Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 22043 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
III/17121 Sušice-Hájkova ulice, rekonstrukce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce silnice III/17121 v intravilánu města Sušice v délce 450 metrů. Dále bude vybudován nových chodník, kanalizace pro odvod splaškových vod, část nové dešťové kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení. Na kanalizaci a vodovod budou provedeny veřejné části přípojek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Dolní Bečva
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
CHEVAK Cheb, a.s.
Rozšíření vodovodu a kanalizace Hranice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodních a kanalizačních řadů pro lokalitu v intravilánu města Hranice, jedná se o ulice Na Vyhlídce, Americká, Alešova, Vilová, Zahradní, Luční, Jiráskova, Vítězná, Ašská, Nad Tratí, Dobrovského, Karlova, U Starého nádraží, Ruská, Šumavská, Pramenní, Tylova a Pastvinská. V předmětných ulicích se nacházejí převážně rodinné domy. Vodovodní řady, kanalizační řady a veřejné části přípojek budou umístěny v místních a krajských komunikacích, chodnících a přilehlých pozemcích. Projektované vodovodní a kanalizační řady budou napojeny na stávající infrastrukturní síť města. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Rozšíření vodovodu a kanalizace Hranice“, zpracované společností AQUECON s.r.o., se sídlem Československých legií 445/4, Trnovany, 415 01 Teplice, IČ: 14868202.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Jihlava
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto zadávacího řízení je stavba s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. část“, která obsahuje jediný projekt s názvem „Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava – ul. S. K. Neumanna – Za Poštou“, a která řeší úpravy na ulici S. K. Neumanna a Za Poštou v Jihlavě. Zahrnuje úpravu komunikace S. K. Neumanna včetně zaústění ulice Letní, zastávek MHD na této komunikaci, doplnění chodníků ke stávajícímu přechodu pro chodce přes ulici S. K. Neumanna, úpravu navazujících chodníků, doplnění přechodu pro chodce přes točku MHD, zrušení stávajícího nevyhovujícího přechodu pro chodce přes ulici S. K. Neumanna v místě zastávek MHD, úpravu dotčeného veřejného osvětlení v zájmovém území výstavby a další navazující vyvolané úpravy technické infrastruktury v území dotčeném navrženou stavbou. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Ledeč nad Sázavou
ZTV Plácky II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je novostavba místní komunikace; přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, připojení uličních vpustí - k 11 plánovaným rodinným domům, které budou zčásti napojeny do nově budovaných vodovodních řadů a stok splaškové a dešťové kanalizace, zčásti do stávajícího vodovodního řadu a stávajících stok splaškové a dešťové kanalizace; výstavba vodovodních řadů, stok splaškové kanalizace a stok dešťové kanalizace; výstavba plynovodních řadů a přípojek - k 11 plánovaným rodinným domům, které budou zčásti napojeny na nově budované STL plynovodní řady, zčásti na stávající STL plynovodní řad.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Sedlice
Sedlice a Hoděmyšl – kanalizace; vodojem a vodovod, dostavba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu a kanalizace v obci Sedlice s místními částmi Sedlice a Hoděmyšl. Odpadní vody budou odváděny na stávající ČOV do Rožmitálu pod Třemšínem. Délka kanalizace 7,7 km a délka vodovodu 1,9 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části kanalizačních přípojek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Karlovice
Modedrnizace VHI (ČOV) Karlovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je modernizace a intenzifikace stávající ČOV Karlovice na cílovou kapacitu 1800 EO.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Branišovice
„V 00278 – Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Branišovicích – nové vyhlášení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Branišovicích, registrační číslo - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005116, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Jižní spojka – svodidla, Praha 10, č. akce 1031   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova povrchu vozovky a bezpečnostního záchytného systému na Jižní spojce v Praze 10, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. Stavba je rozdělena na dvě části, a to dle dotčeného jízdního pásu na SO100.1 – Z CENTRA a SO100.2 – DO CENTRA. V části stavby ve směru z centra bude provedena obnova bezpečnostního záchytného systému a dále pak obnova povrchu nejvíce zatíženého, tedy pravého jízdního pruhu. Obnova povrchu sestává z odfrézování 100 mm vrstvy asfaltu a pokládce 60 mm ACL 22 S a 40 mm MA16. Před pokládkou je nutná kontrola podkladních vrstev a jejich případná sanace. V části stavby do centra bude provedena obnova bezpečnostního záchytného systému.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích; opakovaná volba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraného úseku silnice III/34731 Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod. Dotčený úsek se nachází ve městě Světlá nad Sázavou, začátek úseku od křižovatky se sil. III/34732, dále ulice Panuškova a ulice V Polích a v extravilánu včetně křižovatky se silnicí III/34729, provozní staničení úseku silnice je km 1,011 – 1,948. Podél komunikace III/34731 km 0,990 – 1,41 bude proveden nový chodník, celková délka 631 m. Chodník bude napojený na chodníky přilehlých ulic. Souběžně s trasou chodníku a míst pro přecházení bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Při stavbě je nutná koordinace s akcí „Přeložka sdělovacího vedení“ SO 403, investor město Světlá nad Sázavou, realizovat bude Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), přeložka není předmětem této veřejné zakázky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Ostrava
Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Poruba“ v k.ú. Poruba a Svinov, obec Ostrava a stavby „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Přemyšov“ v k.ú Svinov a Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, z 09/2013, zak.č.16/2007 a z 11/2013, zak.č.16/2007 včetně dokumentace bouracích prací z 10/2016 a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr z 09/2017, které vypracoval Ing. Josef Rechtik, IČO 166 48 625, se sídlem Hornopolní 12, 702 00 Ostrava.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Silnice I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr. PA+ ÚO rok 2019/02   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení oprav svodidel dle předběžné kalkulace v lokalitě:I/43 Rudoltice, před Obecním úřadem, km 81,063dle uzavřené RD s firmou MADOS MT Lupenice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zhotovení díla „Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky“ v rozsahu specifikovaném výkazem výměr a soupisem prací k ocenění a touto výzvou k podání cenové nabídky. Projektový návrh řeší opravu silnice III/33769 v úseku staničení 0,000 (křiž. III/35817) až 1,648 km (konec zástavby Vížky). Silnice má lokální význam. Kvůli havarijnímu stavu je však její oprava neodkladná. Také šířkové parametry neodpovídají minimální šířkové kategorie S 6,5. Šířka dopravního pásu často nedosahuje ani 5 m, přičemž chybí i nezbytné rozšíření ve směrových obloucích. Stavba je zpravidla umístěna na stávajících silničních pozemcích. Z důvodu rozšíření silničního tělesa vznikají také nároky na zábory sousedních pozemků. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, je uvedeno v zadávací dokumentaci, čl. 7. Vymezení předmětu veřejné zakázky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa silni Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Silnice II/473 - rekonstrukce mostu ev.č. 473-009 nad tratí SŽDC Havířov-Ostrava Bartovice v obci Šenov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací mostu ev.č. 473-009 nad tratí SŽDC Havířov-Ostrava Bartovice v obci Šenov. Účelem stavby je přemostění silnice II/473 přes železniční trať. Délka přemostění nového mostu je 22,46 m a délka mostu 45,83 m. Šířka mostu je 12,10 m a volná šířka vozovky 9,0 m. Levá římsa s chodníkem je šířky 2,30 m a pravá římsa bez chodníku je šířky 0,80 m. Volná šířka chodníku je 2,0 m. Šikmost mostu je pravá 82 g. Výška mostu nad temenem kolejnic je cca 7,8 m, stavební výška je 1,485 m. Niveleta nového mostu je proti starému přizvednuta o cca 0,29 – 0,49 m. Délka přemostění provizorní lávky je 85,0 m a délka lávky 86,0 m. Celková šířka lávky je 3,0 m a volná šířka chodníku 2,0 m. Lávka je kolmá. Výška lávky nad temenem kolejnic je cca 8,4 m, stavební výška je 1,1 m. Délka nové vozovky silnice II/473 je před mostem 57,70 m a za mostem 92,50 m bráno ve směru na Ostravu. Šířka zpevnění vozovky je 9 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D10 LS Radonice-Svémyslice oprava vozovky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Na základě zpracované projektové dokumentace dojde k opravě povrchu vozovky komunikace v uvedeném úseku. V současné době se na povrchu komunikace Ztráta asfaltového tmelu, Hloubková koroze, výtluky v OV a krytu, vysprávky, trhlina úzká podélná, úzká, široká podélná, příčná, trhlina široká příčná ,trhlina rozvětvená podélná, vyjeté koleje, síťové trhliny, místní pokles a podélný pokles. V rámci prací dojde v úseku k odstranění stávajících asfaltových vrstev tl. cca 255,240,180mm, provede se vizuální prohlídka povrchu a v souladu s TP115 . případně k opravě konstrukčních vrstev dle PD a jednotlivých úseků pomocí ŠD0/32 tl. 250mm, SC 0/32 C8/10 tl. 170mm a VMT22 v tl. 60 a 70mm. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena, ložní vrstva z ACL22S tl.80mm a obrusná vrstva z SMA11S tl.40mm včetně spojovacích postřiků.. V rámci stavebních prací bude řešeno odvodnění komunikace (otevřené příkopy, rigoly, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice), výměna směrových sloupků, svislých
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie