Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 68587 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa služeb hlavního města Prahy
Srubový dům ŠVZ Žihle   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu „I“, přičemž konstrukce 1. PP vč. stropu budou využity v rámci navržené stavby, dále vrchní část objektu bude demontována a nahrazena dřevěnou montovanou konstrukcí srubové resp. roubené stavby. Navržený objekt bude proveden z dřevěných lepených trámů, přičemž bude využito certifikovaného systému dodavatele stavby. Střešní plášť objektu bude sedlový, přičemž se předpokládá využití střešní krytiny z profilovaného barevného vícevrstvého plechu (tvar tašky). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Dolní Kounice
MĚSTO DOLNÍ KOUNICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ULICÍCH IVANČICKÁ A SKALNÍ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba infrastrukturní inženýrské sítě – kanalizační stokové sítě v ulici Ivančická a Skalní, která navazuje na stávající kanalizační síť ve městě Dolní Kounice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Karlovy Vary
Karlovy Vary, Ondříčkova ulice - stavební úpravy místní komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jde o rekonstrukci místní komunikace, jenž je navržena s výměnou všech konstrukčních vrstev a případnou sanací aktivní zóny zemní pláně. Nový dopravní režim je navržen bez chodníků a ulice bude označena jako obytná zóna. Povrch je navržen jako asfaltový v celé šířce obytné zóny. Podélná parkovací stání jsou uvažována střídavě po obou stranách komunikace. Vymezení parkovacích ploch bude provedeno vodorovným dopravním značením. V místě vjezdu do obytné zóny a výjezdu z ní jsou za účelem zklidnění a usměrnění provozu navrženy vysazené zelené plochy. V místě, kde komunikaci kříží pěší chodecká trasa vedená po veřejně přístupném schodišti, je navržen zpomalovací práh. Kryt zpomalovacího prahu a vozovka v prostoru vysazených zatravněných ploch na vjezdu do obytné zóny je navržena z žulové dlažby do betonového lože. V rámci stavby bude provedena úprava trasy potrubní pošty ve správě Karlovarské krajské nemocnice, a.s. a výstavba opěrné zdi se zajištěním svahu.
Stavebné práce
Město Lázně Bohdaneč
Tělocvična v Lázních Bohdanči   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projekt navrhuje vybudování nové sportovní haly v areálu základní školy, s tělocvičným sálem určeným pro různé druhy sportů a dále s doplňkovým menším gymnastickým sálem umístěným v samostatné části objektu, kde je situováno i sociální zázemí se šatnami. V této části je dále situována klubovna, prostor vrátnice přiléhající ke vstupu do řešeného objektu a technické a technologické zázemí. Projekt navrhuje také komunikační propojení se stávajícím objektem jídelny na úrovni 1.NP i 2.NP. V prostoru samotného tělocvičného sálu jsou umístěny sklady nářadí, šatny trenérů a učitelů školy a prostory střídaček pro hrající týmy. Na úrovni 2.NP je vybudována galerie pro diváky s kapacitou 140 míst.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Hutisko – Solanec
Bytový dům Hutisko – Solanec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Bytový dům Hutisko - Solanec v rozsahu dle projektové dokumentace citované v čl. 1 odst. 3 těchto zadávacích podmínek, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Stavebné práce
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Výstavba kanceláří v podkroví budovy Jeremenkova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanceláří v podkroví budovy Jeremenkova.
Stavebné práce
Statutární město Prostějov
DDM Vápenice 9, Prostějov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „DDM Vápenice 9, Prostějov - přístavba tělocvičny“ spočívající v provedení: přízemní nepodsklepené přístavby (SO 102)- sportovní hala, kubického tvaru o vnějším rozměru 43,15 x 24,15 a výšce 7,65 m (od podlahy haly) s přístavkem únikového schodiště 3,83 x 5,85 a výšce 6,05 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Biskupství královéhradecké
Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína, v ul. Jana Koziny č.p. 1237   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přístavba a stavební úpravy objektu střední školy v ul. Jana Koziny 1237 a jeho propojení se stávajícím historickým objektem gymnázia Bohuslava Balbína na Orlickém Nábřeží čp 356, v Hradci Králové, dále domovní vedení UT, elektro, kanalizace, vodovodu, které budou umístěny na pozemcích v areálu investora
Stavebné práce
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 106.18 Oprava volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na opravu volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, v rozsahu opravy podlah, stropů, omítek, malby a související práce. Zakázka je rozdělena do 3 dílčích částí. Lhůta realizace je stanovena na maximálně 45 kalendářních dnů od zahájení díla pro všechny dílčí části realizované jedním dodavatelem. Předmět veřejné zakázky je v souladu se zněním § 35 v návaznosti na ust. § 101 zákona rozdělen na 3 dílčí (samostatné) části – volné prostory, a to: Dílčí část Volné prostory - 1. dílčí část - S01 - herna - 2. dílčí část - S03 - fotolab - 3. dílčí část - S04 - textil.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
R 178 - Cesta HC9, LBK1, LBK5 v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace stavby hlavní polní cesty HC9 v k.ú. Hořiněves a 2 lokálních biokoridorů v k.ú. Hořiněves a k.ú. Vrchovnice. Stavba je rozdělena na 4 stavební objekty: SO-101 HC9 v k.p. Hořiněves, SO-901 LBK1 v k.ú. Hořiněves, SO-902 LBK1 v k.ú. Vrchovnice, SO-903 LKB5 v k.ú. Hořiněves.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži
SZ UHERČICE – OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obnova části zámeckého areálu, a to zejména: vstupní objekt koníren, arkády na arkádovém nádvoří, schodiště na hlavním nádvoří, obnova uceleného funkčního celku severního křídla, vyhlídky, romantické zříceniny, vybavení nezbytným technickým vybavením (elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace splašková i dešťová v řešených částí areálu, zabezpečovací zařízení apod.) Budou provedeny práce stavební obnovy dle původního materiálového řešení.
Stavebné práce
Česká republika - Ministerstvo financí
„Úprava řeky Stonávky v km 0,00 - 2,90 etapa A“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je stavba, která má sanační a rekultivační charakter. Zájmová lokalita, o celkové výměře 63,8962 ha, se nachází se v katastrálním území Darkov, v dobývacích prostorech Darkov a Karviná – Doly II. Nedaleko jižní hranice se nachází důlní závod Darkov, ze kterého by měl být v souladu s platným územním rozhodnutím odebírán výplňový materiál – kamenivo pro technickou rekultivaci (KTR – Darkov, frakce 0/300 ), aby byla minimalizovaná četnost dopravy po státních komunikacích a maximálně snížená prašnost. Cílem technické rekultivace je vytvarovat lokalitu tak, aby byl zajištěn gravitační odtok do místní hydrografické sítě a aby v budoucnu nedocházelo k zatápění pozemků. Část hodnotného mokřadu bude přitom ponechána.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Městys Lázně Toušeň
Půdní vestavba učeben pro zájmové vzdělávání v ZŠ a MŠ Lázně Toušeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové půdní vestavby Základní školy a Mateřské školy Lázně Toušeň, Hlavní 74, 250 89 Lázně Toušeň. Realizací projektu dojde k vybudování nových odborných učeben pro zájmové a neformální vzdělávání s vazbou na klíčové kompetence - přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory a komunikace v cizích jazycích, včetně zázemí (kabinet), hygienického zázemí (WC učitelé, WC ZTP) a technického zázemí (prostor tepelného zdroje). Současně bude zajištěna bezbariérovost celé školní budovy a úprava zeleně v prostoru areálu školy.
Stavebné práce
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
SZ Jezeří - obnova divadelního sálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova původního monumentálního architektonického řešení interiéru sálu v jeho vrcholně barokní podobě (před rokem 1802), včetně doplnění chybějící části galerie a otevření zazděných průchodů v přízemí sálu. V rámci obnovy budou restaurovány či odborně obnoveny všechny původní uměleckořemeslné prvky, chybějící detaily budou doplněny (štuková výzdoba, některé okenní výplně, zábradlí balkonu) a nevhodné novodobé doplňky z doby po konfiskaci zámku (okna v přízemí) budou nahrazeny formou a zpracováním vhodnějšími. Sál bude elektrifikován, osvětlení bude kombinovat technické nasvícení architektury s historizujícími svítidly. Záměrem zadavatele je navázat na původní representativní určení a bohatou hudební historii a tradici zámku a obnovený prostor ukázat veřejnosti v rámci prohlídkového okruhu Blíže viz. ZD
Stavebné práce
Městská část Praha 9
Parkovací plocha Jiřetínská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací potřebných k naplnění projektu zadavatele, kterým je novostavba hlídaného parkoviště jako náhrada stávajícího hlídaného parkoviště ve stávající lokalitě, které bude zrušeno v rámci úprav parku Přátelství. Parkoviště je navrženo s kapacitou 241 parkovacích míst a 7 míst pro vozidla přepravující osoby pohybově postižené. Systém kolmých parkovacích míst je doplněn dělícím pásem, kde budou osazeny sloupy veřejného osvětlení. Místa pro parkování jsou navržena ze zatravňovacích panelů, vozovka je tvořena asfaltovým povrchem. Střední dělící pás bude vyplněn štěrkodrtí. Parkoviště bude ohraničeno betonovými silničními obrubníky. Odvodnění plochy bude řešeno částečně vsakováním na ploše parkoviště a částečně v okolním terénu. Součástí veřejné zakázky je dále definitivního dopravního značení, oplocení a následných terénních úprav. Pod plochou budoucího parkoviště se nachází hloubený tunel metra!
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie