Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 887 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Technologická agentura České republiky
Predikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků, vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynu   
Předmětem veřejné zakázky je - získání vědecky podložených vstupních podkladů pro novelizaci stávajících právních norem, upravujících problematiku budování podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynu a navržení právního předpisu upravujícího vztah státní báňské správy k vybudování a provozu podzemních zásobníků plynu v návaznosti na právní předpisy platné v EU. - zvýšení technické a znalostní úrovně spojené s návrhem lokalit pro nové podzemní zásobníky v souladu se surovinovou politikou ČR a státní energetickou koncepcí.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Vysokoenergetický vysokorepetiční diodově čerpaný laser rozšiřitelný na energie několik set Joule v jednom svazku   
Předmětem této veřejné zakázky na služby je výběr dodavatele, který se zaváže pro zadavatele pro účely Projektu ELI koncepčně a inženýrsky navrhnout, sestavit, otestovat a dodat laserové zařízení dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Vysokoenergetický vysokorepetiční diodově čerpaný laser rozšiřitelný na energie několik set Joule v jednom svazku   
Předmětem této veřejné zakázky na služby je výběr dodavatele, který se zaváže pro zadavatele pro účely Projektu ELI koncepčně a inženýrsky navrhnout, sestavit, otestovat a dodat laserové zařízení dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Univerzita Palackého v Olomouci
CR Haná - dodávka technologie fytotronových komor   
Předmětem veřejné zakázky je výroba, montáž a zprovoznění 15 atypických velkoprostorových fytotronových komor (dále jen „komory“) umístěných v novostavbách objektů pro výzkum „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ (dále jen „CRH“).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Galileo GNSS - speciální zásilky   
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření koncepce mezinárodně kompatibilního informačního systému na bázi globálních systémů družicové navigace pro automatické sledování průběhu přepravy vysoce rizikových nebezpečných věcí.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Mlékárna Olešnice, RMD
Spolupráce a inovace ve výrobě s využitím nutričně významných látek syrovátky - odborný subjekt   
Předmětem zakázky je spolupráce na realizaci projektu: „Spolupráce a inovace ve výrobě s využitím nutričně významných látek syrovátky“, projekt je předkládán v rámci PRV, Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.inovací) v potravinářství.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Projektový management projektu InnoFun " Funding Policies to bring Innovation to finance/market/people", realizovaného v rámci programu Interreg IVC s datem plnění od 1.1.2012.   
Stručný popis projektu je v Příloze č.2A, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka sestává z níže uvedených aktivit: Služby projektového managementu v rámci projektu InnoFun, které v obecné rovině zahrnují: - Spolupráci s projektovým managementem po celou dobu trvání projektu - Vypracování srovnávací studie existujících nástrojů financování inovací - Podporu přípravy Regionálních akčních plánů implementace - Rozvoj a zhodnocení pilotních akcí
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů
Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia realizace vzorku   
Předmětem zadání jsou výzkumně - vývojové práce vedoucí k realizaci vzorku ukládacího obalového souboru (dále UOS) v průmyslových podmínkách České re-publiky pro předpokládané podmínky hlubinného úložiště o předpokládané projek-tové životnosti budoucích ukládacích obalových souborů minimálně 105 let.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Monitoring výchozího stavu úniku úhoře říčního z území ČR   
Předmětem podlimitní VZ na služby je zpracování metodického postupu monitoringu, provedení samotného monitorování úniku úhoře říčního z ČR v roce 2012 a 2013 - více viz zadávací dokumentace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Ministerstvo zemědělství ČR
Analytická studie - pokrytí venkovských oblastí vysokorychlostním internetem   
Předmětem plnění zakázky je vypracování analýzy, která zmapuje bílá místa pokrytí broadband internetem ve venkovských oblastech, zejména s ohledem na možnost podpory obcí do 500 obyvatel, způsobilých k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova. Analytická studie bude zahrnovat rozbor možných podmínek pro investice do infrastruktury pro broadband internet v rámci PRV, včetně indikace variant efektivního financování těchto aktivit v rámci současného nebo příštího programového období tak, aby byly zajištěny závazky České republiky vyplývající ze závěrů Rady pro Konkurenceschopnost z roku 2009 - zajistit 100% pokrytí broadband internetem do konce roku 2013. Analýza bude obsahovat zjištění aktuální situace pokrytí ČR a zejména venkovských oblastí vysokorychlostním internetem, vyhodnocení podmínek pro investice do infrastruktury pro broadband internet v rámci PRV (případně jiných zdrojů), vyhodnocení potřebnosti veřejné podpory a návrh možných variant efektivního financování těchto investic z hlediska časového a finančního rámce. Analýza bude předložena oficiálními údaji příslušného státního orgánu a výsledky dotazníkového šetření provedeného v obcích do 500 obyvatel, které potenciálně mohou být příjemcem podpory z PRV na investice do broadband internetu, a dále dotazníkovým šetřením dalších případných uživatelů - obyvatel a podnikatelů v malých obcích. Součástí analýzy proto bude specifikace zvolené metody výběru vzorku pro dotazníkové šetření, stanovení dostatečné velikosti a struktury vybraného vzorku včetně jeho konkrétního uvedení. Účelem analýzy je poskytnout odpovědi na následující otázky: - Jaké je v České republice, zejména pak ve venkovských oblastech, aktuální pokrytí vysokorychlostním internetem? -Jaké jsou možnosti (technologické, finanční, časové ...) pokrytí eventuálních bílých míst a jaká je potřeba a účelnost jejich pokrytí? -Je v podmínkách ČR nezbytná veřejná podpora k tomu, aby bylo zajištěno 100% pokrytí broadband internetem? -Jaké jsou další nezbytné kroky a podmínky, aby v případě vybudování infrastruktury z veřejné podpory vznikla reálná nabídka, která je v souladu s pravidly hospodářské soutěže? -Je PRV vzhledem ke stanoveným podmínkám (investiční podpora, příjemci malé obce do 500 obyvatel atd.) vhodným nástrojem k řešení závazku České republiky vyplývajícího ze závěrů Rady pro Konkurenceschopnost z roku 2009? -Existuje mezi potenciálními příjemci podpory PRV potřeba a poptávka po investicích do infrastruktury pro broadband internet? -Existuje mezi potenciálními uživateli poptávka po telekomunikačních službách, pokud dojde k podpoře infrastruktury pro broadband internet z veřejné podpory?
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Ministerstvo zemědělství
Zajištění monitoringu a hodnocení 2. akčního programu podle požadavků směrnice 91/676/EHS (2008-2011) v roce 2011, včetně podpory zemědělské veřejnosti v rámci 2. akčního programu a návrh 3. akčního programu na obdo   
Předmětem smlouvy je Zajištění monitoringu a hodnocení 2. a 3. akčního programu podle požadavků směrnice Rady 91/676/EHS v roce 2012, podpora zemědělské veřejnosti v rámci implementace 3. akčního programu a zpracování zprávy pro EK.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Projektový management projektu Innofun „Funding Policies to bring Innovation to finance/market/people“, realizovaného v rámci programu Interreg IVC   
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb projektového managementu projektu Innofun „Funding Policies to bring Innovation to finance/market/people“, realizovaného v rámci programu Interreg IVC (specifinace zakázky je obsažena v Zadávací dokumentaci)
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Reliéf   
Předmětem veřejné zakázky je vývoj systému pro dokumentaci a porovnání povrchu lisovaných zásilek, na jehož základě budou v rámci projektu Reliéf realizovány následující činnosti: vývoj jednotné metody dokumentace povrchu lisovaných zásilek drog, prozkoumání možností využití poznatků z projektu Reliéf i na dosud neaplikované druhy omamných a psychotropních látek, vytvoření tech. zařízení.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zabezpečení vodovodní sítě a objektů vodovodu proti teroristickému útoku   
Předmětem veřejné zakázky je vypracování certifikované metodiky vyloučení rizik v území ohroženém teroristickým útokem v oboru vodovodů pro veřejnou potřebu. Řešení bude zahrnovat vymezení možností teroristického útoku prostřednictvím sítě a objektů, vyhodnocení rizik obecně a možností takovému útoku zabránit, nebo zajistit včasné varování a následná likvidace teroristického zásahu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Lesy České republiky, s.p.
Depoziční studie   
Předmětem veřejné zakázky je provedení depozičních studií, tzn. stanovení podílů emisních zdrojů na imisnědepozičních škodách na lesních porostech spravovaných zadavatelem, za období let 2010, 2011 a 2012, zpracování znaleckých posudků za účelem stanovení příčiny vzniku imisnědepozičních škod na lesních porostech v letech 2010, 2011 a 2012 a provedení doplňkových prací, činností a podávání vyjádření v rámci upřesňování výpočtů, jakož i poskytování podrobných či doplňujících imisních a depozičních podkladů při řešení sporů o náhradu imisních škod a při mimosoudních jednáních.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie