Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 37420 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do   
Predmetom tejto zákazky je servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosomnameraných dát do Integrovaného meteorologického systému (alej len MS), ktorý je umiestnený na letiskách Sliač,Kuchyňa a Prešov (pracoviská Vojenská letecká meteorologická služobňa, Veža, Radar / APP) a na sálePoveternostného ústredia v rozsahu podľa oddielu B.2 súťažných podkladov. Servisná pohotovosť zahŕňa servisné prácepri vzniknutých poruchách do 24 hodín.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Obec Poľany
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Poľany   
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy materskej školy v obci Poľany.
Stavebné práce
Obec Streda nad Bodrogom
Bytovy dom 1x 6 b.j. najomné byty   
Predmetom zákazky je výstavba 6 b.j. nájomných bytov na pozemku verejného obstarávateľa vrátane vypracovaniadokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním právoplatnéhoúzemného rozhodnutia a stavebného povolenia. Stavba musí splňať požiadavky na poskytnutie dotácie podľa zákonač.443/2010 Z.z. a požiadavky na poskytnutie úveru na kúpu bytu v bytovom dome podľa zákona č. 150/2013 vaktuálnom znení. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, ktorá rieši podmienky odkúpenianájomných bytov a technického vybavenia. Budúci zhotoviteľ je povinný vypracovať v prvej etape projektovúdokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na základe vypracovanej štúdie, ktorá definuje základneparametre stavby, body napojenia IS a ktorá je podkladom pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ako ajzabezpečiť právoplatné stavebné povolenie v určenom termíne. V prípade schválenia dotácie dôjde v druhej etape kvýstavbe nájomných bytov, kolaudácii a následne ich odkúpeniu verejným obstarávateľom. Štúdia ma odporučacícharakter, pričom pre uchádzačov je záväzná priemerná podlahová plocha bytov v rozmedzí od 58,00 - 60,00 m2 azáväzná ja aj štruktúra bytov a to 5x3-izbový byt a 1x1-izbový byt.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Snina, Cirocha, rkm 26,800; SMB – stavebné práce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - Snina, Cirocha, rkm 26,800; SMB stavebné práce.
Stavebné práce
Obec Michal na Ostrove
Zlepšenie energetickej náročnosti budovy OU Michal na Ostrove   
Obnova a rekonštrukcia budovy OU Michal na Ostrove pre zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer , ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Šrobárová
Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová (VO3)   
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu akultúrneho domu v obci Šrobárová v zmysle súťažných podkladov.
Stavebné práce
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Prešov, SK - vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky - R   
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je vybudovanie oceľových prístreškov pre garážovanie vojenskej prepravnejtechniky podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
MICHALOVCE, MK - REKONŠTRUKCIA B. Č. 2 - R   
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je komplexná rekonštrukcia budovy č. 2, podľa vypracovanej projektovejdokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia a modernizácia mostov v rámci PSK   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mostov v rámci PSK. Mostné objekty sú v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, v členení na štyri časti Časť 1 Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec za obcou Sveržov, Časť 2 Rekonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou vrátane PD, Časť 3 Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002, Časť 4 Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín- M.Domaša, vrátane PD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Nové Sady
Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny – rozšírenie vodovodu   
Predmetom zákazky je rozšírenie vodovodu , časť Kotrbál a Ceroviny v obci Nové Sady. Detailná technická špecifikácia sa nachádza v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Prešov
Rekonštrukcia chodníka ul. Potočná   
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia chodníka. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný projektovoudokumentáciou vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Záchranná služba
Telekomunikačné služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných hlasových telekomunikačných služieb pre pevné linky vrátaneinternetového pripojenia a mobilné linky, ako aj doplnkových telekomunikačných služieb pre Záchrannú službu Košice naobdobie 24 mesiacov. Časť I. Pevné linky a internetové pripojenia pre Záchrannú službu Košice Časť II Mobilné linky pre Záchrannú službu Košice
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ekover, s.r.o.
Zabezpečenie služby - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním   
Predmetom zákazky je uskladnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z miest aobcí Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Bystrany, Hincovce, Beharovce, Granč-Petrovce, Žehra, Kolinovce,Slatvina, Vojkovce, Slovinky, Olšavka, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Kaľava na mieste skládky úspešnéhouchádzača v tomto procese zadávania zákazky na poskytnutie služby. Verejný obstarávateľ zabezpečí odvoz odpaduvlastnými dopravnými prostriedkami.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií na zneškodnenie odpadov, ktoré súpredmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Pokládka a hutnenie asfaltobetónovych vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok výtlkov - oblasť Michalovce   
Predmetom zákazky je výkon prác údržba povrchov vozoviek s poškodenou obrusnou vrstvou súvislými veľkoplošnýmivysprávkami výtlkov pokládkou asfaltobetónu finišerom a následným zhutnením cestným valcom pre vybrané úseky ciestII. a III. triedy v správe SCKSK oblasť Michalovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Pliešovce
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce   
Stavebné práce zamerané výstavbu nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce v zmysle výzvyna predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 MZ SR ako aj na základe hygienických a kapacitnýchnedostatkov, ako aj v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., vyhlášky MZ SR č.553/2007 Z.z., ďalej zákona č.355/2007 Z.z., zákona č.140/2008 Z.z., vyhlášky MZ SR č.259/2008 Z.z., nariadenia vlády SR č.410/2007 Z.z. a č.387/2006 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer aprojektovej dokumentácie v rámci projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane nenaceneného výkazu výmer je súčasťou projektovej dokumentácie,ktorá tvorila prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie