Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 881 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa Krkonošského národního parku
Chemické analýzy vod a půd   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení chemických analýz vod a půd v rámci projektu „Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvale přítomné imisní zátěže – Monitoring abiotických a biotických složek lesních ekosystémů na managementové zásahy“ v Krkonošském národním parku v letech 2019 až 2023.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Analýza nových výskytů prvků vzácných zemin   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
ČR - Technologická agentura České republiky
Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZA   
Stručný popis: edná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle § 2 odst. 2 písm. e) ZPVV. Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TITDMVCR701 s názvem „Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZA“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější uchazeč nebo uchazeči budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV. Pokračování viz VI.3) Další informace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
ALLIGARD s.r.o.
Expertní služby - Aplikace ALLIGARD s.r.o.   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou expertní služby. Zakázka je rozdělena na 5 částí - umožněno dílčí plnění: 1) Infrastruktura – výstavby silnic, tunelů, letišť 2) Infrastruktura - všeobecné stavebnictví, sanace staveb 3) Ochrana proti zemětřesení 4) Výzkum metod vydávajících signály 5) Protipožární ochrana
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
AUMED, a.s.
Služby pro projekt: Transfer faktor - vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál.   
Stručný popis: Zadavatel se v rámci své činnosti zaměřuje mimo jiné i na problematiku specifických imunomodulátorů. Hledá řešení, jak za pomoci optimalizovaného sytému technologických postupů vyvinout a uvést na evropský a globální trh zcela novou generaci imunobiologického přípravku ze skupiny transferfaktorů s výrazně vylepšenými užitnými vlastnosti. Cílem Zadavatele je zkonstruovat lyofilizovanou tabletu, která by jako biologicky účinnou komponentu obsahovala transferfaktor, získávaný z lidských lymfocytů. Součástí této činnosti je i optimalizace dosud využívaných technologických postupů v předmětné oblasti. Nový typ imunobiologického přípravku na bázi humánních transferfaktorů se bude vyznačovat mimořádně vysokou přidanou hodnotou a velmi vysokým tržním potenciálem. Podrobně viz ZD.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
VERTITECH CZ s.r.o.
Služby poradců a expertů při výzkumu a vývoji wakeboardingu – VERTITECH CZ s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) blíže viz ZD
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.
Testování a smluvní výzkum   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je testování sériových komponent podvozků s vnitřním rámem a vývoj a výzkum vysoce namáhaných podvozkových dílů.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Využití mobilních spaloven při likvidaci kadáverů z oblastí mimořádných událostí nebo ohnisek nebezpečných nákaz.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je experimentální ověření využití mobilních spaloven kadáverů z hlediska rychlosti likvidace, provozních nákladů a bezpečnosti vzhledem k šíření nákaz a šetrnosti k životnímu prostředí a vytvoření certifikovaných metodik pro používání spaloven při neškodné likvidaci uhynulých hospodářských zvířat, živočišných produktů a ostatních materiálů. Mobilní spalovny kadáverů umožňují rychlou, ekonomickou a z nákazového hlediska bezpečnou likvidaci kadáverů všech druhů a kategorií zvířat včetně ryb a včel. Umístění spalovny přímo v ohnisku nebo jeho těsné blízkosti významně snižuje riziko rozvlečení nákazy při přepravě kadáverů z ohniska do asanačního podniku apod. Řeší i potřebu budování zahrabovišť a tím riziko ohrožení životního prostředí látkami vznikajícími při rozkladu kadáverů v půdě. Spalovny jsou vybaveny sekundární spalovací komorou. Spaliny jsou tudíž bez přítomnosti pevných látek, bezbarvé a bez zápachu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Poskytnutí manažerských služeb sloužících k zajištění výzkumného programu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování manažerských služeb, jejichž předmětem bude zajištění realizace experimentů v PVP Bukov a optimálního využití PVP Bukov.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
ČR - Technologická agentura České republiky
Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
SVÚM a.s.
„Výběrové řízení na dodávku HW a SW pro modernizaci pulsátoru SCHENCK_AMSLER“.   
Stručný popis: Zkušební stroj SCHENCK_AMSLER je zařízení pro únavové zkoušky materiálů. Specifikace požadavků HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje SCHENCK_AMSLER tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
ČR - Technologická agentura České republiky
Návrh a ověření inteligentního systému zabezpečení LED návěstidel v souladu s požadavky nařízení EU č.139/2014   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
SVÚM a.s.
„Výběrové řízení na dodávku HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje INSTRON 1185   
Stručný popis: Zkušební stroj INSTRON je zařízení pro únavové zkoušky materiálů. Specifikace požadavků HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje INSTRON 1185 tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace .
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Monitoring a mapování ryb 2019-2023   
Stručný popis: Dílo je součástí projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice (Registrační číslo projektu EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239). Realizace díla navazuje na dlouhodobé sledování evropsky významných druhů (EVD) ryb a prohloubí znalosti dlouhodobých změn rozšíření, početnosti a stupně ohrožení jednotlivých druhů nutných k vytváření hodnoticích zpráv dle Směrnice o stanovištích. Monitoring proběhne v evropsky významných lokalitách (EVL), kde jsou předmětem ochrany ryby a mihule. Mapování ichtyocenóz na území CHKO navazuje na aktivity spojené se zaváděním soustavy NATURA 2000 a činnost jednotlivých správ CHKO a poslouží k aktualizaci informací o rozšíření a početnosti ryb a mihulí na území CHKO nutných pro rozhodování pinformací o rozšíření a početnosti ryb a mihulí na území CHKO nutných pro rozhodování při správě území. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
Vývoj a charakterizace APIs   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je syntéza látek, scale-up, optimalizace reakčních kroků, analýza a vývoj analytických metod, identifikace nečistot, měření fyzikálně-chemických parametrů látek, testování látek na zvířatech, kompilace DMF podle Modulu 3 registrační dokumentace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie