Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 21849 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Háj ve Slezsku
Komunikace a IS v území nad ulici Mírová, Háj ve Slezsku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projekt zahrnuje výstavbu nové místní obslužné komunikace s asfaltovým povrchem v délce 226 m navazující na stávající komunikaci v délce 94,0 m v obci Háj ve Slezsku - Chabičov. Z této komunikace budou následně zřízeny jednotlivé vjezdy k RD. Šířka komunikace bude navržena 5,5 m mezi obrubami. Součástí nové komunikace bude obratiště v délce 9 m umožňující případné otočení nákladního vozu – odvoz domovního odpadu. Umístění obratiště je na pozemku par. č. 485, 496. V souběhu s návrhovou i opravovanou komunikací bude realizován chodník s povrchem zámkové dlažby v šířce 1,5 m a délce 226 m. Projekt zahrnuje i realizaci vodovodu, vodovodních přípojek, kanalizace, plynovodu plus přípojek a VO.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Obnova protismykových vlastností vozovek na dálnicích 2016-2020   
Stručný popis: Nedestruktivní obnova protismykových vlastností asfaltové vozovky (PVV) a obnova makrotextury a mikrotextury povrchu obrusné vrstvy na dálnici D8: km 18,400-20,100, km 22,720-18,500, km 25,200-25,900
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oprava podélného a příčného profilu kolejnic a odstranění vad kolejnic 2019-2021   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody je provádění opravy podélného a příčného profilu pojížděné plochy kolejnic a odstranění vad a kontaktně – únavových vad kolejnic technologií broušení, frézování nebo hoblování, a to v termínech, místech plnění a technologií dle požadavků zadavatele uvedených v dílčích smlouvách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Malešická, 1. a 2. etapa, 2. etapa Za Vackovem – Habrová, Praha 3, č.akce 999966/2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V současné době má Malešická ulice charakter „extravilánové“ komunikace, která vykazuje vážné poruchy a neodpovídá současným nárokům a dopravní zátěži. Je proto nutné upravit uliční prostor na komunikaci městského typu včetně vybudování nové dešťové kanalizace, chodníků, veřejného osvětlení a doplnění vegetace.Ve shodě se stávajícím stavem je nová komunikace navržena jako obousměrná dvoupruhová s živičným krytem. Ve směrových obloucích v okolí mostu přes trať bylo navrženo rozšíření jízdních pruhů, které nově umožní i míjení autobusů MHD. Výškově nový povrch komunikace v maximální možné míře respektuje stávající stav. Úsek určený k rekonstrukci je dlouhý cca 360 m. Jeho uliční prostor je vymezen okolní zástavbou a křižovatkami s ul. Za Vackovem a Na Jarově.Součástí akce je dále rekonstrukce mostu Y517 Malešická přes železniční trať ve správě SŽDC Malešice - Žižkov (SO 201) zachováním spodní stavby a nutné přeložky IS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Cyklo Cholupice – Dolní Břežany, Praha Cholupice, č. akce 2950116   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je kácení, sadové úpravy a realizace nové cyklostezky šíře 2,5 m, s asfaltovým povrchem, v trase historické úvozové cesty. Dopravní značení bude provedeno dle TP, finální vodorovné dopravní značení (VDZ) v plastu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: • SO 101 Polní cesta C1 - zpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P4,0/30 • SO 102 Polní cesta C11 - zpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P4,0/30 • SO 103 Polní cesta C12 - nezpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P3,0/30 • SO 104 Polní cesta C25 - je z části (130 m) zpevněná a z části (375 m) nezpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P3,0/30 • SO 105 Polní cesta C26 - zpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P3,5/30
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ústecký kraj
Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci stávající tříramenné křižovatky ulic Hrbovická x Tovární x Majakovského na okružní křižovatku o poloměru 17 m, rekonstrukci ulice Hrbovické s šířkovou homogenizací a vymezeným podélným parkováním a rekonstrukci navazujících úseků ulice Majakovského a Tovární. Ulice Hrbovická a Majakovského jsou součástí silniční sítě - průtah silnice II/253, po ulici Tovární je pak veden městský okruh. Jedná se o: • rekonstrukci komunikace Hrbovická (silnice II. třídy č. II/253) v úseku výjezd od ČS PHM – Majakovského • rekonstrukci komunikace Majakovského (silnice II. třídy č. II/253) v úseku Hrbovická x Marxova • rekonstrukci křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského (přestavba tříramenné křižovatky na malou okružní křižovatku)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
Vranová - zásobení obce PV napojením na vodovod Jasinov z VDJ Zábludov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vybudování nového vodovodního přivaděče pitné vody v délce cca 2 674 m z vodojemu Zábludov do vodojemu Vranová a dále stavební úpravy v areálu vodojemu Vranová. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Královéhradecký kraj
II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u přehrady Labská   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stabilizaci skalního svahu a potenciálního skalního řícení na úseku silnice II/295 v Královéhradeckém kraji. V rámci technického řešení je navrženo očištění skalního svahu, kotvení skalního svahu, vyzdívek a podezdívek, zajištění svahu ocelovou sítí, vybudování gabionové zdi a ochranného plotu. Dodavatel dále zajistí příslušné prvky publicity předmětného projektu spočívající v zajištění velkoplošného panelu (billboardu) a pamětní desky v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 a Grafickým manuálem povinné publicity pro operační program Životní prostředí 2014–2020 platnými ke dni realizace prostředků publicity.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/15 Horní Řepčice - Liběšice, oprava silnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je sovislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství a základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/15 Horní Řepčice ve staničení 48,632 - 50,900 km.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Kladeruby nad Oslavou
Splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou, registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006952   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) vybudování splaškové gravitační stokové sítě se zaústěním do čistírny odpadních vod, kapacita ČOV 250 EO
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Věžnice
Veřejný vodovod, zapojení zdroje vody, vrt VZ – 1, vodojem + úpravna vody   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je stavba vodovodu a objektů na něm navržených v běžném provedení s užitím běžných trubních materiálů, trub, tvarovek a armatur. V rámci předmětné stavby se mění stávající koncepce a napravuje se stávající nevyhovující stav zásobení obce Věžnice pitnou vodou. Stavbou bude zajištěno jímání, úprava, akumulace, doprava a distribuce pitné vody ke spotřebiteli.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Písek
Rekonstrukce ulice Karla Čapka, Písek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem rekonstrukce je zlepšení rozdělení funkčních ploch a navýšení kapacity parkovacích stání. Jedná se o rekonstrukci částí ulice Karla Čapka (úsek od křižovatky Karla Čapka x U Obory po manipulační plochy hromadných garáží). V těsné blízkosti křižovatky Karla Čapka x Preslova je navrženo umístění podzemních kontejnerů tříděného odpadu. V úseku mezi ulicemi U Obory a Preslova jsou navržena parkovací stání. Při východní hraně se jedná o kolmá parkovací stání, u západní hrany jsou navržena podélná parkovací stání. Dále je součástí předkládané dokumentace rekonstrukce manipulačních ploch před garážemi na jižní straně řešeného území. V rámci rekonstrukce manipulačních ploch dojde k návrhu parkovacích ploch pro vozidla obyvatel bytového domu Karla Čapka č.p.1,3 a 5.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Klecany
Intenzifikace ČOV Klecany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Intenzifikace ČOV
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie