Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 72073 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
III/4165 Šaratice – Milešovice od DZ Šaratice po úpravu mostu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zesílení stávající vozovky silnice III/4165 v extravilánu mezi obcemi Šaratice a Milešovice. Celková délka úpravy silnice je 4044 m. Začátek úseku se nachází na konci obce Šaratice v km 0,485 a konec úpravy navazuje na již upravenou křižovatku silnic III/4165 a III/4199 v km 4,529. Součástí stavby je také zřízení vodorovného dopravního značení. Předmětem plnění jsou i související geodetické práce.
Stavebné práce
Obec Dublovice
Vodovod Dublovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je vybudování vodovodu Dublovice, které spočívá v připojení obce na vodovodní systém města Sedlčany. Zdrojem pro vodovod Dublovice bude přiváděcí řad Benešov – Sedlčany, ze kterého bude v blízkosti vodojemu Sedlčany II provedena odbočka včetně armaturní šachty s měřením předané vody a uzavírací armaturou s elektropohonem ovládané z centrálního dispečinku provozovatele přivaděče Benešov - Sedlčany. Napojení na přivaděč Benešov – Sedlčany bude provedeno pomocí navrtávacího pasu, aby nedošlo k odstávkám vodojemu Sedlčany II. Napouštění vodojemu Dublovice z přivaděče je umožněno výhradně v nočních hodinách s využitím pouze nízkého tarifu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Teplice
Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD Teplice - 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace trakčního trolejového vedení spočívající ve výměně opotřebovaných částí trakčního trolejového vedení. Konkrétně se jedná o modernizaci následujících pěti objektů: • SO 651 – točny Nová Ves, Tolstého, Panorama, Prosetice (realizace dle současného schématu vedení TTV); • SO 661 – točna Šanov II (realizace dle PD – PD předá Zadavatel vítěznému zhotoviteli); • SO 671 – křižovatka Fráni Šrámka/Antonína Sochora (realizace dle současného schématu vedení TTV); • SO 681 – ostatní armatury – E 152, S 154, S 155, S 156, K 171, S 171, E 172 a E 321 (výměna opotřebovaných podvěsných a tahových armatur za nové tahové armatury); • SO 691 – diodové děliče pro úseková dělení (výměna stávajících klasických úsekových děličů za nové diodové děliče).
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/13 Prunéřov, oprava komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je souvislá velkoplošná oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/13 Prunéřov ve staničení km 38,786 - 40,476.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Silnice I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr. PA+ ÚO rok 2019/13   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy záchytných systémů ( svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v r. 2019 dle přiložené specifikace. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Rekonstrukce ÚV Adolfovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, která se nachází v údolí Šumného potoka v CHKO Jeseníky. Modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, zahrnuje doplnění stávající technologické linky, intenzifikaci stávajícího vystrojení úpravny vody, související úpravy a rekonstrukce objektů - akumulace, hlavní budova, sedimentační nádrž, přestavbu stávajícího skladu písku na flokulační nádrž a venkovní sklad. Současně bude provedena výměna oplocení, vstupní brány, rekonstrukce zpevněných ploch, rekonstrukce stávající podzemní šachty u akumulací. Současně v rámci rozšíření technologické linky bude provedeno osazení venkovního vápenného sila a přestavba nadzemního vstupu do sedimentační nádrže. Stavebně bude provedena výměna stavebních otvorů, oken, dveří, rekonstrukce střechy, střešní krytiny, zateplení objektu.
Stavebné práce
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Malířské a lakýrnické práce   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody (dále jen „Dohoda“) mezi zadavatelem a maximálně 4 dodavateli, kteří budou realizovat malířské a lakýrnické práce v prostorách objektů Kanceláře Poslanecké sněmovny a prostor v nájmu dle aktuálních potřeb zadavatele.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/27 Alžbětín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Akce I/27 Alžbětín zahrnuje tyto stavební akce (stavební objekty): - I/27 Alžbětín – okružní křižovatka - I/27 Alžbětín, most ev. č. 27-117 „I/27 Alžbětín – okružní křižovatka“ - jde o stavbu tříramenné okružní křižovatky (OK) za objekt bývalé celnice ve směru do Německa o průměru 35 m, rekonstrukci mostu ev. č. 27-117 a úpravu účelové komunikací. Technická infrastruktura je řešena formou vyvolaných úprav na stávajících inženýrských sítích. V rámci řešení se jedná o návrh veřejného osvětlení a částečné zrušení nefunkčního sdělovacího kabelu propojení celního prostoru SRN – ČR. „I/27 Alžbětín, most ev. č. 27-117“ – objekt SO 201 - stávající konstrukce bude rekonstruována v rozsahu postižených částí spodní stavby (části rámových stojek) a nosné konstrukce mostu (rámová příčel).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Mostkovice
Cyklostezka Mostkovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky je výstavba cyklistické stezky. Začátek cyklistické stezky je napojen na silnici III/37762 a navazuje na stávající cyklostezku od Prostějova. Celý úsek prochází biokoridorem Hloučela. Cyklistická stezka je zakončena před silnicí III/150 (1. etapa). Projektová dokumentace je zpracována jako celek, předmětem tohoto výběrového řízení je realizace pouze 1. etapy projektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Jihomoravský kraj
Zhotovení stavby – Domov pro seniory Bučovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby domova pro seniory na pozemku parc.č. 1402/1 v k.ú. a obci Bučovice, který je ve vlastnictví zadavatele, a na přilehlých pozemcích ve vlastnictví města Bučovice a ve vlastnictví České republiky (nyní ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) – blíže viz příloha č. 3 zadávací dokumentace – projektová dokumentace. Stavba bude určena pro poskytování sociální služby „domov se zvláštním režimem“ pro 50 osob se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí v souladu se zákonem o sociálních službách. Předmětem veřejné zakázky je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, zastupování zadavatele v řízení o užíváním stavby a zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a případné zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením a zastupování zadavatele v řízení o změně stavby před jejím dokončením.
Stavebné práce
Obec Soběšovice
Úprava centra obce Soběšovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vytvoření dopravního řešení a souvisejících opatření pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v řešeném úseku sil. III/4735 na průtahu zastavěným územím obce Soběšovice.
Stavebné práce
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je realizace stavby polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy. Polní cesta NVPC 5 je řešena jako novostavba polní cesty a je navržena jako propojení stávající silnice II. třídy č. 20152 a stávající silnice II. třídy č. 201. Součástí navržených úprav jsou kromě vlastní polní cesty včetně nezbytných výhyben i sejmutí orniční vrstvy, kácení mimolesních dřevin (ovocné stromy, keřové porosty), sjezdy na přilehlé pozemky, návrh odvodnění, trubní propustek v místě napojení na II/201 včetně nezbytných úprav navazujících úseků silničního příkopu, zemní práce včetně sanace aktivní zóny, terénní úpravy, trvalé dopravní značení a návrh přechodného dopravního značení. Polní cesta NVPC 5 bude sloužit ke zpřístupnění zemědělských pozemků v dané lokalitě a umožní odklon provozu zemědělské techniky od průjezdu obcí Krsy. Dále plní krajinotvornou a protierozní funkci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je realizace výstavby polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice. Polní cesta HPC 1 R je navržena v kategorii P 5,0/30 jako jednopruhová polní cesta se šířkou jízdního pruhu 4,0 m a s nezpevněnými krajnicemi v šířce 1,0 m (2 x 0,5 m). Celková délka polní cesty je 271,62 m. Výhybny jsou navrženy v jednotné šířce 5,5 m, v délce 20,0 m s náběhy 1:3. Šířka sjezdů na přilehlé pozemky je navržena 8,0 m. Povrch vozovky je z asfaltového betonu. Polní cesta HPC 1 R v k.ú. Řesanice vede v koridoru stávající vyjeté polní cesty, která přechází do k.ú. Polánka u Kasejovic, kde již byla rekonstruována z asfaltobetonu. Dokončením rekonstrukce chybějícího úseku polní cesty dojde k propojení se silnicí III/1882. Polní cesta HPC 1 R bude sloužit ke zpřístupnění zemědělských pozemků v dané lokalitě. Výstavba polní cesty HPC 1 R nevyžaduje pokácení stromů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Středočeský kraj
II/113 Mukařov - Struhařov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby je rekonstrukce vozovky silnice II/113 v úseku Mukařov – Struhařov, provozní staničení km 15,224 – 19,900. Délka řešeného úseku je 4 676 m, celková plocha vozovky je 31 120 m2. Šířkové uspořádání silnice se nemění. Základní šířka zpevnění je 6,5 m. Součástí stavby je i obnovení nezpevněných krajnic a pročištění systému odvodnění (propustky, příkopy) od nánosů a také oprava poškozených propustků pod trasou silnice. V rámci stavby se provede výměna a případně doplnění svislého stálého dopravního značení a obnova vodorovného dopravního značení.
Stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/8 Teplice - Dubí OK Lesní brána; Dubí - Cínovec, oprava komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je souvislá velkoplošná oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/8 v úsecích: 1) I/8 Teplice - Dubí OK Lesní brána v km 25,200 - 26,345; 2) I/8 Dubí - Cínovec v km 28,528 - 34,200.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie