Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 40588 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je vytvorenie nových priestorov šatní pre študentov / chlapci a dievčatá / + zriadenie šatne prehosťujúce družstvo pri turnajoch, resp. šatňu pre skupinu študentov cvičiacich v malej telocvični. Zároveň sa zriadi 1 ks WC pre sprievodné osoby / doteraz tieto navštevovali WC v šatni podľa pohlavia/ a zrepasujú sa sociálne zariadenia v kabinetoch a podlahové krytiny v malej telocvični a náraďovni.
Stavebné práce
Obec Podhradie
  
Predmetom obstarávania je výstavba splaškovej kanalizačného systému v obci Podhradie a pripojenie kanalizačného systému cez zberač A na jestvujúcu kanalizačnú sieť v obci Turčianska Štiavnička. Rozsah riešenia stavebných objektovSO 01 Kanalizačný zberač A stan. 0,0-3,367 km-Stoka A je navrhnutá z rúr PVC DN 300 v celkovej dĺžke 3367 m-na trase bude osadených 101 revíznych kanalizačných šachietKrižovanie cesty III.triedy a vodného toku, v staničení 0,022-0,037 km-pretláčaním oceľovej chráničky DN 800 dĺžky 12,8mKrižovanie kanalizačného potrubia s Podhradským potokom-uloženie kanalizačného potrubia pod dno potoku a do záťažových betónových blokovSO 02 Kanalizačná sieť Podhradie-rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Podhradie-Stoka A-1 z rúr PVC DN 300 v dĺžke 206,6 m-Stoka A-1-1 z rúr OLS-U DN 300 v dĺžke 17,4 mKrižovanie kanalizačného potrubia s Podhradským potokom-uloženie kanalizačného potrubia pod dno potoku a do záťažových betónových blokov-Stoka A-2 z rúr PVC-U DN 300 dĺžky 379,0 m -Stoka A-2-1 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 145,0m-Stoka A-3 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 631,0m-Stoka A-3-1 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 67,0m-Stoka A-4 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 70,0m-Stoka A-5 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 50,0m-Stoka A-6 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 705,0 m-Stoka A-7 z rúr PVC-U DN 200 v dĺžke 37m-Stoka A-8 z rúr PVC-U DN 200 v dĺžke 25 mSO 03 Prekládky vodovodovPrekládka vodovodných potrubí v rozsahu 750 m vrátane prepojenia na jestvujúce vodovodné prípojky, uložené do spoločnej ryhy s kanalizačným potrubím v súlade s STN 73 6005.PS súbory stavba neobsahuje.Rozsah stavbyKanalizačný zberač PVC DN 300 - 3367,0 mKanalizačná sieť PVC DN 300 2602,0 mKanalizačná sieť PVC DN 200 62,0 mCelková dĺžka navrhovanej kanalizačnej siete DN 300- 6031,0,mPrípojkový systém nie je súčasťou projektového riešenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Jasová
  
1. Univerzálny kolesový traktor 1 kus2. Čelný nakladač k traktoru (prídavné zariadenie k traktoru) 1 kus3. Jednonápravový traktorový náves 1 kus4. Ramenový reťazový nakladač kontajnerov 1 kus5. Veľkoobjemový kontajner vaňový (otvorený) 7 kusov6. Veľkoobjemový kontajner vaňový (zatvárací) 3 kusy7. Štiepkovač dreva nesený na trojbodovom závese traktora - diskový 1 kus8. Priemyselná podlahová váha do 3 000 kg, 1 kus
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je "Energetická úspora budovy Gymnázia V.B. Nedožerského, Prievidza" z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (školské prostredie, bezpečnosť a ochrana zdravia detí, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií.
Stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia budovy Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami, Trenčín výplneotvorov, fasáda, sociálne zariadenia, kotolňa a rozvody ústredného kúrenia. Modernizáciu budovy je teda potrebné riešiť z hľadiska technického, tepelno-technického, ekonomického ako aj estetického.
Stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je realizácia prístavby bezbariérového výťahu na juhovýchodnej strane Centra sociálnych služieb - SLOVEN, a výmena okien s cieľom zlepšiť kvalitu prostredia pacientov. Ide o 1. etapu rekonštrukcie celého objektu.
Stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je vytvorenie nových priestorov šatní pre študentov / chlapci a dievčatá / + zriadenie šatne prehosťujúce družstvo pri turnajoch, resp. šatňu pre skupinu študentov cvičiacich v malej telocvični. Zároveň sa zriadi 1 ks WC pre sprievodné osoby / doteraz tieto navštevovali WC v šatni podľa pohlavia/ a zrepasujú sa sociálne zariadenia v kabinetoch a podlahové krytiny v malej telocvični a náraďovni.
Stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu SPŠ Myjava, na ul. SNP, vo východnej časti mesta Myjava, a to z dôvodu, že priestory sú poškodené, strecha telocvične a prístavku so sociálnymi zariadeniami a šatňami je plochou strechou a pri hnaných dažďoch sa objavujú vlhké miesta spôsobené zatekaním.
Stavebné práce
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
  
Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A a B budovy Stavebnej fakulty STU v BratislaveSO-01 Obnova Auly akademika Bellu (B101) a priľahlých priestorov 1.etapa Obnova fasády Auly,SO-02 Obnova lávky s nájazdovou rampou a anglické dvorceSO-03 Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A Stavebnej fakulty STU v Bratislave 1. etapa Obnova strechy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
  
Oplotenie je rozdelené do štyroch častí Časť 1 Ohraničuje areál nemocnice od ulice SNP. Podľa PD je navrhnutý nový železobetónový múrik (pohľadový betón)postavený na novovybudovaných základoch.  Časť 2 Ohraničuje areál nemocnice od ulice 29. augusta múrik a základy ako aj samotné oplotenie detto ako v časti 1. Prihlavnej bráne je navrhnutý nový železobetónový stĺp, nová brána a vstupné vráta do areálu Časť 3 Ohraničuje areál nemocnice od spojenej školy internátnej z juhovýchodnej strany. V tejto časti je navrhnuté nadstavenieexistujúceho kamenného múru kameňmi a na vrchu prekrytie strieškou z pohľadového betónu.  Časť 4 Ohraničuje areál nemocnice od spojenej školy internátnej z juhozápadnej strany. V časti 4 sa navrhuje železobetón.múrik (úprava pohľadový betón), postavený na existujúcom opornom múre, ktorý oddeľuje areál nemocnice od areáluškoly.
Stavebné práce
Ing. Ľuboš Babarík  WELL
  
Ide o obstaranie nasledovného nákup techniky, komplexné marketingové a organizačné služby, nákup licencie nariadenie výstav, programovanie 2 webov s e-shopmi a dodávky SW licencií všetko pre organizáciu 2 medzinárodnýchvýstav vín, 4 verejných degustácií medailových vín z týchto výstav a 8 multimediálnych výtvarných výstav spojených sprezentáciami medailových vín. V rámci tejto zákazky ide o dodávku v 3 logických celkoch LC1/ SW platformy,  LC2/ HW pre zabezpečenie chodu a funkcionalít SW systémov, technicko - materiálové zabezpečenie projektu prevýstavy aj ostatné aktivity vrátanie služieb prevádzky, prepravy a skladovania, LC3/ Organizačné práce - komplexné organizačné, servisné, personálne a produkčné náklady. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
INGENIO, s.r.o.
  
Jedná sa o obstaranie tovarov - sklárskych technológií v nasledovných častiach predmetu zákazky 1. časť predmetu zákazky - Vibračná brúska na sklo, 2. časť predmetu zákazky - Horizontálny kruh na brúsenie skla, 3. časť predmetu zákazky - Pec na ohýbanie skla,  4. časť predmetu zákazky - Vysokofrekvenčný generátor a lis. Zariadenia musia byť navzájom kompatibilné. Ďalej viď v popise jednotlivých častí nižšie a podrobné požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažnýchpodkladoch, najmä v časti D - Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
MERCUREX s.r.o.
  
Jedná sa o obstaranie drevárskych technológií v nasledovných častiach predmetu zákazky 1. časť predmetu zákazky - Formátovacia píla s elektrickým ovládacím panelom, 1ks, 2. časť predmetu zákazky - Olepovačka hrán, 1ks, 3. časť predmetu zákazky - Kartáčovací stroj pre tvarové brúsenie plôch, 1 ks, 4. časť predmetu zákazky - Odsávanie, 4 ks. Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Peter Šíma - MUSAE POLYMNIA
  
Jedná sa o obstaranie tovarov na modernizáciu nahrávacieho štúdia. Zariadenia nahrávacieho štúdia (Digitálne ovládanáanalógová nahrávacia sústava, mikrofóny, kompresor, zosilňovač, ekvalizér, nstroje, inštalačné práce,...) Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Mesto Malacky
  
Predmetom priameho rokovacieho konania je realizácia podujatí "Prvomájové Malacky" a "Vianočné trhy Malacky", ktorénasleduje po súťaži návrhov. Priame rokovacie konanie je rozdelené na dve časti na prvú časť "Prvomájové Malacky" adruhú časť "Vianočné trhy Malacky". Zmluva bola uzatvorená na obidve časti.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie