Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 39819 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Kreditné karty na nákup pohonných hmôt   
Kreditné karty na nákup pohonných hmôt
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Obec Lesíček
Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Lesíček"   
Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Lesíček"
Stavebné práce
Obec Tarnov
Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti   
Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti
Stavebné práce
Obec Červený Kláštor
Modernizácia a rozšírenie detského ihriska v obci Červený Kláštor.   
Modernizácia a rozšírenie detského ihriska v obci Červený Kláštor.
Stavebné práce
Embraco Slovakia s.r.o.
I4 automation   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie automatizácie linky obrábania telesa motora MIDI.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Mlieko a mliečne výrobky   
P redmetom obstarávania je priebežné zabezpečovanie dodávok : - Mlieko polotučné pasterizované , čerstvé , 1,5 % obsah tuku , 1 litrové balenie , - Zakvasené plnotučné mlieko ( Zakysanka ) , 3,3 – 3,5% obsah tuku, bez tuková sušina najmenej 7,8 %, 200 ml , - Smotana kyslá , 15 - 16% obsah tuku, sušina najmenej 18,5 % , 180 - 200 ml , - Jogurt smotanový, biely neochutený, 145 – 150 g, obsah tuku min. 10 %, - Jogurt smotanový ochutený, ovocný, obsah tuku min. 8 %, ovocná zložka najmenej 30%, 145 – 150 g. M lieko a výrobky z neho musia spĺňať požiadavky V ýnosu MP SR a MZ SR č. 2143 /200 6 - 100 , ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mlieko a výrobky z mlieka . Všetky výrobky musia mať pri dodaní minimálne ešte ¾ do by spotreby (nie skrátenú) . Množstvá jednotlivých komodít sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy a sú predpokladané, nie záväzné, na obdobie od 1. 1 .201 8 do 3 0 . 6 .201 8 .
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mliečne výrobky  >  Mlieko a smotana
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ruskov, Muničn ý sklad, b.č. 3, 10, 11 - oprava strechy – RŠÚ   
Ruskov, Muničn ý sklad, b.č. 3, 10, 11 - oprava strechy – RŠÚ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Sobotište
Prestavba budovy na bytový dom, Sobotište, č.p. 102/1, 102/7   
Predmetom zákazky je prestavba budovy, Navrhovaná prestavba budovy na bytový dom spočíva v zmene dispozícieobjektu, zateplení obvodových stien, rekonštrukcia strechy a kompletnej výmeny rozvodov všetkých inžinierskych sietí. Rozmery objektu ostávajú pôvodné, t.z. pôdorys tvaru U s rozmermi 41,2 x 18,80 m. Celková výška objektu je navýšená o tepelnú izoláciu strechy a je cca 8,32 m pri atike strechy. Obvodové zvislé konštrukcie sú pôvodné hrúbky 400mm.Obvodové konštrukcie budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom z EPS šedý hr.140 mm. Strešná konštrukcia ostáva pôvodná a na ňu sa zrealizujú nové vrstvy plochej strechy. Na zateplenie strechy sa použije tepelná izolácia z EPS hr. 300mm.Na zateplenie podláh v INP sa použijú tepelnoizolačné dosky POLYSTYRÉN 100S hr. 80 mm. Pôvodné vrstvy podlahyostanú zachované.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Motešice
Rekonštrukcia a zateplenie základnej školy s materskou školou, Motešice   
rekonštrukcia a zateplenie základnej školy s materskou školou, Motešice
Stavebné práce
Mesto Žilina
Zosuv pôdy Vranie - stabilizácia miestnej komunikácie, úseky II.-VI.   
Návrh opatrení na stabilizáciu miestnej komunikácie v časti Žilina Vranie v úsekoch II.-VI. je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Macov
Rekonštrukcia a nadstavba kultúrneho domu v obci Macov   
Rekonštrukcia a nadstavba kultúrneho domu v obci Macov
Stavebné práce
Obec Markovce
Modulový pavilón ZŠ Markovce   
Predmetom zákazky je realizácia novostavby modulového pavilónu ZŠ Markovce, vrátane inžinierskych sietí a spevnených plôch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Humenné
Prístavba materskej školy Osloboditeľov 1 v Humennom   
Predmetom zákazky je prístavba materskej školy, ktorá pozostáva z objektu SO 001 Vlastný objekt - Prístavba objektu s kanalizačnou prípojkou.Prístavba je riešená konštrukčne ako samostatný objekt. Jedná sa o modulovú stavbu(kontajnerovú) na betónových základových pásoch. Nosná konštrukcia srechy je súčasťou kontajnera akopultová o sklone 9°. Krytinu tvorí falcovaný pozinkovaný plech. Okenné a dverné konštrukcie plastové. Stepelnoizolačným trojsklom.Pri realizácií prístavby je nutné na existujúcom objekte vykonať nasledujúce stavebné úpravybúracie práce-demontáž okien v časti prístavby-vybúranie dverného otvoru parapetnej časti pre vstupné dvere-zamurovanie okenných otvorov s omietkou a maľbou v mieste prístavby (hr. 25 cm)-úprava na rozvodoch inštalácii pre napojenie prístavby
Stavebné práce
Obec Lenartovce
Revitalizácia chodníkov a dažďovej kanalizácie v obci Lenartovce   
Súčasťou predmetu zákazky sú 2 objekty.1. Chodníkychodníky bude potrebné nahradiť novými, súčasne bude potrebné jestvujúce otvorené priekopy, nahradiť ich dažďovou kanalizáciou.2. Dažďová kanalizáciaCelková sieť dažďovej kanalizácie sa bude skladať z 5 vetiev, druhá etapa zahrňuje časť vetvy B od šachty 25 po šachtu 41. Celková dĺžka kanalizačnej stoky je 657 m. Od šachty č.36 po šachtu č. 41 je kanalizácia vyspádovaná a napojená na jestvujúcu dažďovú kanalizáciu. Sieť je navrhnutá z plastových rúr. Od šachty č. 36 je kanalizácia vyspádovaná smerom do šachty č. 32 kde sa napojí na existujúcu dažďovú kanalizáciu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Obnova Kostola svätého Antona Paduánskeho v Košiciach - Kláštor františkánov   
Práce na reštaurovaní exteriéru a interiéru veže, rekonštrukcii strechy vrátane výmeny krytiny, el. rozvodov,bleskozvodu, inštalácie protipožiarneho systému a sanačné práce na Rímsko-katolíckom kostole sv. Antona Paduánskeho- Kláštor františkánov. Kostol je druhým najstarším zachovaným kostolom v Košiciach, nachádza sa v historickom centre mesta na parcele číslo 769 KNC. Zápísaný je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1100/2. Stavba je situovaná na JZ nároží Hlavnej a Františkánskej ulice, ide o nárožnú stavbu ukončujúcu radovú zástavbu mestského bloku č.16, SV kvadrantu historického jadra mesta Košice I. - Staré mesto. Samotné miesto realizácie možno považovať za dôležitý faktor pre obnovu a reštaurátorské práce na kostole, nakoľko objekt je súčasťou konceptu šošovkovitého námestia mesta Košice, ktoré sa touto historickou časťou uchádza o zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a samotné bolo Europskym hlavným mesto v roku 2013.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie