Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 899 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČR - Technologická agentura České republiky
Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 13 (DIAGNOSTICKÉ KITY C)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických kitů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
DOS - TRADING spol. s r.o.
PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU ODBORNÝCH PODKLADŮ PRO BUDOUCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A JEJÍHO VLIVU NA ZAŘÍZENÍ   
Stručný popis: Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na služby v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU ODBORNÝCH PODKLADŮ PRO BUDOUCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A JEJÍHO VLIVU NA ZAŘÍZENÍ“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část A) – Zpracování studie zaměřené na bezpečnost, spolehlivost provozu a analýzu kritických míst prototypových jednotek DORC a ORC APC Část B) – Zpracování podkladů a odborné poradenství v souvislosti s umístěním zařízení v reálném provozu Část C) – Vypracování odborných a technických podkladů pro tři užitné vzory včetně analýzy rizik Část D) – Poradenství v souvislosti s budoucí přípravou procesu tvorby dokumentace k prohlášení o shodě a jejího vlivu na zařazení“ Bližší technická specifikace předmětu Veřejné zakázky je uvedena v rámci Přílohy č. 1 této ZD – Technické specifikace. Ke každé části je uvedena samostatná technická specifikace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
HRADECKÝ PÍSEK a.s.
Služby poradců a expertů při výzkumu a vývoji wakeboardingu – HRADECKÝ PÍSEK a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel realizuje projekt Výzkum a vývoj mobilních okružních vleků pro vodní lyžování – wakeboarding. Činnost zadavatele bude zaměřena zejm. na vývoj plně automatizovaného systému pohonu vodních vleků vč. vysokopevnostních kompozitních hmot pro výrobu prefabrikátových prvků a vývoj hmot pro ochranu konstrukcí při jejich uložení ve vodě. V rámci výše uvedeného je nutné zajistit služby poradců či expertů, kteří budou řešit problematiku vztahující se k testování, úpravě materiálu a další úkoly související s vývojovou aktivitou. Předmětem tohoto výběrového řízení jsou následující služby vztahující se k výše uvedenému: a) Poradenské služby v oblastech: i. elektro a energetika ii. elementární chemie iii. stavební materiály iv. statika a dynamika staveb v. pomocný asistent b) Služby laboratoře: i. poskytnutí laboratoře– stavební materiály ii. poskytnutí laboratoře– elementární chemie iii. poskytnutí elektrolaboratoře
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
ČR - Technologická agentura České republiky
Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Česká zemědělská univerzita v Praze
Meta-Barcoding of microbial communities   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky na služby: Meta-čárový kód mikrobiálních komunit, který bude zahrnovat analýzu amplikonu dodávaného ze vzorků termitů a termitů (celková DNA). Veřejná zakázka bude zadávána v angličtině.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
RNA library building including rRNA depletion and RNA sequencing   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of supply pursuant hereto is Library building for RNA sequencing, including ribosomal RNA depletion of 150 samples and 8 lane Transcriptomic and metratranscriptomic sequencing (RNAseq).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
Genome and metagenome sequencing using NovaSeq platform   
Stručný popis: Předmětem tohoto nákupu je služba: Sekvenování genomu a metagenomu pomocí platformy NovaSeq. Zakázka bude zadávána v anglickém jazyce
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Výzkum obsahů Be, Ge, Ga a In v odkalištích popílků ze spalování uhlí na území ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Řídící elektronika   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka řídící elektroniky pro zatěžovací hydraulický systém s příslušenstvím v souladu se zadávacími podmínkami.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Využití mobilních spaloven při likvidaci kádáverů u oblastí mimořádných událostí nebo ohnisek nebezpečných nákaz   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je experimentální ověření využití mobilních spaloven kadáverů z hlediska rychlosti likvidace, provozních nákladů a bezpečnosti vzhledem k šíření nákaz a šetrnosti k životnímu prostředí a vytvoření certifikovaných metodik pro používání spaloven při neškodné likvidaci uhynulých hospodářských zvířat, živočišných produktů a ostatních materiálů. Mobilní spalovny kadáverů umožňují rychlou, ekonomickou a z nákazového hlediska bezpečnou likvidaci kadáverů všech druhů a kategorií zvířat včetně ryb a včel. Umístění spalovny přímo v ohnisku nebo jeho těsné blízkosti významně snižuje riziko rozvlečení nákazy při přepravě kadáverů z ohniska do asanačního podniku apod.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
ČR - Technologická agentura České republiky
Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení jejich prostorového uspořádání a organizaci veřejného prostranství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Česká zemědělská univerzita v Praze
Second generation sequencing (HiSeq/MiSeq) and related library preparation   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of the performance of the procurement is library preparation DNA, MiSeq for bacterial/fungal genome sequence; metagenome sequence, Library Preparation Nextera Mate Pair, HiSeq4000 for genome sequence.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Optimalizované postupy pro plánování a verifikaci při léčebné aplikaci radionuklidů (radionuklidové terapii)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu (dle specifikace níže), který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1   
Stručný popis: Předmětem Projektu je nalézt nové inovativní řešení svozu odpadu z firemních provozoven na Praze 1, které zajistí optimalizaci svozu odpadů od samotného nahlášení jejich vzniku až po jejich konečný svoz. Projekt bude realizován v rámci centra hl. m. Prahy s využitím nízkoemisních, nízkouhlíkových a bezhlučných vozidel, přičemž nebude představovat emisní zátěž (škodliviny, hluk) pro okolní městské části při odvozu odpadu k dalšímu zpracování. Projekt současně bude zohledňovat potřebné prvky dlouhodobé ekonomické udržitelnosti a provozovatelnosti.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie