Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 68070 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Struhařov
Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov, zodolnění stanice základní složky IZS vůči nepříznivým dopadům extrémního a dlouhotrvajícího sucha a okrajově i vůči působení nebezpečných látek. Jedná se o výměnu střešní konstrukce, zateplení objektu a přístavbu garáže ke stávajícímu objektu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Pečky
Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad a části ul. Lobňanská, Pečky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě vozovky, ve vybudování příjezdů k nemovitostem, ve vybudování parkovacích stání a retenčních nádrží. V rámci díla budou provedeny vegetační úpravy a výsadba a úprava veřejného osvětlení. Ulice bude nově sloužit jako obytná zóna. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 Komunikace ulice Jiřího z Poděbrad SO 102 Komunikace ulice Lobňanská SO 103 Sjezdy SO 104 Parkovací stání SO 105 Chodník SO 301 Odvodnění komunikace SO 401 Veřejné osvětlení SO 801 Vegetační úpravy, výsadba
Stavebné práce
Statutární město Děčín
ZOO Děčín seník a rosomák, kamzík, sovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V areálu Zoologické zahrady Děčín budou současně provedeny dvě stavební akce, rozdělené do dvou částí této veřejné zakázky, ke kterým budou podávány samostatně nabídky. Preferovány jsou nabídky podané jedním účastníkem k oběma částem zakázky (v rámci hodnocení bude nabídka účastníka, který podá nabídku k oběma částem zvýhodněna 15 body více viz bod 13 ZD). část A - Demolice a výstavba nového seníku část B - Výstavba výběhu - rosomák, kamzík, sovy Dne 16.7.2018 se koná prohlídka místa plnění. Sraz v 9:00 před vstupem do ZOO.
Stavebné práce
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Plochy pro parkování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – vybudování parkoviště v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. a s tím spojené další stavební práce – nová přístupová komunikace pro pěší od parkoviště až do areálu KNTB, rekonstrukce vjezdu do areálu, demolice budovy č. 52, provedení přeložky VN, překrytí stávajícího předizolovaného potrubí betonovou plochou, instalace závor
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
statutární město Plzeň
Ubytovací zařízení u II. ledové plochy zimního stadionu v Plzni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky provedení stavebních prací spočívajících v přístavbě ubytovacího zařízení u II. ledové plochy zimního stadionu. Jedná se o stavbu o celkově třech nadzemních podlažích, o půdorysných rozměrech 1.NP 14 m x 40,3 m a 18,5 m x 40,3 m ve 2.NP a 3.NP. Předmětem veřejné zakázky je dále vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění činností uvedených v čl. II. odst. 4 písm. a) zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 3.oblast   
Stručný popis: Jedná se o provedení dílčí obnovy vybledlého vodorovného dopravního značení v úsecích okresu Ostrava na území Moravskoslezského kraje. Realizace obnovy vodorovného dopravního značení, které nesplňuje retroreflexnost dle platných norem a ohrožuje tak BESIP. Cílem je zajistit BESIP na uvedených komunikacích v MSK.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 2.oblast   
Stručný popis: Jedná se o provedení obnovy vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 – 2.oblast v okrese Nový Jičín a části okresu Opava. Realizace obnovy vodorovného dopravního značení, které nesplňuje retroreflexnost dle platných norem a ohrožuje tak BESIP. Cílem je zajistit BESIP na uvedených komunikacích v MSK.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
18130 - I/46 Slezská Harta – Hořejší Kunčice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o provozní škody (staré vysprávky, podélné trhliny, síťové trhliny, mozaikové trhliny, ztráta asfaltového tmele, výtluky) na silnici I/46 v úseku Slezská Harta - Hořejší Kunčice, km 89,384 - 92,663 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
18093 - I/68 Hnojník - Nebory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o provozní škody (podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje, mozaikové a síťové trhliny, staré vysprávky, povrchová koroze, ztráta asfaltového tmele, výtluky, propady) na silnici I/68 km 2,800 – 3,855 a 6,900 – 7,500 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Veolia Energie ČR, a.s.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – Nábřeží Dr. E. Beneše - Kopaniny   
Stručný popis: • Rekonstrukci stávajícího nadzemního a podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Realizaci datového přenosu dat a monitoringu alarm-systému nové horkovodní sítě. • Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demolic, demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. • Zajištění inženýringu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Veolia Energie ČR, a.s.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Velké Novosady - Polní   
Stručný popis: Rekonstrukce stávajícího nadzemního a podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. Výstavba nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase.Realizace datového přenosu dat a monitoringu alarm-systému nové horkovodní sítě. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demolic, demontáží, případných provizorií a přeložek., inženýrské práce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Městská část Praha-Suchdol
Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“ jsou zejména novostavby splaškové kanalizace a plynovodu.
Stavebné práce
Lesy České republiky, s.p.
VN Kožichovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem zakázky je vodní nádrž Kožichovice. Cílem navržené stavební akce je zvýšení bezpečnosti a zajištění provozuschopnosti VN Kožichovice. V rámci stavebních prací bude provedena rekonstrukce betonových konstrukcí, zbudování nového vypouštěcího zařízení a částečné odbahnění nádrže. Blíže v ZD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Město Bílina
Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace jevištní technologie Městského divadla v Bílině zahrnující dodávku jevištní mechaniky, scénického osvětlení a elektroakustických a inspicientských zařízení. Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace (dále jen ZD) a v soupisu prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 5 ZD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
UniMeC - II. etapa - zhotovitel stavby   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je výstavba hlavní budovy kampusu Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni a realizace s tím související infrastruktury dle dokumentace provedení stavby s názvem „UniMeC - II. etapa“ pro realizaci stavební části projektu „Dobudování vzdělávací infrastruktury - UniMeC, 2. etapa“ spolufinancovaného z OP VVV.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie