Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 762 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky filtrů pro VZT a výměny HEPA filtrů   
Stručný popis: Předmětem jsou opakované dodávky filtračního materiálu pro vzduchotechniku v objektech IKEM podle jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 4 ZP- Seznam filtrů, specifikace filtrů, jednotkový ceník. Jedná se o dodávky nových nepoužitých VZT filtrů a to jak kapsových, rámečkových filtrů, tak i a HEPA filtrů. Dodávky, zatřídění a značení filtrů se musí řídit novou normou ČSN EN ISO 16890-1 pro klasifikaci filtrů. Součástí předmětu plnění je rovněž komplexní zajištění výměny filtrů pro třístupňovou filtraci dle požadované čistoty prostředí, tzv. koncových HEPA filtrů s jejich dodávkou a předání zpráv z měření a výměny HEPA filtrů, vč. odstraňování závad (s dodáním potřebného materiálu) zjištěných při výměně HEPA filtrů.Blíže v zadávacích podmínkách.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
ČR-Krajský soud v Ostravě
KS Ostrava, pob. Olomouc - klimatizace, zastínění 7.NP a centrální řídící systém   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a montáž klimatizačních jednotek umístěných na chodbách 7.NP, včetně zaclonění celé okenní plochy jižní strany 7.NP budovy Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, předokenními exteriérovými screenovými roletami, instalace centrálního řídicího systému technologie chlazení pro ovládání klimatizačních jednotek stávajících a instalovaných v rámci této akce.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Klimatizace pro pobočku v Pzni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž chlazení včetně souvisejících stavebních prací.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka hlubokomrazícího boxu a stolní chlazené centrifugy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné je dodávka hlubokomrazícího boxu a stolní chlazené centrifugy pro potřeby metabolomických a proteomických analýz a následného uchování biologického materiálu, to vše za podmínek, které zabrání degradaci vzorků. Přístroje jsou nezbytné při přípravě materiálu pro kvantitativní analýzu vlivu interakcí vybraných rostlin s patogeny z rodu Phytophthora. Součástí zakázky je také zaškolení obsluhy a záruční doba 36 měsíců. Bližší specifikace dodávky je uvedena v přílohách č. 1 a 2 této Výzvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Fakultní nemocnice Olomouc
VRV chlazení - budova D1 - 6. - 8. NP II.   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání a instalace chladících jednotek v budově D1 v 6.-8.NP, včetně elektrického napájení, kovové konstrukce na střeše budovy pro umístění venkovních jednotek a instalaci venkovních jednotek.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dodávka: Chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic   
Stručný popis: Dodání 6 kusů chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky a montáž klimatizačních jednotek ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody, s tím, že zadavatel bude zadávat vybranému dodavateli jednotlivé veřejné zakázky na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy vybraným dodavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Město Šumperk
ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka a montáž rekuperačních jednotek do tříd ZŠ Vrchlického vč. souvisejících stavebních prací a nutné elektroinstalace.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Metso Czech Republic, s.r.o.
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov   
Stručný popis: Stávající systém odsávání pracovišť v Tavírně a Formovně společnosti METSO Czech Republic, s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Dochází k úniku prachu a kouře mimo odsávané prostory. Jedním z problémů je proces intenzifikace, kdy dochází u obloukové pece ke zvýšené prašnosti při neúměrné tepelné zátěži. Během sázení při otevření pecních vrat navíc dochází k úniku spalin mimo prostor pece. Dalším z problémů je proces vytloukání forem, kdy dochází na vytloukacím roštu ke zvýšení prašnosti. Během vytloukání otevřenými vraty dochází ke zvýšení prašnosti do okolního prostředí. Předmětem zakázky je snížení emisí ve slévárně a realizace technologických zařízení odprášení a opatření proti těmto nedostatkům. Dílo bude provedeno jako kompletní dodávka technologické a stavební části formou dodávky „na klíč.“ Blíže viz zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Vojenská nemocnice Brno
VN Brno – Rekonstrukce kotelny a instalace nových rozvodů na budově č. 15 – realizace   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce centrální parní výměníkové stanice na horkovodní v souvislosti se změnou primárního topného media. Výměníková stanice bude sloužit pro vytápění, ohřev media pro vzduchotechniku, přípravu teplé užitkové vody a dodávku páry (500 kg/hod, 0,3 MPa) pro kuchyň. Samostatnou součástí bude úprava zařízení silnoproudých el. rozvodů, profese měření a regulace, vzduchotechniky. Dle připojovacích podmínek Tepláren Brno, a.s. byla VS dimenzována na výpočtové parametry horké vody 100/68°C. a stavební přípomoce podle PROJEKTU.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Kostečka Group spol. s r. o.
Měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady tepelných čerpadel   
Stručný popis: Měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady tepelných čerpadel pro posuzování shody při dodávání výrobků na trh v ČR a EU.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Prologis Czech Republic LX s.r.o.
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II.   
Stručný popis: Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dodávka: Chladící system s uzavřeným okruhem pro NBI   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je dodání Chladícího systemu s uzavřeným okruhem pro NBI (dale jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Obec Milín
Zateplení bytových domů v obci Milín II. a III. etapa - dodávky   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového zařízení systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje tepla, pro dosažení energetických úspor v celkem jedenácti bytových domech v obci Milín, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vzduchotechnika v objektu MPSV – Podskalská 19, Praha 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž vzduchotechniky v kuchyňkách a sociálních zázemích budovy MPSV Podskalská 19, Praha 2. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie