Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 22820 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D10 LS Benátky n/J - Tuřice - oprava povrchu vozovky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Na základě zpracované Diagnostiky vozovky a projektové dokumentace bude provedena rekonstrukce povrchu vozovky dálnice. Jedná se o rekonstrukci asfaltobetonového povrchu dálnice D10 v km 28,85-21,5, opravu mostních závěrů u čtyř mostů v daném úseku opravy LS vozovky, prodloužení a rozšíření připojovacího a odbočovacího pruhu LS na Benátky n/J, tak aby odpovídaly ČSN 73 6102, opravu nezpevněné krajnice levého jízdního pásu, pročištění stávajících příkopů, výměnu vadných žlabovek a obnovení vodorovného dopravního značení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Čakov
ČOV a kanalizace Čakov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) výstavba nové gravitační kanalizace a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro výhledových 300 EO pro odkanalizovaní a čištění odpadních vod z obce Čakov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
OLK I. třídy - dvouvrstvé mikrokoberce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o souvislou údržbu silnic tenkovrstvými úpravami v Olomouckém kraji.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Opravy asfaltových vozovek v letech 2017-2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací - oprav pozemních komunikací v Plzni. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku z hlediska místa plnění na tyto části: Úsek 1 - území MO 1, MO 5 Křimice, MO 6 Litice, MO 7 Radčice a MO 9 Malesice Úsek 2 - území MO 2 a MO 8 Černice Úsek 3 - území MO 3 a MO 10 Lhota Úsek 4 - území MO 4. Účastníci zadávacího řízení byli oprávněni podat nabídku na všechny části veřejné zakázky či na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Účelem zadávacího řízení je uzavření jedné nebo více rámcových dohod (dle toho, zda bude pro každou část vybrán jiný dodavatel, či některý z dodavatelů bude vybrán pro plnění více než jedné části) vždy s jedním dodavatelem pro konkrétní rámcovou dohodu za účelem provádění stavebních prací. Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na finančních prostředcích ze strany zadavatele realizovány jako dílčí plnění, jejichž realizace proběhne samostatně.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
obec Střelice
Odkanalizování obce Střelice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektu s názvem „Odkanalizování obce Střelice“. Účelem stavebních prací je zajistit odkanalizování obce Střelice oddílnou gravitační splaškovou kanalizací a následně prostřednictvím tlakové kanalizace na ČOV obce Hradec nacházející se na protilehlém břehu řeky Radbuzy, která je zprovozněna a je provozována obcí Hradec. Rozsah stavebních prací včetně podrobnějších a bližších informací o předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
III/37763 Vranovice - průtah   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební úpravu silnice III/37763 v obci Vranovice – Kelčice v rámci stavebního objektu SO 101, v provozním staničení km 0,060 – 0,420 sil. III/37763 směrem na Vincencov. Součástí zadání je i úprava mostu ev.č. 37763-1. Most převádí silnici III/37763 přes Kelčický potok.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Rekonstrukce silnice III/32243, Veská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci komunikace III/32243 v obci Veská s přesahem do extravilánu směrem na obec Zminný. V rámci rekonstrukce dojde k výměně konstrukčních vrstev až na štětovou vrstvu ve stávající konstrukci. V celé délce úseku bude provedeno jedno šířkové řešení s ohledem na stávající stav. V intravilánové části bude stavba z jedné strany napojena na nově realizovanou stavbu “Chodník Veská” a ze strany druhé bude provedena nová silniční obruba. V extravilánové části je navržena nezpevněná krajnice při zachování stejné technologie provádění vozovky. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
III/201 71 Zadní Chodov - hr. okr. KV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení opravy povrchu silnice II/201 71 dle přiložené PDPS včetně soupisu prací s názvem "III/201 71 Zadní Chodov-hr. okr. KV" zpracované v V/2019 projekční kanceláří Rojt. Oprava úseku silnice II/201 začíná od hranice křižovatky se silnicí II/201 v obci Zadní Chodov a končí na pracovní spáře nové úpravy na hranicích okresu Karlovy Vary. Celková délka opravy je 1 811 m. Oprava povrchu silnice je provedena dvěmi technologiemi - intravilán a extravilán. Průtah obcí Zadní Chodov je řešen odfrézováním starého povrchu tl. 80 mm s následným provedením lokálních sanací neúnosných míst a opravou trhlin. Poté bude položena ložní vrstva ACL 16 S PMB 25/55-60 tl. 60 mm z modifikovaného asfaltu. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva ACO 11 + PMB 25/55-60 tl. 50 mm z modifikovaného asfaltu. V další části opravované silnice se odfrézuje 50 mm starého povrchu. Provede se lokální oprava neúnosných míst a oprava trhlin. Po aplikaci spojovacího postřik
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Město Dobříš
"II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa" - stavební práce   
Stručný popis: Předmětem plnění I. etapy je rekonstrukce ulice Pražská ve městě Dobříš. Daný úsek je definován světelně řízenou křižovatkou s ulicí Plk. B. Petroviče (Mírovým náměstím) a směrovým obloukem u zámku Dobříš (dle situace). Hlavním cílem je kompletní Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vozovky a celková modernizace uličního prostoru. Předmětem plnění II. etapy je rekonstrukce komunikace v centru města. Začátek úseku je na Mírovém náměstí v oblasti křižovatky Pražská - Plk. B. Petroviče, komunikace pokračuje přes Mírové náměstí do ulice Příbramská až po křižovatku s ulicemi Fričova, Františka Průši. Součástí je řešení křižovatky v oblasti Tyršova náměstí s ulicí Bezručova a rovněž část ulice Plk. B. Petroviče v oblasti Mírového náměstí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce ulic Rud. Vaška a Zahradní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace v ulici Rud. Vaška, které budou prostorově uspořádány částečně v jiných trasách než je současný stav, současně budou provedeny i přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek (SO 01 Kanalizace včetně přepojení kanalizačních přípojek, SO 02 Vodovod včetně přepojení vodovodních přípojek, SO 03 Kanalizace-dodatek, SO 04 Vodovod včetně přepojení vodovodních přípojek-dodatek. 2. Stavba jednoho úseku vodovodu a dvou úseků kanalizace, včetně přepojení přípojek, v ulici Zahradní (SO 01 Vodovod + vodovodní přípojky – přepojení, SO 02 Kanalizace + kanalizační přípojky – přepojení. 3. Rekonstrukce a úprava části ul. Zahradní (MK III. třídy) a přilehlých komunikací pro pěší.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Olomoucký kraj
Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle projektu. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a výstavba silnice II//366 o délce 3,140 km v úseku od stávající křižovatky sil. II/366 se sil. II/449 ve směru na Smržice po napojení na okružní křižovatku na ul. Olomoucká.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Rozsochy
Rozsochy – Albrechtice – P4 plocha pro bydlení (komunikace, vodovod, dešťová a splašková kanalizace, plyn, chodník, přípojky, VO)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s plánovanou výstavbou obytného souboru rodinných domků v Rozsochách-Albrechticích, která bude navazovat na stávající zástavbu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
obec Střelice
Odkanalizování obce Střelice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektu s názvem „Odkanalizování obce Střelice“. Účelem stavebních prací je zajistit odkanalizování obce Střelice oddílnou gravitační splaškovou kanalizací a následně prostřednictvím tlakové kanalizace na ČOV obce Hradec nacházející se na protilehlém břehu řeky Radbuzy, která je zprovozněna a je provozována obcí Hradec. Rozsah stavebních prací včetně podrobnějších a bližších informací o předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
III/43326 Stříbrnice - průtah   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební úpravy části silnice III/43326 v průtahu obce Stříbrnice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Nepřevázka
Nepřevázka – VDJ, ÚV a zásobní síť   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu v obci Nepřevázka. Výstavba vodojemu o objemu 2x60 m3 s úpravnou vody a posilovací automatickou tlakovou stanicí. Délka nového vodovodu 1,15 km a přepojení stávajících vodovodních přípojek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie