Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 27270 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Veľtrhy a výstavy   
Organizačne zabezpečiť a realizovať účasť MDV SR na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (ďalejlen veľtrhy/výstavy") realizovaných na základe rámcovej dohody a písomných objednávok. Jednotlivé veľtrhy/výstavy salíšia rôznymi miestami konania a metrážou výstavnej plochy, konkrétne dvoma typmi 30 m2 a 60 m2.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Slovenský hydrometeorologický ústav
Služby SW vývoja   
Predmetom zákazky sú služby poskytovanie odborných služieb a vývoja softvérových aplikácií najmä, nie však výlučne voblastiach výkonu činností SHMÚ - kavantitatívneho a kvalitatívneho sledovania stavu ovzdušia a vôd. Medzi činnostipokryté zmluvou patria -Zber údajov pomocou používateľského rozhrania; -Spracovanie údajov (dát alebo dokumentov), ich overovanie a hodnotenie; -Integrácia údajov a informácií s/do rôznych rozhraní v rámci organizácie ako aj mimo organizácie; -Automatizácia pracovných činností a procesov; -Vytváranie sw modelov, popisujúcich deje v atmosfére a hydrosfére; -Vytváranie iných sw modelov pre potreby inštitúcie; -Iterpretácia údajov a informácií a ich nasledovná vizualizácia ( vo forme tabuľkovej, mapovej resp. inej);  1/4 -Archivácia výstupov, ktoré vzniknú so spracovania údajov a informácií; -Poskytovanie údajov používateľom a verejnosti vo forme internetových aplikácií alebo Portálov; -Poskytovanie údajov používateľom a verejnosti či vo forme uzatvorených rozhraní alebo OpenData Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
DATASERVIS VRANOV s.r.o.
Rozširovanie inovatívnych marketingových služieb spoločnosti DATASERVIS VRANOV s.r.o.   
Predmetom zákazky je rozširovanie inovatívnych marketingových služieb spoločnosti DATASERVIS VRANOV s.r.o. Bližšiašpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Vector Invest, s.r.o.
Technológie na separáciu vaječných súčastí na nanoúroveň   
Predmetom zákazky je nákup technologických liniek v rámci spracovania vajec a extrakcie produktov z nich. 1) Linka na extrakciu lyzozýmu z vaječných bielkov 2)Linka na vytĺkanie vajec 3)Linka na výrobu preparátu na osteoporózu a kolagénu z vaječných škrupín Detailný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
LEGA, a.s.
Kultúrne jadro v Lega, a.s.   
CNC obrábacie centrum
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Dielenská výbava a špeciálne zariadenia   
Nákup dielenskej výbavy a špeciálnych zariadení (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálnenastaviteľné kľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatickéuťahovačky, pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, pojazdnégarážové zdviháky, pojazdné odsávačky oleja, bodová zváračka, elektrický mazací lis dekalamitka a pod.) a ich oprava,overovanie a kalibrácia.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Mechanické náradie
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stroje pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci   
Predmet zákazky je obstarávanie strojov pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelovýchslužieb a dopravy v Lučenci. Predmet zákazky tvorí sedem logických celkov  Logický celok č. 1 Traktor 160 KS s čelným nakladačom, príslušenstvom + autopilot RTK a Isobus simulator(kompatibilné) 1 ks Logický celok č. 2 Autopilot RTK a Isobus simulator - 1 ks (požaduje sa kompatibilita s Logickým celkom č. 1) Logický celok č. 3 Zhrňovač krmovín 1 ks Logický celok č. 4 Obracač krmovín 1 ks Logický celok č. 5 Lis na guľaté balíky 1 ks Logický celok č. 6 Pluh - 1 ks Logický celok č. 7 Kosačka 1 ks  Bližší opis je uvedený v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Poľnohospodárske stroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup technických a špeciálnych plynov   
Dodávka technických a špeciálnych plynov na laboratórne použitie, vrátane súvisiacich služieb, dlhodobého prenájmutlakovej oceľovej fľaše s možnosťou užívať dodanú tlakovú oceľovú fľašu počas doby platnosti zmluvy (na nákup plynov36 mesiacov, prenájom tlakových fliaš na 48 mesiacov) v súvislosti s činnosťami, ktoré objednávateľ vykonáva a naktoré bol zriadený.
Chemické výrobky  >  Plyny
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec   
Predmetom zákazky je inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec. Predmetom zákazky sú stavebné práce atechnologická časť je zameraná na odstránenie živých organizmov a mikroorganizmov, separáciu železa a mangánu,zníženie zákalu. deštrukciu toxínov a elimináciu zápachu a stabilizáciu vody a zníženie agresívnych účinkov dopravovanejvody. Trvalý výkon úpravne vody po inovácií a modernizácií bude 110 l/s, maximálny krátkodobý výkon úpravne vody poinovácií a modernizácií bude 140 l/s. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmetzákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV   
Vypracovanie realizačnej dokumentácie a modifikácia 4ks blokových transformátorov s výkonom 276 MVA na zvýšený výkon 300 MVA pozostávajúci z nasledovných činnosti revízia jadra, magnetického obvodu, výmena vinutia, revízia nádoby transformátora a konzervátora, dodávka a montáž nových vn priechodiek ich pripojenie k zapúzdreným vodičom15,75 kV alebo dodávka nových 4ks blokových transformátorov s výkonom 300 MVA
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je operatívny lízing osobných motorových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky podkladov a v Kapitole B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Združená dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. vrátanezabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 0000 hod. SEČ dňa01.01.2019 do 2400 hod. SEČ dňa 31.12.2019 v predpokladanom množstve 48.500 MWh/rok.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Slovenské elektrárne, a.s.
M61B-Dokončenie mechanickej montáže na bloku 4 v jadrovej elektrárni Mochovce 34   
a)Dokončenie mechanickej montáže potrubných systémov, ventilov, podporných zariadení a oceľových konštrukciívrátane príslušného materiálu  b)Modifikácie na potrubných systémoch a nápravné opatrenia pre nezhody a nesúlady c)Dokončenie príslušnej dokumentácie ( kontroly a skúšky) a sprievodnej technickej dokumentácie  d)Podpora pri odovzdávaní systémov k spúšťaniu pre útvary výstavby a spúšťania pri riešení nezhôd a nesúladov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš – Važec   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávinformačného systému diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš - Važec. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvoríčasť B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Program spolupráce INTERACT III 2014 2020 vykonávaných v rámci uvedeného programu. Požadované audítorské služby súvisias overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov u prijímateľov mimo územia Slovenskej republiky a budúvykonávané ako audit operácií. Audítorské služby pri zabezpečovaní auditu operácií bude úspešný uchádzač poskytovaťprostredníctvom overovania vybraných žiadostí o platbu u prijímateľov - INTERACT kancelárie mimo územia Slovenskejrepubliky. INTERACT kancelárie Programu spolupráce INTERACT III 2014 2020 majú sídlo v nasledovných členskýchštátoch EÚ Rakúsko (Viedeň), Španielsko (Valencia), Dánsko (Viborg) a Fínsko (Turku). Predmet zákazky sa bude plniťprostredníctvom zadávania čiastkových zákaziek formou písomných objednávok na základe Rámcovej dohody nazabezpečenie externých audítorských služieb v rámci Programu spolupráce INTERACT III 2014 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie