Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 77 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká zemědělská univerzita v Praze
Second generation sequencing (HiSeq/MiSeq) and related library preparation   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of the performance of the procurement is library preparation DNA, MiSeq for bacterial/fungal genome sequence; metagenome sequence, Library Preparation Nextera Mate Pair, HiSeq4000 for genome sequence.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
General sequencing   
Stručný popis: The subject of the performance of the procurement is analysis of RNAseq of delivered 350 pcs of samples of beetles of the subfamily Scolytinae (total RNA). The subject of performance is narrowly defined in the award criteria, especially in the purchase contract which is the attachment No. 1 of procurement documentation and technical specification and which is the attachment No. 4 of procurement documents.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Správa Krkonošského národního parku
Chemické analýzy vod a půd   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení chemických analýz vod a půd v rámci projektu „Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvale přítomné imisní zátěže – Monitoring abiotických a biotických složek lesních ekosystémů na managementové zásahy“ v Krkonošském národním parku v letech 2019 až 2023.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
Services for PacBio sequencing and related library preparation   
Stručný popis: FFWS plánuje otevřít veřejné zakázky na tyto služby: knihovnu DNA, výběr velikosti (10-35 kb) a opravu poškození DNA - PacBio (RS II / Sequel), Pac Bio SEQUEL, jeden konec, 1-60 kb, 250- 300 tisíc čte na buňku SMRT. Veřejné zakázky by měly být otevřené v angličtině.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
Second generation sequencing (HiSeq/MiSeq) and related library preparation   
Stručný popis: FFWS plánuje otevřít veřejné zakázky na tyto služby: knihovnu pro přípravu DNA, MiSeq pro sekvenci bakteriálního / plísňového genomu; sekvence metagenomu, Příprava knihovny Nextera Mate Pair, HiSeq4000 pro sekvenci genomu. Veřejné zakázky by měly být otevřené v angličtině.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Povodí Moravy, s.p.
DYJE 2020/THAYA 2020 - aktivní značky pro biotelemetrický monitoring v rámci pracovních balíčků T2 a T3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je radiová telemetrie (monitoring) ryb v letech 2018-2019, konkrétně pak dodávka vysílaček kompatibilních s přijímacím zařízením společnosti Lotek Wireless Inc., kterým se monitoring fyzicky realizuje.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
ZAJIŠTĚNÍ STUDIÍ PRO PROJEKT HAIE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení níže uvedených typů analýz.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
AMS measurement of 14C graphites   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject matter of this Public Contract is AMS measurement of 14C in graphites prepared in the CRL laboratory during the RAMSES project ("Services"). Although the Contracting Authority assumes approx. a number of 5 – 70 graphite samples per month to be submitted to the Supplier for measurement, the exact number will depend mainly on the current Contracting Authority’s needs resulting from the execution of the project. The Services are required to be performed using the technical equipment listed in Art. 6.6.1 of the Tender Documentation and shall comply with the parameters listed in Article 2.2.1 thereof which simultaneously represent the minimum technical conditions for the required performance. For details please see the Tender Documentation. The Public Contract is to be concluded by the Consortium of Contracting Authorities of Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. and Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Pozorování mikrostruktury materiálů rastrovacím a transmisním elektronovým mikroskopem během mechanických zkoušek II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí Služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury modelových materiálů (hořčík, titan, intermetalika a jiné) během mechanického namáhání. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 3 ZZVZ požaduje, aby předmět této Veřejné zakázky byl plněn prostřednictvím technického vybavení uvedeného v článku 6.6.1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální technické podmínky plnění ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ: Ex-situ studium mikrostruktury - charakterizace výchozí mikrostruktury a studium deformované mikrostruktury In-situ SEM měření In-situ TEM měření
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Pozorování mikrostruktury materiálů rastrovacím a transmisním elektronovým mikroskopem během mechanických zkoušek II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí Služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury modelových materiálů (hořčík, titan, intermetalika a jiné) během mechanického namáhání. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 3 ZZVZ požaduje, aby předmět této Veřejné zakázky byl plněn prostřednictvím technického vybavení uvedeného v článku 6.6.1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální technické podmínky plnění ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ: Ex-situ studium mikrostruktury - charakterizace výchozí mikrostruktury a studium deformované mikrostruktury In-situ SEM měření In-situ TEM měření
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Fakultní nemocnice Hradec Králové
FN HK – služby smluvní výzkumné organizace   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je vedení a vyhodnocení multicentrického klinického hodnocení fáze I/II ve 4 centrech, s předpokládaným počtem 20 pacientů v České republice. Služby zahrnují řízení center včetně komunikace s centry, jejich zaškolení, monitoring (příprava monitoringu, provedení vlastních monitorovacích návštěv na centrech, včetně iniciačních návštěv, vyhodnocení monitoringu, přípravu reportů), projektový management (zpracování projektového plánu a časového harmonogramu), data-management, farmakovigilanční dohled (vytvoření a správa databáze vedlejších nežádoucích příhod), statistické zpracování klinického hodnocení (dle požadavků protokolu), vypracování pravidelných studijních reportů pro zadavatele, regulační orgány a etické komise včetně závěrečné zprávy klinického hodnocení. Služby dále zahrnují součinnost dodavatele služeb při auditech a inspekcích po ukončení klinického hodnocení a veškeré administrativní náklady spojené s vedením a vyhodnocením klinického hodnocení
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Příprava referenčních vzorků materiálů a změření jejich základních resonančních vlastností   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury materiálů (hořčíkové, titanové slitiny, intermetalika a jiné) na základě bezkontaktního měření okamžitých mechanických vlastností během mechanického namáhání. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 3 ZZVZ požaduje, aby předmět této Veřejné zakázky byl plněn prostřednictvím technického vybavení uvedeného v článku 6.6.1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální technické podmínky plnění ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ: Přípravy referenčních vzorků z dodaných materiálů Měření resonanční odezvy vzorků (metoda RUS) a vyhodnocení elastických vlastností v požadovaném rozsahu teplot (70-1000K). Měření rychlosti šíření povrchových vln a vyhodnocení elastických vlastností v závislosti na jednoosém tlakovém mechanickém zatížení (max. zatížení 6kN).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Příprava referenčních vzorků materiálů a změření jejich základních resonančních vlastností   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury materiálů (hořčíkové, titanové slitiny, intermetalika a jiné) na základě bezkontaktního měření okamžitých mechanických vlastností během mechanického namáhání. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 3 ZZVZ požaduje, aby předmět této Veřejné zakázky byl plněn prostřednictvím technického vybavení uvedeného v článku 6.6.1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální technické podmínky plnění ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ: Přípravy referenčních vzorků z dodaných materiálů Měření resonanční odezvy vzorků (metoda RUS) a vyhodnocení elastických vlastností v požadovaném rozsahu teplot (70-1000K). Měření rychlosti šíření povrchových vln a vyhodnocení elastických vlastností v závislosti na jednoosém tlakovém mechanickém zatížení (max. zatížení 6kN).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Pozorování mikrostruktury materiálů rastrovacím a transmisním elektronovým mikroskopem během mechanických zkoušek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí Služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury modelových materiálů (hořčík, titan, intermetalika a jiné) během mechanického namáhání. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 3 ZZVZ požaduje, aby předmět této Veřejné zakázky byl plněn prostřednictvím technického vybavení uvedeného v článku 6.6.1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální technické podmínky plnění ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ: Ex-situ studium mikrostruktury - charakterizace výchozí mikrostruktury a studium deformované mikrostruktury In-situ SEM měření In-situ TEM měření
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Fakultní nemocnice Hradec Králové
FN HK – služby smluvní výzkumné organizace   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je vedení a vyhodnocení multicentrického klinického hodnocení fáze I/II ve 4 centrech, s předpokládaným počtem 20 pacientů v České republice. Služby zahrnují řízení center včetně komunikace s centry, jejich zaškolení, monitoring (příprava monitoringu, provedení vlastních monitorovacích návštěv na centrech, včetně iniciačních návštěv, vyhodnocení monitoringu, přípravu reportů), projektový management (zpracování projektového plánu a časového harmonogramu), data-management, farmakovigilanční dohled (vytvoření a správa databáze vedlejších nežádoucích příhod), statistické zpracování klinického hodnocení (dle požadavků protokolu), vypracování pravidelných studijních reportů pro zadavatele, regulační orgány a etické komise včetně závěrečné zprávy klinického hodnocení. Služby dále zahrnují součinnost dodavatele služeb při auditech a inspekcích po ukončení klinického hodnocení a veškeré administrativní náklady spojené s vedením a vyhodnocením klinického hodnocení
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie