Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 887 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká zemědělská univerzita v Praze
Second generation sequencing (HiSeq/MiSeq) and related library preparation   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of the performance of the procurement is library preparation DNA, MiSeq for bacterial/fungal genome sequence; metagenome sequence, Library Preparation Nextera Mate Pair, HiSeq4000 for genome sequence.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Optimalizované postupy pro plánování a verifikaci při léčebné aplikaci radionuklidů (radionuklidové terapii)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu (dle specifikace níže), který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1   
Stručný popis: Předmětem Projektu je nalézt nové inovativní řešení svozu odpadu z firemních provozoven na Praze 1, které zajistí optimalizaci svozu odpadů od samotného nahlášení jejich vzniku až po jejich konečný svoz. Projekt bude realizován v rámci centra hl. m. Prahy s využitím nízkoemisních, nízkouhlíkových a bezhlučných vozidel, přičemž nebude představovat emisní zátěž (škodliviny, hluk) pro okolní městské části při odvozu odpadu k dalšímu zpracování. Projekt současně bude zohledňovat potřebné prvky dlouhodobé ekonomické udržitelnosti a provozovatelnosti.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká zemědělská univerzita v Praze
General sequencing   
Stručný popis: The subject of the performance of the procurement is analysis of RNAseq of delivered 350 pcs of samples of beetles of the subfamily Scolytinae (total RNA). The subject of performance is narrowly defined in the award criteria, especially in the purchase contract which is the attachment No. 1 of procurement documentation and technical specification and which is the attachment No. 4 of procurement documents.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
NANOPROGRESS, z.s.
Návrh systému pro stabilní imobilizaci biologického materiálu: růstové faktory a endogenní materiál z kmenových buněk v podmínkách Správné výrobní praxe   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je Návrh systému pro stabilní imobilizaci biologického materiálu - růstových faktorů a endogenního materiálu z kmenových buněk v podmínkách Správné výrobní praxe. Systém bude založen na nanovlákenném nosiči, v němž budou imobilizovány růstové faktory (RF) a endogenní materiál z kmenových buněk. Vzhledem k tomu, že výsledný produkt je určen pro humánní regenerativní biomedicínské aplikace, bude návrh systému a jeho realizace zahrnovat také implementaci režimu Správné výrobní praxe (SVP).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 11 (DIAGNOSTICKÉ KITY A)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických kitů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Správa Krkonošského národního parku
Chemické analýzy vod a půd   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení chemických analýz vod a půd v rámci projektu „Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvale přítomné imisní zátěže – Monitoring abiotických a biotických složek lesních ekosystémů na managementové zásahy“ v Krkonošském národním parku v letech 2019 až 2023.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Analýza nových výskytů prvků vzácných zemin   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
ČR - Technologická agentura České republiky
Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZA   
Stručný popis: edná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle § 2 odst. 2 písm. e) ZPVV. Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TITDMVCR701 s názvem „Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZA“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější uchazeč nebo uchazeči budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV. Pokračování viz VI.3) Další informace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
ALLIGARD s.r.o.
Expertní služby - Aplikace ALLIGARD s.r.o.   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou expertní služby. Zakázka je rozdělena na 5 částí - umožněno dílčí plnění: 1) Infrastruktura – výstavby silnic, tunelů, letišť 2) Infrastruktura - všeobecné stavebnictví, sanace staveb 3) Ochrana proti zemětřesení 4) Výzkum metod vydávajících signály 5) Protipožární ochrana
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
AUMED, a.s.
Služby pro projekt: Transfer faktor - vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál.   
Stručný popis: Zadavatel se v rámci své činnosti zaměřuje mimo jiné i na problematiku specifických imunomodulátorů. Hledá řešení, jak za pomoci optimalizovaného sytému technologických postupů vyvinout a uvést na evropský a globální trh zcela novou generaci imunobiologického přípravku ze skupiny transferfaktorů s výrazně vylepšenými užitnými vlastnosti. Cílem Zadavatele je zkonstruovat lyofilizovanou tabletu, která by jako biologicky účinnou komponentu obsahovala transferfaktor, získávaný z lidských lymfocytů. Součástí této činnosti je i optimalizace dosud využívaných technologických postupů v předmětné oblasti. Nový typ imunobiologického přípravku na bázi humánních transferfaktorů se bude vyznačovat mimořádně vysokou přidanou hodnotou a velmi vysokým tržním potenciálem. Podrobně viz ZD.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
VERTITECH CZ s.r.o.
Služby poradců a expertů při výzkumu a vývoji wakeboardingu – VERTITECH CZ s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) blíže viz ZD
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.
Testování a smluvní výzkum   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je testování sériových komponent podvozků s vnitřním rámem a vývoj a výzkum vysoce namáhaných podvozkových dílů.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Využití mobilních spaloven při likvidaci kadáverů z oblastí mimořádných událostí nebo ohnisek nebezpečných nákaz.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je experimentální ověření využití mobilních spaloven kadáverů z hlediska rychlosti likvidace, provozních nákladů a bezpečnosti vzhledem k šíření nákaz a šetrnosti k životnímu prostředí a vytvoření certifikovaných metodik pro používání spaloven při neškodné likvidaci uhynulých hospodářských zvířat, živočišných produktů a ostatních materiálů. Mobilní spalovny kadáverů umožňují rychlou, ekonomickou a z nákazového hlediska bezpečnou likvidaci kadáverů všech druhů a kategorií zvířat včetně ryb a včel. Umístění spalovny přímo v ohnisku nebo jeho těsné blízkosti významně snižuje riziko rozvlečení nákazy při přepravě kadáverů z ohniska do asanačního podniku apod. Řeší i potřebu budování zahrabovišť a tím riziko ohrožení životního prostředí látkami vznikajícími při rozkladu kadáverů v půdě. Spalovny jsou vybaveny sekundární spalovací komorou. Spaliny jsou tudíž bez přítomnosti pevných látek, bezbarvé a bez zápachu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Poskytnutí manažerských služeb sloužících k zajištění výzkumného programu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování manažerských služeb, jejichž předmětem bude zajištění realizace experimentů v PVP Bukov a optimálního využití PVP Bukov.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie