Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 66737 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
INÉS Kunštát, s.r.o.
Výstavba LC Strašná   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je výstavba lesní cesty o celkové délce 912,2 m. Jako kryt lesní cesty se požaduje vrstva z technologie KAPS-LE.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Brušperk
PŘÍSTAVBA PAVILÓNU „E“ K ZÁKLADNÍ ŠKOLE V BRUŠPERKU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Přístavba pavilónu „E“ základní školy je navržena s šesti základními učebnami a dvěma speciálními, které mohou sloužit v době prázdnin jako klubovny pro zájmovou činnost. Maximální množství dětí v přístavbě je 6 x 30 = 180 dětí a šest učitelů. Specializované učebny v přízemí budou využívány jako půlené a nejsou do celkového počtu žáků započteny. Navrhovaná přístavba je s budovou stávající školy propojena chodbou, která umožňuje využít některé prostory stávající školy, jako jsou specializované učebny, jídelna, tělocvičny, bazén a zázemí pro učitele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Jindřichův Hradec
Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výstavba splaškové kanalizační sítě, biologické čistírny odpadních vod včetně příjezdové komunikace, vodovodní přípojky a oplocení, dostavba dešťové kanalizace a domovní přípojky splaškové kanalizace. Součástí je i vybudování požeráku a úprava odpadní stoky obecního rybníka.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Praha, Dědina – zateplení VUZ - realizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení obálky pavilonů sever, jih i spojovacího traktu, výměna dosud nevyměněných výplní otvorů, ve spojovacím traktu i vybourání nových otvorů pro okna, instalace fotovoltaických panelů na střechy pavilonů sever a jih, včetně úpravy technologie přípravy teplé vody, oprava hydroizolace spodní stavby, sanace opěrných stěn v okolí objektu, nové mříže na oknech a klempířské prvky, rekonstrukce drenáže kolem objektu a drobné stavební práce související s výše uvedeným.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – stavební práce - oprava skleníků na zahradě léčivých rostlin II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, jež mají za úkol obnovu přestřešení a vybavení pěstebních skleníků a úpravu systému zavlažování. Pro systém závlahy budou připraveny dvě zásobníkové nádrže s objemy 10 m3 a 3,0 m3. Rovněž budou řešeny úpravy povrchů v pěstebních sklenících (kompletní výměna podlahy ve skleníku č. 1 a obnova povrchové úpravy soklů a jejich parapetů). Ve sbírkovém skleníku bude provedena výměna poškozené polykarbonátové výplně střechy. Součástí veřejné zakázky budou i úpravy souvisejících elektrorozvodů, vodovodu a kanalizace, dojde k úpravě systému vytápění a k obnově systému měření a regulace. Bourací a demontážní práce nemají dopad na statiku či nosnou konstrukci objektu. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem smlouvy o dílo. Předmět veřejné zakázky je specifikován také projektovou dokumentací (dále také „PD“) pro zadání stavebních prací, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Součástí PD je položkový soupis
Stavebné práce
Město Libušín
Rekonstrukce komunikací v lokalitě Důl Jan a Černá zem, Libušín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavbou je rekonstrukce stávajících obslužných, místních komunikací v lokalitě Důl Jan a Černá zem v obci Libušín, k.ú. Libušín. V lokalitě Černá zem se jedná o rekonstrukci ulic U Vodárny, Viktora Dyka a Riegrova. V lokalitě Důl Jan se jedná o 5 ulic s označením Důl Jan. Označení jednotlivých komunikací je převzato z pasportu místních komunikací obce Libušín. Celková délka opravovaných ulic je cca 1365 m. Komunikace jsou navrženy s povrchem z asfaltobetonu, některé části ze zatravňovací betonové dlažby a budou lemovány betonovými obrubami. Chodníky a zpevněné plochy pak s povrchem ze zámkové, betonové dlažby, resp. ze zatravňovací dlažby. V rámci rekonstrukce komunikací je nutné provést přeložku stávajícího podzemního vedení VN v komunikaci 16C ulice Důl Jan v délce cca 60m. Jedná se stavební objekt SO 401, který není součástí této dokumentace. Přeložku provede zhotovitel vybraný společností ČEZ Distribuce a.s.. Stavba Rekonstrukce komunikací musí být s tímto objektem koordinována.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Kroměříž
Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je oprava stávajících zpevněných ploch, stavba nových zpevněných ploch, stavba vodních prvků vč. kombinádrže s retenční nádrží a šachta pro uložení technologie vodních prvků. V rámci stavby bude vybudována přípojka vody, kanalizace a elektro k vodnímu prvku, dojde k opravě části vodovodu a k rozšíření veřejného osvětlení a doplnění prostoru o stavbu pergoly, prvky mobiliáře a vegetační úpravy.
Stavebné práce
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v zateplení objektu Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, ulice Vrbenská 234. Předmětem jsou úpravy objektu vedoucí ke snížení měrné potřeby tepla na vytápění spočívající v zateplení stávajících obvodových konstrukcí objektu, částečné výměně okenních a dveřních konstrukcí, náhradě stávajících dřevěných oken a plechových vrat a dveří, kompletním provedení nového střešního souvrství včetně tepelné izolace jednotlivých střech, zateplení soklového zdiva objektu a provedení nové bleskosvodové soustavy objektu včetně zemnění včetně úpravy stávajícího venkovního osvětlení, rekonstrukce elektroinstalace a kotelny a topení. Předmětem veřejné zakázky je i oprava elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Slaný
Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu v objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – „Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu v objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821“ v rozsahu investičních nákladů stavby: 9.484.164,69 Kč bez DPH.
Stavebné práce
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Opravy sportovních ploch víceúčelového hřiště v areálu ZŠ SNP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je oprava stávajících sportovních hřišť, a to fotbalového, víceúčelového a volejbalového hřiště v areálu ZŠ SNP, tř. SNP 694, 500 03 Hradec Králové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Lesy České republiky, s.p.
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je soubor opatření k nápravě narušených hydrologických a hydrogeologických poměrů lokality, pro zajištění potřebného vodního režimu, včetně udržení a obnovení lesních porostů. Zahájení procesu renaturalizace v plochách s navrženou revitalizací odvodňovacích kanálů bude dosaženo zadržením a zbržděním maximálního množství srážkových vod na tělese rašeliniště těmito způsoby: - zahrnutím drenážních příkopů v úsecích s dostatkem rašeliny na haldách podél příkopů, - využití deponovaných hromad pařezů k vyplnění drenážních příkopů, - osazením dřevěných přehrážek, - provedením drobných terénních úprav spočívajících v rozhrnutí eutrofizovaných deponií rašeliny na zpevněnou manipulační trasu z důvodu jejího zvodnění, - vyhrnutí drobných tůní – mokřadů v západní části lokality, Zároveň s úpravou vodního režimu budou na plochách s výskytem podmáčených a rašelinných smrčin prováděny i pěstební zásahy.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ústecký kraj
SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce objektu šaten s novým využitím na dílny praktického vyučování. Stavebně technické řešení vychází z požadavků stavebníka s ohledem na splnění technických požadavků na stavby, především požadavků na energetickou náročnost staveb. Zásadní změny jsou nutné v provedení obvodového pláště u budov SO 01 a SO 02. Obvodový a střešní plášť musí být upraven vzhledem ke stávající velké energetické náročnosti. Zároveň musí být obvodový plášť upraven (zděné části, výplně všech otvorů) s ohledem na požadavky vyhovujícího denního osvětlení a požadavky akustické pro nově navrhované výukové dílny a učebny. V prvním podlaží SO 01 je nutné z týchž důvodů upravit podle tepelně technických požadavků i podlahové konstrukce (mimo těžkých dílen). Obvodový plášť bude ve zděné části upraven dozdívkami podle nové vnitřní dispozice a podle architektonického návrhu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Soběslav
Vybudování místní komunikace Na Pískách Soběslav – 1. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je vybudování nové místní obslužné komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, kanalizace dešťové a splaškové a plynovodu v lokalitě Na Pískách v Soběslavi. Nová komunikace bude sloužit přímé obsluze objektů stávajících i k příjezdu do budoucí průmyslové zóny.
Stavebné práce
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rekonstrukce administrativní budovy KSSLK p. o. v ulici České mládeže v Liberci - II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je provedení kompletní rekonstrukce administrativní budovy nacházející se na adrese České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, včetně napojení objektu na novou přípojku vody, napojení na NN novou přípojkou a napojení novou přípojkou na stávající STL plynovod.
Stavebné práce
Obec Čeladná
Zahrada mateřské školy v Čeladné   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Zahrada mateřské školy v Čeladné v rozsahu podle projektové dokumentace zhotovené společností ZAHRADA-PARK-KRAJINA s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 285 94 916.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie