Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 38749 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Kysucké Nové Mesto
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Clementisova   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu s názvom Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠClementisova", ktorý je zameranými na modernizáciu a technické vybavenie učební. Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčanéhotypizovaného vybavenia učební.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Obec Bzovík
Výstavba nájomných bytov s následným prevodom vlastníckych práv.   
Predmetom zákazky je výstavba v súlade s uchádzačom spracovaným projektom pre stavebné povolenie Bytový dom vobci Bzovík na pozemkoch parcelné čísla KN-C 1999/5, 1999/1, 2617/2, 438/1, v katastrálnom území Bzovík, Slovenskárepublika. Popis bytového domu  Bytový dom pozostávajúci z dvoch 1 - izbových bytov, z dvoch 2 - izbových bytov a z ôsmich 3 - izbových bytov zprislúchajúcich nebytových priestorov a z technickej vybavenosti, t. j. vodovodná, elektrická, kanalizačná a plynováprípojka, prístupová komunikácia a odstavné plochy.  Podmienky pri vypracovanie PD  -Dodržať bežný štandard -Priemerná podlahová plocha bytov od 50 do 56 m2, -Dodržať požiadavky na energetickú hospodárnosť, ktorou je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálnyukazovateľ,  1/4 -Dodržať všetky podmienky zo ŠFRB a MDV SR, podmienky vyplývajúce s príslušných právnych predpisov (napr. početparkových miest).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Stará Myjava
Cyklotrasa STARÁ MYJAVA   
Cyklotrasa vedie výhradne po lesných cestách v južnej časti Bielych Karpát, severne od obce Stará Myjava v lokaliteLipovčeky, Košiarka a doline potoka Myjava. Začiatok cyklotrasy sa napája na miestnu komunikáciu v obci Poriadie, ktoráje napojená na verejnú komunikáciu III/1211. Cyklotrasa začína v JPRL 67a, v dĺžke 447 m vedie v katastrálnom územíPoriadie a ďalej v katastrálnom území Stará Myjava. Prechádza cez lokality Furmanec, Lipovčeky, Krivosúdy, Košiarka, vlokalite Lehniská sa zatáča doľava, križuje potok Myjava a ďalej vedie dolinou potoka Myjava až k lyžiarskej zjazdovke,kde končí. Cyklotrasa začína v nadmorskej výške cca 458 m n.m., v JPRL 87 prechádza najvyššou nadmorskou výškoucca. 592 m n.m. a končí v nadmorskej výške cca 465 m n. m. Územie je charakteru pahorkatinatého, členité s krátkymia strmými svahmi. Vegetáciu tvoria zmiešané porasty s prevažným zastúpením dreviny buk. V predmetnej lokalite sanachádza Vodná nádrž Stará Myjava, ktorá je vyhľadávanou rekreačnou lokalitou a pozdĺž celej cyklotrasy vedie tiežznačený turistický chodník. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Čaňa
Rozšírenie kapacity ČOV Čaňa.   
Na zabezpečenie osadenia navrhovanej technológie ČOV je potrebné vybudovať nasledujúce stavebné objekty -železobetónovú nádrž pre biologické čistenie, budovu pre kalové hospodárstvo, prepojovacie potrubia a merný objekt.  Stavba nie je situovaná v žiadnom ochrannom pásme ani v chránenom území prírodného charakteru, ani v pamiatkovejrezervácii alebo pamiatkovej zóne. V riešenom území navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne chránené stromy anichránené objekty. Stavenisko sa nachádza na voľnom priestranstve, ktoré je umiestnené v južnej časti obce Čaňa vnezastavanom území obce.Pre danú stavbu bol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Košeca
Výstavba chodníkov v obci Košeca   
1. Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Košeca - Ilavská cesta -jednostranný chodník, novostavba", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 PovažskáBystrica v auguste 2018, zák. č. 031/2018 a projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Košeca - Zliechovskácesta - obojstranný chodník, novostavba", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 PovažskáBystrica v júni 2018, zák. č. 009/2018. 2. Realizované budú stavebné objekty 2.1. Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník, novostavba. Objekt rieši vybudovanie jednostranného chodníka v krajnici cesty I/61 v obci Košeca. Pozemky, na ktorých jenavrhovaná výstavba chodníka, sú situované v intraviláne obce Košeca, v stabilizovanom zastavanom území, v krajnicikomunikácie. Cesta I/61, v ktorej krajnici je navrhovaná výstavba chodníka je hlavnou dopravnou trasou v obci Košeca av celom regióne. V súčasnosti sa chodci pohybujú v krajnici tejto komunikácie, po zelených plochách a v rámcispevnenej krajnice a vodiacich prúžkoch komunikácie. Chodník je navrhovaný v pravej krajnici komunikácie v smerePúchov - Ilava, v zelených plochách medzi komunikáciou a oploteniami RD. Komunikácia I/61 je bez pevných okrajov nieje ohraničená obrubníkmi, len nespevnenou zelenou krajnicou, resp. konštrukciou vstupov na pozemky. Vjazdy na tietopozemky sú riešené individuálne, s krytmi z asfaltobetónu, štrku a s mlatovým povrchom. Odvodnenie je riešené ceznespevnené zelené krajnice do okolitej zelene, kde voľne vsakuje do terénu. 2.2. Košeca - Zliechovská cesta - obojstranný chodník, novostavba. Pozemky, na ktorých sú navrhované objekty chodníkov, sú situované v intraviláne obce Košeca, v stabilizovanomzastavanom území, v krajnici komunikácie. Cesta III/1912, v ktorej krajnici je navrhovaná výstavba chodníkov jedopravnou trasou z obce Košeca do Košeckého Podhradia a ďalej na obec Zliechov. Chodníky sú navrhované na oboch 1/4 stranách komunikácie Komunikácia III/1912 je bez pevných okrajov nie je ohraničená obrubníkmi, len nespevnenouzelenou krajnicou, resp. konštrukciou vstupov na pozemky. Vstupy na pozemky sú jestvujúce, v pevne daných sklonoch.Jedná sa o stabilizované územie s jestvujúcou výstavbou, ktorú nie je možné meniť. Výšky spevnených plôch nasúkromných pozemkoch je nutné rešpektovať a zabezpečiť vstup automobilov na tieto pozemky. Vstupy sú s krytmi zudusanej zeminy, mlatovými krytmi, krytmi zo štrku, asfaltobetónu, betónu a kamennej a betónovej dlažby. Obojstrannýchodník je navrhovaný tak, aby po oboch stranách komunikácie kopíroval jej výškové vedenie. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Košeca
Košeca – prístavba a rozšírenie základnej školy   
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby "Košeca - prístavba a rozšírenie základnej školy - prístavba a stavebnéúpravy", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica v novembri 2019, zák. č.2019/017. Predmetom zákazky je prístavba základnej školy v obci Košeca + drobné stavebné úpravy v existujúcomobjekte školy. Základná škola má nedostatočné priestorové kapacity nakoľko má veľký počet žiakov zo širokej spádovejoblasti. Existujúci objekt základnej školy má nedostatočný počet kmeňových učební, odborných učební, a nemá anivlastnú jedáleň s kuchyňou. Navrhovaná prístavba základnej školy je riešená v centre obce Košeca neďaleko cesty prvejtriedy I/61, na rovinatom pozemku vymedzenom existujúcim objektom základnej školy, v nadväznosti na existujúcespevnené plochy. Osadenie a členenie prístavby je realizované tak, aby bola v maximálnej miere rešpektovaná vhodnáorientácia jednotlivých priestorov podľa ich funkčného využitia. Prístavba pozostáva z jednopodlažnej časti - kuchyne sjedálňou a z dvojpodlažnej časti - prístavba učební. V rámci stavebných prác sa doplnia v pôvodnom objekte základnejškoly nové hygienické priestory na 1np aj 2np. Kapacita školskej kuchyne bude do 300 jedál s cca 100 miestami nasedenie v jedálni. Dvojpodlažnou prístavbou učební vzniknú 2 kmeňové učebne, 3 odborné učebne + dielne a miestnosťšatní. Objekt prístavby bude bez podpivničenia s plochými strechami. Prístavba jednopodlažnej časti plynule nadväzujena okolitý terén, bude výškovo osadená nižšie ako je prístavba dvojpodlažnej časti, ktorá bude výškovo nadväzovať navýškové úrovne jednotlivých podlaží existujúceho objektu základnej školy. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
FEMINA Domov sociálnych služieb
Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS FEMINA   
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženietovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na osem samostatných častí  1. časť Ovocie a zelenina  2. časť Chlieb a pečivo  3. časť Mlieko a mliečne výrobky  4. časť Mrazené výrobky a šaláty  5. časť Čerstvé mäso a mäsové výrobky  6. časť Trvanlivé potraviny  7. časť Vajcia 8. časť Zákusky  Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Mesto Brezno
Cyklotrasa Brezno - Valaská   
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklotrasy Brezno - Valaská pozostávajúcej z dvoch vetiev - vetvy A - v dĺžke 6 787,04 m spájajúcej železničnú stanicu s obcou Valaská - vetvy B - v dĺžke 1 957,55 m spájajúcej železničnú stanicu s centrálnou časťou mesta a zahŕňajúcej aj lávku pre cyklistov v celkovej dĺžke 648 m so šírkou mostovky 3 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava
Systém zhodnocovania BRO pre Združenie Biela Orava - stavebné práce   
Predmetom zákazky je Systém zhodnocovania BRO pre Združenie Biela Orava - stavebné práce, uskutočňované vrozsahu podľa jednotlivých položiek uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 A týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Stará Kremnička
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola, Stará Kremnička   
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na objekte Materskej školy v zmysle Súťažných podkladov.
Stavebné práce
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti, a to najmä chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre toxikologické analýzy, kity, reagencie a spotrebný materiál na izoláciu, purifikáciu a analýzu DNA validované pre forenzné účely a materiály pre vyhľadávanie a identifikáciu pôvodu biologického materiálu, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením do skladu a na miesta určené v Rámcovej dohode, ako aj služieb spojených s likvidáciou odpadua to v období maximálne 48 mesiacov.  Súvisiacimi službami sa rozumie - že dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet zákazky do jednotlivých miest plnenia verejného obstarávateľa, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch v množstve a čase podľa potrieb verejného obstarávateľa, - zabezpečiť vykládku, ktorou sa rozumie vyloženie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti na určené miesto.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Nákup pohonných hmôt na palivové karty   
1. Predmetom zákazky je zabezpečenie pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 (ďalej len benzín) a motorová nafta podľa normy STN EN 590 (ďalej len nafta). 2. Dodávanie predmetu zákazky bude na princípe akceptácie platobnej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady vo výdajných miestach uchádzača. 3. Verejný obstarávateľ požaduje vystavenie platobných kariet na čerpanie pohonných hmôt v minimálnom počte 38 ks. 4. Verejný obstarávateľ stanovil predpokladanú spotrebu pohonných hmôt počas trvania štvorročnej zmluvy v celkovom objeme 416 000 litrov. -Benzín v predpokladanej spotrebe 28 000 litrov /7 000 litrov ročne/ -Nafta v predpokladanej spotrebe 388 000 litrov /97 000 litrov ročne
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD08   
Lieky ATC skupiny B02BD08
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Žilinský samosprávny kraj
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru chemického posypového materiálu (ďalej aj CHPM) na posyp ciest v rámci zimnej údržby, na obdobie rokov 2019-2023, pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Bude sa jednať o posypový materiál Soľ s protispekacou prísadou na báze NaCl-rozmrazovacia účinnosť do -6°C; Rozmrazovací prostriedok na báze MgCl2- balenie Big Bag 1 tona; a Rozmrazovací prostriedok na báze CaCl2-balenie Big Bag 1 tona
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Slovenská pošta, a.s.
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory software Oracle a ostatných technologických alicenčných produktov Oracle. Jedná sa o čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za IV. Q. 2019.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie