Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 28632 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trenčiansky samosprávny kraj
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica   
Projekt rieši návrh rekonštrukcie obvodového plášťa jestvujúceho pavilónu SPŠ v Považskej Bystrici za účelom zníženiaenergetickej náročnosti budovy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou Súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Parchovany
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 2   
Predmet zákazky s názvom ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 2 je výmenou okien, zateplením zlepšiť stavebno-technický stav jednotlivých stavebných konštrukcií, pričom celkovým zateplením a výmenou okien sa zlepší klimatická pohoda jednotlivých priestorov, dosiahne sa výrazná energetická úspora. Plochá strecha sa mení na sedlovú, čím sa vylúči problematická terajšia plochá strecha. Funkčné využitia a ani účel stavby sa nemení. Projekt vrátane výkaz výmer a rozpočet bol spracovaný v 12/2016 v projekčnej firme Apro s.r.o. Trebišov, M. R. Štefánika 68/11, 07501 Trebišov, autor a zodpovedný projektant Ing. Ján Staš
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenská správa ciest
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa v PO a KE kraji   
Účelom navrhovanej výstavby mostov je zlepšenie stavebno-technického stavu, zlepšenie bezpečnostných parametrov azvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy v dotknutom úseku ciest I. triedy.
Stavebné práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r.km 41,230 - 43,790   
Záujmové územie opravy zábradlia sa nachádza v katastrálnom území mesta Levice na toku Perec v staničení r. km 41,230 - 43,790. Predmetné zábradlie sa nachádza na ľavom brehu v dĺžke r.km 41,230 - 43,790. Zábradlie na pravom brehu bolo zamerané v dĺžke r.km 41,420 - 43,790. Celková dĺžka zábradlia bola určená meraním na 4 536 m.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie
Obstaranie záhradných kompostérov   
Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r. km 41,230 - 43,790   
Záujmové územie opravy zábradlia sa nachádza v katastrálnom území mesta Levice na toku Perec v staničení r. km 41,230 - 43,790. Predmetné zábradlie sa nachádza na ľavom brehu v dĺžke r.km 41,230 - 43,790. Zábradlie na pravom brehu bolo zamerané v dĺžke r.km 41,420 - 43,790. Celková dĺžka zábradlia bola určená meraním na 4 536 m.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Rekonštrukcia ŠD Ľ. Štúra, Študentská 17_   
Predmetom tejto zákazky je realizácia stavebných prác na akcii Rekonštrukcia ŠD Ľudovíta Štúra, Študentská 17.
Stavebné práce
Obec Šenkvice
Obstaranie záhradných kompostérov   
Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Trenčiansky samosprávny kraj
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske   
Stavebnými úpravami dôjde k zmene vonkajšieho vzhľadu, nakoľko jestvujúca fasáda bude prekrytá kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS) s fasádnymi doskami na báze minerálnej vlny hr.180mm a novou povrchovou úpravou tenkovrstvou silikónovou omietkou. Súčasťou zateplenia je aj výmena jestvujúcich drevených okien za nové plastové sizolačným 3-sklom a vchodových drevených resp,. oceľových dverí za nové hliníkové s izolačným 3-sklom resp. izolačnouvložkou. Strechy objektu budú zateplené doskami EPS-S150 v hrúbkach 250-300mm a opatrené novou strešnou krytinoustrešnou fóliou mechanicky kotvenou. Súčasťou obnovy striech je i nové oplechovanie a odkvapový systém.
Stavebné práce
Mesto Brezno
Cyklotrasa Brezno – Valaská   
Predmetom zákazky malo byť vybudovanie cyklotrasy Brezno - Valaská pozostávajúcej z dvoch vetiev - vetvy A - v dĺžke 6 787,04 m spájajúcej železničnú stanicu s obcou Valaská - vetvy B - v dĺžke 1 957,55 m spájajúcej železničnú stanicu s centrálnou časťou mesta a zahŕňajúcej aj lávku pre cyklistov v celkovej dĺžke 648 m so šírkou mostovky 3 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és ÉlelmiszeripariSzakközépiskola
Nákup strojového vybavenia pre zabezpečenie činnosti regionálneho centra vzdelávania pri SOŠ TAP   
Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia pre zabezpečenie činnosti regionálneho centra vzdelávania priStrednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej - Muszaki, Mezgazdasági és Élelmiszeripari Szakkozépiskola.Súčasťou dodávky je aj dodanie na miesto realizácie (SOŠ TAP, Rimavská Sobota), uvedenie do prevádzky a zaškolenie.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Očová
Nákup techniky pre spracovanie odpadu v obci Očová   
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení v rámci projektu "Nákup techniky pre spracovanie odpadu v obci Očová". Predmet zákazky je rozdelený na dva časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne traktor, čelný nakladač, prekopávač kompostu, traktorový náves tandemový, hydraulická ruka návesu nakladacia a traktorový nosič kontajnerov ramenový. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. 2. Predmetom zákazky je dodávka kontajnerov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Mestská časť Bratislava - Rača
Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská 1_3   
Predmetom zákazky je realizácia projektu Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská 1
Stavebné práce
Obec Novoť
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ NOVOŤ   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy školským nábytkom.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Kontrastné látky   
Predmetom zákazky je dodanie kontrastných látok pre potreby nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice s poliklinikouJ. A. Reimana Prešov.  Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazkyalebo na viacero častí predmetu zákazky, alebo na všetky časti,špecifikované v bode B Opis predmetu zákazky týchtosúťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie