Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 69377 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
Silnice III/27247 Liberec (Machnín)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava úseku silnice č. III/27247 vedený v intravilánu obce Stráž nad Nisou - Svárov a obce Liberec, ulice Stará a ulice Rynoltická. Začátek prvního úseku předmětné opravy povrchu úseku vozovky se nachází u křižovatky silnic III/27247 x 27250 a končí u nájezdové rampy k okružní křižovatce. Délka úseku je cca 1180 m. Předmětná oprava krytu vozovky navazuje na předešlou úpravu-obnovu asfaltobetonového krytu vozovky v ul. Hradecká, silnice III/27250 a je zakončena u stávající rampy silnice I/35. Druhá část opravy povrchu úseku vozovky se nachází rovněž v křižovatce silnic III/27247 x 27250, kde její začátek navazuje na předešlou opravu komunikace a je dále vedena přes mostní objekt ev. č. 27247-3 směrem na Kryštofovo údolí. Délka druhého úseku je cca 326 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Podhradí
Chodník podél PK III/2175 přes obec Podhradí – 1. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba chodníků v obci Podhradí, podél stávající pozemní komunikace III/2175, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Na trase jsou navrženy autobusové zastávky u jedné je navržen autobusový záliv.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Pardubický kraj
Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice – rekonstrukce oken   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem realizace je výměna stávajících otvorových výplní. Dojde k demontáži stávajících konstrukcí meziokenních pilířů, zhotovených jako dřevěná sendvičová zateplená konstrukce, a jejich náhradě vyzdívkou z bloků. Stávající dřevěná a ocelová okna a sklobetonové výplně budou nahrazeny plastovými okny. Stávající dveře mezi krčkem a budovou E budou nahrazeny novými hliníkovými.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Věžky
Lokalita RD U Mlýna - Věžky II. a III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výstavba technické infrastruktury a komunikací pro následnou výstavbu rodinných domů v lokalitě U Mlýna v obci Věžky. Při realizaci veřejné zakázky bude vybudováno 318 m komunikací o šířce 5,5 včetně přilehlých komunikací pro pěší, sjezdů k budoucím RD, STL plynovod v délce 357, pitný vodovod v délce 327 m, splašková kanalizace, včetně odboček k budoucím RD, v délce 421 m, dešťová kanalizace, včetně odboček k budoucím RD v délce 553 m, retenční nádrž s řízeným vypoušťením dešťové vody o objemu 71,6 m3 a provedení finálních terenních úprav lokality pro budoucí výstavbu RD.
Stavebné práce
Obec Šaratice
Půdní vestavba a přístavba výtahu ZŠ Šaratice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na stávajícím objektu školy o dvou podlažích a nevyužívaným podkrovím. V objektu se v současné době nachází základní škola. Vstup do objektu je z hlavní ulice. Za školou se nachází zahrada, na které bude situován výtah, který bude přistavěn ke stávajícím WC. Půdní vestavba svým návrhem zásadním způsobem nemění základní objemové řešení objektu školy. Hlavní objem střechy zůstává, jen je doplněn dvěma vikýři a krov upraven pro lepší využití podkroví. Stávající krov bude nad hlavní budovou bude snešen, demolice bude provedena včetně komínů a předsazené římsy. Podrobný popis požadovaných služeb je obsažen v projektové dokumentaci, zpracované společností Atelier Walter, se sídlem Purkyňova 93, 612 00 Brno, osoba odpovědná za architektonicko – stavební řešení Ing. arch. Eva Šimečková, Vymazalova 2834/19, 61500 Brno, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1.
Stavebné práce
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Výměna svislých rozvodů v obecních panelových domech Větrná 1,3,5,Brno-Bystrc   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je stavební úprava bytových panelových domů – demontáž stávajících svislých rozvodů studené, teplé vody a cirkulace a stávajícího vnitřního stoupacího potrubí plynu, a napojení nového stoupacího potrubí studené, teplé vody a cirkulace v původní trase a nového stoupacího potrubí plynu v původní trase, a to podle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v 12/2018 fi. MENHIR projekt, s.r.o.,
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Povodí Ohře, státní podnik
HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2 a HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech: a) oprava technologického zařízení – hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600 c) výměna snímačů MaR soustrojí d) úprava technologické elektroinstalace TG 1 a TG 2 e) úprava ventilace transformátorů f) buzení generátorů – servisní prohlídka, upgrade sw, kontrola nastavení a revize systému g) náhradní díly h) oprava rozvodny 22 kV a 6 kV Technické podklady, včetně stávajících parametrů instalovaného zařízení, situace umístění a hydrologických údajů jsou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká" – 2. vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa služeb hl. m. Prahy
Nová čistírna odpadních vod v areálu ŠVZ Žihle   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové čistírny odpadních vod s kapacitou pro 200 EO ve školícím a výcvikovém zařízení Žihle v lokalitě Nový Dvůr - Poustky. Součástí předmětu veřejné zakázky je i řešení strojně-technologické části, související elektromontážní práce a kanalizační a odtokové potrubí. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Šumperk
Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce plochy vozovky, chodníků, parkovacích ploch, odvodnění a nové rozvody VO.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Olomoucký kraj
II/447, Strukov – Šternberk   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava úseku silnice II. třídy č. 447 na trase Strukov – Šternberk. Stavebními pracemi dotčený úsek začíná v křižovatce se silnicí II/446, která se nachází v extravilánu mezi Pňovicemi a Žerotínem, poté trasa II/447 prochází postupně jednak extravilány a jednak intravilány Žerotína, Hnojic, Lužic a Šternberka, a končí za křižovatkou se silnicí II/444 ve Šternberku. Délka navrženého úseku je cca 8,8 km. V obci Žerotín bude v rámci rekonstrukce vybudována i nová dešťová kanalizace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/27 HAVÁRIE Chotěšov most ev.č. 27-051   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci zakázky dojde, na základě zpracované PD k demolici mostu ev.č.27-051 a kompletní výstavbě nového mostního objektu. Založení bude plošné na podkladní beton, konstrukce nového mostu je navržena jako železobetonový monolitický rám s vetknutými rovnoběžnými křídly. Demolice a výstavba nového mostu bude prováděna bez omezení provozu na dané komunikaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
město Žebrák
Rozšíření kapacity ZŠ Žebrák III. etapa - Rozšíření kuchyně a jídelny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o přístavbu a stavební úpravy budovy stávající školní kuchyně s jídelnou a jejího bezprostředního okolí zahrnující i zbudování nových ploch pro zásobování a odpadové hospodářství budovy.
Stavebné práce
Obec Josefov
Komunitní centrum Josefov   
Stručný popis: Veřejná zakázka na vybudování komunitního centra - stavebního objektu v obci Josefov.
Stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 - Kocourovec a SSÚD 20 - Ivanovice 2017-2021   
Stručný popis: Předmětem je poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel s příslušenstvím na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 5 Kocourovec a 20 Ivanovice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie