Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26530 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Generálne opravy vozidiel Tatra   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nákladných automobilov továrenskej značky TATRAv členení na štyri časti. Vozidlá budú pristavené na generálnu opravu do priestorov (servisnej dielne) úspešnéhouchádzača a prevzaté z opravy z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného obstarávateľa.Pri priestoroch (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 150 km vrátane od sídla verejného obstarávateľa, hradí nákladyspojené s pristavením a prevzatím vozidiel verejný obstarávateľ. V ďalších prípadoch sa bude postupovať v súlade sčlánkom III. bod 3 jednotlivých Zmlúv o dielo. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky. Podrobný opispredmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách súťažnýchpodkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Obec Michalová
Vybudovanie vodovodu v obci Michalová   
tručný opis Predmetom zákazky je vybudovanie vodovodu v obci Michalová, pričom výstavba bude prebiehať hlavne v miestnychkomunikáciách. Realizácia v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Tekovské Lužany
Zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizácia materskej školy Tekovské Lužany   
Predmetom zákazky je zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizácia materskej školy podľa projektovej dokumentácie
Stavebné práce
Obec Trávnica
Technologia zberného dvora - Separovaný zberný dvor Trávnica   
zabezpečenie vhodného technologického vybavenia zberného dvora Trávnica - 1.časť Traktorový náves, nosič vaňovýchkontajnerov, 2.časť Veľkoobjemové kontajnery otvorené, kontajner na staré šatstvo, plastový kontajner, 3. časťvaničkový regál, váha s nájazdovou rampou, paletovací vozík, plastová paleta, stohovací vozík,
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Prenájom kopírovacích strojov, tlačiarní a súvisiace služby   
Predmetom zákazky je prenájom kopírovacích strojov, tlačiarní a súvisiace služby v rozsahu, ako sú špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy a za podmienok upravenych v zmluve.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...
Ing. Peter Beňo - KOVOPRODUKT
Nákup technologického zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technologického výrobného zariadenia nevyhnutného na modernizáciu a rozšírenie produkcie spoločnosti spolufinancovaná z Operačného programu Výskum a inovácie.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel, návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel,návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s. v rozsahu servis, príprava vozidiel na pravidelné technické kontroly STK,EK, STK ADR, opravy pneumatík defektov, obmena poškodených pneumatík NMV výkon vyzutie/obutie pneumatiky nadisk, ekologická likvidácia pneumatík, výmena starých pneumatík za nové, umývanie nákladných motorových vozidiel,umývanie motorového priestoru vozidiel, odtiahnutie vozidla. Dodávka predmetu zákazky je určená na zabezpečenieprevádzkyschopnosti nákladných motorových vozidiel v zmysle platnej legislatívy, používaných pre prepravu RM aminibus pre prepravu zamestnancov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Obec Oravská Lesná
Projekt opatrení v obci Oravská Lesná na prispôsobenie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi   
Predmetom zákazky sú stavebné práce vrátane meracieho a monitorovacieho systému na opatreniach v obci OravskáLesná na prispôsobenie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Kálnica
Kanalizácia - Kálnica   
Predmetom zákazky je vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie. Podrobné informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
HOTELOVÁ AKADÉMIA - STAVEBNÉ ÚPRAVY   
Predmetom zákazky rekonštrukcia telocvične vrátane zateplenia obvodového plášťa budovy telocvične a výmenyokenných výplní (strecha nie je súčasťou projektu zateplenia prvej časti!), v druhej časti sa realizuje zateplenie strechy(1. úprava PD), dodatočné stavebné úpravy na základe rozhodnutia RÚVZ (2. úprava) a stavebné úpravy sociálnehozázemia a šatní (pôvodná PD). Vonkajšie stavebné práce (zateplenie a strecha) je nutné realizovať v rovnakom čase.Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, vprojektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o.
Inovácia procesu montáže prevodoviek v spoločnosti Bonfiglioli Slovakia, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka montážnej linky prevodoviek v zmysle Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy
Obec Sološnica
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov.   
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica    -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom,softver,digitálne jazykové laboratórium   -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom,ďalším technickým vybavením, stolmi a stoličkami a knižničným fondom   -biologicko- chcemickej učebne typizovanými zostavami pre 20 žiakov a učiteľa,didaktické pomôcky, interaktívna tabuľa,dataprojektor, notebook so softwerom, bezpečnostná skriňa  -polytechnickej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, didaktickými pomôckami, pracoviskami preobrábanie dreva, kovov, kovovými skriňami.     Presná špecifikácia tovaru a počet je uvedený v priloženom nenacenenom rozpočte.      Pokiaľ sú v projektovej dokumentácii pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame a akceptujemeekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 1/3
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Revúca
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca na obdobie rokov 2018 – 2020   
Predmetom obstarávania sú služby a)jarné čistenie miestnych komunikácií zametanie plôch za použitia mechanizmov, likvidácia odpadu z čistenia, údržby aopráv, čistenie, údržba a oprava uličných vpustí; b)zimná údržba miestnych komunikácií (ďalej len MK) odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy podľaoperačného plánu zimnej údržby, odvoz snehu pri jeho veľkom nahromadení, posyp inertným a chemickým materiálom,poskytnutie posypového materiálu, pohotovosť mimo pracovnej doby.   Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Obec Rohožník
Dodávka elektrickej energie 2019-2020   
Predmetom zadania zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku navšetkých odberných miestach verejného obstarávateľa. Súčasťou zadania predmetu zákazky je garancia dodávok v dohodnutom množstve po dobu platnosti zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
LIGNA, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o. - stavebné práce   
Predmetom verejného obstarávania sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti objektu spoločnosti LIGNA,s.r.o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie