Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 38662 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Liesek
Rekonštrukcia chodníka v obci Liesek pri štátnej ceste II/520   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších pozdĺž miestnej komunikácie - štátnej cesteII/520 v Liesku ulica Oravická.
Stavebné práce
Obec Ožďany
Výstavba nájomných bytov s následným prevodom vlastníckych práv.   
Predmetom zákazky je výstavba bytov na pozemku uchádzača, spĺňajúcich požiadavky na poskytnutie úveru a dotáciena ich kúpu podľa Zákona č.443/2010 Z. z,, zákona č.150/2013 Z. z ako aj prislúchajúcej infraštruktúry a ich následnúkúpu verejným obstarávateľom. Súčasťou predmetu zákazky je aj technická infraštruktúra a pozemok. Pozemok musíbyť vo vlastníctve uchádzača, a musí sa nachádzať v katastrálnom území Obce Oždany, Slovenská republika. Popis bytového domu  Bytový dom pozostávajúci z troch 1 - izbových bytov a z jedenástich 2-izbových bytov z prislúchajúcich nebytovýchpriestorov a z technickej vybavenosti, t. j. vodovodná, elektrická, kanalizačná a plynová prípojka, prístupovákomunikácia a odstavné plochy.  Podmienky pri vypracovanie PD  -Dodržať bežný štandard -Priemerná podlahová plocha bytov cca. 50 m2, -Dodržať požiadavky na energetickú hospodárnosť, ktorou je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny 1/4 ukazovateľ, -Dodržať všetky podmienky zo ŠFRB a MDV SR, podmienky vyplývajúce s príslušných právnych predpisov (napr. početparkových miest).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Radošina
Obecný úrad – stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Miesto stavby Obec Radošina. Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Riešený objekt je umiestnený v obciRadošina, na adrese Radošina s.č. 416/3 na parcele č.354/2. Budova OBECNÉHO ÚRADU je riešená v hlavnom tvare 3-ojpodlažného kvádra s plochou strechou, s vysunutýmhlavným a bočným schodiskom k Školskej ulici /sprístupňujú 2.NP/ - zabezpečené sú transparentným pultovýmprestrešením so spádom kopírujúcim tvar schodísk, s vysunutým kvádrovým vstupom zo severozápadu do 1.NP a 2-mavystupujúcimi balkónmi 3.NP nad schodiskovými vstupmi 2.NP. Bočný balkón je zabezpečený markízou. Fasáda je omietnutá už starou neestetickou omietkou. V 2. a 3.NP sú otvorové prvky plastové okná s dvojsklom, v 1.NPdrevené okná s dvojsklom a teda nevyhovujúce z hľadiska energetickej náročnosti budovy, vstupné dvere sú plastovézabezpečené dvojsklom. Exteriérové dvojkrídlové dvere do skladového priestoru 1.NP /zozadu objektu/ sú nevyhovujúceželezné. Presklená stena hlavného vstupu na fotobunku má tiež len dvojité presklenie. Nové architektonické stvárnenie bude obdobného charakteru ako pôvodné, čo sa týka tvaru, avšak farebne sa zateplenáfasáda skombinuje s omietkou bielou zelenou a žltou /farby v znaku obce a zástavy obce/ s doplnenou tmavosivouomietkou a tehlovým obkladom dotvárajúcim textúrovo prírodnejší vzor fasády budovy. Nové výplne otvorov budú s3jitým zasklením a antracitovými rámami. Prístrešky schodísk sa po menšej úprave ukotvia na pôvodné miesta azabezpečia sa bielym náterom. Budova OBECNÉHO ÚRADU rozdelená podľa podlaží do 3och celkov  1/5 1.NP slúži ako posilovňa a sklady /max .10 cvičiacich+ 2 údržbári/  2.NP pošta a knižnica /3 pracovníčky pošty + 1 pracovníčka knižnice/ 3.NP OBECNÝ ÚRAD /6 pracovníkov/ STAVEBNÁ ÚPRAVA týka sa - odstránenia konštrukcií  - SO 01 - Búracie a demontážne práce - odpojenia a znovunapojenia po zateplení - osadenia nových výrobkov SO 02 Nadmurovka atiky SO 03 Obmurovanie ostení + primurovanie starého sklobetónového otvoru miestnosti č.1.19, 2.18, 3.16 SO 06 Výmena bleskozvodu SO 07 Klampiarske výrobky SO 08 Doplnkové práce   podlažia plynomerové skrinky merania strecha zateplený výlez 600/600 mm, nadstavenie betónových pätiek pre stožiar sirény, vetráky predpokladanejkanalizácie 2 ks,  pohľady - informačné tabule, 2 zástavy, RS elektro pre prípojku elektro a telekomunikačný kábel, nadstavenie rebríka nastrechu, žalúzie v miestnosti 2.13 SO 09 Dobetonávka spevnenej plochy po obvode budovy +žľab spevnenej plochy zo SZ strany pred vstupom doposilovne./kôli zatepleniu pod terénom/  Nakoľko terajší stav budovy nevyhovuje z hľadiska energetickej hospodárnosti je nutné urobiť zateplenie obalu budovys výmenou výplní otvorov, kotlov, gamatiek, ohrievačov TÚV SO 02 Zateplenie strešného plášťa s hydroizoláciou  SO 03 Zateplenie obvodových stien, zateplenie stropov miestností č. 1.02 a 1.03 pod vstupným schodiskom, zatepleniestropu vstupného schodiska 2.20 SO 04 Výmena výplní otvorov SO 05 Výmena 1 kotla s priamym ohrevom TÚV + nové rozvody ÚK a radiátory v 1.NP, knižnici 2.14 s archívom 2.16 +3 nové dymovody nad atiku strechy  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Radošina
Radošina, ochrana vodného zdroja – ČOV, 2. etapa   
Navrhovaná 2. etapa výstavby ČOV Radošina sa vybuduje v jestvujúcom areáli ČOV Radošina, ktorý bol vybudovaný vrámci 1. etapy výstavby ČOV. Stavenisko 2. etapy výstavby objektu ČOV sa nachádza -V jestvujúcom areáli ČOV ( parcela č. 815/20 ), ktorý bol vybudovaný v 1. etape; -Medzi cestou III/1735 úsek Radošina Veľké Ripňany a pravým brehom potoka Stará Radošinka; -V dotyku jestvujúceho objektu ČOV, v smere na juhovýchod, t.j. smerom od najbližšieho jestvujúceho rodinného domu; -Vo vzdialenosti cca 114,9 m od najbližšieho rodinného domu; -Vo vzdialenosti cca 40,9 m od brehovej čiary potoka Stará Radošinka. Navrhovaný objekt ČOV (2. etapa) je z hľadiska stavebného riešenia navrhnutý ako objekt železobetónový,polozapustený, zakrytý, s jeho odvetraním nad strechu. Z hľadiska technologického riešenia je dostavba ČOV (2. etapa)navrhnutá ako mechanicko biologická, s nízkozavažonou aktiváciou, s úplnou stabilizáciou kalu, bez spracovania kalu. Vrámci 1. etapy bol vybudovaný podzemný uzatvorený kalojem, ktorý bude slúžiť aj pre potrebu 2. etapy. K jestvujúcimdvom dúchadlám, ktoré slúžia pre potreby 1. etapy, sa v rámci 2. etapy osadí do jestvujúcej dúcharne jedno novédúchadlo, ktoré bude slúžiť len pre potreby 2. etapy. Dúchareň je vybudovaná ako samostatná, protihlukovo izolovanámiestnosť.  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce
Mesto Lipany
Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Lipany   
Predmetom zákazky je realizácia diela "Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Lipany" Existujúca stavba sa nachádza v meste Lipany. Jedná sa o 3 podlažnú budovu s podpivničením. Budova slúži ako zdravotnícke zariadenie pre Lipany a širokú spádovú oblasť. Zámerom investora je zrekonštruovať vybrané existujúce priestory objektu Medicum a vytvoriť tak lepšie a modernejšie priestory pre prevádzku zdravotníckeho oddelenia.
Stavebné práce
Obec Smižany
Komunitné centrum Smižany - ZMENA I.   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Komunitné centrum Smižany v členení SO 01 Hlavný objekt ASR Hlavný objekt architektonicko- stavebné riešenie ZTI Hlavný objekt zdravotechnika UK Hlavný objekt ústredné vykurovanie PLYN Hlavný objekt inštalácia zemného plynu + NTL prípojka ELI a BLSK Hlavný objekt elektroinštalácia a bleskozvod  SO 02 Prípojka plynu STL SO 03 Prípojka vody SO 04, 05 NN prípojka a odberné elektrické zariadenie SO 06 Prípojka splaškovej kanalizácie + dažďová kanalizácia SO 07 Prípojka telekomunikačného kábla SO 08 Domček na náradie, Čerpacie miesto HaZZ SO 09 Parkovisko SO 10 Chodníky
Stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
Správa a údržba cyklotrás NSK   
Predmetom zákazky je údržba a prevádzka cyklotrás 1. Ponitrianska cyklomagistrála I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany Čechynce s dĺžkou 4 km 2. Cyklistický chodník Nitra Vráble III. etapa s dĺžkou 7 km
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Kremnica
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS   
Predmetom zákazky je realizácia diela Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici. Jedná sa o riešenie centra zdravotnej starostlivosti umiestnením do jestvujúcej budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, na ulici Dolnej číslo 49/21 v Kremnici. Priestory ktoré sú navrhnuté na využitie pre centrum zdravotnej starostlivosti sa nachádzajú na 2.NP až 4.NP. Vstup je na 1.NP (bezbariérový) odkiaľ sú jednotlivé podlažia prístupné vertikálnym komunikačným jadrom schodiskom a tiež výťahom.
Stavebné práce
GEOLAND TOP, s.r.o.
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.   
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.  1. Ground Explorer s dvomi anténami  2. Detektor kovov  3. GPS 2 ks  4. GNSS  5. Totálna stanica  6. Nivelačná sada  7. Statív drevený  8. ploter A0  9. Univerzálne geodetické príslušenstvo  10. Notebook 2 ks  11. PC 3 ks  12. Geodetický softvér  13. Softvér na spracovanie priestorových údajov - pre 3 používateľov  14. Softver na spracovanie priestorových údajov - licencia navyše  15. Programový systém  16. Textový, grafický a prezentačný softvér  17. Softvér na geodetické meranie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD08   
Lieky ATC skupiny B02BD08.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Pôdohospodárska platobná agentúra
Služby technickej podpory a údržby a Služby aplikačného rozvoja pre Iné druhy dotačných schém   
Predmetom zákazky je poskytovanie technickej podpory a údržby informačného systému ITMS2014+ a služiebaplikačného rozvoja pre iné druhy dotačných schém počas 3 rokov od účinnosti zmluvy.  Ide o služby zabezpečujúce bezproblémovú prevádzku systému ITMS2014+ pre iné druhy dotačných schém. Organizačne bude podpora rozdelená na tri úrovne L1 až L3 s rôznymi rolami. Súčasťou služieb bude organizácia technickej podpory a údržby, dizajn procesov v nástrojoch na riadenie a sledovanie parametrov SLA, nastavenie workflowu a komunikačných vzťahov pri riešení problémov.  Systém podpory bude následne pravidelne vyhodnocovaný a v prípade potreby modifikovaný.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Rozhlas a televízia Slovenska
Televízne kamery s príslušenstvom   
Predmetom verejného obstarávania je nákup štúdiových kamerových reťazcov HDTV pre televízne štúdiá a prenosovútechniku v RTVS Mlynská dolina. Nákup kamerových reťazcov je potrebný z dôvodu plánovaného vzniku nových štúdiipre potreby nových programových služieb.   Ďalším predmetom verejného obstarávania sú ENG kamery pre výrobu spravodajských, športových a publicistickýchrelácií v exteriéri a interiéri, ktoré pokryjú nárast výroby v súvislosti s novými programovými službami. Výbava kamerymusí obsahovať zariadenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výrobu uvedených relácií.Ďalším predmetom obstarávaniasú objektívy pre tieto kamery a PTZ kamerový systém pre štúdiovú techniku.   Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie (5) piatich samostatných Rámcových dohôd, na základe ktorýchbude RTVS objednávať podľa potreby. Zadávanie zákaziek na základe a počas platnosti rámcovej dohody sa buderealizovať formou objednávok. Množstvo jednotlivých druhov zariadení je uvedené ako množstvo predpokladané, pretoverejný obstarávateľ nie je povinný odobrať uvedené množstvo v celom rozsahu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Televízne kamery
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup automatických externých defibrilátorov   
Predmetom zákazky je nákup 81ks automatických externých defibrilátorov, ktoré sa použijú ako pomôcka pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Mesto Zvolen
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy   
Predmetom obstarania sú servisné služby v rozsahu podpory a údržby existujúceho prevádzkovaného informačnéhosystému samosprávy (ďalej len ISS), a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačnéhoinformačného systému (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM a CG WebGIS),riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) Predmetom zákazky je teda zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov,vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere Mesta Zvolen a NASES a súvisiacich aktivít scieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných systémov v ďalšom období v nasledovnom členení Údržba dodaného licenčného softvéru (LSW)  Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)  Analytické a programátorské práce na dodanom aplikačnom softvéri zapracovanie požiadaviek mesta  Hot line podpora  Riadenie projektu  Technická podpora  Metodická podpora  Školenia/metodické dni  Bezpečnostná politika
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobnýchpočítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníkaobstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie