprav pro lékárnu s odbornými pracovišti v pavilonu č. 56 v borském areálu FN Plzeň. Požadovaným cílem realizace stavby je vybudování moderního pracoviště, které bude v co nejvyšší míře vyhovovat požadavkům pro moderní pracoviště tohoto druhu a které bude zároveň splňovat veškeré hygienické a bezpečnostní směrnice a požadavky platných vyhlášek, a to s ohledem na stávající prostorové možnosti v místě realizace stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Brušperk
PŘÍSTAVBA PAVILÓNU „E“ K ZÁKLADNÍ ŠKOLE V BRUŠPERKU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o přístavbu pavilonu ZŠ.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
statutární město Zlín
Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce 8 bytů (6 bytů 1+kk a 2 byty 2+kk) v bytovém domě Družstevní 4509, Zlín. Rekonstrukce zahrnuje vybourání původních bytových jader, demontáž původních kuchyňských linek, demontáž vestavěných skříní, přebroušení dřevěných podlahových krytin a vyčištění prostor. Nově budou bytová jádra vyzděna, osazeny nové zařizovací předměty a namontovány nové kuchyňské linky a dále budou provedeny práce s rekonstrukcí spojené (malby, nátěry stávajících radiátorů, obklady, dlažby, elektroinstalace a bytové rozvody kanalizace a vody). Součástí je i výměna stávajících vstupních dveří do bytů a vnitřních dveří za nové včetně zárubní.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace
Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad Moravou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad Moravou“ je výstavba učebny na výuku cizích jazyků, vznik nové venkovní učebny, rekonstrukce učebny fyziky a chemie a bezbariérové úpravy a úpravy venkovního prostranství. Předmětem tohoto zadávacího řízení je: SO 01 Přístavba jazykové a venkovní učebny ZŠ SO 03 Venkovní předprostor (mimo parkovací stání, které není předmětem tohoto ZŘ) SO 04 Fyzikálně chemická učebna Realizace výsadby Více viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie