Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 13874 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stodská nemocnice, a.s.
Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – vyhřívaná lůžka pro novorozence - 4. vyhlášení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks vyhřívaných lůžek pro novorozence na porodní sál podle specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro oddělení chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů a zařízení, a to operačních stolů, operačních světel, operační laparoskopické sestavy pro chirurgii, operační laparoskopické sestavy pro gynekologii, operační artroskopické sestavy a urologické endoskopické sestavy pro ortopedii. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání těchto přístrojů a zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, jeho montáž, instalaci, 24 měsíční záruku (fullservis), uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnice Na Homolce
Dodávky cévních protéz - graftů pro Nemocnici Na Homolce   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek cévních protéz - graftů pro oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce po dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I. - opakování částí 5 a 11   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro oblast návazné péče v Krajské nemocnici Liberec, a.s., konkrétně se jedná o dodávku přístroje na kontinuální oxygenaci a eliminaci CO2 a přístroje na chlazení a ohřev pacienta. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, nastavení dle požadavků koncového uživatele, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části. Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni podat nabídku na obě části nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Krajská zdravotní, a.s.
Oftalmologický operační mikroskop   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: jeho montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného přístroje dle technické specifikace, instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži., předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy, likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Na Homolce
Rámcová dohoda na dodávky antineoplastik a imunomodulátorů pro Nemocnici Na Homolce   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 24 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou KABAZITAXEL   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou KABAZITAXEL (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s. uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Sterilizační, dezinfekční a hygienické přístroje – svářečka obalů - opakovaná   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka svářečky sterilizačních obalů pro Oční kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu. Blíže viz zadávací podmínky. Nabídková cena za předmět plnění VZ nesmí přesáhnout uvedenou předpokládanou hodnotu VZ.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Brno
Periferní intervence   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení jsou opakované a průběžné dodávky spotřebního materiálu pro Kliniku radiologie a nukleární medicíny včetně zřízení a provozování konsignačního skladu zboží na náklady vybraného dodavatele dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p.o. - 3.etapa - ČÁST 7: Flexibilní endoskopie   
Stručný popis: 1 soubor - Flexibilní endoskopie 1 ks - Videobronchoskop 1 ks - Endoskopický videoprocesor + zdroj světla
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Dodávka artroskopického systému   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks artroskopického systému včetně příslušenství. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Část 2 - Anesteziologické přístroje vč. monitorů vitálních funkcí pro oddělení ARO, nemocnice Děčín o.z.   
Stručný popis: Účelem této zakázky je výběr dodavatele na dodání 2 kusů anesteziologických přístrojů vč. monitorů vitálních funkcí pro Krajskou zdravotní a.s., pro oddělení ARO v nemocnici Děčín o.z.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Myčky podložních mís   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je postupná dodávka myček podložních mís po dobu 4 let, zpětný odběr původního zařízení, dodávky spotřebního materiálu a pozáruční servis.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Infuzní technika - volumetrické pumpy a lineární dávkovače   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a Infuzní technika – volumetrické pumpy a lineární dávkovače pro Psychiatrické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávka ultrazvukových přístrojů včetně pozáručního servisu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 3 ks ultrazvukových přístrojů včetně uzavření servisních smluv pro zajištění pozáručního servisu. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie