Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 33251 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Veľký Folkmar
Telocvičňa pri ZŠ Veľký Folkmar   
Predmetom zákazky je realizácia prác na novostavbe telocvične. Umiestnenie objektu je v súlade s pôvodným zámeromna dokompletizovanie areálu školy. Objekt telocvične je organicky napojený na budovu ZŠ, je čiastočne zapustený dosvahu z troch strán. Architektonicky je stavba členená na menšie hmoty pri vonkajšom hmotovo priestorovom stvárnení,aj pomocou využitia členitosti terénu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trebišov
Obnova mestskej plavárne – II. etapa   
Predmetom zákazky je obnova objektu mestskej plavárne, ktorá predpokladá zníženie energetickej náročnosti objektu azahŕňa zateplenie fasád, opravu striech, výmenu výplňových konštrukcií. Ďalej predpokladá sanáciu nosných ŽB prvkov vstrešnom plášti (strešných panelov), ŽB rámu pod bazénom. Ďalej sú navrhované dispozičné úpravy šatní s celkovouúpravou týchto priestorov a priestorov v bazénovej hale.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Matiašovce
Obecné komunitné centrum - Matiašovce   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou obecného komunitného centra v obciMatiašovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Brodské
Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice Brodské-2   
Predmet zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Hasičskej zbrojnice v Brodskom za účelom skvalitneniaživotného prostredia zamerané na zníženie energetickej náročnosti  Verejný obstarávateľ sa rozhodol pre komplexnú rekonštrukciu objektu a priľahlého okolia, vzhľadom k značnémutechnickému i morálnemu opotrebovaniu objektu a odstráneniu porúch jeho konštrukcií za účelom efektívnej prevádzkyobjektu a jeho adaptácie súčasným potrebám. Dobrovoľného hasičského zboru Brodské. V súčasnosti má zbor 64aktívnych členov a disponuje hasičskou technikou CAS 32 T 138, Avia 31, PS 12 2x. Cieľom prestavby je vytvorenie moderných, komfortných a flexibilných priestorov pre potreby hasičskej zbrojnice, spríslušnou technickou výbavou a zázemím a s ohľadom na minimalizáciu energetických a prevádzkových nákladovstavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chromatografického a iného spotrebného materiálu. Predávajúci sazaväzuje dodávať predmet zákazky do miesta plnenia.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Distrib Capital, s.r.o.
„Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Fotovoltaika“   
Predmetom kúpy je fotovoltaické zariadenie (FVZ) pre vlastnú spotrebu s reguláciou prebytkov do vlastnej spotreby scelkovým výkonom 99,96kWp. Súčasťou zariadenia je diagnostický software pre vzdialenú správu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Obec Bardoňovo
Obnova budovy MŠ   
Rekonštrukcia objektu, v ktorom obec prevádzkuje materskú školu. Zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, výmenustrešného plášťa, výmenu vonkajších výplní otvorov, ústredné kúrenie, zdravo-techniku a elektroinštalácie.
Stavebné práce
Obec Veľké Ludince
Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince   
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora odpadu v obci Veľké Ludince v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Chynorany
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Chynorany   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii diela Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Chynorany podľa projektovej dokumentácie ktorá je prílohou č.1 súťažných podkladov (SP) a výkazu výmer v zmysle časti B. bodu 7. SP.
Stavebné práce
Obec Trstená na Ostrove
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Trstená na Ostrove   
Obnova a rekonštrukcia objektu MŠ pre zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer , ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Mesto Stará Ľubovňa
Obchodný dom   
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovejdokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektuOD Družba. Projektová dokumentácia pozostáva zo 7 častí 1.Zateplenie obvodového plášťa 2.Zateplenie plochej strechy  3.Výmenu transparentných konštrukcií obvodového plášťa 4.Výmenu termostatických ventilov 5.Výmenu lokálnych nehospodárnych ohrievačov teplej vody 6.Odstránenie vzlínajúcej vlhkosti obvodového plášťa v styku so zeminou, resp. spevnenými plochami 7.Návrh novej bleskozvodnej sústavy objektu  Podrobná špecifikácia celkového predmetu zákazky je uvedená v Časti B.1 Opis predmetu zákazky a Časti B.2 Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky týchto SP.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Reprodukcia výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky. 1.časť notebooky, kancelárske počítače, LCD monitory, dokovacie stanice + príslušenstvo 2.časť notebooky, tablety, externá DVD mechanika + príslušenstvo Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Fólie pre zariadenia na balenie mincí   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa fólie do zariadení na spracovanie a balenie euromincí.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskehoprojektovania v rozsahu   (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby(DSPRS);   (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS);   (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebozriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10;   (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňanadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutienebude vyžadovať tak do prevzatia stavby.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskehoprojektovania v rozsahu  (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby(DSPRS);  (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS);   (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebozriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10;   (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňanadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutienebude vyžadovať tak do prevzatia stavby.   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie