Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 22251 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město České Budějovice
ZŘÍZENÍ ZÁCHYTNÉHO PARKOVIŠTĚ JÍROVCOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE - III. ETAPA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zřízení záchytného parkoviště v ulici Jírovcova České Budějovice. Stavba je, dle projektové dokumentace „Zřízení záchytného parkoviště Jírovcova, České Budějovice – III. etapa“ a dle projektové dokumentace Zřízení záchytného parkoviště Jírovcova, České Budějovice – III. etapa – Ocelový přístřešek“, členěna na tyto stavební objekty: 1) „Zřízení záchytného parkoviště Jírovcova, České Budějovice – III. etapa“ SO 101, SO 401 2) „Zřízení záchytného parkoviště Jírovcova, České Budějovice – III. etapa – Ocelový přístřešek“ SO 01
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Košťany
Kanalizace Košťany – Hampuš, Zámeček   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) VZ řeší 4 úseky nově budované stokové sítě v části obce Na Hampuši a Střelná, která je začleněna do územního celku Košťany. Nově vybudovaný splaškový kanalizační systém zajistí odvedení splaškových vod z uvedené lokality s napojením do již vybudovaného kanalizačního systému města Košťany s centrální likvidací odpadních vod v ČOV Bystřany, která je pro tuto spádovou oblast přiřazena. Stoka „A“: Je navržená výhradně jako splašková z PP SN10 DN 300 mm v celkové délce cca 269,5m. Navržená kanalizační stoka bude napojená do stávajícího kanalizačního systému Střelná – Košťany / stávající kanalizace DN 300 mm /. Stoka „B“: Je navržená výhradně jako splašková z PP SN10 DN 300 mm v celkové délce cca 158m. Navržená kanalizační stoka bude napojená do stávajícího kanalizačního systému Střelná – Košťany / stávající kanalizace DN 300 mm /. Stoka „C“: Je navržená výhradně jako splašková z PP SN10 DN 300 mm v celkové délce cca197m. Navržená kanalizační stoka bude napojená do stávající
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl.m.Prahy-1.Q - 2019 - část 2   
Stručný popis: Na základě rámcové smlouvy je prováděna běžná a souvislá údržba a opravy pozemních komunikací na území hl. m. Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Komorní Lhotka
Komorní Lhotka – odkanalizování části obce za školou a u kostela   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování nové splaškové kanalizace v obci Komorní Lhotka o délce 2121 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Královéhradecký kraj
Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje - souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2019 - I   
Stručný popis: Jedná se o opravu souvislých úseků komunikací III. třídy v Královéhradeckém kraji. Rozsah prací dle soupisu prací bude odpovídat projektové dokumentaci. Šířka asfaltové části vozovky, směrové a výškové poměry zůstanou zachovány. Součástí stavby bude frézování vozovky, výsprava poruch, pokládka asfaltobetonového krytu, zpevnění krajnic, hloubení příkopů, obnova vodorovného dopravního značení a osazení směrových sloupků. Dále bude obnovena funkčnost odvodňovacích zařízení a objektů. Součástí staveb je zajištění dopravně inženýrských opatření. Zakázka je rozdělena na 2 části. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Liberecký kraj
Silnice III/28730 Maršovice - Krásná a II/287 Jablonec nad Nisou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je oprava silnice č. II/287 Jablonec nad Nisou a III/28730 Maršovice - Krásná, vedené v intravilánu (mezi lokalitou Maršovice, Krásná a Dolní Černá Studnice) na území Libereckého kraje. Délka uvažované předmětné opravy krytu úseku vozovky u silnice II/287 je přibližně 125 m, u silnice III/28730 je délka 701,1 m. V úsecích předmětných komunikací bude nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění příkopů a rigolů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, provést vyčištění zatrubněných příkopů ve vjezdech, provést vyčištění stávajících propustků pod vozovkou a vjezdech a realizovat související údržbu a obnovu stavebně technického stavu objektů, provést obnovu krajnic a okrajů vozovky a obnovu vodorovného dopravního značení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Liberecký kraj
Silnice III/28211 a III/28212 Koberovy - Loučky - Besedice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) • Silnice č. III/28211 Koberovy - Loučky Jedná o velkoplošnou opravu silnice III/28211 z části v intravilánu (obce Koberovy a obce Loučky) a z části vedený v extravilánu mezi uvedenými obcemi, na území Libereckého kraje. Délka předmětné opravy úseku vozovky je přibližně 797 m. • Silnice č. III/28211 Koberovy - Loučky Jedná o velkoplošnou opravu silnice III/28212 z části v intravilánu (obce Loučky a obce Besedice) a z části vedený v extravilánu mezi uvedenými obcemi, na území Libereckého kraje. Délka předmětné opravy úseku vozovky je přibližně 1130 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Křenovice
Křenovice, ulice Zbýšovská – Příční, splašková kanalizace a ČS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby splaškové kanalizace s čerpací stanicí v ulicích Zbýšovská – Příční v Křenovicích.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Městys Trhová Kamenice
Trhová Kamenice – kanalizace a ČOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výstavba ČOV a kanalizace v zastavěném území obce Trhová Kamenice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Těchlovice
Splašková kanalizace a ČOV Těchlovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s výstavbou nové splaškové oddílné kanalizace pro odvedení všech splaškových vod z nemovitostí v Těchlovicích a jejich vyčištění na navržené ČOV. Stavba je v souladu s územním plánem obce Těchlovice. Odvádění splaškových vod bude vzhledem ke konfiguraci terénu řešeno kombinací gravitační a tlakové kanalizace. Kanalizační potrubí bude uloženo v komunikacích III. třídy a v místních komunikacích. Čerpací šachty jsou umístěny na pozemcích obce. Podrobnou specifikaci předmětu této veřejné zakázky obsahují jednotlivé části zadávací dokumentace, zejména projektová dokumentace stavby, včetně stavebního povolení, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obchodní podmínky stanovené ve vzoru smlouvy o dílo. Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Liberecký kraj
Silnice III/26834 obec Kamenice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je celoplošná oprava asfaltového krytu silnice III/26834, která je vedena v intravilánu obce Kamenice. Začátek předmětné opravy začíná od pracovní spáry v km 2,026 a končí v pracovní spáře v km 3,040. Délka úseku je cca 1,014 km, kde průměrná šířka komunikace je 6,50 m. V rámci souvislé údržby komunikace bude provedena údržba zpevněných asfaltobetonových ploch vozovek a údržba obrusné vrstvy vozovky, asfaltového souvrství, asfaltových betonů v obrusné vrstvě a ložní vrstvě. V opravovaném úseku budou upraveny a napojeny stávající sjezdy a vjezdy ze sousedních pozemků, komunikací a prostory křižovatek. Dále bude provedeno vyčištění příkopů, zatrubněných příkopů v hospodářských sjezdech a vyčištění rigolů, provedena údržba a obnova krajnic. Součástí souvislé údržby je provedení vodorovného dopravního značení a obnova svislého dopravního značení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
Silnice III/36741: Kvasice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části silnice III/36741 v průjezdním úseku obce Kvasice, v uzlovém úseku č. 1 „Suška“. Začátek řešeného úseku je v uzlovém staničení km 0,000 v místě křižovatky se silnicí III/36740 v obci Kvasice a konec řešeného úseku je na konci obce, a to (v místě SDZ IS 12b – konec obce) ve směru na obec Sulimov v uzlovém staničení km 0,417. Délka řešeného úseku je 417 m. Po odstranění celé konstrukce stávající vozovky bude posouzena únosnost podloží. Pokud nevyhoví stanoveným hodnotám modulu přetvárnosti (Edef.2 = 45 MPa), bude nutno sanovat podloží výměnou nevhodné zeminy do hloubky 40 cm vhodným kamenivem a pro separaci podloží od sanované vrstvy geotextilií 300 g/m2. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem k oboustranným obrubám k nově navržené soustavě dešťových vpustí, které budou kanalizačními přípojkami připojeny do nově rekonstruované kanalizace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Konstantinovy Lázně, Okrouhlé Hradiště - tlaková kanalizace   
Stručný popis: Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace pro obec Okrouhlé Hradiště.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
III/18411 od x s I/22 - Němčice - oprava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Oprava stávající části silnice III/18411 a to v úseku od křižovatky se silnicí I/22 po začátek obce Němčice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Pasečnice
Pasečnice – vodovod, Pasečnice - kanalizace a ČOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je výstavba vodovodu v délce 4,4 km v obci Pasečnice a nového vodojemu o objemu 50 m3. Dále je předmětem veřejné zakázky výstavba kanalizace v délce 3,6 km a výstavba nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 250 EO. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části vodovodních přípojek a odbočky pro napojení na kanalizaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie