Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 35512 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Krompachy
Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 4.etapa   
Predmet zákazky spočíva v obnove všetkých otvorov v druhom nadzemnom podlaží, treťom nadzemnom podlaží a včelách objektu v podkroví, čo znamená v prevažnej časti v odstránení zámuroviek a obnove otvorov vymurovaním vpôvodných polohách a v odstránení zámuroviek a obnove otvorov úpravou v pôvodných polohách. Pri realizácii obnovy otvorov je nutné súčasne vyspraviť parapety, ostenia a nadpražia muriva obnovovaných otvorov anadväzujúceho priečelia k otvorom, ako aj všetkých nových domuroviek, z oboch strán z interiéru a exteriéru, pričom jepotrebné aby nové murivo z lomového bridlicového kameňa zelenosivého (navrhované identické ako jestvujúce murivo),bolo v súlade s pôvodnou štruktúrou muriva, podľa schváleného architektonicko - historického výskumu a schválenejprojektovej dokumentácie KPÚ. Súčasťou tejto etapy je aj návrh na realizáciu výplne otvorov okien v druhom nadzemnom podlaží, treťom nadzemnompodlaží a v čelách objektu v podkroví a dodávka a montáž 16 ks okien.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné
Stavebné úpravy interiéru Kostola sv.Petra z Alkantary - II. etapa   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s realizáciou II. etapy obnovy interiéru pamiatky Kostolasv. Petra z Alkantary v Okoličnom. V rámci realizácie predmetu zákazky dôjde i ku kompletnej realizácii nových silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov(audio systém, EZS) ako i dokončeniu inštalácie vykurovacieho systému priestoru. Vzhľadom na rozsah budú nosnýmičasťami tejto zákazky (okrem realizácie stabilizácie trhlinami poškodených stien kostola) reštaurátorské zásahy prireštaurovaní stien, klenieb a kamenných článkov interiéru kostola.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Ján
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa – obnova a reštaurovanie pamiatky   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s obnovou interiéru a vonkajších fasád rímskokatolíckehoKostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Ide o zákazku určenú pre rekonštrukciu stavby typu Národnej kultúrnej pamiatky, ktorej stavebné práce musia byťvykonávané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov a podliehajú dohľadu a kontrole Krajského pamiatkového úradu v Žiline
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna Špecializovaného liečebného ústavu Marína, š.p.   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác diela s názvom Rekonštrukcia rehabilitačného bazénaŠpecializovaného liečebného ústavu Marína". Špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a rozpočte(výkaze výmer) s názvom Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna Špecializovaného liečebného ústavu Marína" autora AGATELIER - PROJEKČNÁ KANCELÁRIA, Ing. arch. Erika Gondová, Krivánska 14, 974 11 Banská Bystrica.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie obvodových stien riešenej časti budovy. Ďalej sú predmetom aj ďalšie stavebné úpravy tejto časti jestvujúcej budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2, a to zriadenie solárneho systému na ohrev pitnej vody, rekonštrukciu interiérového osvetlenia a súvisiace stavebné úpravy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Mesto Brezno
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park   
Predmetom zákazky je Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
Turčianska knižnica v Martine-stavebné úpravy a zvýšenie EHB, Jilemnického 10.   
Predmetom stavebných úprav je riešenie nedostatkov v teplotechnickej, energetickej a hygienickej oblasti. Realizáciou navrhovaných úprav sa prispeje k zlepšeniu tepelnej pohody a celkovej mikroklímy v interiéri, k zlepšeniu vybavenia objektu novými hygienickými zariadeniami a vylepší sa architektonický výraz objektu použitím nového opláštenia. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Stavebné práce
Obec Unín
Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne   
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Unín . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce
Mesto Prešov
MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu   
Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ Prešov. V rámci návrhu sa uvažuje so zateplením fasády, zateplením strechy + nová hydroizolačná vrstva, zateplením stropu suterénu. Taktiež dôjde k úpravepovrchov bez zateplenia v priestoroch, ktoré nie sú vykurované. Súčasne sa bude realizovať aj dokončenie výmenyvýplňových konštrukcií, výmena dotknutých klampiarskych a zámočníckych prvkov, úprava bleskozvodu, modernizáciavykurovacích telies a ich rozvodov, modernizácia svietidiel, zrealizuje sa osadenie rekuperačnej jednotky. Súčasťounavrhovaných stavebných úprav sú aj nevyhnutné prekládky a preložky rôznych technických zariadení na obvodovomplášti a strechách budovy. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody   
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebnévykonať - Montáž, inštaláciu, funkčnú skúšku zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, - Prevádzku a údržbu zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, - Kontrolu a udržiavanie správneho chemického režimu, - Dodávku chemikálií na úpravu vody. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Národný onkologický ústav
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov lineárneho urýchľovača a CT simulátora s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia priestorov lineárneho urýchľovača a CT simulátora s príslušenstvom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1A, č. 1Ba č. 1C) súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Veľké Ripňany
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veľké Ripňany   
Stavebné práce zamerané na vybudovanie novostavby - Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veľké Ripňany, v zmysle výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8-33 MZ SR, v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Budova CIZS je riešená ako jednopodlažná - bezbariérová stavba, týkajúca sa nástupov i pohybu pacientov, klientov či zamestnancov v celom komplexe CIZS. Dispozičné riešenie a situovanie ambulancií je v súlade so zásadami riešenia zdravotných prevádzok tohto typu i STN a vyhlášok, ako I nariadení záväzných pre projektovú prípravu, realizáciu a prevádzkovanie stavieb občianskej vybavenosti všeobecne, z hľadiska PO, IBP, TI, atď.. Výstavba komplexu nového zdravotného strediska rieši okrem šiestich ambulancií aj situované prevádzky komunitnej činnosti, sklady, energetické zázemie centra i hygienické a sociálne zariadenia pre pacientov, návštevníkov a personál.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Veľký Šariš
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Veľký Šariš   
Obnova a zateplenie zdravotného strediska - Veľký Šariš
Stavebné práce
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb   
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb vzmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (letecký zákon) a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poistníka/poisteného pri poskytovaníleteckých navigačných služieb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Obnova technických prostriedkov automatizovaného Systému Dispečerského Riadenia ZSD   
Obnova hardware serverovej časti a pracovných staníc a s tým súvisiaca obnova SW a zavedenie bezpečnostnýchopatrení podľa zákona 69/2018 Z.z. a s tým súvisiacich činností
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie