Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3666 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pardubice
„Zajištění přístupu do elektronického informačního zdroje „SciFinder“.   
Předmětem plnění veřejné zakázky je Zajištění přístupu do elektronického archivu periodik RSC Journal Archive z let 1841 – 2007 na dobu neurčitou pro zadavatele a čtyři partnery
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Státní fond kinematografie
„Zajištění informačního servisu pro správu poplatku z kinematografického představení podle zákona č. 496/2012 Sb.“   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Státní fond kinematografie
„Zajištění informačního servisu pro správu poplatku z kinematografického představení podle zákona č. 496/2012 Sb.“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. poskytovat zadavateli informace související se správou poplatku z kinematografického představení dle zákona o audiovizi (dále jen „poplatek“), a to: a. do 30 dnů ode dne skončení kalendářního čtvrtletí zasílat aktuálnímu seznamu pořadatelů kinematografických představení b. do 30 dnů ode dne skončení kalendářního čtvrtletí zaslat spolu se seznamem pořadatelů přehled tržeb, které tito pořadatelé realizovali za zpřístupnění kinematografických děl za uplynulé čtvrtletí; 2. poskytovat informační servis pro plátce poplatku a. UFD bude informovat pořadatele kinematografických představení o povinnostech, které jim vyplývají ze zákona o audiovizi. Zejména pak o povinnosti odvádět poplatek z kinematografického představení a povinnosti vedení evidence dle zákona o audiovizi (viz § 26 odst. 6 zákona o audiovizi). b. UFD bude zveřejňovat poplatková přiznání plátcům na svých webových stránkách s možností stažení a bude zajišťovat informační linku, jejíž telefonní číslo bude uvedeno na webových stránkách zadavatele 3. poskytovat informace o filmové distribuci v České republice pro databázi zadavatele a poskytovat zadavateli statistické údaje o struktuře a výsledcích české filmové distribuce za předcházející rok, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění je podrobně vymezen ve vzoru Smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Město Kostelec nad Orlicí
„Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb pro město Kostelec nad Orlicí, právnické osoby a obce ve vztahu k Městu Kostelec nad Orlicí“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb se rozumí zejména poskytování telekomunikačních hlasových a datových služeb v dále uvedeném rozsahu, a to následovně: zajištění mobilních hlasových služeb; zajištění pevných (fixních) hlasových služeb; zajištění služby virtuální telefonní ústředny; zřízení a poskytování jednotné virtuální privátní sítě (dále jen „VPN“); zajištění mobilních datových služeb; maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti služby; zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel; zajištění možnosti dodávky a obměny koncových zařízení; zabezpečení zákaznické podpory.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Statutární město Zlín
„Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, zajištění všech souvisejících činností včetně dodávky datových modemů pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
statutární město Zlín
„Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, zajištění všech souvisejících činností včetně dodávky datových modemů pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace. Výsledný počet SIM karet, pro které budou telekomunikační služby poskytovány se bude odvíjet od skutečných potřeb zadavatele, tudíž může být v budoucnosti u jednotlivých položek nižší, než počet SIM nyní uváděný v ZD, nebo naopak, může být v průběhu trvání smlouvy navyšován.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
„Veřejná zakázka o poskytování telekomunikačních služeb mobilníchoperátorů pro Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.“   
Centrální zadavatel realizuje druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. § 38 zákona veřejnou zakázku, předmětem jejíhož plnění je poskytování telekomunikačních služeb, a to v rámci tzv. centralizovaného zadávání ve smyslu § 3 zákona s tím, že centrální zadavatel ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona provádí zadávací řízení a zadává tuto veřejnou zakázku na účet pověřujících zadavatelů. Centrální zadavatel i pověřující zadavatelé jsou obchodními či příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ostrava. Centrální zadavatel vybere nejvýhodnější podanou nabídku. Centrální zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb, jejímž předmětem bude specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a rámcové obchodní podmínky. Následně budou s jednotlivými pověřujícími zadavateli uzavřeny samostatné smlouvy o přistoupení k odběru služeb definovaných ve výše uvedené „základní“ smlouvě. Veřejnou zakázku je možné zrušit za podmínek stanovených v zákoně. Slova uvedená v této zadávací dokumentaci v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak, nevyplývá-li z kontextu této zadávací dokumentace jinak. Pakliže se v zadávací dokumentaci vyskytuje pojem zadavatel, resp. zadavatelé, má se na mysli centrální zadavatel a pověřující zadavatelé v rámci centralizovaného zadávaní, není-li výslovně stanoveno jinak. Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Statutární město Opava
„Poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Opava“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování elektronických komunikací – mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb pro statutární město Opava a jeho organizace a dále služeb operátora pevných telefonních linek v jednotné privátní síti pro statutární město Opava v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Město Varnsdorf
„POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MOBILNÍHO OPERÁTORA PRO MĚSTO VARNSDORF"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění je poskytování komunikačních služeb v síti GSM pro Město Varnsdorf, jehož součástí je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
ÚHÚL Brandýs nad Labem
„Poskytování služeb elektronických komunikací“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací zahrnující: poskytování pevného datového spojení poboček do centrály prostřednictvím dedikované privátní sítě, hostingových služeb, zajištění virtuální privátní sítě, zajištění připojení centrály do sítě internet a poskytování pevných hlasových služeb poskytované prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
ČR - Státní úřad inspekce práce
„Poskytování mobilních, hlasových a datových služeb mobilního operátora“   
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora pro zaměstnance Státního úřadu inspekce práce a dále zaměstnance, kteří se podílejí na projektu „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ dále specifikované v zadávací dokumentaci. Jedná se o veřejnou zakázku na služby, kterou bude jeden vítězný uchazeč pro zadavatele vykonávat na základě „Rámcové smlouvy“. Specifikace předmětu plnění jakož i další podmínky zadavatele jsou upraveny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
ČR - Státní úřad inspekce práce
„Poskytování mobilních, hlasových a datových služeb mobilního operátora“   
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora pro zaměstnance Státního úřadu inspekce práce a dále zaměstnance, kteří se podílejí na projektu „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ dále specifikované v zadávací dokumentaci. Jedná se o veřejnou zakázku na služby, kterou bude jeden vítězný uchazeč pro zadavatele vykonávat na základě „Rámcové smlouvy“. Specifikace předmětu plnění jakož i další podmínky zadavatele jsou upraveny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
České vysoké učení technické v Praze
„Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT“   
Stručný popis: Tato podlimitní veřejná zakázka je zadávána v nadlimitním režimu dle § 56 a při využití elektronické aukce dle § 120 a násl. zákona za účelem uzavření Rámcové dohody na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT (dále též jen „Rámcová dohoda“) dle ustanovení § 131 – 137 zákona. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Olomoucký kraj
„Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2019 – 2020“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím GSM nebo UMTS GPRS/EDGE, 3G, LTE/4G sítě mobilního operátora. Celkový počet stávajících SIM karet provozovaných zadavateli je cca 4.500 ks. V rámci Telekomunikačních služeb je uchazeč povinen poskytovat Objednateli dle jeho potřeb a požadavků zejm. následující plnění a služby: Mobilní hlasové služby, Textové a multimediální služby, Mobilní datové služby, Služby vyúčtování, Dodání a aktivace SIM karet a Přenesení telefonních čísel
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Olomoucký kraj
„Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 – 2018“   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie