Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 14387 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav hematologie a krevní transfuze
Dodávka spotřebního materiálu 18-11410-01   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu k hematologickým analyzátorům podle zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Antivirotika II.   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antivirotik po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Léčivé přípravky s obsahem ATC skupiny L01CD01   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ATC skupiny L01CD01 po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Navigační systém pro bronchoskopické výkony   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka navigačního systému pro bronchoskopické výkony a opakované dodávky příslušenství /spotřebního materiálu k navigačnímu systému pro 1. kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávacích podmínek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to kardiostimulátorů včetně příslušenství pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami v předpokládaném období 24 měsíců. Spolu s kupní smlouvou bude s vybranými dodavateli uzavřena rovněž smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Nájemní smlouva bude uzavřena samostatně vždy s jedním dodavatelem pro každou část VZ. Kromě kupní a nájemní smlouvy bude s vybranými dodavateli uzavřena rovněž smlouva o bezplatné výpůjčce čtyř programerů pro programaci nabízených kardiostimulátorů, a to pro každou část VZ
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Léčivý přípravek ATC J01CF04 s účinnou látkou OXACILIN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivého přípravku ATC J01CF04 s účinnou látkou OXACILIN dle Zákona 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů v platném znění (dále „zákon o léčivech“). Dodávky budou probíhat na základě kupní smlouvy pro opakující se plnění po dobu určitou 3 let na základě aktuálních potřeb jednotlivých ústavních lékáren zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. („NPK“).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce.Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na tři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Fakultní nemocnice Ostrava
Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Systém pro podporu operativy/operačních výkonů s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka nových systémů pro podporu operativy/operačních výkonů s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Onkogynekologie a Perinatologie – Gynekologická vyšetřovací křesla   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gynekologických vyšetřovacích křesel pro onkologické oddělení a ambulanci porodnice Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektů Modernizace Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005159 a Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Blíže viz zadávací podmínky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Ostrava
DODÁVKA KARDIOSTIMULAČNÍ TECHNIKY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – zavedení dynamického nákupního systému   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému ("DNS") pro zadávání veřejných zakázek v DNS na dodávky kardiostimulační techniky vč. příslušenství pro FN Ostrava. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Institut klinické a experimentální medicíny
HVLP – pro kardiovaskulární systém III. – Empressin, Esmocard   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků Esmocard pro léčbu pacientů ve schválených indikacích
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik, v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 12 částí. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Ostrava
FILTRAČNÍ SYSTÉM pro výrobu a uskladnění trombocytů z buffy coatu směsných deleukotizovaných v náhradním roztoku (TBSDR)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky jsou dodávky filtračních systému pro výrobu a uskladnění trombocytů z buffy coatu směsných deleukotizovaných v náhradním roztoku (TBSDR) pro Krevní centrum FN Ostrava, ve specifikaci a dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky TERLIPRESIN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků specifikovaných v názvu veřejné zakázky a v Příloze č. 1 a v Příloze č. 3, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Specifikace veřejné zakázky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky DARBEPOETIN ALFA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků specifikovaných v názvu veřejné zakázky a v Příloze č. 1 a v Příloze č. 3, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Specifikace veřejné zakázky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie