Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 30163 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Martin
Cyklotrasa Martin-Vrútky   
Predmetom zákazky sú stavebné práce nového cyklistického chodníka z miesta Pltníky (OC Tulip) cez po pravom nábrežírieky Turiec, ďalej popod cestu I/18 a križuje cestu III/018242, následne cez novú lávku ponad rieku Turiec prechádzana ľavý breh po koniec. Nová lávka cyklistickej cesty bude vybudovaná súbežne s existujúcim mostom ponad Turiec(Priekopská cesta ku Partizánskemu cintorínu v Priekope), pokračovať bude ku križovatke Matušovičovského aČachovského radu vo Vrútkach. Povrch cyklochodníka je navrhnutý z asfaltobetónu. Cyklotrasa je vedená k. ú MartinZáturčie, Priekopa a k. ú. Vrútky.l   1/9 Trasa v k. ú. Martin je v dĺžke 2,79 km, obojsmerná, v šírkových parametroch 2,15 m 3,0 m reaguje na okolitépriestorové podmienky. Trasa je v k. ú. Vrútky v dĺžke 131 m, obojsmerná, v šírkových parametroch 2,15 m 3,0 mreaguje na okolité priestorové podmienky. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanejprojektovou kanceláriou Stavba od A po Z, s.r.o., Thurzova 16A, Martin hlavný inžinier projektu Ing. Miroslav Stolárik apodmienok stavebného povolenia vydaným Mestom Martin č. ŠSÚ-38812/152304/2017 zo dňa 22.12.2017 a podmienokstavebného povolenia vydaným Obcou Lipovec č. sp. 415/2017-Tk zo dňa 21.12.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť22.1.2018. Práce sú v rozsahu-Zemné práce, -Búracie práce, -Spevnené plochy, -Ochrana plynovodu pri vjazde, -Dopravné značenie zvislé a vodorovné, pomocné prvky pre orientáciu slabozrakých v priestore, -Oporný múry, lávky,násypy, -Mobiliár lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, -Likvidácia odpadov, -Verejné osvetlenie.  Práce sú špecifikované vo výkaze výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny -vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác, -dočasné dopravné značenie,-porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté, -úpravuokolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy a výsev trávy,-náklady na čistenie okolia počas realizácie apo ukončení stavebných prác, -náklady na likvidáciu odpadu Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo ( Príloha č. 2 k Zmluve o dielo).  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov samostatnepre každú časť zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Pribylina
Regenerácia malého centra a komunikácií   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s regeneráciou malého centra a rekonštrukciou miestnychkomunikácií.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia objektu – blok „B“ – stavebné úpravy vnútorných priestorov DD a DSS Záhonok, Zvolen   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - stavebné úpravy vnútorných priestorov bloku "B" Domovadôchodcov a domova sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, Zvolen. Jedná sa o 8-podlažný objekt, v ktorom budúrealizované stavebné úpravy hygienických zariadení, izieb a spoločných priestorov. Existujúce umakartové jadrá budúvybúrané a nahradené murovanými s novými zriaďovacími predmetmi, novým rozvodom vody a kanalizácie. Vmiestnostiach bude zrealizovaná nová elektroinštalácia svetelná a zásuvková. V celom bloku bude nainštalovanýdorozumievací systém "sestra-pacient". Tiež budú realizované konečné povrchové úpravy podláh, stien a stropov vizbách, spoločných priestoroch a na schodisku. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena vnútorných dverí.   Rekonštrukcia objektu musí prebiehať tak, aby neohrozila prevádzku objektu, ktorý bude v plnej prevádzke aj počasrekonštrukcie.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a vprílohách SP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
ALBIN OWL s.r.o.
Vývoj a prevádzka aplikácie   
Nákup a vývoj aplikácie na vytvorenie medzinárodnej platformy pre obchodovanie s náhradnými dielmi originálnych výrobcov, tzv. druhovýrobcov a obchodníkov s použitými náhradnými dielmi.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Obec Liptovská Teplička
Nadstavba materskej školy v Liptovskej Tepličke   
Výstavba nadstavby materskej školy v obci Liptovská Teplička. Nadstavba predmetného objektu z objemového hľadiska pozostáva z nadstavby štvrtého nadzemného podlažia. Zastavaná plocha objektu sa však nemení. Dispozičné riešenie tohto navrhovaného objektu je zrejmé z výkresovej častiPD. Na prvom až treťom nadzemnom podlaží ostane dispozičné riešenie nezmenené, zmení sa len účel niektorýchmiestností. Na treťom nadzemnom podlaží v miestnosti WC bude potrebné vymeniť zariaďovacie predmety a nahradiťich novými, určenými pre deti v predškolskom veku. Na navrhovanom štvrtom nadzemnom podlaží sa bude nachádzaťkancelária, miestnosť pre poškolské aktivity, sklad, výdaj jedla s výťahom a šatňa pre deti prepojená s umyvárňou a WCa s miestnosťou spálne, herne a jedálne. V miestnostiach výdaju jedla sa nachádza výťah na dopravu stravy na vyššiepodlažia.  Podrobná špecifikácia je súčasťou príloh k súťažným podkladom - projektová dokumentácia, výkaz výmer
Stavebné práce
Obec Radzovce
Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika, pre potrebyvzdelávacieho procesu na základnej škole. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu aleboobe časti predmetu zákazky Časť 1. predmetu zákazky Informačno-komunikačné technológie Časť 2. predmetu zákazky Didaktická technika Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Fakultná nemocnica Trenčín
Koncesia na poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne   
Predmetom koncesie je poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne s dĺžkou trvania (koncesná lehota)120 mesiacov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
LANDIS SK, s.r.o.
VÝROBNÁ TECHNOLÓGIA NA VÝROBU PRAŽENEJ KÁVY A JEJ APLIKÁCIU DO RÔZNYCH TYPOV JEDNORÁZOVÝCH SPOTREBITEĽSKÝCH OBALOV.   
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť výrobnú technológiu na výrobu praženej kávy a jej aplikáciu do rôznych typov jednorazových spotrebiteľských obalov. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy
Sociálna poisťovňa, ústredie
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je záväzok úspešného uchádzača vyrábať a dodávať špeciálne tlačivá Sociálnej poisťovne (ďalej len"špeciálne tlačivá") vrátane poskytovania súvisiacich služieb, na základe objednávok a za podmienok definovaných vrámcovej dohode. Predmet zákazky zahŕňa výrobu a dodávku špeciálnych tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služiebspojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre ústredie, pobočky verejného obstarávateľa a peňažné ústavyna území Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kúradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastaneskôr.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávinformačného systému diaľnice D1 v úseku Sverepec - Vrtižer - Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie - Žilina(Strážov).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi   
Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorýchšpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Ochranná obuv
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu Dodávku výpočtovej techniky a príslušenstva.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodanie serverov   
Predmetom zákazky je dodanie serverov x86, RISC a ich inštalácia. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jehopresný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Žilinský samosprávny kraj
SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok – stavebné úpravy historickej budovy školy blok E za účelom vytvorenia učební a dielní   
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia historickej budovy bloku E danej školy. Nakoľko sa objekt nachádza v pamiatkovej zóne, je potrebné zachovať jeho pôvodný architektonický výraz a všetky stavebné úpravy objektu konzultovať s pamiatkovým úradom v Žiline. Predmetom zákazky nie sú stoličkové výťahy.
Stavebné práce
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Rekonštrukcia vychádzkových dvorcov a priestorov psinca ÚVV a ÚVTOS Prešov   
Investičná akcia predstavuje rekonštrukciu vychádzkových dvorcov a priestorov psinca ÚVV a ÚVTOS Prešov. Realizáciouzámeru sa zabezpečí revitalizácia jestvujúceho areálu a stavieb v ňom umiestnených, ktoré sú morálne a technickyzastaralé.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie