Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 846 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČR - Technologická agentura České republiky
Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
SVÚM a.s.
„Výběrové řízení na dodávku Zkušebního stavu na zkoušení ložisek“.   
Stručný popis: Zkušební stav ložisek (ZSL) je zařízení pro zkoušky nápravových ložisek železničních vagónů podle normy EN 12082.Specifikace požadavků Zkušebního stavu tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Sintex, a.s., Večerník s.r.o.
SINTEX – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnosti, ověřování tepelného odrazu, propustnosti a kontrastu v infračervené oblasti; VEČERNÍK – Výzkum, v   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnosti, ověřování tepelného odrazu, propustnosti a kontrastu v infračervené oblasti tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Únavový průkaz životnosti draku letounu L-39NG   
Stručný popis: Předmětem výběrového řízení jsou činnosti směřující ke stanovení únavového průkazu životnosti draku letounu L-39NG, což zahrnuje následující: • Vytvoření funkčního vzorku aplikace systému pro monitorování zdraví konstrukce (Structural Health Monitoring – SHM) na kritickou oblast draku letounu; • Vypracování metodiky únavové zkoušky draku a příprava a provedení laboratorní únavové zkoušky draku letounu L-39NG zahrnující přípravu zkušebního zařízení a provedení zkoušky v rozsahu prvního, druhého a třetího života. Provedení zkoušky čtvrtého a pátého života není předmětem této smlouvy. Technická definice života draku letounu je uvedena v technické specifikaci číslo L39NG-7100-001RF00 „Technické podmínky pro únavovou zkoušku L-39NG“.; • Vytvoření funkčního vzorku elektronického systému pro dálkové řízení zkušebního procesu; • Vytvoření funkčního vzorku monitorovací části elektronicko-mechanického systému pro dálkové sledování kontinuálního běhu zkoušky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
CNS a.s.
Elektromobilita CNS   
Stručný popis: Jedná se o dodávku jednoho elektro automobilu a jedné nabíjecí stanice k vozidlu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Vyncke s.r.o.
CDF simulace proudění spalin v kotli Vyncke spalujícím RDF palivo   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem projektu je odhadnout vliv provozních parametrů a geometrických vlastností kotle na spalovací proces prostřednictvím pokročilého simulačního CFD programu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj  >  Poradenské služby pre vývoj
ČR - Technologická agentura České republiky
Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TA ČR a jejich pilotní ověření   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu s názvem „Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TAČR a jejich pilotní ověření“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. i) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
HPH, spol. s. r.o.
Nákup materiálů v rámci projektu „Moderní kompozity s aplikací vysoko modulárních vláken“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálů pro stavbu prototypu celokompozitového větroně, forem a přípravků v rámci realizace projektu „Moderní kompozity s aplikací vysoko modulárních vláken“ Jedná se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OPPIK), PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004574 Projekt řeší oblast průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje aplikace vysoko-modulárních vláken vhodných pro vysoce zatížené tenkostěnné konstrukce, které budou mít širší využití v leteckém, ale i automobilovém průmyslu. Cílem projektu je vyvinout postupy výroby a aplikovat je na konkrétní leteckou konstrukci. Vybrány byly štíhlé konstrukce křídel o rozpětí 18 až 21 m, které v ČR nebyly doposud řešeny a také přenos informací a znalostí ze zahraničí jsou minimální.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i.
„Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) „Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových zdrojů.“
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj  >  Poradenské služby pre výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Ověření dopadů zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
ZAJIŠTĚNÍ STUDIÍ PRO PROJEKT HAIE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení níže uvedených typů analýz.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
B e H o spol. s r.o.
Služby poradců a expertů pro zařízení určená do potravinářských provozů   
Stručný popis: 1. Služby poradců a expertů v oblasti vývoje a výroby kompletní nové elektroinstalace ke zmáselňovači nejvyšší výkonové řady. 2. Služby poradců a expertů v oblasti složitějších konstrukčních řešení v rámci jednotlivých technologických uzlů zmáselňovače nejvyšší výkonové řady.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
AMS measurement of 14C graphites   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject matter of this Public Contract is AMS measurement of 14C in graphites prepared in the CRL laboratory during the RAMSES project ("Services"). Although the Contracting Authority assumes approx. a number of 5 – 70 graphite samples per month to be submitted to the Supplier for measurement, the exact number will depend mainly on the current Contracting Authority’s needs resulting from the execution of the project. The Services are required to be performed using the technical equipment listed in Art. 6.6.1 of the Tender Documentation and shall comply with the parameters listed in Article 2.2.1 thereof which simultaneously represent the minimum technical conditions for the required performance. For details please see the Tender Documentation. The Public Contract is to be concluded by the Consortium of Contracting Authorities of Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. and Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká republika-Ministerstvo vnitra
Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopností složek IZS   
Stručný popis: využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopností IZS na základě identifikace zahraničních zkušeností a ekonomické racionality s cílem navržení právního rámce a metodických opatření pro využití potenciálu civilního sektoru.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Pozorování mikrostruktury materiálů rastrovacím a transmisním elektronovým mikroskopem během mechanických zkoušek II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí Služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury modelových materiálů (hořčík, titan, intermetalika a jiné) během mechanického namáhání. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 3 ZZVZ požaduje, aby předmět této Veřejné zakázky byl plněn prostřednictvím technického vybavení uvedeného v článku 6.6.1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální technické podmínky plnění ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ: Ex-situ studium mikrostruktury - charakterizace výchozí mikrostruktury a studium deformované mikrostruktury In-situ SEM měření In-situ TEM měření
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie