Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 40588 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne   
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne - 3. opätovné otvorenie súťaže medzi účastníkmi rámcovejdohody. Predmetom zákazky je aktualizácia údajov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ďalej lenZBGIS) metódou miestneho prešetrovania priamo v teréne, spracovanie výsledkov miestneho prešetrovania v záväznomúdajovom modeli a požadovanej kvalite a dodanie aktualizovaných údajov ZBGIS územia s celkovou rozlohou 3282,64km2. Predmet zákazky bol rozdelený na 4 častí, a to pre nasledovné lokality 1. časť Lokalita s označením 11 (Sabinov) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou822,72 km2 2. časť Lokalita s označením 12 (Levoča) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou817,52 km2 3. časť Lokalita s označením 13 (Krompachy) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne srozlohou 815,14 km2 4. časť Lokalita s označením 14 (Moldava) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou827,28 km2
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva   
Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver predsieňového septa vrátane príslušenstva, špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom nakatetrizačný uzáver patent foramen ovale vrátane príslušenstva, špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver komorového septa vrátane príslušenstva a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na perkutánne implantovateľné uzávery uška ľavej predsiene vrátanepríslušenstva.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Infúzne dávkovače a pumpy (Infúzna technika)   
Infúzna technika (injektomaty-lineárne dávkovače 50 ks, infúzne pumpy 50 ks, dokovacie stanice 10 ks a infúzne stojany 20 ks, vrátane všetkých služieb spojených s dodávkou, nevyhnutná pre zriadenie lôžok pre hospitalizovaných infikovaných pacientov s diagnostikovaným COVID-19, s vážnejším alebo ťažkým priebehom choroby
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Obec Zámutov
Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb spojených s  -Rekonštrukciou jestvujúcich priestorov materskej školy,  -Nadstavbou nad jednopodlažným objektom materskej školy.  Navrhovaná nadstavba nad jednopodlažným objektom MŠ bude z dispozično-prevádzkového hľadiska vychádzať zkoncepcie prízemia dotknutého objektu t.j. spoločná šatňa a hygienické zariadenie pre dve triedy. V nadstavbe súnavrhované po dve herne so spálňami - po 14 detí, hygienické zariadenia detí a učiteliek, miestnosť pre upratovačku amiestnosť pre pedagogický personál. Celková kapacita nadstavby MŠ je 28 detí. Vertikálna komunikácia budezabezpečená trojramenným schodiskom, ktoré sa bude nachádzať v priestore medzi existujúcimi objektmi a spojovacouchodbou. Navrhovaný priestor so schodiskom bude slúžiť ako hlavný vstup do objektu s prepojením do spojovacejchodby. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby je navrhované vonkajšie únikové schodisko z nadstavby na voľnépriestranstvo.  Architektonický výraz navrhovanej nadstavby vychádza z riešenia existujúceho objektu. Navrhovaná je sedlová strecha,ktorej hrebeň bude rovnobežný s pozdĺžnou osou dotknutého objektu.  1/5  Nosnou konštrukciou nadstavby objektu je oceľový skelet modulového typu zateplený vo zvislých stenách, podlahe astrope izoláciou z minerálnych vlákien. Každý modul zostavy má vlastnú nosnú oceľovú konštrukciu, ktorá je statickynavrhnutá ako samostatná jednotka prenášajúca zaťaženie z konštrukcie stropu a podlahy do stĺpov a následneprostredníctvom základovej konštrukcie do konštrukcie spodného podlažia. Opláštenie je tvorené sendvičovoukonštrukciou. Tieto moduly sú vopred vyhotovené a následne na mieste stavby pomocou spojovacích prvkov vzájomnéspojené, do jedného uceleného objektu.  Súčasťou riešenia bude  -úprava priestorov v dvojpodlažnom objekte na prízemí, kde z hľadiska navýšenia kapacity stravovacej časti budezväčšená jedáleň, zmenšená riaditeľňa a zrušený sklad pri kuchyni, ktorej funkcia bude zmenená na výdajňu stravy. Naoboch podlažiach je navrhovaná výmena vnútorným dverí a zárubní, vo vybraných priestoroch aj výmena podlahovýchkrytín.  -úprava v existujúcich priestoroch. Sú to hlavne výmena interiérových dverí vrátane zárubní, výmena podláh, úpravypovrchov stien a stropov, maľby. Navrhovaná je aj výmena všetkých svietidiel za LED svietidlá. Navrhovaná je ajvýmena celého systému vykurovania vrátane kotolne, zmena v systéme ohrevu TÚV, kde sú elektrické zásobníkovéohrievače nahradené tepelným čerpadlom. Navrhované sú aj decentrálne vetracie jednotky v existujúcich triedach,spálňach a jedálni. Cieľom uvedených zmien je okrem zvýšenia kvality priestorov aj znížiť energetickú náročnosťbudovy.  Oceľové konštrukcie modulov a zábradlie schodiska v interiéri budú opatrené náterom proti korózii 2x základný, 1xvrchný. Oceľové konštrukcie umiestnené v exteriéri budú žiarovo pozinkované.   Pôvodný bleskozvod bude zo strechy a stien demontovaný. Zachytávacia sústava bleskozvodu je navrhovaná akohrebeňová sústava. Zvislé zvody budú prevedené ako nástenné, zvodový vodič sa osadí nad omietkou, materiál lapacejsústavy a zvodov bude vodičom ALMgSi 8mm. Po streche sa lapací vodič osadí na podperách. Zvislé časti zvodov budúosadené nad omietkou. Zvody budú napojené na existujúce zvislé zvody a jeden zvod sa osadí nový spolu sprislúchajúcim uzemňovačom. Uzemňovacia sústava nového zvodu bude tvorená uzemňovacími tyčami ZT 2m.   Pripojenie objektu k inžinierskym sieťam je existujúce.  Pred vstupom do objektu je navrhovaná spevnená plocha a rampa pre bezbariérový prístup. Materiálovo je riešená zbetónovej dlažby a palisád. Plocha je spádovaná od objektu. Skladba jednotlivých vrstiev je uvedená vo výkresovej častiPD.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetomzákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce
LIGNA, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o. /stavebné práce/   
Predmetom verejného obstarávania sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti objektu spoločnosti LIGNA, s.r.o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
BENET, s. r. o.
REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA – MESTO NOVÁKY.   
Stavebné práce na rozvodoch tepla a distribučnej výmenníkovej stanice, ktorých cieľom je efektívnejšia prevádzka tepelného hospodárstva v meste Nováky spoločnosťou Benet, s.r.o.. rekonštrukcia CZT v konkrétne dvoch okruhoch prezásobovanie objektov v SCZT v intraviláne mesta Nováky Rozvody tepla Fortischem, na ktoré je v nulovom bode napojená SO 01 okruh Fortischem Distribučná výmenníková stanica TN ENO - Prievidza ktorá transformuje parametre tlak teplonosného média na tlak rozvodu tepla SCZT SO 02 okruh odbočky č. 4. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Levoča
Vodná nádrž Levoča – revitalizácia prírodno-ekologického centra, Žabia cesta   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou inovačných náučných chodníkov v lokalitách Miejska Góra a Levočská Dolina, revitalizácia plôch okolo jestvujúcej vodnej nádrže za účelom rekonštrukcie jestvujúcicha rozvinutia nových zariadení za účelom rozvoja turizmu v lokalite a skvalitnene ochrany okolitej fauny a flóry.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenské elektrárne, a.s.
Servisné práce pre systém TXS   
Realizácia servisných prác, technickej podpory a výkonu skúšok po oprave zariadení bezpečnostného systému TXS na 3.a 4. bloku atómovej elektrárne Mochovce počas troch rokov od podpisu Zmluvy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Mesto Hlohovec
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec   
Predmetom zákazky je čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ichzimná údržba na území mesta Hlohovec, na obdobie do 31.03.2021 v nasledovnom rozsahu -bežné čistenie -čistenie silne znečistených úsekov -polievanie, kropenie komunikácií -ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového potrubia -čistenie autobusových zastávok -čistenie chodníkov, miestnych komunikácií, verejného priestranstva a priľahlej zelene po jarmokoch a predajných akciách -úložné odpadov z čistenia -posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom -pluhovanie a odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva -odvoz snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva -technológia zabezpečenia zjazdnosti miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva. Pod zimnou údržbou sa rozumie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, priľahlých chodníkov aspevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaisteniepriechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky) v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo a zabezpečovanie 1/6 odstraňovania závad v ich zjazdnosti a schodnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi, Operačným plánom zimnejúdržby mesta Hlohovec a podmienkami dojednanými v zmluve. Pre účel tejto zákazky zimná údržba zahŕňa najmä nasledovné činnosti Pluhovanie, odhŕňanie, odstraňovanie a odvoz snehu, odstraňovanie poľadovice, ľadu a námrazy, posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom, uvoľňovanie kanalizačných vpustí pre zabezpečenie odtoku vody z topiacehosa snehu a ľadu pri odmäku. Základným dokumentom pre poskytovanie služby je Operačný plán zimnej údržby v textovej a grafickej podobe, ktorý jesúčasťou súťažných podkladov. Aktualizovaný Operačný plán zimnej údržby v textovej a grafickej podobe, poskytneverejný obstarávateľ uchádzačovi najneskôr 14 dní pred začatím termínu zimnej údržby. Do ceny jednotlivých služieb jenutné zahrnúť zimnú pohotovosť. Podrobný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Nemšová
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisovSR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každéodberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu 37 775,088 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovaniekoronárnych artérií. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane vypracovaných špecifikácií je uvedený v časti B.2.súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Mesto Krupina
Zhodnocovanie BRKO v meste Krupina - technické vybavenie   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Traktor s príslušenstvom - Traktor - Štiepkovač drevnej hmoty za traktor - Prekopávač za traktor - Miešací voz min. 15 m3 za traktor - Preosievač LC2 Kĺbový nakladač LC3 Mostová váha  1/5 Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných častí / logických celkov, pričom uchádzač môže predložiť ponukuna jednu alebo viac častí predmetu zákazky.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Teleskopický nakladač   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na zabezpečenie prác rôzneho druhu, t. j. teleskpických nakladačovs príslušenstvom v množstve 3 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2021 a 2022 – odberné miesta okrem FS KRAO Mochovce   
Predmetom zákazky je dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. do odberných miest verejnéhoobstarávateľa, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služiebdistribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy (Západoslovenská distribučná, a.s.) doodberných miest verejného obstarávateľa. Celkové množstvo 71 857,4 MWh/2roky. Ďalšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Bariérová kosačka - 4 ks   
Predmetom zákazky je dodanie štyroch kusov bariérových kosačiek ako prídavných zariadení na traktorový nosič.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie