Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22610 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Senica
Revitalizácia vnútrobloku v meste Senica   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác revitalizácie vnútrobloku,ktorá zahŕňa demontovanie nevyhovujúcichdetských zostáv a opotrebovaného mobiliáru, odstránenie celej skladby vnútorných chodníkov, odstránenie vrchnejasfaltovej vrstvy ihriska. Po vykonaní všetkých asanačných prác budú zrealizované plochy nových vnútorných chodníkov,dopadové plochy detských ihrísk vrátane dodávky a montáže jednotlivých prvkov pre pohyb a hru. Herné prvky musiaspĺňať bezpečnostné štandarty v zmysle platných noriem a predpisov. Osadenie nového mestského mobiliáru( lavičky asmetné koše) . Obnovené plochy športových ihrísk, obslužných chodníkov. Obnova plochy trávnika a výsadba vzrastlýchstromov .  Celkový návrh zariadenia ihrísk dodávky a montáže jednotlivých prvkov je navrhované a riešené s veľký dôrazom nabezpečnosť užívateľov.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky , príloha č. 2 - projektová dokumentáciaa príloha č. 1 výkaz výmer súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Moravany nad Váhom
Rekonštrukcia a prístavba dokončenej stavby Materskej školy, Moravany nad Váhom   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii pôvodnej časti MŠ a vybudovaní novej prístavbyobdĺžnikového tvaru. Bližšia špecifikácia je uvedená v PD a VV, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
HYKEMONT spol. s r. o.
CNC stroje na rezanie a tvarovanie kovov   
Predmetom zákazky je nákup nového 1) CNC laserového rezacie stroja (1 ks) 2) CNC hydraulického ohraňovacieho lisu (1 ks) 3) vyvíjača dusíka pre laserové rezanie (1 ks) Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
Falcovačka   
Predmetom zákazky je nákup nového falcovacieho stroja vrátane dopravy, osadenia, zapojenia, skúšobnej prevádzky.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
DD service, s.r.o.
Rozvoj inovatívnej služby spoločnosti DD service, s.r.o.   
Jedná sa o nákup hardvéru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
BRUVO Slovakia s.r.o.
Implementácia inovatívnej technológie obrábania plastových a kovových profilov pri výrobe plastových okien a dverí   
Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnej technológie obrábania plastových a kovových profilov pri výrobeplastových okien a dverí.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Coan Solutions s. r. o.
Nová inovatívna platforma spoločnosti Coan Solutions s.r.o.   
Jedná sa o nákup hardvéru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
KRAJN s. r. o.
Podpora inovačnej kapacity spoločnosti KRAJN s.r.o.   
Predmet obstarávania pozostáva z dvoch logických celkov Logický celok č. 1 Automatická strmienkovačka s dvojitým ohybom do priemeru 20 mm 1 ks, Logický celok č. 2 Mostový žeriav - 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
BEST SORTIMENTS, s.r.o.
Inovatívne technológie do výroby doplnkov výživy   
Predmetom zákazky je dodanie nasledujúcich zariadení Rotačný tabletovací lis 1 ks Automatické zariadenie na plnenie kapslí 1 ks Atramentová tlačiareň pre tlač farebných etikiet 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie,...
SOLAR Real, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. Sabinov   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej obnove 2 stavebných objektov (SO.01 - administratívno - prevádzková budova a SO.02 - výrobná hala), na parc. č. KNC 1291/3, 1291/4, k.ú. Sabinov, okres Sabinov, kraj Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorej je znižovanie energetickej náročnosti budov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Žilina
Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Brodno a Vranie   
Cieľom projektu je výstavba novej lávky pre peších a cyklistov v Brodne, ponad rieku Kysuca vo vymedzenom úseku zhľadiska bezpečnosti jej užívania, technického stavu a jej komplexného vybavenia. Realizácia projektu ako celku svojímvýznamom a estetickým účinkom presahuje hranice vlastnej polohy a stane sa nositeľom prezentácie regiónu, rozšíri azlepší podmienky pre spoločenský život a cyklistický ruch. Účel a funkcia bude zameraná na vytvorenie verejnýchpriestranstiev a ako súčasť cyklotrasy vyššieho významu. Novo navrhovaná lávka bude situovaná na pôvodnom miesteako je v súčasnosti existujúca (stará) lávka. Pri výbere úspešného uchádzača, bude kladený dôraz aj naenvironmentálne požiadavky, nakoľko výkon stavebných prác bude realizovaný ponad a v tesnej blízkosti rieky Kysuca,ako vodohospodársky významného vodného toku aj z pozície ochrany životného prostredia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Kancelárske potreby   
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera podľa technickej špecifikácie, vrátaneslužieb súvisiacich s plnením predmetu zákazky, najmä doprava, vykládka a pod.   Služby súvisiace s plnením predmetu zákazky  - zabezpečenie dopravy - doprava tovaru na miesta dodania, najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia písomnejobjednávky dodávateľom,  - zabezpečenie vykládky - vyloženie dodaného tovaru na miesto dodania.   Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovenské elektrárne, a.s.
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol   
Vápenec pre fluidný kotol a vápenca pre odsírenie
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a...  >  Vápenec, sadrovec a krieda
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských, knihárskych a grafických služieb na dodanie učebníc, skrípt a učebných textov, monografií, zborníkov vedeckých prác, ostatných periodických a neperiodických publikácií, grafické návrhy, príprava a sadzba textov, grafov, tabuliek, posterov a bannerov, letákov, informačných bulletinov, bookletov, a dotazníkov, potlač a napálenie CD/DVD médií, prezentačných a ostatných tlačív, folderov s výsekom, PVC tabúl s výlepom, samolepiek, notesov, dotlač loga na kalendáre, reklamné a propagačné predmety, väzba a tvorba registrov. Ide o zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na miesto určenia, vrátane balenia a dopravy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie